Portalul Corporativ
ACADEMICA

Inovatiile incep aici

Dicţionarul Inovaţional al Republicii Moldova

A

Abrogare - anulare, suprimare a unei legi  sau a unei dispoziții legale și care are ca rezultat scoaterea din vigoare, în total sau în parțial, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeași valoare juridică sau de o valoare juridică superioară. Abrogarea poate fi expresă, cand actul nou o pronunță direct, sau tacită (implicită), cand dispozițiile din actul anterior devin incompatibile cu cele din actul nou.

Act adițional – convenție încheiată între două parți contractante prin care se modifică, se restrînge sau se completează un contract preexistent.

Activitate de inovare şi de transfer tehnologic - proces de transformare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, ale elaborărilor practice şi/sau ale altor realizări tehnico-ştiinţifice finalizate (precum şi ale cercetărilor ştiinţifice şi elaborărilor ce ţin de acestea) în cunoştinţe ştiinţifice noi, în produse, servicii, procese, noi sau perfecţionate, care corespund necesităţilor practice şi cerinţelor pieţei şi care sînt supuse procesului de transfer tehnologic şi de comercializare.

Activitate de inovare - orice intervenţie ştiinţifică, tehnologică, organizaţională, financiară şi comercială, care conduce sau vizează să conducă la realizarea produselor sau procedeelor tehnologic noi sau ameliorate. Unele din aceste activităţi pot să fie prin ele însele, în mod veritabil novatoare, în timp ce altele nu prezintă noutate;

Activitate inovaţională - procesul de creare de produse noi sau perfecţionate, elaborarea sau perfecţionarea unui proces tehnologic creat prin utilizarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice destinat ulterioarei utilizări practice;

Activităţi inovaţionale - obiecte ale finanţării venture (de risc) se atribuie: aplicarea rezultatelor finale, noi sau perfecţionate, ale activităţii din domeniul cercetării ştiinţifice şi transferului tehnologic realizate în forma de cunoaştere, produs, serviciu, proces competitive, noi sau perfecţionate, utilizate în activitatea practică şi/sau comercializate pe piaţă.

Activităţi inovatoare (1) – activităţi care vizează utilizarea şi comercializarea rezultatelor cercetării şi dezvoltării pentru a extinde şi modernizarea gamei şi de a îmbunătăţi calitatea produselor (bunuri şi servicii), îmbunătăţirea tehnologiei de producţie, urmate de punerea în aplicare întroducerea şi eficienţă a pieţelor interne şi externe (vezi, de asemenea, inovaţia şi investiţiile).

Activităţi inovatoare (2) – utilizarea practică a potenţialului ştiinţific, tehnologic şi intelectuală a rezultatului, în scopul de a obţine produse noi sau îmbunătăţite radical a tehnologiei de producţie pentru a satisface cererea efectivă a consumatorilor pentru bunuri şi servicii de înaltă calitate, îmbunătăţirea serviciilor sociale.

Absorbţie a inovaţiei - capacitate a mediului socio-economic de a asimila inovaţia (în special la întreprinderi), de a utiliza, transforma şi lărgi cunoştinţele inovaţionale, de a extinde realizarea acestora în noi produse, servicii, procese.

Acreditare - proces prin care instituţia publică de acreditare şi atestare recunoaşte oficial competenţa organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării şi a personalului ei de a desfăşura activităţi specifice profilului lor, în conformitate cu normele de evaluare şi criteriile de acreditare.

Atestare a cercetătorului ştiinţific - apreciere a nivelului ştiinţific şi a calităţii investigaţiilor cercetătorului ştiinţific, precum şi evaluarea calificării lui ştiinţifice şi/sau a calificării ştiinţifico-didactice în raport cu funcţia deţinută.

Acord de parteneriat - acord al Guvernului cu Academia de Ştiinţe, pentru o perioadă determinată, al cărui obiect de reglementare constă în împuternicirea Academiei de Ştiinţe de a realiza politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării.

