Portalul Corporativ
ACADEMICA

Inovatiile incep aici

 GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

 

Propunere de proiect

de dezvoltare a infrastructurii de inovare

Partea I.  Descrierea generală a proiectului

 Data prezentaării propunerii de proiect  
 Numărul de înregistrare  
     Titlul proiectulu: „Dezvoltarea și funcționarea Parcului Științifico-Tehnologic „Academica” (cu Incubatorul de Inovare „Inovatorul”) în anul 2019, crearea și dezvoltarea infrastructurii acestuia”
  Direcția strategică    Universală
  Locul Implementării    mun. Chișinău, str. Miorița 5, MD - 2028
  Perioada de realizare   Data estimată de începere: 01.01.2019  Data estimată de finalizare: 31.12.2019
  Sursa și volumul finanțării  Buget  825 000  Alte surse  157 850
 Finanțări anterioare din partea ANCD  Anul  Suma
2017  800 000
2018 810 000
 Denumirea organizației administrator  Întreprinderea de stat „ASELTEH”
 Activitatea de bază Administrarea Parcului Științifico-Tehnologic „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”)
 Forma organizatorico-juridică Întreprindere de stat
 Date de contact  MD - 2028, mun. Chișinău, str. Miorița 5, Tel: (022)-88-25-00, Fax: (022)-88-2510; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 Directorul organizației-administrator  Nume/Prenume Gheorghe POPOVICI Datele de contact

 Tel: (022)-72-51-27;

Mob: 079541404;

E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;

1 Administratorul Parcului Științifico-Tehnologic „Academica”/Incubatorul de inovare „Inovatorul” - persoană juridică, angajată în bază de concurs, a cărui activitate de bază este administrarea sau administrarea fiduciară a parcului/incubatorului. Directorul întreprinderii activează și în calitate de proiect.

 Datele de contact ale persoanelor responsabile de proiect:
Nr.d/o.   Neme/Prenume  Funcția și actribuțiile în cadrul proiectului Locul de muncă de bază și funcția  Titlul didactic și/sau științific  Contacte  Semnături
 1.  Gheorghe Popovici  Cercetător științific principal, conducător de proiect Director al Î.S. „ASELTEH” - Administrator al P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”)

 Doctor habilitat în tehnică

profesor

 Tel: (022)-72-51-27,

Mob: 079541404

E-mai:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 
2. Anatolie Bucatînschi  cercetător științific coordonator  -

 Doctor în economie

Conferențiar universitar

 Tel: (022)-88-25-00,

Mob: 068764640,

Fax:(022)-88-25-10

E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 
3. Spînu Alexandru  cercetător științific, manager de proiecte

 Î.S. „Aselteh” -administrator al P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”)

Manager parc, incubator, dezvoltare științifico-tehnică

 Master în economie

 Tel:069348433

E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 
4. Pavel Cazac  Șef gospodărie

 Î.S. „Aselteh”

Șef gospodărie

 

 Tel: 069935849

E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 
5.  Nigai Marina  Expert economist în comerț și marketing

Î.S. „Aselteh”

Manager de oficiu, serviciu personal, arhiv

 

 Fax:(022)-88-25-10

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 
6. Alexandru Amelicichin  Economist evidența contabilă și analiza activității economice

 Î.S. „Aselteh”

Contabil-Șef

 

 Tel: (022)-88-25-24

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 
 Competența științifică și managerială a directorului de proiect

     Popovici Gheorghe doctor habilitat în tehnică, cu o experiență managerială și de cercetare considerabilă, astfel în ultimii 5 ani activitatea științifică a directorului de proiect se reflectă în următoarele lucrări:

- Manualul „Afaceri Inovaționale. Esența și metodele de administrare”, Gheorghe Popovici, Anatolie Bucatînschi, Editura „ARC” – 2013;

- „Inovare și transfer tehnologic (Catalog – rezidenți, activități și studiu), Gheorghe Popovici, Anatolie Bucatînschi, Alexandru Bădiceanu, Editura „Iulian” – 2013;

- Manualul „Geometria Descriptivă”, Mihai Ceapă, Gheorghe Popovici, Editura „Evrica” – 2010;

- Cartea „Ghidul Inovatorului” (cum de atins succesul), Gheorghe Popovici, Anatolie Bucatînschi, Editura „Iulian” 2015;

- Cartea „Dicționarul Inovațiilor în Republica Moldova”, Gheorghe Popovici, Anatolie Bucatînschi, Alexandru Spînu, Editura „Iulian” 2015;

- Cartea: „Metodologia de organizare al trainingului pentru afaceri inovaționale„, Gh. Popovici, Anatolie Bucatînschi, 2016.

- Parcul Științifico-Tehnologic „Academica” cu Incubatorul de Inovare „Inovatorul” (Albom Jubiliar – 10 ani de activitate).

Rezumatul Proiectului

română/

     Scopul principal al proiectului „Dezvoltarea și funcționarea Parcului Științifico-Tehnologic1 „Academica” cu Incubatorul de Inovare „Inovatorul” în 2019, crearea și dezvoltarea infrastructurii3 acestuia”, reprezintă realizarea unui complex de măsuri pentru crearea condițiilor favorabile întreprinderilor inovaționale – rezidenților la etapa start – up și la etapa de extindere, pentru realizarea de succes a proiectelor aprobate în domeniul inovațiilor și transferului tehnologic.

     Întru realizarea scopului indicat se preconizează îndeplinirea următoarelor obiective:

- Asigurarea rezidenților și candidaților în rezidenți cu un complex de servicii din partea Administrației P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) cu scopul de a crea condiții favorabile pentru realizarea de succes a proiectelor din domeniul inovațiilor și transferului tehnologic;

- Dezvoltarea și îmbunătățirea elementelor materiale a infrastructurii inovaționale P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”), reparația curentă a unei părți din suprafețele de oficii și de producere, înlocuirea echipamentului și inventarului învechit și uzat;

- Asigurarea activității portalului corporativ „pstacademica.md”, actualizarea online informației inovaționale;

- Stabilirea și întărirea relațiilor de parteneriat cu instituțiile și universitățile țării, cu parcurile și incubatoarele din Moldova și de peste hotare, schimb de experiență, crearea și întărirea relațiilor corporative;

- Acordarea ajutorului metodic și practic rezidenților în căutarea și atragerea investițiilor;

- Monitorizarea procesului de realizare a proiectelor de inovare și promovarea produselor inovaționale ale rezidenților pe piețele interne și externe;

- Promovarea activității cercetare-inovare în rândurile tinerilor inovatori;

- Asigurarea menținerii și reînnoirii Centrului Expozițional din cadrul P.Ș.T. și I.I.;

- Căutarea și atragerea în cadrul P.Ș.T. „Academica” și I.I. „Inovatorul” prin intermediul ANCD a noilor rezidenți cu proiecte de perspectivă în domeniul inovațiilor și transferului tehnologic cu următoarele direcții prioritare: sursele regenerabile de energie și eficiență energetică și economisirea energiei; colectarea, sortarea și prelucrarea deșeurilor; biotehnologii; farmaceutică și medicină; purificarea apei; ocrotirea mediului înconjurător; perfecționarea proceselor tehnologice în diferite ramuri ale economiei; tehnologii informaționale;

- Acordarea serviciilor de consultanță rezidenților și candidaților în rezidenți din partea specialiștilor Administrației P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”);

- Oferirea serviciilor de consulting din partea laboratoarelor institutelor specializate a Moldovei;

- Elaborarea recomandărilor privind îmbunătățirea mecanismelor de creare, funcționare și finanțare a activității parcurilor științifico-tehnologice și incubatoarelor de inovare;

engleza/

      The main purpose of this project -"The Operation and Development of S.T.P. "Academica" with I.I. "Inovatorul" in 2019, creation and development of its infrastructure " is the realization of a set of measures to create favorable conditions for innovative enterprises - residents at the start - up and expansion stage, for the successful implementation of approved projects in the field of innovations and technological transfer.

