Portalul Corporativ
ACADEMICA

Inovatiile incep aici

 

 Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare

Parcul ştiinţifico-tehnologic „Academica”

(împreună cu Incubatorul de inovare „Inovatorul”)

 

 

Aprobat de către Administratorul P.Ş.T. „Academica”,

director al Î.S. „Aselteh” __________ dr. hab. Gh. Popovici

„ _ ”   ianuarie 2019

 

 

RAPORT de ACTIVITATE

privind realizarea proiectului: „Organizarea şi funcţionarea Parcului Ştiinţifico-Tehnologic „ACADEMICA”

(cu Incubatorul de Inovare „INOVATORUL”) în anul 2018,

crearea şi dezvoltarea infrastructurii acestuia”

 

 

                                                                  

 

 

Coordonatorul proiectului cercetător ştiinţific coordonator

____________ dr. A. Bucatînschi

 

Chişinău - 2019

  

 

La realizarea evenimentelor prevăzute în Planul calendaristic al proiectului „Organizarea și funcționarea P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) în 2018, crearea și dezvoltarea infrastructurii acestora”, au participat:

Gh. Popovici – doctor habilitat în ştiinţe tehnice, Director de proiect;

Anatolii Bucatînschi – doctor în ştiinţe economice, coordonator de proiect;

Alexandru Spînu – manager proiecte, cercetător științific;

Marina Nigai – expert economist în comerț și marketing;

Alexandru Amelicichin – economist evidența contabilă și analiza activității economice;

Pavel Cazac – Specialist logistică și achiziții;

 

 

 

 

         Un factor important în dezvoltarea stabilă a statelor care au atins o creștere economică de succes este implicarea în procesul economic a unui număr cât mai mare de reprezentanți din domeniul științei și afacerilor.

         Din practica dezvoltării acestor state vedem că instrumentul de bază de atragere a savanților și oamenilor de afaceri în afacerile inovaționale sunt parcurile științifico-tehnologice și incubatoarele de inovare, în competența căruia intră oferirea savanților și inventatorilor a serviciilor necesare, inclusiv crearea condițiilor favorabile pentru administrarea businessului inovațional.

         Parcul Științifico-Tehnologic „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) funcționează din luna august 2007 și pentru toată perioada de funcționare au arătat că sunt un instrument sigur în comercializarea rezultatelor finite a elaborărilor și invențiilor în urma crcetărilor științifice. Realizarea proiectului în anul 2018 a necesitat îndeplinirea următoarelor obiective:

• Crearea condițiilor necesare rezidenților pentru implementarea proiectelor de inovare;

• Promovarea activității cercetare – inovare în rândurile tinerilor inovatori;

• Menținerea infrastructruii inovaționale P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) reparația curentă a suprafețelor de oficiu și producție;

• Asigurarea menținerii și reînnoirii Centrului Expozițional din cadrul P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) și portalul corporativ „pstacademica.md”;

• Stabilirea și întărirea relațiilor de parteneriat cu instituțiile și universitățile țării, cu parcurile și incubatoarele din Moldova și de peste hotare, schimb de experiență, crearea și întărirea relațiilor corporative;

• Organizarea seminarelor cu reprezentanții companiilor rezidente cu privire la administrarea și dezvoltarea companiilor rezidente și startul businessului inovațional;

• Acordarea serviciilor de consulting rezidenților și candidaților în rezidenți din partea specialiștilor Administrației P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) inclusiv:

- elaborarea proiectului de inovare și transfer tehnologic;

- consultanță de afaceri de inovare și transfer tehnologic;

- organizarea participării rezidenților la expoziții și prezentări ale producției rezidenților;

- servicii de consultanță și asistență juridică;

- elaborarea planului de afaceri;

- consultanță în alte domenii de afaceri rezidenților;

• Monitorizarea procesului de realizare a proiectelor de inovare și promovarea produselor inovaționale ale rezidenților pe piețele interne și externe;

• Oferirea serviciilor de consultanță rezidenților în procesul de realizare a proiectelor din partea savanților și specialiștilor instituțiilor de știință;

• Căutarea și atragerea în cadrul P.Ș.T. „Academica” și I.I. „Inovatorul” prin intermediul ANCD a noilor rezidenți cu proiecte de perspectivă în domeniul inovațiilor și transferului tehnologic cu următoarele direcții prioritare:

- sursele regenerabile de energie și eficiență energetică și economisirea energiei;

- colectarea, sortarea și prelucrarea deșeurilor;

- biotehnologii, farmaceutică și medicină;

- purificarea apei; ocrotirea mediului înconjurător;

- perfectionarea proceselor tehnologice în diferite ramuri ale economiei;

- tehnologii informaționale;

• Atragerea tinerilor în antreprenoriat inovațional prin organizarea excursiilor și întâlnirilor cu studenții inovatori din universități și colegii;

• Acordarea ajutorului metodic și practic rezidenților în căutarea și atragerea investițiilor;

• De angajat în funcția de manager de proiecte un specialist în căutarea și depunerea proiectelor internaționale cu scopul stabilirii relațiilor de parteneriat și dobândirea granturilor internaționale și altor surse de finanțare pentru proiecte inovaționale a rezidenților P.Ș.T. „Academica” și I.I. „Inovatorul” și candidații în rezidenți și a P.Ș.T. și I.I.

• Stabilirea și întărirea relațiilor de parteneriat cu instituțiile și universitățile țării, cu parcurile și incubatoarele din Moldova și de peste hotare, schimb de experiență, crearea și întărirea relațiilor corporative;

 

I. CREAREA CONDIȚIILOR NECESARE REZIDENȚILOR PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE INOVARE

      Punctul indicat în planul calendaristic al proiectului este mai mult de sinteză, deoarece în mare parte se realizează în alte puncte din planul respectiv.

      Servicii acordate rezidenților, menținerea și deservirea infrastructurii parcului și incubatorului (spații de oficii, producere, depozitare și auxiliare) depuse de Î.S. „ASELTEH” conform Contractului de Cluster nr.1CL din 02 februarie 2015:

- Servicii de comunicație - telefonie, internet și menținerea lor de către firmele autorizate ( service centru „Neo-computer”);

- Servicii de aprovizionare cu energie electrică;

- Servicii de aprovizionare cu apă, canalizare și salubrizare;

- Servicii de pază, și îngrijire a încăperilor și spațiilor aferente;

- Asigurarea rezidenților cu mobilier, echipament de internet și calculatoare;

       Astfel, lista consultațiilor acordate rezidenților este redată în pct.7 (Acordarea serviciilor de consultanță din partea Administrației P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) și în tabelul nr.3 al raportului dat.

      Următorul eveniment: „Acordarea ajutorului metodic și practic rezidenților și pregătirea documentelor necesare pentru depunerea proiectelor de inovare și transfer tehnologic” – numărul consultațiilor acordate deasemenea este indicat în pct.7 și tabelul 3.