Abordare inovativa - Utilizarea unei metodologii de lucru care implica elemente de noutate, pe plan local, național sau mondial, care permit obținerea unor rezultate mai bune decat în cazul altor metodologii.

Active din cadrul parcului industrial – fonduri fixe şi alte active pe termen lung aflate în administrarea şi/sau în folosinţa, precum şi în proprietatea întreprinderii administratoare şi/sau a rezidenţilor parcului industrial;

Acționar - persoană fizică sau juridică ce deține una sau mai multe acțiuni.

Acțiune - hîrtie de valoare emisă de o societate pe acțiuni, prin care se dovedește dreptul de proprietate al deținătorului asupra unei parți din capitalul social al societații care a emis-o, pe baza căreia deținătorul primește dividend.

Acțiunea - un inscris, un titlu de valoare, care reprezinta o cotă fixa, dinainte stabilită, din capitalul unei societați pe acțiuni și care da posesorului ei dreptul de a participa cu vot deliberativ la adunarile generale ale acționarilor societații, de a partcipa la administrarea și controlul societății și de a participa la împarțirea rezultatelor financiare (profiturilor) ale societății (să primeasca dividende) proporțional cu valoarea acțiunilor ce le posedă.

Acţiune de dezvoltare – instrument sau formă de lucru utilizat(ă) de un partener (care oferă fonduri sau nu), în vederea promovării proiectului/programului respectiv, pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare propuse;

Apreciere prealabilă – apreciere globală asupra fezabilităţii şi durabilităţii probabile ale unei acţiuni de dezvoltare, înainte ca decizia de finanţare să fie luată;

Atribuire – confirmare a unei relaţii cauzale între schimbările observate (sau cele la care ne aşteptăm) şi o acţiune specifică;

Audit (control) – activitate de control, efectuată într-o manieră obiectivă şi independentă şi destinată spre eficientizarea operaţiunile unei organizaţii şi a-i creşte venitul. Auditul ajută o organizaţie să-şi atingă obiectivele graţie unei abordări sistematice şi riguroase, pentru a constata şi a eficientiza gestiunea riscurilor, a controlului şi procesului de conducere. Remarcă: trebuie menționată distincţia dintre auditul de regularitate (de control, cum ar fi control financiar) care se efectuiază în conformitatea cu procedurile şi legile în vigoare şi auditul de performanţă, care se ocupă de economie şi de eficienţă. Auditul intern furnizează o apreciere făcută de o unitate subordonată direcţiei (conducerii), în timp ce auditul extern este executat de către un organism independent;

Autoritate contractantă - parte într-un contract de finanţare, care, fie în baza legii, fie în baza unui alt contract de finanţare legal încheiat, la care a avut calitatea de contractor, finanţează realizarea unui obiectiv, stabilind în mod univoc condiţiile în care cealaltă parte va realiza contractul ce se încheie în acest scop;

Adeverinţa de înregistrare a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică – document de evidenţă a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică;

Analitic şi consulting group – o echipă de cercetători, manageri şi reprezentanţi ai departamentelor funcţionale, care oferă o prognoză a proceselor inovatoare în organizaţie, de selecţie a ideilor promiţătoare, determinarea temei de cercetare, precum şi să coordoneze activitatea specialiștilor;

Afaceri inovatoare – un fel de activitate comercială, caracterizată de o anumită varietate de relaţii de organizare, de dezvoltare şi flexibilitatea structurii sala funcţionale, capacităţi mari de adaptare şi ajutorul Venture Capital (capital de risc).

Activităţi ştiinţifice şi tehnologice – baza de inovare, în strânsă legătură cu crearea, dezvoltarea, diseminarea şi aplicarea cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice în toate domeniile economice.

Activităţi ştiinţifice şi tehnologice – achiziţie difuzarea şi aplicarea de noi cunoştinţe în domeniul soluţiilor tehnologice, de proiectare, probleme economice, organizatorice, tehnice şi socio-politice, menţinerea ştiinţăei, tehnologiei şi de producţie ca un sistem integrat.

