Portalul Corporativ
ACADEMICA

Inovatiile incep aici

REGULAMENTUL

privind procedura de acordare a statutului de administrator al Parcului științifico – tehnologic și/sau Incubatorului de inovare

I. DISPOZIŢII GENERALE

1.1. Regulamentul cu privire la procedura de acordare a statutului de administrator al parcului științifico-tehnologic și/sau incubatorului de inovare (în continuare Regulament) este elaborat întru executarea Legii cu privire la parcurile ştiinţifico – tehnologice şi incubatoarele de inovare.

1.2. Regulamentul stabileşte procedura de selectare, obţinere și revocare a statutului de administrator al parcului științifico-tehnologic și/sau incubatorului de inovare.

1.3. Selectarea administratorului parcului științifico-tehnologic și/sau incubatorului de inovare începe după publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a anunţului cu privire la concursul de selectare a administratorului pentru parcul ştiinţifico-tehnologic și/sau incubatorul de inovare corespunzător.

II. SELECTAREA ADMINISTRATORULUI PARCULUI ŞTIINŢIFICO – TEHNOLOGIC ŞI A INCUBATORULUI DE INOVARE

2.1. Selectarea administratorului parcului ştiinţifico-tehnologic respectiv şi/sau incubatorului de inovare se realizează de către comisia de concurs constituită din reprezentanţii Ministerului Economiei, Agenţiei Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educaţiei,Culturii și Cercetării, Universităţi, APL şi ONGuri prin dispoziţia Agenţiei Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare.

2.2. Comisia de concurs anunţă în mass-media de nivel naţional concursul pentru selectarea administratorului parcului ştiinţifico-tehnologic şi/sau incubatorului de inovare şi asigură recepţionarea cererilor solicitanţilor statutului de administrator.

2.3. La cererea de participare la concursul de selectare a administratorului, solicitantul statutului de administrator al parcului ştiintifico-tehnologic şi/sau incubatorului de inovare trebuie să anexeze:

• declaraţie privind intenţia sa de a administra parcul ştiinţifico-tehnologic şi/sau incubatorul de inovare şi de a oferi asistenţă rezidenţilor;

• actul de constituire şi/sau statutul său;

• informaţie despre numărul mediu scriptic de personal din anul anterior;

• descrierea infrastructurii (sedii, încăperi şi alte imobile, echipamente de birou, calculatoare) necesare serviciilor, asigurarea publicităţii locale a programului în perioada de iniţiere a activităţii incubatorului de inovare;

• certificat care confirmă lipsa de restanţe la bugetul public naţional;

2.4. Comisia de concurs acceptă pentru participarea la concurs a solicitanţilor care corespund urmatoarelor criterii:

a) să fie rezident al Republicii Moldova;

b) să nu se afle în stare de faliment ori de lichidare;

c) să posede personal calificat, cu experienţă în managementul afacerilor;

d) să prezinte un proiect de dezvoltare al parcului științifico-tehnologic și incubatorului de inovare; e) să nu aibă restanțe la bugetul public național cu termen de scadență expirat;

f) să posede o experiență de minimum 3 ani de activitate în domeniul științei, inovațiilor și transfer tehnologic și/sau în domeniul administrării afacerilor inovaționale;

g) în caz că, parcul științifico-tehnologic și/sau incubatorul de inovare se creează în baza proprietății tehnico-materiale private, reprezentantul proprietarului, în alte condiții egale, beneficiază de obținere a statutului de administrator al parcului științifico-tehnologic și/sau incubatorului de inovare.

Rezultatele concursului pentru selectarea administratorului parcul științifico-tehnologic și/sau incubatorului de inovare, sunt înregistrate într-un proces-verbal aprobat de către Agenţia Națională pentru Cercetare și Dezvoltare.

III.  REVOCAREA STATUTULUI DE ADMINISTRATOR AL PARCULUI ȘTIINȚIFICO-TEHNOLOGIC ȘI/SAU INCUBATORULUI DE INOVARE

3.1. Titlul de administrator al parcului științifico-tehnologic și/sau al incubatorului de inovare se retrage prin rezilierea contractului de administrare încheiat între administrator și fondatori.

3.2. Drept temeiuri pentru retragerea titlului de administrator al parcului științifico-tehnologic și/sau al incubatorului de inovare pot servi:

a) expirarea termenului pentru care a fost acordat titlul de administrator al parcului științifico-tehnologic și/sau al incubatorului de inovare;

b) neîndeplinirea de către administrator a atribuțiilor și obligațiilor prevăzute de prezenta lege și/sau în contractul de administrare;

c) decizia definitivă și irevocabilă a instanței de judecată prin care s-a stabilit că majoritatea deținătorilor titlului de rezident al parcului științifico-tehnologic și/sau al incubatorului de inovare nu-și îndeplinesc angajamentele asumate prin contractele încheiate cu administratorul.

3.3. În cazul prevăzut în alin. (2) lit. b), titlul se retrage dacă administratorul a fost înștiințat în scris cu cel puțin 3 luni înainte de decizia luată de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, iar în cazul prevăzut la alin. (2) lit. c) – din ziua stabilită de instanța de judecată.