      La evenimentul „Participarea la diferite expoziții de specialitate (Fabricat în Moldova) Administrația P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) a participat la un stand împreună cu AITT, ceea ce ține de rezidenții parcului și incubatorului, ei nu au prezentat materiale la expoziția dată.

     „Participarea la seminare, mese rotunde de specialitate” – rezultatele sunt redate în pct.6 „Organizarea seminarelor cu reprezentanții companiilor rezidente cu privire la administrarea și dezvoltarea companiilor rezidente și startul biznessului inovațional”.

     „Diseminarea rezultatelor activității P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) prin mass-media, portalul corporativ „pstacademica.md” este redată în pct.4 al planului calendaristic: „Asigurarea menținerii și reînoirii Centrului Expozițional din cadrul P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) și portalul corporativ „pstacademica.md”.

      Au fost pregătite și amplasate materiale video privind rezultatele P.Ș.T. și I.I. pe portalul corporativ actualizat și modernizat „pstacademica.md”. A fost amplasat raportul managerial economico-financiar de activitate pentru anul 2017 și planul de acțiuni a Î.S. „Aselteh” – Administrator al P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) pentru anul 2018.

     „Extinderea metodelor de promovare a proiectelor rezidenților, creșterea volumului de comercializare a producției inovaționale a rezidenților” este redat în pct.8 al planului calendaristic „Monitorizarea regulată privind realizarea proiectelor inovaționale aprobate”.

II. PROMOVAREA ACTIVITĂȚII P.Ș.T. „ACADEMICA” și I.I. „INOVATORUL”

ȘI REZULTATELOR DE INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC

      Rezultatele sunt redate în pct.4 al planului calendaristic: „Asigurarea menținerii și reînnoirii Centrului Expozițional din cadrul P.Ș.T. „Academica” și portalul corporativ „pstacademica.md”, inclusiv în pct.1 „Crearea condițiilor necesare rezidenților pentru implementarea proiectelor de inovare”.

III. MENȚINEREA INFRASTRUCTURII INOVAȚIONALE P.Ș.T. „ACADEMICA” (cu I.I. „INOVATORUL”)

REPARAȚIA CURENTĂ A SUPRAFEȚELOR DE OFICIU ȘI PRODUCȚIE

Efectuarea spălării;

– Testarea sistemului de încălzire;

- Reparația curentă a sistemului de alimentare cu apă;

- Testarea sistemului electric;

- Extinderea rețelei informaționale (acces la internet);

- Amenajarea terenului aferent și îngrijirea spațiilor;

- Reparația încăperilor de către compania „Vaptos” S.R.L.;

- Menținerea echilibrului ecologic;

IV. ASIGURAREA MENȚINERII ȘI REÎNNOIRII CENTRULUI EXPOZIȚIONAL DIN CADRUL P.Ș.T. „ACADEMICA” (cu I.I. „INOVATORUL”)

ȘI PORTALUL CORPORATIV „pstacademica.md”

      În scopul diseminării experienței au fost adăugate și plasate materiale foto și video privind realizarea proiectelor mai reușite a rezidenților S.R.L. „Vaptos” și potențialul rezident al companiei „Votum” S.R.L.

      De asemenea, s-au colectat materiale privind realizarea proiectelor inovaționale: S.R.L. „Triodor” și S.R.L. „Art-Proeco”.

      În baza acestor materiale colectate a fost pregătită informația pentru amplasarea ei în Centrul Expozițional din cadrul P.Ș.T. „Academica” și pentru portalul corporativ „pstacademica.md”. Pe portalul corporativ deasemenea sunt plasate și alte materiale informaționale cu privire la subiectele activității parcului și incubatorului.

      Adresa portalului corporativ este „pstacademica.md”, portalul a fost reînoit și modernizat. Toate materialele indicate în raportul dat, sunt accesibile. Materialele și fotografiile Centrului expozițional vor fi redate în Anexa nr.1.

V. STABILIREA ȘI ÎNTĂRIREA RELAȚIILOR DE PARTENERIAT CU INSTITUȚIILE ȘI UNIVERSITĂȚILE ȚĂRII, CU PARCURILE ȘI INCUBATOARELE DIN MOLDOVA ȘI DE PESTE HOTARE, SCHIMB DE EXPERIENȚĂ

       În I și al II-lea trimestru Administrația P.Ș.T. „Academica” a susținut și întărit relații de parteneriat cu colegii străini.

       Astfel, în baza acordului de colaborare nr.3 din 16.11.2015 dintre P.Ș.T. „Academica” și CIAF a efectuat un schimb de experiență cu personalul juridic fondatori ai asociației (prezentat de Constantin Simion – președinte) și anume:

- Centrul Tehnologic Incubator de Afaceri CTIAF;

- Institutul Național pentru întreprinderi mici și mijlocii;

- Asociația cadrelor Militare Disponibilizate din România – ACMDR;

- A fost prezentată informația privind inovațiile din Republica Moldova și au fost în final înmânate câte 2 exemplare a trei cărți elaborate și editate de colaboratorii P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”);

        - A invitat reprezentanții CIAF să viziteze P.Ș.T. „Academica” în mod deosebit după reformele speciale ale AȘM în anul 2019;

       În anul 2018 s-a făcut schimb de experiență a informației cu privire la activitatea P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”):

1. Parcul Științifico-Tehnologic „Academica” cu Incubatorul de Inovare „Inovatorul” (10 ani de activitate) m. Chișinău – 2017, 54 pag.

2. Piața inovațiilor:

- cum de atins succesul (Ghidul Inovatorului), m.Chișinău – 2015, 172 pag;

- Autorii Gheorghe Popovici, Anatolie Bucatînschi;

3. „Dicționar Inovațional al Republicii Moldova” m.Chișinău – 2015, 113 pag, Autorii: Gheorghe Popovici, Anatolie Bucatînschi, Alexandru Spînu;

Materialele foto de întâlnire cu partenerii din România se anexează. (Anexa nr.2)

VI. ORGANIZAREA SEMINARELOR CU REPREZENTANȚII COMPANIILOR REZIDENTE CU PRIVIRE LA ADMINISTRAREA ȘI DEZVOLTAREA COMPANIILOR REZIDENTE ȘI STARTUL BUSINESSULUI INOVAȚIONAL

      În conformitate cu planul calendaristic activității P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) în anul 2018 au fost organizate seminare cu rezidenții și candidații în rezidenți:

- Legislația nouă în Republica Moldova în domeniul inovațiilor și transfer tehnologic;

- Managementul inovațional: esențe și particularități;

- Îmbunătățirea mecanismelor de selectare și finanțare a proiectelor de inovare;

- Dezvoltarea strategică a afcerilor în Republica Moldova;

- Reforma domeniului Cercetări și Educație în 2018 și efectele ei asupra infrastructurii lor.