      In order to achieve the stated goals, the following objectives are foreseen:

- Assuring residents and candidates for residents with a complex of services from S.T.P. "Academica" (with I.I. "Innovatoru") in order to create favorable conditions for the successful implementation of projects in the field of innovation and technological transfer;

- The improvement of material elements and infrastructure of S.T.P. "Academica" (with I.I. "Innovator"), the maintenance of offices and production areas, replacement of the old and used equipment and inventory;

- Ensuring the activity of the corporate portal "pstacademica.md", updating of online information; -The Establishment and strengthening of partnerships within the country's institutions and universities, with other parks and incubators in Moldova and abroad, experience exchange, creation and strengthening of corporate relations;

- To Provide methodical and practical help to residents in searching for investments;

- Monitoring the process of implemetation of innovation projects and promoting innovative products (of residents) in domestic and foreign markets;

- Promoting research-innovation activity among young innovators;

- Ensuring the maintenance and renewal of the Exhibition Center within the S.T.P. and I.I

Mențiuni

     Parcul șriințifico-tehnologic (P.Ș.T.) – este o grupare de personae juridice și personae fizice, constituită în baza unui contract de asociere, care include organizații din sfera științei și inovării, alte subiecte reprezentând domenii ale activității de inovare și de transfer tehnologic, agenți economici care valorifică rezultatele științifice și inovațiile, prin activități economice;

1) Incubatorul dinovare (I.I.) - este o grupare de personae juridice și personae fizice constituită în baza unui contract de asociere, încheiat între administratorul incubatorului, pe de o parte, și rezidenții acestui incubator, pe de alta, care valorifică rezultatele științei și inovațiile din unul sau din mai multe domenii tehnologico-științifice prin activități de inovare și transfer tehnologic și efectuează cercetări menite să acorde support științific activităților menționate. I.I. poate funcționa atât ca o structură independentă cât și ca o subdiviziune a P.Ș.T.

2) Infrastructura parcului științifico-tehnologic/incubatorului de inovare – conform Legii nr.259 din 15.07.2004 privind Codul cu privire la știință și inovare al RM, infrastructura parcului/incubatorului reprezintă o totalitate de organizații care asigură acces la diferite resurse și care oferă servicii participanților în activitatea inovațională. La nivel de parc științifico-tehnologic/incubator de inovare – reprezintă acordarea rezidenților (firme inovaționale) a spațiilor, construcțiilor, inclusiv un complex de servicii materiale, informaționale, personal, financiare, consultații.

3) Rezident al parcului științifico-tehnologic - persoană fizică sau persoană juridică indiferent de tipul lor de proprietate şi forma juridică de organizare (companie sau instituție științifică) care realizează proiect în sfera inovațiilor și transfer tehnologic în baza unui contract încheiat cu Administratorul parcului științifico-tehnologic, pe o perioadă de 5 ani. Rezident al incubatorului de inovare - persoană fizică sau persoană juridică, de regulă companie din nou creată, care realizează proiect inovațional în cadrul incubatorului de inovare timp de 3 ani.

 Activități Preconizate

       Parcul științifico-tehnologic „Academica” – este unica structură inovațională care dispune de o infrastructură materială considerabilă: spații pentru oficii și de producere mai mult de 6 mii m², spații pentru depozit și teritoriu aferent mai mult de 2 ha. În componența Parcului științifico-tehnologic „Academica” ca subdiviziune face parte Incubatorul de inovare „Inovatorul” (I.I.). În cadrul P.Ș.T. „Academica” se realizează 17 proiecte inovaționale aprobate în conformitate cu legislația în vigoare, (termen de realizare – 5 ani) iar în Incubatorul de inovare „Inovatorul” (I.I.) se realizează 2 proiecte inovaționale (termen de realizare – 3 ani). Lista rezidenților și denumirea proiectelor este redată în Anexa nr.1.

       În prezentul proiect Administratorul Parcului Științifico-Tehnologic „Academica” (cu Incubatorul de Inovare „Inovatorul”) preconizează efectuarea unui set de activități ce au ca scop general facilitarea implementării proiectelor inovaționale și de transfer tehnologic a rezidenților P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”).

      În scopul asigurării condițiilor necesare pentru implementarea proiectelor rezidenților administratorul își propune de a implementa următoarele activități:

- Crearea condițiilor favorabile companiilor rezidente, a căror proiecte au primit o evaluare pozitivă din partea organelor de reglementare, pentru realizarea lor în cadrul Parcului Științifico-Tehnologic „Academica” (cu Incubatorul de Inovare „Inovatorul”), prin oferirea unui complex de servicii materiale, instituționale și intelectuale;

- Asigurarea căutării efective și atragerea ideilor de afaceri de perspectivă, bazate pe rezultatele cercetărilor ștințifice, inclusiv, inventatorilor și propunerilor de raționalizare, atât naționali cât și străini;

- Organizarea evaluării ideilor de afaceri inovaționale cu privire la oportunitatea dezvoltării comerciale, oferirea asistenței metodice și practice savanților, inventatorilor și oamenilor de afaceri la formularea ideilor de afaceri într-un business proiect inovațional complet;

       Pentru realizarea obiectivelor preconizate pe perioada anului 2019 vor fi efectuate următoarele evenimente:

1. Acordarea serviciilor de consultanță din partea Administrației P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”), inclusiv (în mod gratuit):

- servicii de Internet;

- elaborarea proiectelor de inovare și transfer tehnologic;

- consultanță de afaceri de innovare și transfer tehnologic;

- organizarea participării rezidenților la expoziții și prezentări ale producției rezidenților;

- servicii de consultanță și asistență juridică;

- elaborarea planului de afaceri;

- consultanță în alte domenii de afaceri rezidenților;

- oferirea serviciilor de consultanță din partea Instituțiilor de laborator specializate:

- Institutul de inginerie, Electronică și Nanotehnologii, „D. Ghițu”;

- Institutul de Energetică;

- Institutul de Fizică aplicată;

- Institutul de Chimie;

2. Atragerea agenților economici în sfera inovării și transferului tehnologic, care realizează proiecte în domenii:

- Sursele regenerabile de energie;

- Eficiența energetică, economisirea energiei:

- Colectarea, sortarea și prelucrarea deșeurilor;

- Biotehnologii, farmaceutica și medicina;

- Purificarea apei;

- Ocrotirea mediului înconjurător;

- Perfecționarea proceselor tehnologice în diferite ramuri ale economiei;

- Securitatea alimentară;

3. Acordarea ajutorului metodic și practic rezidenților în căutarea și atragerea investițiilor.

     Unul din momentele cheie la etapa incipientă a realizării proiectelor inovaționale reprezintă căutarea investițiilor de către rezidenți. În acest sens, sarcina Administratorului parcului și incubatorului constă în acordarea asistenței maxim posibile rezidenților atât la căutare, cât și la stabilirea relațiilor de afaceri cu investitorii. La astfel de evenimente, rezidenților li se va oferi:

- Pregătirea prezentației proiectelor rezidenților pentru prezentarea lor investitorilor potențiali;

- Pregătirea materialelor informative pentru prezentație, la solicitarea rezidenților, inclusiv:

- Certificate;

- Rezumate;

- Organizarea întâlnirilor de afaceri și prezentațiilor cu investitorii potențiali a proiectelor în cadrul P.Ș.T. „Academica”;

      La momentul actual rezidenții P.Ș.T. și I.I. dispun doar de două surse principale de finanțare a proiectelor sale: sursele proprii și parțial din surse bugetare (până la 50% din costul proiectului) pot obține prin participarea la concursul de finanțare a AITT. Unii rezidenți dispun de surse financiare obținute din fondurile donatorilor străini.