Activităţile ştiinţifice şi tehnice - activităţi sistematice strâns legate de producţie, promovare, difuzie şi aplicare a cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice în toate domeniile ştiinţei şi tehnologiei. Ele includ activităţile precum cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea experimentală, învăţământul şi formarea ştiinţifică şi tehnică şi serviciile tehnice şi ştiinţifice.

Achiziţionarea de tehnologii noi – unul dintre principalele tipuri de inovare, este achiziţia de brevede licenţe, know-how, mărci comerciale, desene, modele, şi serviciile tehnologice.

Achiziţia tehnologiilor materializate – unul dintre principalele tipuri de inovare, este de a achiziţiona maşini şi echipamente pentru conţinutul său tehnologic asociate cu introducerea de PI în produs sau proces.

Alte produse inovatoare – rezultatul întroducerii de inovaţii în proces. Aceasta include produse fabricate pe baza de excelenţă, punerea în aplicare a metodelor de producţie noi sau îmbunătăţite implementate mai devreme în practicile de producţie ale altor ţări sau companii şi distribuite prin schimb tehnologic. (licenţe non-brevet, know-haw, engineering)

Abordare tehnologică – un punct de vedere potrivit căruia procesele de dezvoltare ştiinţifică, tehnologică şi financiară sunt interpretate ca o reacţie la stimuli externi, (cerinţe, trebuie, intenţii, scopuri) care este controlată din exterior.

Asistenţă tehnică – unul dintre tipurile de instalaţii de transport de inovare. Acorduri şi contracte de prestări de servicii tehnice şi asistenţă sunt realizate în două moduri. În primul rând , ele sunt subiectul principal al unui acord în a doua – include o secţiune în acordul privind transferul de tehnologie şi echipament consumabile.

Administratorul parcului Ştiinţifico-tehnologic şi/sau incubatorului de inovare - întreprinderea selectata prin concurs, care are ca obiect principal de activitate administrarea parcului Ştiinţifico-tehnologic şi/sau incubatorului de inovare, inclusiv prestarea serviciilor rezidenților parcului Ştiinţifico-tehnologic şi/sau incubatorului de inovare, fiind persoana juridica înregistrată în Republica Moldova;

Agent economic - indivizi, grupuri de indivizi sau organism care constituie din punctul de vedere al fluxurilor economice centre de decizie și de acțiune elementare.

Amortizarea - partea din valoarea mijloacelor fixe inclusa în costul producției sau în cheltuielile de circulație pentru recuperarea treptată, pe măsura uzării lor. Pierderea treptată din valoarea sau din potențialul funcțional prin folosința a mijloacelor fixe din capital prin uzură, prin invechirea sau datorită progresului tehnic, care se include în costurile de producție.

Analiza financiara - ansamblu de instrumente, metode și practici pentru cuantificarea situației financiare a unei entitați.

Analiza datelor – procesul de evaluare a datelor, folosind raționamentul logic și analitică de a examina fiecare componentă a datelor furnizate. Această formă de analiză este doar una din multele etape care trebuie să fie parcurse atunci când se realizează o cercetare. Date din diferite surse sunt colectate, analizate, și apoi utilizate, pentru a forma sau a gasi o concluzie.

Avans - prima tranșă dintr-un împrumut nerambursabil, acordată de obicei înainte de începerea efectivă a activitaților proiectului.

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT) – concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic şi al proiectelor de dezvoltare a infrastructurii inovaţionale.

Abordarea ontologică – Punct de vedere, în care procesele de dezvoltare științifică, tehnologică și financiară sunt interpretate ca o auto-dezvoltare.

Abordarea procesului utilitaristă la definirea inovării - o abordare prin care inovarea este prezentată ca un proces complex de creare, diseminarea și utilizarea nou instrument practic.

Abordare inovativa - utilizarea unei metodologii de lucru care implica elemente de noutate, pe plan local, național sau mondial, care permit obținerea unor rezultate mai bune decat in cazul altor metodologii.