      Pe lângă aceasta, au fost organizate și alte evenimente:

- 2 seminare: „cum de obținut statut de rezident al P.Ș.T. și I.I. și a se pregăti pentru concursul proiectelor în domeniul inovațiilor și transfer tehnologic”;

- Seminar: prezentarea ideilor de afaceri colective dedicate foto panourilor electrice instalate în diferite raioane a Republicii Moldova pentru elaborarea tipurilor de energie alternative;

      În perioada a.2018 au fost organizate 2 întâlniri de afaceri cu potențialii cumpărători ai producției inovaționale a rezidenților „Triodor” S.R.L. și „Art-Proeco” S.R.L.

      Se anexează: agenda seminarelor, prezentări, lista participanților, materiale foto. (Anexa nr.3)

VII. ACORDAREA SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ DIN PARTEA ADMINISTRAȚIEI P.Ș.T. „ACADEMICA” (cu I.I. „INOVATORUL”)

      Oferirea serviciilor de consultanță conducătorilor și colaboratorilor companiilor inovaționale reprezintă una dintre funcțiile de bază a Administrației parcului și incubatorului. Administrația eficientă a activității inovaționale reprezintă o problemă actuală la momentul dat. Aceasta are o legătură directă cu lipsa specialiștilor calificați în domeniul de administrare al proiectelor inovaționale, inclusiv implimentarea unor noi metode de administrare în sfera inovațională. Administrarea profesională, promovarea proiectelor inovaționale aduce profit – în total acesta reprezintă în sine serviciile de consultanță în procesul de promovare al proiectului de colaboratorii Administrației P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”).

     Seviciile de consultanță sunt oferite la solicitarea rezidenților din astfel de domenii cum ar fi: oformarea documentelor și certificatelor juridice și tehnologice; selectarea specialiștilor și consultațiilor din domeniul științei și tehnologiilor; chiria suprafețelor de producere și a oficiilor; efectuarea comenzilor și documentelor pentru primirea investițiilor; cercetarea pieței; efectuarea cercetărilor de marketing, promovarea producției inovaționale pe piață, participarea la expoziții și concursuri și alte întrebări legate de realizarea proiectelor inovaționale.

     Pe parcursul primului semestru colaboratorii Administrației P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) au acordat 57 consultații rezidenților parcului și incubatorului (tabelul 4), inclusiv cu deplasarea la fața locului realizării proiectului.

Toate consultațiile acordate rezidenților au fost cu titlu gratuit, din lipsa finanțării externe. Consultațiile au fost acordate după următoarea tematică:

       1. Consultații de afaceri – 15;

2. Consultații de marketing – 11;

3. Consultații juridice – 6;

4. Consultații de inovare și transfer tehnologic – 12;

5.  Consultații în elaborarea proiectelor și transfer tehnologic – 13;

     Condițiile au fost acordate și persoanelor care au solicitat asistență în obținerea statutului de rezident pentru promovarea proiectelor inovaționale, deasemenea rezidenților li se acordă accesul la sala de conferință (inclusiv utilajul aferent) gratis.

VIII. MONITORIZAREA REGULATĂ PRIVIND REALIZAREA PROIECTELOR INOVAȚIONALE APROBATE ÎN CORESPUNDERE

CU RECOMANDĂRILE METODICE

      În perioada ianuarie – iunie anului 2018 echipa Administratorului a efectuat monitorizarea regulată a planurilor calendaristice de realizare a proiectelor rezidenților parcului și incubatorului. Monitorizarea a fost efectuată în corespundere cu actele normative în vigoare. În total în perioada indicată de monitorizare se numără 14 rezidenți ai parcului științifico-tehnologic „Academica” și 2 rezidenți ai incubatorului de inovare „Inovatorul”.

      Monitorizarea s-a efectuat conform recomandărilor aprobate după 3 indicatori:

- Realizările planificate în cadrul proiectului, termenele de realizare;

- Realizările de facto în anul curent în cadrul proiectului, descrierea cantitativă și calitativă a rezultatelor obținute;

- Caracterizarea rezidentului de către administrator în privința îndeplinirii proiectului, respectarea legislației în vigoare, contractelor, altele. Rezultatele monitorizării sunt redate în Tabelul nr. 2.

     Datele cu privire la activitatea de producere a rezidenților, atragerea investițiilor, colaboratorilor și fondul salarial sunt redate în Tabelul nr. 1.

     Controlul activității rezidenților se efectuează în baza „Regulamentului privind procedura de monitorizare a activității Parcurilor științifico-tehnologic și a Incubatoarelor de inovare.

      La data de 31 decembrie 2018 în componența P.Ș.T. „Academica” după cum a fost indicat mai sus se numără - 17 rezidenți, iar I.I. „Inovatorul” - 2 rezidenți. În perioada anului 2018 rezidenții au produs și realizat producție inovațională în sumă de 14531,0 mii lei, număr de angajați 28 persoane, salariul plătit angajaților 737,7 mii lei. (Tabelul 1)

IX. OFERIREA SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ REZIDENȚILOR ÎN PROCESUL DE REALIZARE A PROIECTELOR, DIN PARTEA SAVANȚILOR ȘI SPECIALIȘTILOR INSTITUȚIILOR DE ȘTIINȚĂ A ACADEMIEI

     Rezidentul Î.E.C. „Izomer” care își realizează în cadrul P.Ș.T. „Academica” proiectul inovațional „Proiectarea și producerea echipamentelor electrice energoeficiente conform standartelor europene”, s-au acordat 3 consultații de către specialiștii Institutului de chimie a Republicii Moldova.

X. DE EFECTUAT SELECTAREA IDEILOR INOVAȚIONALE PENTRU STUDENȚI ȘI CANDIDAȚI DIN INSTITUȚII SUPERIOARE DE ÎNVĂȚĂMÂNT, INSTITUȚII ȘTIINȚIFICE ȘI DE CERCETARE, INVENTATORI ȘI RAȚIONALIZATORI, DEȚINĂTORI DE PATENTE, ÎNTREPRINZĂTORI - INOVATORI

     Conform legislației în vigoare Administratorii parcurilor științifico-tehnologic și incubatoarelor de inovare nu au posibilitatea de a atrage agenți economici în calitate de rezidenți (din lipsa stimulenților). Competența acestei funcții conform legii nr.136 din 16.03.2018 a fost transmisă Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare. Echipa Administratorului poate numai colabora cu conducerea companiilor și întreprinderilor privind potențiala lor participare la realizarea proiectelor și să le recomande sau să se adreseze în Agenție pentru depunerea actelor necesare după lansarea anunțului privind condițiile concursului de selectare a proiectelor pentru obținerea statutului de rezident.

     Reieșind din cele expuse, colaboratorii Administrației P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) au efectuat căutarea ideilor inovaționale din diferite surse informaționale (Fabricat în Moldova, expoziții industriale, internet, mass-media, ș.a.).

     Ca rezultat, au fost examinate și analizate mai mult de 30 de idei de afaceri inovaționale.