       La rând cu sursele bugetare de finanțare Administratorul P.Ș.T. și I.I. va acorda rezidenților săi ajutor metodic și consultativ în atragerea investițiilor din următoarele surse:

- Granturi în cadrul Programului Cadru destinat susținerii cercetării și inovării – Orizont 2020, acordat în limitele Uniunii Europene, la care Republica Moldova va adera în scurt timp¹;

- Granturi din cadrul programelor și proiectelor internaționale, acordate în limitele Uniunii Europene²;

- Programul Național de abilitare în economie a tinerilor³;

- FCC – Fondul special de garantare a creditelor;

     Activitățile principale: acordarea garanției la credit agenților economici care nu dispun de suficient gaj. Pentru întreprinderile active, garanția reprezintă până la 50% din mărimea creditului, dar nu mai mult de 700 mii lei, pe o perioadă de până la 5 ani. Iar pentru întreprinderile nou – create, garanția poate reprezenta maxim 70% din suma creditului, dar nu mai mult de 300 mii lei. Perioada de garantare este de până la 3 ani. Pe lângă aceasta, rezidenților se va propune un nou mecanism financiar de tip „crowdfunding”, linii de creditare și atragerea organizațiilor de microfinanțare pentru proiecte inovaționale, atragerea donatorilor și investitorilor;

      În afară de aceasta, există un șir de programe de finanțare a instruirii și calificării a antreprenorilor.

     Întrucât sursele de finanțare, mai sus indicate, alocă resurse doar cu condiția existenței la rezident a mijloacelor bănești proprii, Administratorul trebuie să obțină informație veridică despre existența acestor mijloace.

     În cazul în care rezidentul posedă nemijlocit resursele financiare necesare, administratorul planifică să solicite extras de la bancă din bilanțul contabil sau certificatul bancar privind existența acestor resurse.

4. Monitorizarea procesului de realizare a proiectelor de inovare și promovarea produselor inovaționale ale rezidenților pe piețele interne și externe.

    Monitorizarea proceselor de realizare a proiectelor de inovare se va efectua în conformitate cu compartimentul VI „Monitorizarea și evaluarea activității rezidenților” din Regulamentul cu privire la organizarea monitorizării activității parcurilor științifico-tehnologice și incubatoarelor de inovare, aprobat pe data de 15 mai 2009 și alte acte normative.

     Un act normativ care nu a fost discutat, prezentat și distribuit oficial Administratorului P.Ș.T. sau I.I. nu poate fi aplicat de către ultimul.

     În procesul monitorizării se va controla graficul de realizare a activităților, prevăzute în proiect, inclusiv și termenii, volumele de investiții atrase, numărul locurilor noi de muncă create, precum și un șir de alți indicatori importanți ai activității companiilor – rezidente.

     Toate etapele de realizare ale proiectelor de inovare vor fi controlate de către managerii de proiecte, și în baza analizei vor fi făcute concluziile privind raționalitatea amplasării rezidenților concreți în cadrul P.Ș.T. sau I.I.

5. Asigurarea rezidenților și candidaților în rezidenți cu un complex de servicii din partea Administratorului P.Ș.T. și I.I cu scopul de a crea condiții favorabile pentru realizarea cu succes a proiectelor din domeniul inovațiilor și transferului tehnologic.

     În primul rând, acestea sunt servicii de asigurare a rezidenților cu oficii și încăperi de prodecere. P.Ș.T. „Academica” dispune de oficii amenajate pe adresa: mun. Chișinău, str. Miorița 5. Marea parte din aceste oficii sunt dotate cu mobilă de oficiu, telefonie și internet. Rezidenților P.Ș.T. și I.I. aceste servicii sunt prestate la prețuri mai reduse decât cele de piață.

    Cu fiecare rezident Administratorul P.Ș.T. și I.I. va încheia contract privind închirierea încăperilor, în conformitate cu necesitățile sale. Încăperile sunt asigurate cu servicii comunale și energie electrică.

6. Dezvoltarea și îmbunătățirea elementelor materiale a infrastructurii inovaționale P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) reparația curentă a unei părți din suprafețele de oficii și producere, înlocuirea echipamentului și inventarului învechit și uzat.

     Se preconizează efectuarea reparației curente a unei părți dintre încăperi de oficiu și producere, înlocuirea inventarului și echipamentului învechit și uzat, pentru a crea spațiu adecvat pentru companiile rezidente.

7. Asigurarea activității portalului corporativ „Academica.md” actualizarea online informației. Amplasarea regulată a informației științifică, inovațională și comercială cu privire la activitatea inovațională în Moldova și în lume.

    Portalul corporativ „Academica.md” este o unealtă utilă pentru promovarea realizărilor rezidenților și P.Ș.T cu I.I., informarea privind apelurile de concursuri lansate de A.N.C.D. și apelurile internaționale. Deasemenea este o sursă utilă pentru a accesa documente utile ca legi, regulamente, ghiduri etc.

8. Satabilirea și întărirea relațiilor de parteneriat cu instituțiile și universitățile țării, cu parcurile și incubatoarele din Moldova și de peste hotare, schimb de experiență, crearea și întărirea relațiilor corporative.

    Pentru o activitate eficientă a P.Ș.T cu I.I. este necesar stabilirea relațiilor de parteneriat cu diferite organizații de profil care ar fi un avantaj în promovarea activității parcului, atragerea potențialilor rezidenți, opurtunități noi de finanțare și schimb de experiență. Aceasta în special se referă la Incubatoarele de Inovare din țară, care deschide opurtunitatea de a organiza evinimente în comun.

9. Oferirea serviciilor de consulting din partea laboratoarelor institutelor specializate a Academiei de Științe a Moldovei.

    Proiectele rezidenților realizate în cadrul parcului și incubatorului, sunt de inovare și de transfer tehnologic, astfel adesea apare necesitatea în asistență din partea cercetătorilor științifici de profil, astfel administratorul facilitează opurtunitatea de primirea consultațiilor din partea institutilor de profil (Institutul de Energetică, Institutul de Fizică aplicată, Institutul de Chimie, etc.).

10. Asistență rezidenților în pregătirea și prezentarea solicitărilor la AGEPY conform planului calendaristic, privind obținerea brevetelor de invenție alte forme de IP.

    În realizarea proiectelor sale rezidenții elaborează sau implimentează noi proprietăți intelectuale, astfel echipa administratorului parcului asistă în înregestrarea acestor noi IP. Deasemenea rezidenții sun informați despre activitatea AGEPY și despre importanța protecției proprietății intelectuale.

11. Promovarea activității de cercetare – inovare în rîndurile tinerilor inovatori

    Promovarea spiritului de inovare în rândurile tinerilor, prin organizarea seminarelor cu scopul popularizarării științei, dezvoltarea spiritului creator la tineri și introducerea lor la cultura inovațională. Organizarea excursiilor studenților și tinerilor inovatori în cadrul parcului și incubatorului. Participarea la diverse evenimente, cu același concept, organizate de partenerii P.Ș.T.”Academica”.

12. Asigurarea menținerii și reînnoirii Centrului Expozițional din cadrul P.Ș.T. cu I.I.

    În anul 2013 Parcul Științifico-Tehnologic „Academica” (cu Incubatorul de Inovare „Inovatorul”) a deschis un Centru Expozițional ce prezintă rezultatele activității rezidenților parcului și incubatorului, serviciile oferite, precum și asistența în scrierea proiectelor pentru actualii și viitorii rezidenți.

   În prezent, Administratorul parcului și incubatorului a efectuat următoarele activități: a elaborat designul posterelor și mostrelor de produse și tehnologii ale rezidenților, a echipat centrul expozițional și spațiul pentru biblioteca tehnico-științifică, a achiziționat utilaje și materiale pentru pregătirea expoziției, a elaborat materiale necesare prezentării rezidenților, inclusiv videoclipurile ce prezintă activitatea lor.