Accesiune - încorporarea sau unirea unui lucru cu alt lucru, fiecare avînd proprietarii diferitați. Proprietarul bunului mai important, considerat principal, devine și proprietar al bunului mai puțin important sau accesoriu.

Antreprenori inovatoare - acest tip specific de un om de afaceri acționează ca o legătură între inovatorii - autorii cercetării originale și produsul aplicat și societatea, în special, producția și consumul. În afară de calitățile individuale obișnuite, un astfel de antreprenor ar trebui să aibă o formă aparte de viabilitate previziune a unui anumit științific și aplicat produsul care urmează să fie prezentate de dezvoltare, de obicei sub forma de imagini, idei, sau, în cel mai bun, un model conceptual.

Acord de parteriat (UE) - proces în care sunt implicati diverși actori care sunt uniti pentru a forma o asociatie funcționala, lucrand pentru atingerea unui scop stabilit de comun acord. Acest proces este bazat pe principii democratice și susținut prin structuri clar definite, încluzînd și un proces de evaluare continua care asigura ca rezultatele aduc o valoare adaugată.

Anexă la contract - document prin care se detaliaza anumite clauze ale unui contract (parametri tehnici sau calitativi, diverse condiții si termene etc.).

Anexele proiectului - documente care insoțesc o cerere de finanțare; pot fi anexe obligatorii solicitate expres de finanțator (buget, matrice cadru logic, acte constitutive ale solicitantului etc.) sau anexe facultative (care au valoare explicativa și justificativă pentru un proiect, de tipul studiilor de piață, a datelor statistice etc.).

Antet - înscris în partea superioară a documentelor de corespondență ale unei organizații în care se indica denumirea completa, sigla, adresa, capitalul social, codul comercial, contul bancar (eventual obiectul de activitate etc.).

Analiza trendului - analiza ratelor financiare ale unei firme, pe o perioada de mai mulți ani, cu scopul de a scoate la iveala slabiciunile sau, dimpotriva, punctele forte ale firmei.

Autoritate de implementare - instituție (publică sau privată) care implementează efectiv contractul de finanțare incheiat de o anumită autoritate contractantă, asigurînd organizarea și desfasurarea în bune condiții a concursului de proiecte, a evaluarii proiectelor depuse și a implementării proiectelor caștigătoare.

Autofinanțare - partea din capacitatea de autofinanțare ramasă firmei dupa distribuirea dividendelor.

Afortiori - expresie din limba latină care înseamnă "cu siguranță", "pentru acest motiv";

Aposteriori - expresie din limba latină care concluzionat";

  A priori - expresie din limba latină care înseamna înseamna "din ceea ce s-a "inaintea oricaror fapte",

"inaintea oricarei experiențe"

Ab initio - de la început (latină);

Ab intestat - ipoteza unei persoane decedate fară a dispune de patrimoniul sau prin testament, in acest caz opereaza succesiunea legala;

Abandon - decizia de a renunța la un bun sau la un drept, de regula, de proprietate, luată în anumite condiții prevazute de lege;

Abatere - din punct de vedere al marketing-ului, diferența între calitatea reala a unui produs si calitatea pe care trebuie s-o indeplinească conform prevederilor normelor tehnice de calitate;

Abilita - a recunoaște unei persoane, în urma uneori a unui examen, o anume calificare;

Abitație -- dreptul de abitatie este un drept de uz care are ca obiect o locuință. El conferă titularului sau dreptul de a poseda și folosi acea locuință proprietatea altei persoane, pentru satisfacerea trebuintelor de locuit ale lui și ale familiei sale;

Abjudecare - din punct de vedere juridic, anularea unui drept sau a unui titlu printr-o hotărîre judecătorească;

acceptant pentru onoare – terț care intervine pentru garantarea onorarii unei cambii în suferința, acceptand acea cambie in locul trasului ce a refuzat acceptarea ei;

Accesiune - incorporarea sau unirea unui lucru cu alt lucru, fiecare avand proprietarii diferiti. Proprietarul bunului mai important, considerat principal, devine si proprietar al bunului mai putin important sau accesoriu;