     Cele mai de perspectivă idei de afaceri ca exemplu: Compania „Azat-Su” S.R.L. – care a prezentat ideea: „Fabricarea în masă a produsului ecologic pur dezinfectant ”Esan”. Compania timp de 3 ani din 2008 – 2011 a fost rezidentul Incubatorului de Inovare și în această perioadă a atins un nivel de producere, a obținut cu ajutorul administratorului incubatorului toate actele și certificatele necesare, iar la moment pregătește cu ajutorul administratorului „Academica” un proiect de producere în masă al produsului „Esan”. De asemenea, planifică extinderea domeniului de utilizare, inclusiv în diferite ramuri ale agriculturii, ecologiei, medicinei ș.a.

    Compania „Divas – VMT” S.R.L. – a prezentat ideea de afaceri al proiectului „organizarea construcției clădirilor la scurt timp cu ajutorul tehnologiilor inovaționale din construcții metalice cu pereți subțiri”. Această tehnologie permite în cel mai scurt timp construcția clădirilor industriale, spații pentru depozit, blocuri administrative, sportive și de locuit. Construcția acestor clădiri se deosebesc prin simplitatea tehnologiei de asamblare, comoditate, siguranță și mobilitate. Construcția este de lungă durată și ecologic pură. Totodată și prețul la aceste clădiri este cu 20 – 30% mai mic decât la complexul analogic din alte materiale de construcții.

     Sistema flexibilă de construcție permite combinarea cu diferite materiale tradiționale (cărămidă, lemn, beton armat). Construcția după această sistemă reprezintă utilizarea unor profile ușor galvanizate, unite între ele cu șuruburi autoportante. Potențialul arhitectural și sfera utilizării este destul de extins. Această sistemă de construcție a clădirilor până la 3 etaje, este perfect potrivită pentru ridicarea clădirilor de tip cabana, clădirilor de locuit și publice.

     Compania „Gherion – Service” S.R.L. a prezentat ideea de afaceri al proiectului inovațional: „producerea dispozitivului de economisire afluxului de gaz SLV”. Dispozitivul este prevăzut pentru reducerea consumului de gaz la ardere în cuptor și reducerea costului de producție.

     Compania „IBS” Israel propune ideea de afaceri al proiectului inovațional „Implementarea și utilizarea tehnologiilor de conducere a umedității (ceață uscată) în diferite domenii ale activității umane cu scopul reducerii bruște a pierderilor, păstrarea calității produsului și obținerea unui efect economic esențial.

     Tehnologia propusă se referă la cartofi, de asemenea (ceața uscată) este eficientă la păstrarea morcovului, ceapei ș.a.

     Un efect economic ridicat de la utilizarea sistemului propus de conducere și control al umedității au obținut:

- Păstrarea fructelor, citrice, produsele ușor alterabile;

- Păstrarea prospețimii și aspectului ierburilor alimentare;

- Cultivarea florilor în sere, păstrarea și transportarea lor;

- Păstrarea bumbacului și confecționarea pieselor din el;

- Creșterea și păstrarea ciupercilor;

- Păstrarea tutunului și în industria tutunului;

- Păstrarea și coacerea bananelor;

- La soluționarea problemelor privind transportarea legumelor, fructelor și produselor ușor alterabile pe cale maritimă la distanțe mari. Aici poate fi stabilit sistemul propriu, ca dispozitiv închis pentru conteinere speciale nu numai pentru transportări maritime, dar și pe uscat. - Industria textilă;

- Producerea, păstrarea producției din hârtie și industria tipografică;

- La îndepărtarea prafului în locurile de carieră, producerea cimentului ș.a.

- Industria de prelucrare a lemnului și fabricarea mobilei;

     Compania „Garma – Grup” S.R.L. a prezentat ideea de afaceri al proiectului inovațional „Producerea biocombustibilului (bioetanol) din deșeurile din agricultură. Ideea de afaceri se află la etapa de producere a partidelor experimentale de biocombustibil, iar proiectul va ține de organizarea producerii în masa a produsului.

     Compania „Arbustum” S.R.L. a prezentat ideea de afaceri al proiectului inovațional „Confecționarea încălzitoarelor solare de apă la preț competitiv de redus”. Compania indicată este gata să producă încălzitoare solare de apă la cele mai mici prețuri în Moldova comparativ cu analoagele naționale și străine.

    Compania „Solara term” S.R.L. a prezentat ideea de afaceri al proiectului inovațional „Implementarea tehnologiilor pentru utilizarea panourilor Fotovoltaice pentru obținerea energiei”. Panourile pot fi folosite pentru iluminarea și încălzirea caselor private, iluminare stradală ș.a.

     Compania „Antatix – grup” S.R.L. a prezentat ideea de afaceri al proiectului inovațional „Organizarea producerii și montarea clădirilor din lemn și a construcțiilor din bușteni.

     Menționăm, că multe dintre ideile de afaceri indicate au fost prezentate mai anterior, însă, din cauza procedurii imperfecte privind selectarea și aprobarea proiectelor inovaționale și lipsa posibilităților de finanțare, aceste idei erau refuzate de către Agenția pentru inovare și Transfer Tehnologic. Totodată, motivul refuzului acestor idei de afaceri conducerii P.Ș.T. „Academica” nu era comunicat.

      Reieșind din aceasta, atenționăm că în anul 2017 de către Administrația P.Ș.T. „Academica” a fost desfășurat un concurs al ideilor de afaceri. A fost selectat un număr de idei de afaceri ale unor inventatori și raționalizatori despre care am informat fosta conducere Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic. Cererea noastră pivind acordarea statutului de rezident P.Ș.T. „Academica” acestor câștigători a rămas fără răspuns. De aceea, în viitorul apropiat Administrația P.Ș.T. „Academica” intenționează să se adreseze din nou la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare cu propunerea de a transforma ideile de afaceri indicate în proiecte inovaționale și acordarea autorilor acestor proiecte a statutului de rezident P.Ș.T. „Academica”.

     Considerăm de perspectivă unele idei de afaceri prezentate repetat de inventatori, care în trecut nu au fost acceptate de fosta Agenție pentru Inovare și Transfer Tehnologic. Cum ar fi:

1. Persoana fizică Morari Iurie cu ideea de afaceri al proiectului „Chlorella – creșterea anului împrejur a microalgelor chlorella în încăperi închise în calitate de hrană pentru animale.

2. Compania „Votum” S.R.L. a prezentat la concurs 4 idei de afaceri:

2.1. Dispozitiv pentru filtrarea gazelor și lichidelor;

2.2. Amortizor de zgomot al motorului de ardere internă;

2.3. Cavitator-Activator-Dezintegrator - mărunțirea structurii cristaline a materialului la nivel molecular. La activarea simultană a mai multor substanțe se obține un amestec omogenizat de înaltă calitate. A fost fabricat prototipul acestei mașini, care va fi folosită în:

- Industria alimentară;

- Construcție și producerea materialelor de construcție;

- Energetică;

- Industria chimică;

2.4. Roți de siguranță pentru mijloace de transport; Anexăm câteva idei de afaceri care au fost prezentate de câteva companii în formă scrisă, precum și contactele lor.