    P.Ș.T. „Academica” a dezvoltat și elaborat materiale de prezentare a rezidenților, inclusiv informația despre companii, fotografii color ale produselor, diplome și premii, logo-uri, destinate domeniilor de activitate și cercetare științifică.

   Pentru o funcționare mai eficiență a centrului expozițional au fost selectate pentru abonament câteva publicații educaționale și științifice pentru biblioteca tehnico-științifică, s-a sistematizat literatura de specialitate pentru a fi utilizată de rezidenții parcului și incubatorului în lucrările de cercetare. Centrul Expozițional va fi actualizat constant cu noi informații, materiale și videoclipuri.

13. Asigurarea vizibilității parcului , incubatorului și rezidenților prin articole publicate în media, participarea la expoziții de profil și alte evenimente.  

   Promovarea activității prcului și incubatorului și rezidenților săi, este foarte importantă. Prin intermediul mas-media lumea atreprenorială are posibilitatea să afle de opurtunitățile oferite de P.Ș.T și I.I., iar rezidenții primesc advertismet gratis pentru producția sa inovațională. Deasemenea participarea la diferite expoziții de profil (Fabricat în Moldova, InfoInvent etc.) au un efect benefic și pentru parc și pentru rezidenți, participarea rezidenților în cadrul parcului la expozițiile locale este gratis iar la cele internaționale este la un pres redus. Deasemenea administratorul P.Ș.T. regulat publică lucrări științifice legate de activitatea inovațională ( ghiduri, manuale, recomandări etc.).

Obiective specifice

    Obiectivele specifice ale prezentului proiect sunt:

- Îmbunătățirea infrastructurii materiale, instituționale și intelectuale a P.Ș.T. „Academica” și I.I. „Inovatorul”;

- Creșterea calitativă și numerică a rezidenților parcului și incubatorului;

- Monitorizarea realizării proiectelor rezidenților parcului și incubatorului;

- Îmbunătățirea climei inovaționale în țară;

- Oferirea asistenței metodice și practice rezidenților și candidaților în rezidenți la realizarea proiectelor din domeniul inovațiilor și transferului tehnologic;

- Promovarea activității P.Ș.T cu I.I. și a rezidenților săi;

Rezultate concrete planificate până la sfârșitul proiectului şi indicatori estimativi

1. Acordarea serviciilor de consultanță din partea Administrației P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”), inclusiv (în mod gratuit):

    În perioada anului 2019 vor fi acordate consultații la 25 de firme în număr total de 80 consultații. Rezidenții și potențialii rezidenți vor fi informați privind opurtunitatea de a apela și tipurile de servicii oferite de institutele specializate (Institutul de Energetică, Institutul de Fizică aplicată,Institutul de Fizică aplicată etc.).

2. Atragerea agenților economici în sfera inovării și transferului tehnologic, care realizează proiecte în domenii:

În scopul realizării acestor obiective va fi:

- Efectuate nu mai puțin de 6 întâlniri cu agenții economici – inovatori pentru a clarifica în esență avantajele realizării proiectelor inovaționale în cadrul P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul).

- Plasarea în cadrul P.Ș.T. și I.I. a noilor rezidenți.

- Vor fi organizate nu mai puțin de 5 evenimente de către administratorul parcului (întâlniri, consultații, ș.a.)

3. Acordarea ajutorului metodic și practic rezidenților în căutarea și atragerea investițiilor.

    Informarea rezidenților și potențialilor rezidenți privind diferite opurtunități de finanțare și metode de atragere a investițiilor. Informarea privind apelurile internaționale și evenimentelor organizate în cadrul acestora, echipa P.Ș.T. „Academica” va pregăti solicitări pentru participarea în cel puțin 2 proiecte internaționale în comun cu rezidenții săi. Volumul investițiilor planificate de a fi atrase de către administrator și rezidenți (din cofinanțare, proiecte internaționale implementate și alți investitori) pentru realizarea proiectelor mai mult de 2500 mii lei.

4. Monitorizarea procesului de realizare a proiectelor de inovare și promovarea produselor inovaționale ale rezidenților pe piețele interne și externe.

    Colectarea trimestrială a indicatorilor de bază privind realizarea proiectelor rezidenților(numărul de locuri de muncă create, producția inovațională comercializată etc.), informației privind etapele de realizare conform planurilor calendaristice. Deasemenea informație privind problemele și greutățile întîlnite în realizarea proiectului. Deplasarea la fața locului la cel puțin 2 proiecte implimentate în afara municipiului Chișinău.

În anul 2018 rezidenții au obținut următoarele rezultate:

- Volumul producției inovaționale comercializate – 14531 mii lei (inclusiv exportate – 5700 mii.lei);

- Numărul de locuri de muncă noi create – 40 locuri;

5. Asigurarea rezidenților și candidaților în rezidenți cu un complex de servicii din partea Administratorului P.Ș.T. și I.I cu scopul de a crea condiții favorabile pentru realizarea cu succes a proiectelor din domeniul inovațiilor și transferului tehnologic.

În acest scop, rezidenților și candidaților în rezidenți li se vor oferi următoarele servicii:

- Oferirea în chirie a oficiilor și spațiilor de producere. Oficii- 160m², spații de producere – 404m²;

- Prestarea serviciilor comunale: asigurarea cu apă, canalizare, încălzire termică centrală, energie electrică, servicii sanitare;

- Acces la internet;

- Prestarea serviciilor de comunicație;

- Prestarea serviciilor de pază și securitate;

       - Achiziționarea echipamentelor și materialelor necesare pentru oferirea serviciilor rezidenților;

6. Dezvoltarea și îmbunătățirea elementelor materiale a infrastructurii inovaționale P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) reparația curentă a unei părți din suprafețele de oficii și producere, înlocuirea echipamentului și inventarului învechit și uzat.

    În anul 2019 vor fi reparate spații de producere și oficii ~100 m2. Va fi modernizată baza tehnică, achiziția a cel puțin 3 noi unități de calcul, modernizarea serverului central pentru acces mai bun și sigur la internet. Spațiul aferent va fi constant menținut și vor fi plantați arbori și arbuști. Menținerea sistemului extern de iluminare.

7. Asigurarea activității portalului corporativ „Academica.md” actualizarea online informației. Amplasarea regulată a informației științifică, inovațională și comercială cu privire la activitatea inovațională în Moldova și în lume.

    Lunar vor fi plasate 5 articole legate de activitatea inovațională locală și internațională, Informație privind apelurile internaționale și alte știri legate de activitatea inovațională.

   Plasarea rapoartelor de activitate a Î.S.”Aselteh” administrator al parcului și incubatorului, activitatea căruia este administrarea P.Ș.T cu I.I.. Actualizarea documentelor legate de activitatea inovațională (legi, strategii, regulamente etc.).

8. Satabilirea și întărirea relațiilor de parteneriat cu instituțiile și universitățile țării, cu parcurile și incubatoarele din Moldova și de peste hotare, schimb de experiență, crearea și întărirea relațiilor corporative.

Vor fi organizate:

- Semnarea acordurilor de colaborare cu 4 instituții științifice (conform specialității P.Ș.T.);

- Organizarea nu mai puțin de 4 întâlniri de afaceri cu ODIM, AGEPY, asociații antreprenoriale, în scopul atragerii noilor rezidenți;

- Încheierea a 5 acorduri de colaborare cu diverse parcuri tehnologice din țară și de peste hotare cu profil similar, pentru schimb de experiență;

- De organizat nu mai puțin de 4 evenimente în rândurile tinerilor inovatori, inclusiv excursii în cadrul P.Ș.T. și I.I., întâlniri cu studenți;

- Efectuarea a nu mai puțin de 6 întâlniri cu agenții economici – inovatori pentru a clarifica în esență avantajele realizării proiectelor inovaționale în cadrul P.Ș.T. „Academica” și I.I. „Inovatorul”;

- Efectuarea a nu mai puțin de 5 întâlniri de afaceri cu inovatorii;

9. Oferirea serviciilor de consulting din partea laboratoarelor institutelor specializate a Academiei de Științe a Moldovei.