Acciza - taxa suportata de consumatori, una din formele cele mai raspandite ale impozitelor indirecte, care se include in pretul de vanzare al unor marfuri determinate;

Achiesare - a incuviinta, a fi de acord, a recunoaste un drept, o hotarare;

Acont - 1. parte dintr-o suma de bani care se plateste inainte, drept garantie pentru indeplinirea unui contract incheiat, in special cel de vanzare-cumparare; 2. suma platita anticipat drept garantie pentru livrarea de bunuri, executarea unor lucrari sau prestarea unor servicii;

Acoperire bancara - garantie partiala a bancnotelor bancii de emisiune prin efecte comerciale, acceptate de banca, devize, portofoliul de actiuni proprii si a celor primite in gaj, cupoane de obligatiuni ajunse la scadenta;

Acord de cliring - acord prin care se efectueaza compensarea datoriilor reciproce fara valuta efectiva sau aur, indiferent de provenienta comerciala sau financiara a acestor datorii;

Acord swap - acord bilateral intre bancile centrale prin care partile semnatare se obliga sa-si puna reciproc la dispozitie, la cerere, o suma de bani in valuta proprie, in cadrul unui plafon prestabilit;

Actuar - specialist in calcule statistice privitoare la asigurari si, in general, la probleme financiare acumulare de capital - cresterea capitalului unei firme sau tari;

Adaosul comercial - suma cuprinsa intre pretul cu amanuntul si pretul cu ridicata, destinata acoperirii cheltuielilor de circulatie si obtinerii profitului de catre toate societatile comerciale participante la cumpararea si revanzarea marfurilor.

Ademptiune - luare in posesiune sau acceptare a unui beneficiu;

Adeverință - dovada scrisa prin care se recunoaste un drept sau un fapt;

Adeziune - alaturare, consimtire, exprimare scrisa aderarii la ceva;

Adunare generala - organ colectiv format din totalitatea (ori majoritatea, dupa caz) membrilor asociati si care reprezinta vointa societatii; decide cu privire la problemele majore ale societatii, la planurile apropiate ori indepartate, la problemele ce se pot ivi in activitate si in tot ce priveste societatea in general;

Arbitraj - operatiune combinata de cumparare si vanzare de valori sau bunuri care se bazeaza pe aprecierea diferentelor de curs ale acestora, actuale sau viitoare. In domeniul bancar arbitrajul consta in cumpararea de valori pe anumite piete unde cursul lor este avantajos, pentru a le revinde pe alte piete, profitandu-se astfel de diferenta de curs. In schimbul valutar vinderea unei valute pentru cumpararea alteia se numeste tot arbitraj. In domeniul financiar international arbitrajul consta in substituirea unei creante utilizabile intr-o anumita valuta si in anumite conditii cu o alta creanta utilizabila intr-o alta valuta si in alte conditii;

Ajutor de stat - orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu piata interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre;

Ajustari pentru depreciere - sunt ajustari de valoare provizorii. Ajustarile de valoare cuprind toate corectiile destinate sa tina seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilantului, indiferent daca acea reducere este sau nu definitiva.Ajustarile de valoare mai pot fi si permanente, denumite si amortizari,in functie de caracterul permanent sau provizoriu al deprecierii activelor fixe necorporale;

Ajustare de valoare - expresie ce desemneaza aducerea valorii unui post din activul bilantului la valoarea zilei; prin acelasi termen se desemneaza provizonul destinat sa tina cont de deprecierea unui post din activul bilantului;

Agentul de compensare - persoana care reprezinta serviciul de compensare in sedintele de compensare si conduce sedinta de compensare pentru circuitele pentru care a fost desemnat de conducatorul serviciului de compensare;

Actul de punere in valoare (apv) - documentul de provenienta a materialelor lemnoase rezultate din masa lemnoasa pe picior inventariata sau marcata si autorizata spre exploatare. apv-ul este un document tehnico-economic care contine rezultatele evaluarii cantitative, calitative si valorice, precum si localizarea, conform normelor tehnice silvice pentru amenajarea padurilor, a masei lemnoase destinate exploatarii.