Nr.

d/o

Denumirea ideii de afaceri Denumirea companiei și/sau persoanei fizice Telefon/E-mail
1. 2. 3. 4.
1. Fabricarea în masă a produsului ecologic „Esan”  „Azan-Su” SRL  069277724
2. Organizarea construcției clădirilor de scurt timp de construcții metalice cu pereți subțiri.  „Divas-VMT” SRL  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
3. Producerea dispozitivului de economisire afluxului de gaz „SLV”  „Gherion-Service” SRL  078370247
4. Implementarea și utilizarea tehnologiilor de conducere a umedității (ceața uscată) în diferite domenii.  „IBS” Israel  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
5. Confecționarea încălzitoareloir solare de apă la preț competitiv de redus.  „Arbustum” SRL  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 6.  Implementarea tehnologiilor pentru utilizarea panourilor fotovoltaice pentru obținerea energiei.  „Solaraterm” SRL  022-51-23-79
 7.  Organizarea producerii și montarea clădirilor din lemn și a construcțiilor din beton.  „Antatix-Grup” SRL  022-89-66-28
 8.  Producerea biocombustibilului (bioetanol) din deșeurile din agricultură.  „Garma-Grup” SRL  022-21-77-59
9. Chlorella - creșterea anului împrejur a microalgelor în încăperi închise în calitate de hrană pentru animale.  „Morari Iurie” SRL  069132277
10. Dispozitivul pentru filtrarea gazelor și lichidelor.  „Votum” SRL  079433823
11. Amartizarea de zgomot a motorului de ardere internă.  „Votum” SRL  079433823
12. Cavitator-Activator-Dezintegrator.  „Votum” SRL  079433823
13. Implementarea tehnologiilor inovaționale performante de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, inclusiv prin procesarea deșeurilor de diferite origine.  20 companii din raioanele RM, lista se anexează  078370217
14. Tehnologii inovaționale de fabricare a sosurilor de valoare biologică sporită.

 „Biocom-grup” SRL

069787400
15. Folosirea tehnologiilor informaționale avansate în procesul de predare a geografiei.

 „Cetatea de sus”

(Editura Iulian)

 076026147

XI. ATRAGEREA TINERILOR ÎN ANTREPRENORIAT INOVAȚIONAL PRIN ORGANIZAREA EXCURSIILOR ȘI ÎNTÂLNIRILOR CU STUDENȚII INOVATORI DE UNIVERSITĂȚI ȘI COLEGII

      Colaboratorii Administrației au organizat excursii cu studenții Academiei de Studii Economice și Universitatea de Stat, unde tinerii inovatori potențiali au fost familiarizați cu lucrările pregătite și publicate de colaboratorii Administrației „Academica”.:

- Gh. Popovici, A. Bucatînschi „Piața inovațiilor: cum de atins succesul (Ghidul inovatorului) Chișinău – 2015;

- Gh. Popovici, A. Bucatînschi, Al-dru Spînu. Dicționar inovațional al Republicii Moldova;

- Gh. Popovici, A. Bucatînschi, „Metodologia de organizare al trainingului pentru afaceri inovaționale”;

      Pe lângă aceasta, studenții au făcut cunoștință cu rezultatele activității de 10 ani a P.Ș.T. „Academica” și I.I. „Inovatorul”, cu cele mai de succes proiecte, realizate de rezidenții parcului și incubatorului.

      S-a organizat o excursie pentru două grupe a câte 7 persoane în formă liberă fără înregistrarea persoanelor, au fost familiarizați cu exponatele Centrului Expozițional și materialele proiectelor realizate.

      Deasemenea în cadrul P.Ș.T. și-a efectuat practica de licență dl. Andrei Oneghin student al catedralei Management în cadrul de Studii Economice din Moldova.

XII. ACORDAREA AJUTORULUI METODIC ȘI PRACTIC REZIDENȚILOR ÎN CĂUTAREA ȘI ATRAGEREA INVESTIȚIILOR

      Pregătirea și analiza informației privind investitorii potențiali din țară și de peste hotare.

      A fost pregătită și expediată tuturor rezidenților P.Ș.T. „Academica” și I.I. „Inovatorul” informația despre organizațiile financiare din străinătate, potențialii investitori ai proiectelor de inovare și transfer tehnologic. Au fost alese 6 organizații, prezentate mai jos:

1. Accel Partners

      Contacte: 4 Park Place Londra SW1A 1LP Marea Britanie +44 (20) 7898-9029 (Tel)

      http://www.accel.com

      Mărimea și sursa capitalului de aproximativ 3 miliarde dolari investiții. Capitalului investit, numărul companiilor de portofoliu, 250 de companii în întreaga lume.   

        Mărimea investițiilor până la 10 mln dolari

Participarea în gestionarea, după caz

Preferințele regionale nu-s

       Preferințe în domeniile: Internet, servicii de comunicare, tehnologii informaționale.

2. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

       Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a fost înființată în 1991 pentru a sprijini țările din Europa Centrală și de Est în timpul tranziției de la o economie planificată centralizată la economia de piață. Sediul companiei se află în Londra. Ca parte a șaizeci de acționari sunt proprietarii din 58 de țări, Banca Europeană de Investiții și Comunitatea Europeană.

       Obiectivul principal al Băncii este finanțarea proiectelor care promovează dezvoltarea economică, dar în ciuda acestui fapt, Banca își desfășoară activitățile sale, ghidate de principiul de auto-sificiență. Cu cel mai mare rating de credit (AAA), Banca poate atrage surse financiare pe piețele internaționale de capital la cele mai bune tarife. Geografie: Albania, Azerbaidjan, Armenia, Belarus, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Macedonia, Georgia, Ungaria, Kazahstan, Kârgâztan, Letonia, Lituania, Moldova, Polonia, Federația Rusă, România, Republica Slovacă, Slovenia, Tadjikistan, Uzbekistan Ucraina, Croația, Republica Cehă, Estonia.

Domeniile de finanțare sunt diferite.

Forma de finanțare: credite, investiții în capitalul acționar.

Termeni de finanțare:

Valoarea minimă a investițiilor: 500.000 dolari

Valoarea maximă a investițiilor: 2,500,000 dolari

Urgența de investiții: 3-7 ani

Contracte:

Persoana de contact: Dna Frances Reid, Senior Banker

Adresa poștală: One Exchange Squire, Londra EC2A 2JN, Marea Britanie

Telefon: 44-171-3386261

Fax: 44-171-3386239

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Internet: http://www.ebrd.org

3. DEG – DEUSTCHE INVESTITIONS – UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH

       Despre organizație: DEG (Corporația germană pentru investiții și dezvoltare) a fost înființată în 1962 și este o companie financiară de consultanță de stat, specializată în dezvoltarea pe plan internațional a Germaniei. Scopul organizației este de a promova creșterea țărilor în curs de dezvoltare și a țărilor cu economii în tranziție, prin sprijinirea sectorului privat. Deg este specializată în furnizarea investițiilor pe termen mediu și lung și are experiență în implementarea de proiecte în 80 de țări.