     Informarea rezidenților privind posibilitatea de a apela la servicii de consultanță din partea institutilor de profil (tehnice, economice, biologice etc.) și altor tipuri de servicii oferite de ele. La solicitarea rezidenților vor fi organizate cel puțin 6 consultanțe din partea institutilor.

10. Asistență rezidenților în pregătirea și prezentarea solicitărilor la AGEPY conform planului calendaristic, privind obținerea brivetelor de invenție alte forme de IP.

     Se vor asista în pregătirea și prezentarea la AGEPY a 4 solicitări privind obținerea brevetelor sau altor forme de IP de către rezidenți. Deasemenea organizarea la participarea seminarilor informative privind proprietatea intelectuală (IP), tipurile de IP modul de înregestrare și modul de protecție a proprietății intelectuale.

11. Promovarea activității de cercetare – inovare în rîndurile tinerilor inovatori.

    Va fi organizat nu mai puțin de 4 seminare, inclusiv 2 excursii pentru studenți-inovatori din universități. Participarea la concursul organizat de Incubatorul Inovațional ”IT4BA” al ASEM ”Cea mai bună business soluție” în domeniul dezvoltării, ca partener. Și alte evinimente ce au ca scop popularizarea științei, culturii inovaționale printre tineri.

12. Asigurarea menținerii și reînnoirii Centrului Expozițional din cadrul P.Ș.T. cu I.I.

    Actualizarea centrului cu proiectele de succes ale rezidenților, obținerea noilor mostre a producției inovaționale, broșuri, materiale vidio etc.. Organizarea excursiilor în cetru pentru tinerii inovatori (școlari, studenți etc.), rezidenți și potențiali rezidenți. Se vor desfășura zile dedicate rezidenților, care va avea loc în centrul expozițional, când rezidenții vor prezenta proiectele și rezultatele lor.

13. Asigurarea vizibilității parcului , incubatorului și rezidenților prin articole publicate în media, participarea la expoziții de profil și alte evenimente.

- Pregătirea și publicarea manualului metodic cu privire la îmbunătățirea mecanismelor de creare, funcționare și finanțare a P.Ș.T. și I.I. în conformitate cu nouă Lege „cu privire la parcuri științifico-tehnologice și incubatoare de inovare nr.226 din 01.11.2018;

- Publicarea nu mai puțin de 3 articole în mass-media;

- Amplasarea regulată (nu mai puțin de 5 informații pe lună) informații științifice și comerciale la activitate inovațională în P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) în țară și în lume pe portalul corporativ „Academica.md”;

- Promovarea proiectelor rezidenților creșterea volumului de creștere a producției inovaționale a rezidenților în Centrul Expozițional din cadrul P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”);

Participarea la diverse expoziții de specialitate (Fabricat în Moldova, Infoinvent, Inventica) cu prototipele producției inovaționale a rezidenților.

Strategii de implementare a proiectului

 

De colaborare cu partenerii

   Se planifică colaborarea cu următorii parteneri ai Parcului Științifico – Tehnologic „Academica”:

- Parcuri științifico-tehnologice și incubatoare de inovare;

- Academia de Științe a Moldovei;

- ANCD;

- Institutul de inginerie, electronică și nanotehnologii;

- Institutul de energetică;

- Institutul de fizică aplicată;

- CIAF România;

- Camera de comerț a Moldovei;

- AGEPY;

De atragere a investiţiilor

    Este menționat că reieșind din forma de organizare a Parcului (asocierea între rezidenți și administrator) putem enunța că orice tip de investiții atrase de către administrator, rezidenți cu asistența administratorului, rezidenți prin negocieri directe cu insvestitorii, astfel se preconizează de a atrage investiții. Sursele acestor investiții vor constitui sursele proprii ale rezidenților, mijloacele financiare atrase prin intermediul contractelor de finanțare (din fonduri bugetare și particulare), granturi internaționale, etc.

De atragere, susţinere şi conlucrare cu rezidenţii

    Atragerea rezidenților va avea loc prin intermediul concursurilor organizate cu suportul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare. Susținerea și conlucrarea rezidenților se va realiza reieșind din capacitățile consolidate de infrastructură și a competenților echipei Administratorului, oferirea serviciilor de Internet, oferirea mobilierului, consultații gratuite, etc.

Vizibilitatea Parcului/Incubatorului şi a rezidenţilor

    Participare la expoziții:

- „Fabricat în Moldova”;

- „Info – Invent – 2019”;

- „Portalul corporativ „Academica.md”;

- Centrul expozițional al P.Ș.T. „Academica”;

- Seminare de instruire;

- Schimb de experiențe;

- Mese rotunde, etc.;

- Promovarea activității parcului și rezidenților săi prin intermediul Camerii de Comerț a Moldovei (membru a caruia este administratorul);

Modul de organizare a prestării serviciilor şi de autogestiune a parcului/incubatorului

Administratorul va presta rezidenților următoarele tipuri de servicii:

1. Servicii generale

1.1. Chiria pentru încăperi utilizate în calitate de oficii;

1.2. Chiria suprafețelor auxiliare și de producere;

1.3. Deridicarea spațiilor;

1.4. Servicii de pază și logistică;

1.5. Prestarea serviciilor comunale;

2. Servicii informaționale

2.1. Servicii Internet;

2.2. Formarea bazelor de date ce țin de conținutul proiectului;

3. Servicii de personal

3.1. HR documente;

3.2. Selectarea specialiștilor pentru realizarea proiectului;

3.3. Servicii de instruire în domeniul afacerilor de inovare (seminare, training-uri);

4. Servicii financiare și proprietate

4.1. Servicii de contabilitate;

4.2. Evaluarea financiară a afacerilor de inovare pentru comercializarea lor;

4.3. Auditul proprietății intelectuale;

4.4. Aprecierea și promovarea obiectelor de proprietate intelectuală;

5. Servicii de Marketing Inovațional

5.1. Efectuarea studiilor de marketing;

5.2. Studiul piețelor produselor inovaționale, elaborarea prognozelor pe termen scurt, mediu și lung;

5.3. Organizarea participării rezidentului la expoziții și prezentări ale producției rezidentului;

6. Servicii de afaceri

6.1. Perfectarea documentației de inovare și transfer tehnologic pentru prezentarea acestora potențialilor investitori;

6.2. Elaborarea și perfectarea planurilor de realizare a proiectelor pe termen scurt, mediu și lung;

6.3. Elaborarea proiectelor de inovare și transfer tehnologic;

7. Servicii de consultanță

7.1. Servicii de consultanță și asistență juridică;

7.2. Consultanță de afaceri, inovare și transfer tehnologic;

7.3. Servicii de asistență și promovare a activității de inovare a rezidenților;

8. Alte servicii

8.1. Servicii care facilitează activitățile rezidenților (la cererea rezidenților);

    Serviciile generale vor fi prestate contra plată la prețuri avantajoase reieșind din Legea Bugetului de Stat pentru anul respectiv. Serviciile comunale se oferă și tarifează în baza facturilor emise de furnizorii Î.S. „ASELTEH” – Administrator al Parcului Științifico – Tehnologic „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”). Celelalte servicii se oferă de regulă în mod gratuit.

    La cererea rezidenților anumite servicii de importanță și calificare specifică se pot efectua contra plată conform unui contract separat, negociat în fiecare caz separat reieșind din necesitățile rezidenților.

Potenţialul administratorului de a realiza cu succes proiectul

Resursele umane:

Administratorul dispune de următoarele resurse umane:

Potenţialul intelectual:

- 1 profesor, doctor habilitat în tehnică, cu o experienţă bogată în conducerea afacerilor inovaţionale;

- 1 doctor în economie, conferenţiar universitar, specialist în domeniul inovaţional şi transfer tehnologic, specialist în marketing cu experienţă în domeniu;

- 1 specialişti în economie, cu experienţă în domeniul afacerilor inovaţionale;

- 1 specialist în inginerie și management;

- 1 specialist în domeniul tehnologiilor informaționale;

Personal tehnic:

- 1 specialist în serviciul administrativ - gospodăresc;

- 1 specialist – inginer de deservire;

- 5 specialişti - deservire a oficiilor şi spaţiilor de producere şi oferirea serviciilor comunale rezidenţilor;

- 4 lucrători de pază;

Concluzie: resursele umane disponibile ale Administratorului sunt competente pentru a realiza cu succes proiectul dat.         

     Resurse informaţionale:

    Toate oficiile oferite rezidenţilor şi colaboratorilor Administratorului, sunt asigurate cu: Internet, wi-fi, telefon, acces la portalul corporativ „P.Ş.T. Academica”, acces la biblioteca ştiinţifică, sala de conferinţe, Centrul expoziţional - cu materiale informative şi video ale rezidenţilor.

Materiale disponibile:

     Pentru oferirea serviciilor rezidenților implicați în proiect, Administratorul dispune de clădirea administrativă cu 3 etaje, în care sunt amplasate ~50 de oficii, bine mobilate, acces la Internet, telefon, servicii comunale: căldură, apă – canalizare, energie electrică. Acces la sala de conferinţe, tehnica de difuzare a informaţiei on – line, cameră de negocieri, bibliotecă, centru de expoziţii pentru proiecte şi rezultatul realizării lor. Administratorul dispune de:

- Spații de producere cu o suprafață totală de 4224 m² care include

: - secția de galvanizare (în chirie);

- spațiu pentru laborator de testare a pompelor centrifuge;

- spații de depozitare cu o suprafață totală de 431,9 m², pentru materialele și producția inovațională;

- teritoriul adiacent cu o suprafață totală de 2,065 ha;

- teritoriul asfaltat pentru parcarea automobilelor vizitatorilor și rezidenților cu o suprafață de 1,14 ha;

     Toate spaţiile, teritoriul, oficiile şi echipamentul indicat vor fi puse la dispoziţia rezidenţilor şi folosite la realizarea proiectului după necesitățile rezidenților. Rezidenţii şi candidaţii în rezidenţi prin intermediul infrastructurii disponibile indicate vor avea următoarele posibilităţi:

- să primească servicii de locaţiune oficii şi spaţii de producere;

- să închirieze mobilă şi echipament pentru oficii;

- să primească servicii generale şi speciale pentru realizarea reuşită a proiectelor sale inovaţionale;

     Întru realizarea eficientă a proiectului, este necesar de a reînnoi echipamentul tehnic pentru oficii şi computerelor. La momentul de faţă rezidenţii parcului/incubatorului folosesc tehnica şi computatoarele deja învechite, care au fost procurate în anul 2008. Pe lăngă aceasta unele oficii, spaţii auxiliare şi acoperişul clădirii administrative necesită reparaţie curentă, pentru care trebuie alocate resurse materiale şi financiare.

Modul de gestionare a resurselor

     Toate resursele tehnice, materiale, financiare şi umane vor fi folosite la oferirea serviciilor generale şi speciale rezidenţilor şi candidaţilor în rezidenţi, conform planului calendaristic de realizare a proiectului şi devizului de cheltuieli aprobat de ANCD.

Experienţa relevantă pentru domeniul proiectului Contribuția partenerului

    Proiectul similar „Organizarea şi funcţionarea Parcului Ştiinţifico-Tehnologic „Academica” cu Incubatorul de inovare „Inovatorul”, crearea şi dezvoltarea infrastructurii acestuia” a fost realizat cu succes de către colectivul Administratorului (Î.S. „Aselteh”) pe parcursul a 7 ani (în 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).

     În anul 2018 de către rezidenții P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) au fost create 40 de locuri de muncă și comercializarea a producției inovaționale în sumă de 14531 mii lei (inclusiv exportate – 5700 mii.lei).

      Pe baza realizării astfel de proiecte în anii 2008 – 2015, conducătorul şi coordonatorul proiectului:

- doctor habilitat Gh. Popovici şi A. Bucatînschi au elaborat şi publicat un manual – monografie: „Afaceri inovaţionale: esenţa şi metodele de administrare” Editura ARC – 2013, precum şi „Inovare şi transfer tehnologic (catalog – rezidenţi, activităţi şi studiu) Editura „Iulian” Chişinău – 2013.

- Gheorghe Popovici și Anatolie Bucatînschi:Cartea Ghidul Inovatorului (Piața Inovațiilor: cum de atins succesul),

- Gheorghe Popovici, Anatolie Bucatînschi și Alexandru Spînu: Dicționarul Inovațional al Republicii Moldova, Editura „Iulian” -2015.

- Gheorghe Popovici, Anatolie Bucatînschi: „Metodologia de organizare al trainingului pentru afaceri inovaționale”, Chișinău, Editura Iulian – 2016.

- Gheorghe Popovici, Anatolie Bucatînschi, „Metodologia de organizare a trainingului pentru afaceri inovaționale” (manual didactic în asistența organizatorilor de traininguri pentru inovatori începători) Chișinău – 2016, (cartea a primit medalie de argint la expoziția internațională „InfoInvent – 2017).

      Pe lângă aceasta, Administratorul a elaborat următoarele proiecte de documente:

1. Strategia de dezvoltare a Parcului Ştiinţifico-Tehnologic cu Incubatorul de inovare „Inovatorul” pentru anii 2013 – 2018; 2. Propuneri de modificare şi completare la Legea nr.138-XVI din 21.07.2007 „Cu privire la parcurile şi incubatoarele de inovare”.

3. Modul de formare a companiilor de tip spin-off în instituţie de cercetare şi universităţi şi acordarea acestora statutului de rezident al PŞT şi II;

4. În anul 2018 în proces de realizare se numără 19 proiecte inovaționale.

 

Relațiile administratorului cu alte struturi relevante pentru proiect      Denumirea structurii și date de contact Țara Domeniile de colaborare și modul de implicare în implementarea proiectului

Contribuția partenerului

*dacă există

Rezultate estimate ale colaborării
1.ANCD Moldova

Aprobarea rezidenților pentru P.Ș.T.„Academica” și I.I. „Inovatorul”.

Aprobarea volumului de finanțare și a documentelor normative.

  Creșterea numărului de rezidenți și finanțarea proiectului
2.ANCD Moldova Selectarea și prezentarea candidaților în rezidenți. Examinarea și termenii stabiliți și prezentarea proiectelor de dezvoltare și finanțare a P.Ș.T. „Academica” și I.I. „Inovatorul” pentru anul 2018. Perfectarea contractului de finanțare și transferul mijloacelor bănești.   Creșterea numărului de rezidenți cu proiecte de perspectivă și finanțarea completă a proiectului.
 3.Incubatorul de inovare „IT4BA”  Moldova  Acordul de parteneriat privind schimb de informație -experiență, promovarea activității inovaționale printre tinerii-viitorii cercetători, organizarea în comun a diferitor evenimente (seminare, mese rotunde, concursuri etc.)    Creșterea numărului de rezidenți, creșterea vizibilității P.Ș.T. și I.I.
 4.Incubatorul de inovare „InnoCentru”  Moldova Acord de parteneriat privind schim de informație-experiență, promovarea activității inovaționale printre tinerii-viitorii cercetători, organizarea în comun a diferitor evenimente (seminare, mese rotuinde, etc.)    Creșterea numărului de rezidenți, creșterea vizibilității P.Ș.T. și I.I.
 5.Incubatorul de inovare „Inventica USM” Moldova  Acord de parteneriat privind schimb de informație-experiență, promovarea activității inovaționale printre tinerii-viitorii cercetători, organizarea în comun a diferitor evenimente (seminare, mese rotunde, etc.).    Creșterea numărul de rezidenți, creșterea vizibilității P.Ș.T. și I.I.
     Scopul proiectului - crearea condițiilor favorabile pentru rezidenții parcului și incubatorului în scopul realizării proiectelor inovaționale și dezvoltarea afacerii sale în cadrul  parcului științifico-tehnologic și incubatorului de inovare, prin asigurarea unui complex necesar de servicii. 
     Analiza SWOT 

1.Puncte tari

1.1. Existența bazei legislative cu privire la selectarea și aprobarea proiectelor de inovare și transfer tehnologic și a rezidenților parcului științifico-tehnologic.