      Geografie: În general, țările în curs de dezvoltare și țările cu economii în tranziție.

Domeniile de finanțare: diferite Sectoare prioritare:

- sectorului financiar;

- agricultura;

- Infrastructura (electricitate, apă, telecomunicații, etc)

Cerințe specifice pentru beneficiarul de finanțare:

Se finanțează proiectele cu participarea partenerilor din Germania. O prioritate deosebită o au proiectele create în asociere. Proiectul ar trebui să aibă un impact pozitiv asupra dezvoltării țării respective care îl desfășoară, și să respecte standarte sociale și cele ce țin de mediul înconjurător.

Forma de finanțare:

Investițiile în capitalul acționar Credit Garanții pentru investitori

Contacte: Adresa poștală: DEG – Deutsche Investitions – und Entwicklungsgesellschaft mbH Belvedere strasse 40, D – 50933 Koln, Postfach 45 03 40, D-50878 Koln.

Telefon: 49 (221) 49 01 864; Fax: 49 (221) 49 90 862;

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Internet: http://www.deginvest.de/

4. FMO – NEDERLANDSE FINANCIERINGS – MAATSCHAPPIJ VOOR OUTWIKKELINGSLANDEN NV

      FMO efectuează finanțarea proiectelor de investiții private pe piețele în curs de dezvoltare.

Banca se specializează în finanțarea proiectelor cu risc înalt de investiții, atunci când alte bănci nu pot finanța astfel de proiecte sau le finanțează cu condiții inacceptabile.

     Se finanțează proiectele mari, mici și mijlocii, dar numai proiectele mari se finanțează direct de FMO în celelalte – prin intermediari financiari locali (bănci și companii de leasing).

     Geografie: Europa Centrală și de Est, Asia, Africa, America Latină.

Finanțarea în următoarele domenii:

- Agricultură și pescuit;

- Agricultură;

- Minerit;

- Producția de bunuri de consum și bunuri de capital;

- Domeniu de aplicare a serviciilor (inclusiv utilități);

- Bancar;

- Asigurări;

Forma de finanțare:

- Credit;

- Investițiile în capitalul acționar;

Valoarea minimă a investiției: 4 milioane de guldeni

Urgența de investiții: mai mult de 3 ani

Contacte: Adresa poștală: 93060 P.O.Box AB 2509 la Haga, the Netherlands Telefon: +31 70 – 314 96 96; Fax: + 31 70 – 324 61 87;

E – mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,

Internet: http://www.fmo.nl

5. FINNFUND

      Fundația a fost organizată în anul 1980. Capitalul fondului a fost format din sursele oferite de Guvernul Finlandei, Confederația finlandeză a Industriei, precum și alți investitori financiari și corporativi. Până în prezent au fost finanțate în jur de 120 de proiecte:

Geografie: țările în curs de dezvoltare

Domeniile de finanțare: diferite Cerințe specifice: proiectul trebuie să facă parte din sectorul privat

Forma de finanțare: - Investițiile în capitalul acționar credite;

- Garanții pentru investitori;

     Documente pentru finanțare: componența documentelor discutate în mod individual Procedura de depunere și de examinare a documentelor: cerere pentru obținerea finanțării trebuie să fie expediată direct în biroul din Finlanda.

Contacte: Adresa poștală: P.O. Box 391 FIN – 00121 Helsinki, Finlanda Telefon: 358 – 9-34 3484;

Fax: 358 – 9 – 3484 – 3346;

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Internet: http://www.finnfund.fi/

6. GLOBAL ENVIRONMENT EMERGING MARKETS FUND (GEEMF I și GEEMF II)

      Fundațiile GEEMF I și GEEMF II, finanțează proiectele orientate ecologic în țările în curs de dezvoltare.

      Fondurile sunt direcționate de către Global Environment Fund Management Corp, cu sediul central situat în Washington, Statele Unite ale Americii.

     Volumul de capitalizare a fondurilor este de 70$ de milioane pentru GEEMF I și 120 de milioane de dolari pentru GEEMF II, 80 milioane dolari garantat de OPIC. Geografie: Piețele în curs de dezvoltare, inclusiv CSI. Domenii de finanțare: producerea orientată spre ecologie, în special ramurile energetice ecologice, sfera de curățire și protecție a apei.

Forma de finanțare: investiții în capitalul acționar

Condițiile de finanțare

Valoarea maximă a investițiilor: GEEMF I – 10 milioane. GEEMF II – 20 milioane

Documente pentru finanțare: Planul de afaceri

Contacte: Persoane de contact: dl. H. Jeffrey Leonard, președintele

Adresa poștală: Fondul Global de Mediu de Management Corp, 1201 New York Ave, NW Suite 220 Washington, DC 20005.

Telefon: 1-202-789-4500;

Fax: 1-202-789 4508;

Administrația P.Ș.T. și I.I. a oferit rezidenților informația pentru atragerea investițiilor din următoarele surse:

- Grant din partea statului în mărime până la 50% din resurse bugetare alocate pentru finanțarea proiectelor de inovare și transfer tehnologic;

- Programul pilot de atragere a remitenților în economie „Pare 1+1” pentru anul 2018. Au posibilitatea de a participa persoanele care lucrează peste hotare sau rudele de gradul 1 ale acestora, care investesc mijloacele proprii obținute în străinătate, pot pretinde la grant.

- Programul național de abilitare economic a tinerilor. Activități principale: Programul cuprinde trei componente de implementare: (1) Industrie și consultanță antreprenorială, implementator - ODIMM, (2) Obținerea creditelor preferențiale în valoare maximă de până la 300 000 lei (perioada de rambursare maxim 5 ani) cu o porțiune de grant nerambursabil (40%) implementator – Directoratul Liniei de Credit (DLC), (3) Monitorizarea post – finanțare (DLC).

- Programul BAS Business Advisory de cofinanțare a proiectelor eficienței energetice. Rezidentul poate pretinde la 60-70% din suma proiectului, dar nu mai mult de 10 000 eur.

- FCC: Fondul Special de Garantare a Creditelor. Activitățile principale: Acordarea garanției la credit agenților economici care nu dispune de suficient gaj. Pentru întreprinderile active, garanția reprezintă până la 50% din mărimea creditului, dar nu mai mult de 700 000 lei, pe o perioadă de până la 5 ani. Iar pentru întreprinderile nou-create, garanția poate reprezenta maxim 70% din suma creditului, dar nu mai mult de 300 mii lei. Perioada de garantare este de până la 3 ani.