1.2. Baza tehnico-materială deja formată, utilată cu utilaj și accesorii necesare.

1.3. Posibilitatea obținerii finanțării a proiectului din sursele bugetare.

1.4. Existența posibilităților de obținere a serviciilor din partea Administratorului, care stimulează realizarea cu succes a proiectelor.

1.5. Posibilități de atragere a granturilor din partea organizațiilor financiare internaționale și din partea Comisiei Europene;

1.6. Existența oficiilor, amenajate cu mobilă, internet, telefoane, servicii de pază și comunale.

2.Puncte slabe

2.1. Eficiența scăzută a sistemului existent de selectare și efectuare a expertizei proiectelor de inovare și transfer tehnologic.

2.2. Cointeresarea redusă din partea rezidenților în utilizarea încăperilor și a utilajului parcului.

2.3. Lipsa la mulți rezidenți a posibilităților de cofinanțare a proiectului în mărime de 50/50. 2.4. Din cauza lipsei surselor financiare rezidenții nu pot achita serviciile intelectuale contra plată.

2.5. Lipsa mecanismelor și surselor de finanțare venture ale proiectelor de inovare și transfer tehnologic cu caracter special.

2.6. Lipsa facilităților fiscale și vamale. Solvabilitatea redusă ale rezidenților în achitarea serviciilor de incubare.

3. Oportuniotăți

3.1. Cerere înaltă la tehnologii, produse și servicii noi competitive.

3.2. Potențial științific în instituțiile științifice de cercetare, universități, asociații de cercetători.

3.3. Posibilitatea aprobării propunerilor de modificare a Legii cu privire la parcurile științifico – tehnologice și a incubatoarelor de inovare și a regulamentelor de acordare a statutului de rezident.

3.4. Ridicarea nivelului calitativ al producției rezidenților și ajustarea acestora la standartele europene.

3.5. Valorificarea avantajelor oferite de Acordul de Liber Schimb cu Uniunea Europeană.

3.6. Modificarea documentelor normative în vigoare cu scopul de a extinde participarea oamenilor de știință având elaborări de cercetări științifice realizate, patente, brevete și certificate de autori în realizarea proiectelor sale inovaționale în cadrul P.Ș.T. și I.I.

4. Riscuri

4.1. Neajunsul de proiecte de inovare și transfer tehnologic de eficiență înaltă solicitate pe piața internă și externă.

4.2. Embargourile impuse de Rusia pentru producția produsă în Republica Moldova.

4.3. Situația politică instabilă din țară ceea ce stagnează implementarea prevederilor Strategiei de Cercetare Inovare 2020 aprobată;

4.4. Finanțarea redusă a proiectelor de inovare și transfer tehnologic implementate de rezidenții parcului și incubatorului.

Modul de atenuare a riscurilor

     Administratorul va întreprinde măsuri de ameliorare a riscurilor prin activități de atragere a investitorilor străini și a companiilor locale interesate în tehnologiile și inovațiile corespunzătoare, prin oferirea suportului consultativ și prin oferirea posibilității de exploatare a infrastructurii parcului în condiții avantajoase. Întârzierea în acordarea resurselor financiare pentru realizarea proiectelor inovaționale, legată de situația de criză în domeniul politic și economic din țară.

Planificarea calendaristică

An

Luna

1. Acordarea serviciilor de consultanță din partea Administrației P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”), inclusiv (în mod gratuit). - 12 luni;

2. Atragerea agenților economici noi în sfera inovării și transferului tehnologic, care realizează proiecte în domenii: - 12 luni;

- sursele regenerabile de energie;

- eficiența energetică și economisirea energiei;

- colectarea, sortarea și prelucrarea deșeurilor;

- biotehnologii, farmaceutica și medicina;

- purificarea apei;

- ocrotirea mediului înconjurător;

- perfecționarea proceselor tehnologice în diferite ramuri ale economiei.

- securitatea alimentară.

3. Acordarea ajutorului metodic și practic rezidenților în căutarea și atragerea investițiilor.- 12 luni;

4. Monitorizarea procesului de realizare a proiectelor de inovare și promovarea produselor inovaționale ale rezidenților pe piețele interne și externe.- 12 luni;

5. Asigurarea rezidenților și candidaților în rezidenți cu un complex de servicii din partea Administrației P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) cu scopul de a crea condiții favorabile pentru realizarea de succes a proiectelor din domeniul inovațiilor și transferului tehnologic.- 12 luni;

6. Dezvoltarea și îmbunătățirea elementelor materiale a infrastructurii inovaționale P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”), reparația curentă a unei părți din suprafețele de oficii și poroducere, înlocuirea echipamentului și inventarului învechit și uzat. - 12 luni;

7. Asigurarea activității portalului corporativ „Academica.md”, actualizarea online – informației inovaționale. - 12 luni;

8. Stabilirea și întărirea relațiilor de parteneriat cu instituțiile și universitățile țării, cu parcurile și ioncubatoarele din Moldova și de peste hotare, schimb de experiență, crearea și întărirea relațiilor corporative. - 12 luni;

9. Oferirea serviciilor de consulting din partea laboratoarelor institutelor specializate a Academiei de Științe a Moldovei. - 12 luni;

10. Acordarea asistenței în pregătirea și prezentarea rezidenților conform planului calendaristic a solicitrărilor la AGEPY pentru obținerea brivetelor de invenții și alte forme de IP. - 12 luni;

11. Promovarea activității cercetare-inovare în rândurile tinerilor inovatori. - 12 luni;

12. Asigurarea menținerii și reînnoirii Centrului Expozițional din cadrul P.Ș.T. și I.I.- 12 luni;

13. Asigurarea vizibilității parcului , incubatorului și rezidenților prin articole publicate în media, participarea la expoziții de profil și alte evenimente. - 12 luni;

Planul de Activități

 

Nr.

d/o

Activitatea

Responsa

bilii

de

executare

 

Resu

rsele nonfina

nciare, necesare

estimativ

 

Partenerii

(dacă există)

Termenul

de realizare

Costuri

estimative

(mii lei)

Rezultate/indicatori de performanță

Bugetul

de stat

Cofinan

țare

1.

Acordarea serviciilor de consultanță din partea Administrației P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) inclusiv (în mod gratuit):

-elaborarea proiectelor de inovare și transfer tehnologic;

- consultanță de afaceri de inovare și transfer tehnologic;

-organizarea participării rezidenților la expoziții și prezentări ale producției rezidenților;

- acordarea serviciilor de consultanță și asistență juridică;

- elaborarea planului de afaceri;

- consultanță în alte domenii de afaceri rezidenților;

 

A.Bucatînschi

A.Spînu

M.Nigai

   ANCD  Tr.I-IV  140 32.8

 - oferirea aprox. 80 consultații (financiare, juridice, de marketing etc.) la solicitarea rezidenților.

- acordarea ajutorului metodic și practic rezidenților și candidaților în rezidenți, în pregătirea documentelor necesare pentru depunerea proiectelor de inovare și transfer tehnologic.

-participarea la diverse expoziții de specialitate (Fabricat în Moldova, Infoinvent, Inventica).

- participarea la seminare, mese rotunde de specialitate.

- diseminarea rezultatelor activității P.Ș.T. și I.I. și rezidenților acestuia prin intermediul mass-media, portalului corporativ „Academica.md”

- pregătirea materialelor privind activitatea rezidenților P.Ș.T. și I.I. și postarea lor pe portalul corporativ „Academica.md”.

În perioada anului 2019 vor fi acordate consultații la 25 companii în număr total de 80 consultații.

2.

Atragerea agenților economici în sfera inovării și transferului tehnologic, care realizează proiecte în domenii:

- sursele regenerabile de energie;

- eficiența energetică și economisirea energiei;

- colectarea, sortarea și prelucrarea deșeurilor;

- biotehnologii, farmaceutica și medicina;

- purificarea apei;

- ocrotirea mediului înconjurător;

- perfecționarea proceselor tehnologice în diferite ramuri ale economiei și securitatea alimentelor;

 Gh.Popovici

A.Bucatînschi

A.Spînu

   ANCD  Tr.I-IV  60 10

 Efectuarea a nu mai puțin de 6 întâlniri cu agenții - inovatori pentru a clarifica în esență avantajele realizării proiectelor inovaționale în cadrul P.Ș.T. și I.I. a noilor rezidenți.

Plasarea în cadrul P.Ș.T. și I.I. a noilor rezidenți.

În acest scop vor fi organizate nu mai puțin de 6 evenimente de către Administratorul parcului (întâlniri, consultații ș.a.).

3. Acordarea ajutorului metodic și practic rezidenților în căutarea și atragerea investițiilor.

 A,Bucatînschi

A.Spînu

 

 ANCD,

Rezidenți

 Tr.I-IV  120 25

 - oferirea rezidenților consultații, recomandări privind atragerea investițiilor;

- pregătirea și analiza informației privind investitorii potențiali din țară și de peste hotare;

- organiazarea întâlnirilor, video conferințelor și meselor rotunde cu potențialii investitori și parteneri. (după necesitățile rezidenților). Se planifică de aras cofinanțare pentru realizarea proiectelor mai mult de 2500 mii.lei.

4. Monitorizarea procesului de realizare a proiectelor de inovare și promovarea produselor inovaționale ale rezidenților pe piețele interne și externe.

 A.Bucatînschi

A.Spînu

M.Nigai

   ANCD  Tr.I-IV  165 25

 - monitorizarea realizarea proiectelor de inovare și transfer tehnologic, conform planului de activitate a proiectului de inovare și transfer tehnologic, 19 proiecte și potențialelor proiecte aprobate în decursul anului.

- deplasări la fața locului;

- colectarea principalelor indicatori de activitate a rezidenților P.Ș.T. și I.I.

5. Asigurarea rezidenților și candidaților în rezidenți cu un complex de servicii din partea Administrației P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) cu scopul de a crea condiții favorabile pentru realizarea cu succes a proiectelor din domeniul inovațiilor și transferului tehnologic.

 Gh.Popovici

P.cazac

A.Amelicichin

M.Vazian

     Tr.I-IV  130 25

 

- oferirea în chirie a oficiilor și/sau spațiilor de producere. Oficii - 160m.p., spații de producere - 404 m.p.

- prestarea serviciilor comunale: asigurarea cu apă, canalizare, încălzire termică centrală, energie electrică, servicii sanitare;

- prestarea serviciilor de comuinicații;

- prestarea serviciilor de pază și securitate;

- achiziționarea echipamentelor și materialelor necesare pentru oferirea serviciilor rezidenților;

6. Dezvoltarea și îmbunătățirea elementelor materiale a infrastructurii inovaționale P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) reparația curentă a unei părți din suprafețele de oficii și producere, înlocuirea echipamentului și inventarului învechit și uzat.

 Gh.Popovici

P.cazac

A.Amelicichin

M.Vazian

     Tr.I-IV  70 10 Îmbunătățirea condițiilor pentru realizarea de succes a proiectelor rezidenților. Reparația și amenajarea spațiilor destinate pentru oficii și producere aprox. 100m.p.
7. Asigurarea activității portalului corporativ „Academica.md”, actualizarea online-informației inovaționale.

 A.Bucatînschi

A.Spînu

M.Niagi

     Tr.I-IV  50 5  Plasarea regulată a informației științifice, inovațională și comercială cu privire la activitatea inovațională în Moldova și în lume. Plasarea informației privind activitatea P.Ș.T. și I.I. deasemenea actualizarea documentelor (legi, regulamente, strategii naționale etc.)
8. Stabilirea și întărirea relațiilor de parteneriat cu instituțiile și universitățile țării, cu parcuri și incubatoare din Moldova și de peste hotare, schimb de experiență, crearea și întărirea relațiilor corporative.

 Gh.Popovici

A.Bucatînschi

A.Spînu

M.Nigai

     Tr.I-IV  20 5

 - Semnarea acordurilor de colaborare cu institute (conform specialității P.Ș.T.);

- colaborarea cu ODIM, AGEPY și uniunile antreprenoriale, cu scopul atragerii noilor rezidenți;

- semnarea acordurilor de colaborare cu diverse parcuri tehnologice și incubatoare din țară și de peste hotare, cu profil similar, pentru schimb de experiență.

9. Oferirea serviciilor de consulting din partea laboratoarelor institutelor specializate a Academiei de Științe a Moldovei.

 A.Bucatînschi

A.Spînu

  AGEPY  Tr.I-IV  10 5  Realizarea cu succes a proiectelor de către rezidenți.
10. Asistența rezidenților în pregătirea și prezentarea solicitărilor la AGEPY conform planului calendaristic, privind obținerea brevetelor de invenție și alte forme de IP.

 A.Bucatînschi

A.Spînu

   AGEPY  Tr.I-IV  10  5  Înregistrarea nu mai puțin de 4 solicitări pentru obținerea brevetelor, mărcilor comerciale etc. după necesitatea rezidenților.
11. Promovarea activității de cercetare - inovare în rândurile tinerilor inovatori.

 Gh.Popovici

A.Bucatînschi

A.Spînu

   Universități RM  Tr.I-IV  15  5  Ridicarea nivelului de calitate a întreprinzătorilor inovaționali începători. De organizat nu mai puțin de 6 evenimente pe parcursul anului 2019, inclusiv excursii în cadrul P.Ș.T. și I.I. întâlniri cu studenți. Participarea ca partener la evenimente organizate de partenerii P.Ș.T. „Academica”.
12. Asigurarea menținerii și reînnoirii Centrului Expozițional din cadrul P.Ș.T. și I.I.

 A.Bactînschi

A.Spînu

M.Nigai

     Tr.I-IV  15  5  Promovarea proiectelor rezidedenților , creșterea volumului de creștere a produccției inovaționale a rezidenților.
13. Asigurarea vizibilității parcului, incubatorului și rezidenților prin articole publicate în media, participarea la expoziții de profil și alte evenimente.

 Gh.Popovici

A.Bucatînschi

   ANCD  Tr.I-IV  20  

 Pregătirea și publicarea unui manual metodic cu privire la îmbunătățirea mecanismelor de creare, funcționare și finanțare a P.Ș.T. și I.I. în conformitate cu noua Lege nr.226 din 01.11.2018 „Cu privire la parcurile științifico-tehnologice și incubatoarele de inovare”.

Publicarea nu mai puțin de 3 articole în mass-media.

Plasarea regulată (nu mai puțin de 5 articole pe lună) informații științifice și comerciale privind activitatea inovațională în P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) în țară și în lume, pe portarul corporativ „Academica.md”.

Promovarea proiectelor rezidenților prin Centrul Expozițional din cadrul P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”).

Participarea la diverse expoziții de specialitate (Fabricat în Moldova, InfoInvent, Inventica) cu mostrele producției inovaționale a rezidenților.

 

Total

825 157,8