- Rezidenții și candidații în rezidenți au fost informați cu privire la alți investori alternativi ca Agenția Națională de Dezvoltare Rurală ACSA cu centrele teritoriale de extensiune rurală, Fondul Ecologic Local și Național, Fondurile Internaționale Moseff și Bas etc. Proiectul S.R.L. „Pantehno-Nord” prezentat AITT a fost acceptat de către Fondul Ecologic Național, evident va fi cofinanțat și de ultimul.

Informația cu privire la posibilitatea finanțării din sursele indicate a fost adusă la cunoștința rezidenților în procesul consultațiilor gratuite (Tabel 3) al raportului: „Consultații de afaceri, consultații de inovare și transfer tehnologic”.

XIII. DE ANGAJAT ÎN FUNCȚIA DE MANAGER DE PROIECTE UN SPECIALIST ÎN CĂUTARE ȘI DEPUNEREA PROIECTELOR INTERNAȚIONALE CU SCOPUL STABILIRII RELAȚIILOR DE PARTENERIAT ȘI DOBÂNDIREA GRANTURILOR INTERNAȚIONALE ȘI ALTOR SURSE DE FINANȚARE PENTRU PROIECTELE INOVAȚIONALE A REZIDENȚILOR P.Ș.T. și I.I. și CANDIDAȚII ÎN REZIDENȚI, dar și a P.Ș.T. și I.I.

Pe motiv că mijloacele financiare au fost transmise numai la sfârșitul I semestru 2018 (luna iunie) Administratorul P.Ș.T. „Academica” nu a avut posibilitate să angajeze un astfel de specialist.

XIV. DE ORGANIZAT ÎN COMUN CU REPREZENTANȚII STRUCTURILOR INOVAȚIONALE SIMILARE AUTOHTONE ȘI DE PESTE HOTARE O PLATFORMĂ PENTRU SCHIMB DE EXPERIENȚĂ ȘI REALIZAREA PROIECTELOR INTERNAȚIONALE

      La data de 22 noiembrie 2018 Administrația P.Ș.T. „Academica” (cu I.I.„Inovatorul”) a organizat o masă rotundă cu conducătorii (reprezentanții) parcurilor științifico-tehnologice și incubatoarelor de inovare: Inventica USM, IT4BA, Innocentru.

     La masa rotundă a fost încheiat un Acord cu privire la crearea unei platforme informaționale comune pentru schimbul de experiență între structurile inovaționale a Republicii Moldova și partenerii de peste hotare. Acordul este un document deschis la care va adera structurile inovaționale din Ukraina și România (deja în anul 2019). Copia acordului se anexează (Anexa nr. 4).

XV. EFECTUAREA CERCETĂRII REZULTATELOR REFORMEI ÎN SFERA ȘTIINȚEI ȘI EDUCAȚIEI ȘI INFLUIENȚA EI ÎN EFICIENȚA DEZVOLTĂRII INFRASTRUCTURII INOVAȚIONALE

      Au fost colectate și comunicate materialele legislative, statistice și de resurse legate de reforma în sfera științei și educației.

     Au fost efectuate cercetări de comparare la capitolul sistemului vechi și cel nou a legislației dedicată sferei inovaționale. S-a efectuat o analiză detaliată a factorilor privind influiența modificărilor în legislație asupra domeniului inovațional.

     În baza acestuia a fost pregătit raportul științific: „Reforma domeniului Cercetării și Educației în 2018 și efectele ei asupra infrastructurii inovaționale”.

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

     În perioada anului 2018 echipa Administratorului P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) a fost implicată în realizarea proiectului „Organizarea și funcționarea P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) în 2018, crearea și dezvoltarea infrastructurii acestuia”. Proiectul fiind aprobat prin Hotărârea Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică Academiei de Științe a Moldovei nr.181 din 21 decembrie 2017.

     În legătură cu implementarea reformei în domeniul științei și inovării și crearea unei noi structuri – Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, creată în baza Hotărârii de Guvern nr.196 din 28.02.2018, care a devenit succesorul Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic, unele din funcțiile căruia era monitorizarea activității parcurilor științifico-tehnologice și incubatoarelor de inovare și încheierea a contractelor de finanțare. Contractul de finanțare și realizare a proiectului între P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) și Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare a fost încheiat numai la 17 mai 2018 cu nr. 01NOV, iar prima tranșă de finanțare a fost transferată abia în iunie 2018.

    Din această cauză, evenimentele planificate în Planul calendaristic al proiectului „Organizarea și funcționarea P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) în 2018, crearea și dezvoltarea infrastructurii acestuia” în I și al II-lea trimestru a. 2018 au fost realizate din sursele limitate proprii a Administratorului parcului și incubatorului.

   În procesul realizării proiectului au fost îndeplinite cu succes majoritatea obiectivelor propuse în planul calendaristic pentru a.2018. Totodată, unele evenimente planificate nu au fost realizate sau realizate incomplet.

    Astfel, pct.13 din planul calendaristic: „De angajat în funcția de manager de proiecte un specialist în căutare și depunerea proiectelor internaționale cu scopul stabilirii relațiilor de parteneriat și dobândirea granturilor internaționale și altor surse de finanțare pentru proiectele inovaționale a rezidenților P.Ș.T. și I.I. și candidații în rezidenți, dar și a P.Ș.T. și I.I. După părerea noastră, includerea unei astfel de funcție este puțin eficientă, deoarece după o experiență de 10 ani de activitate P.Ș.T. „Academica” a arătat că căutarea investițiilor autohtone și de peste hotare (în afară de finanțare din bugetul de stat) nu are rezultat.Timp de întreaga activitate a parcului, necătând la multe încercări, nici un proiect inovațional nu a reușit să atragă nici un investitor autohton sau străin. Acest punct a fost propus de către conducerea Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic pentru a fi inclus în proiect pentru anul 2018.

    Analiza ne arată că succesul în atragerea investițiilor autohtone și străine în proiecte inovaționale a rezidenților P.Ș.T. și I.I. va fi posibil numai după aprobarera actelor legislative în domeniul finanțării venture și evaluarea proprietății intelectuale în calitate de cotă parte în capitalul statutar pentru atragerea creditelor bancare și capitalurilor busines-anghels.

- Nu a fost realizat complet punctul 5 al planului calendaristic, la stabilirea colaborării cu ODYM și AGEPI pentru atragerea cu ajutorul lor a noilor rezidenți. Reiese că legislația în vigoare nu permite P.Ș.T. și I.I., să creeze stimuli atractivi pentru atragerea proiectelor de perspectivă, în legătură cu sitemul complicat de selectare și finanțare a proiectelor inovaționale.

- Majoritatea greutăților în activitatea P.Ș.T. „Academica” și I.I. „Inovatorul” creează o procedură nouă privind selectarea rezidenților.

    Aceasta se referă la faptul că selectarea și aprobarea candidaților în rezidenți este efectuată de ANCD, și numai apoi sunt direcționați spre parcul științifico-tehnologic sau incubatorul de inovare, respectiv. Ca rezultat, echipa Administratorului P.Ș.T. și I.I. obține rezidenți fără a avea informație despre ei și proiectele lor, inclusiv cât îi de reală realizarea proiectului și care este potențialul personalului pentru al îndeplini cu succes în cadrul parcului sau incubatorului. Astfel, tocmai la 03 mai 2018 3 companii au obținut statut de rezident al P.Ș.T. „Academica”, fără vre-o colaborare preventivă cu Administrația parcului. Pe lângă aceasta, Hotărârea cu privire la aprobarea candidaților în rezidenți Administrația P.Ș.T. „Academica” a primit-o cu mare întârziere, iar procesul de încheiere și amplasare în parc nici până acum nu este finalizat, necătând că a trecut deja 7 luni de la data de aprobare a statutului de rezident. De asemenea, nu este clar dacă a început și procesul de finanțare din bugetul de stat pentru realizarea proiectelor rezidenților aprobați.

    De aceea, considerăm important a face cunoștință cu candidații în rezidenți și proiectele lor, înaintea aprobării de către ANCD. Totuși, aprobarea candidaților în rezidenți să fie numai după încheierea în scris a recomandărilor pozitive din partea Administrației P.Ș.T. „Academica”.

   În legătură cu noua procedură de selectare a rezidenților, nu este deloc eficientă activitatea Administratorului privind realizarea punctului 10 al planului calendaristic: „De efectuat selectarea ideelor inovaționale pentru studenți și candidați în instituții superioare de învățământ, instituții științifice și de cercetare, inventatori și raționalizatori, deținători de patente, întreprinzători – inovatori”.

   La momentul actual, ANCD nu i-a în calcul recomandările P.Ș.T. „Academica” în special selectarea rezidenților. Astfel, în anul 2018 Administratorul a recomandat pentru obținerea statutului de rezident și spre finanțare 2 proiecte: „Compania „BiocomGrup” S.R.L. „Tehnologia inovațională de fabricare a sosurilor cu valoare biologică sporită” și compania „Cetatea de Sus” S.R.L. „Folosirea Tehnologiilor informaționale avansate în procesul de predare a geografiei”.

    Totodată, aceste proiecte au obținut puține puncte pozitive în urma procedurii de evaluare de către experți. Necătând la aceea, că din poziția de practică aceste companii au meritat să fie rezidenți ai P.Ș.T. „Academica” și finanțare din bugetul de stat pentru realizarea proiectului inovațional.

     În același timp, multe proiecte obțin puncte pozitive mult mai mari, care nici nu pot fi numite inovaționale.

     Pe lângă acesta, parcul este denumit științifico-tehnologic, însă, după cum vedem savanții din institutele și universitățile de cercetări științifice, practic nu prezintă rezultate în cercetările lor pentru realizare în parc sau incubator în calitate de proiect inovațional. Astfel, tot timpul de funcționare al parcului „Academica” și incubatorului „Inovatorul” din peste 40 de rezidenți, dintre cercetătorii științifici și profesori, și-au realizat proiectul inovațional doar la 2-3 persoane. Cu toate că, în toate statele străine, unde funcționează parcuri și incubatoare, implementarea rezultatelor elaborărilor științifice sunt realizate prin intermediul acestor structuri.

    Din practică deseori prototipele experimentale a producției inovaționale obținute în așa mod, nu erau implementate în producere în masă. Apar multe exemple când resursele financiare alocate din bugetul de stat erau utilizate nerațional și nu în destinația directă.

    Astfel, în multe cazuri în echipa de realizare a unui astfel de proiect se implicau reprezentanții administrației și alte persoane, care nu aveau nici o atitudine față de realizarea proiectului. Iar mijloacele financiare se cheltuiau pentru diferite achiziții, jaluze, rechizite de birou, mobilarea sălilor de conferințe institutelor și universităților. Totodată, și termenul de realizare al proiectului inovațional era de 3 ani. Iar monitorizarea din partea AITT deseori era pur formală, ceea ce ducea la o scădere a eficienței proiectelor.

    Un neajuns al Legii cu privire la parcuri și incubatoare era acel fapt că rezidenții nu erau obligați să se folosească de infrastructura parcului sau incubatorului, în special amplasarea pe teritoriu, de aceea, multe încăperi atât de oficii cât și de producție, rămâneau neocupate.

    Pe lângă aceasta, toți rezidenții care au obținut finanțare din bugetul de stat indiferent de locul realizării proiectului, trebuie să fie amplasați în cadrul parcului sau incubatorului, pentru monitorizarea zilnică și asistență metodică la proiect.

    Nu putem fi de acord și cu un număr de cerințe și recomandări indicate în scrisorile din partea ANCD cu nr.94 din 25.07.2018 și nr.101 din 07.08.2018. Astfel, în pct. „Monitorizarea regulată privind realizarea proiectelor inovaționale aprobate” este indicată cerința la tabelul 2- includerea informației cu privire la termenii de realizare pentru fiecare activități planificate de rezidenți și deservirea cantitativă și calitativă a rezultatelor acestuia”.

    Menționăm că, la monitorizarea activității rezidenților echipa administratorului se conduce după „Regulamentul de monitorizare a activității rezidenților” aprobat în 2009. Totodată, indicatorii de activitate a rezidenților anuali sunt indicate în tabelul 1 al raportului: volumul producției fabricate și comercializate, volumul investițiilor atrase, și numărul de locuri de muncă nou create.

    În caz că acești indicatori sunt 0, este clar că activitatea rezidentului la realizarea proiectului aprobat este ineficientă, de aceea aceste cerințe sunt considerate incorecte. De asemenea, nu considerăm important „registrul de consultanță” în acea formă în care ne recomandă ANCD. Evidența consultațiilor este efectuată în corespunderea cu „Regulamentul de monitorizare”.

     Colaboratorii Administrației P.Ș.T. „Academica” pe toată perioada de activitate acordau consultații neformal, în condiții de încredere, sub formă de discuții. De aceea, considerăm absolut în plus colectarea semnăturilor la finalul acestor consultații. Aceasta se referă și la excursii, discuții și alte evenimente.

      În final, am dori ca conducerea ANCD să organizeze o „masă rotundă” cu administratorii parcurilor științifico-tehnologice și incubatoarele de inovare, pentru a discuta problemele și propunerile cu privire la selectarea finanțării, monitorizării și raportarea activității rezidenților și administratorilor P.Ș.T. și I.I. în condițiile noi reformate.

Cercetător științific principal,

Director de proiect Gh. POPOVICI

doc. hab. în tehnică

 

Cercetător științific coordonator,

doctor în ştiinţe economice

A. BUCATÎNSCHI

 

Manager P.Ș.T. „Academica”,

I.I. „Inovatorul”

Al-dru SPÎNU Cercetător științific