B

Bunuri proprietate publică – bunuri imobile (terenuri, clădiri etc.) din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia;

Bază de date ştiinţifico-tehnologice (1) - ansamblu de date, structurate într-un anumit mod pe suport material, în formă scrisă, grafică, optică, electromagnetic sau digital, accesibile permanent utilizatorilor de informaţii din sfera ştiinţei şi inovării.

Bancă de date ştiinţifico-tehnologice (2) - sistem informaţional automatizat alcătuit din cel puţin o bază de date ştiinţifico-tehnologice şi dintr-un sistem de căutare, de păstrare şi de prelucrare a informaţiilor.

Beneficiar - persoane (fizice sau juridice) în folosul cărora se produce schimbarea urmarită de proiect. Agent economic, persoană fizica sau juridică, a cărei poziție în relațiile cu partenerii îi conferă calitatea de a primi mărfuri, servicii, sume de bani sau titluri(cambii, bilete la ordin, acreditive, scrisori de credit, polițe de asigurare, etc);

Broker - persoană fizică specializată în intermedierea încheierii unor contracte.

Beneficiar de informaţii ştiinţifico-tehnologice - persoană fizică sau persoană juridică ce beneficiază, direct sau prin intermediar, de date şi documente din fondurile sau sistemele de informaţii ştiinţifico-tehnologice;

Bancă - Instituție financiară care are ca activitate principală atragerea de depozite și împrumutarea unor sume în scopul acordării de credite și efectuării de plasamente.

Banca de investiţii – banca comercială specializată care acordă credite pe termen mediu şi lung întreprinderilor, de regulă pentru investiţii, procurându-şi fondurile pe baza unor forme de economisire pe durate mai îndelungate decât cele obişnuite.

Banca de inovare - de specialitate bancă a cărei principala activitate este operațiunile cu capital de risc și creditarea celor mai recente evoluții, progrese tehnice și tehnologice. Resursele de bază a băncii derivă din fondurile proprii și a depozitelor clienților. Creditele la astfel de banci sunt în mare parte pe termen lung.

Bugetul proiectelor – evidența cheltuieli și repartizarea lor pe categorii pentru o perioada desfășurării proiectului/programului. Bugetul proiectelor este prevăzut sub acest titlu în specificaţia financiară a contractului de finanţare , în care conducătorul de program/proiect are calitatea de contractor.

Brevet – un certificat pentru o invenţie, eliberat de autoritatea competentă a statului, îl eliberează inventatorului sau persoanei căreia acesta i-a transmis drepturile sale și prin care se recunoaște dreptul acestora de a exploata exclusiv invenția un anumit timp. Un brevet este valabil doar pe teritoriul statului care a emis.

Barter - Schimbul de mărfuri/servicii de valori egale, efectuat pe baza unei monede etalon care să reprezinte valoarea lor, fară să se transfere mijloace bănești efective. Modalitate de compensare a datoriilor dintre doua sau mai multe firme, prin care firmele nu mai sunt obligate să-și achite datoriile in devize, ci le sting prin anularea datoriilor unele față de altele.

Bugetul instituțiilor publice - document prin care sunt prevazute și aprobate în fiecare an veniturile si cheltuielile sau, dupa caz, numai cheltuielile, în funcție de sistemul de finanțare a instituțiilor publice.

Business angels - de obicei, un fost antreprenor sau profesional care oferă capitalul inițial sau o o majorare a celui existent a asocieților promițătoare, și ajută, de asemenea, cu sfaturi și contacte.

Buyout – cumpărarea capitalului statutar a unei companii sau afecerii.

Bonitate - capacitatea unei firme de a-si rambursa creditele contractate.

C

Caiet de sarcini - documentul care cuprinde condițiile impuse de beneficiarul unei lucrări în vederea executarii acestei.

Cluster - grupare de persoane juridice şi persoane fizice constituita în baza unui contract de asociere, semnatari al căruia pot fi, pe de о parte, organizații din sfera ştiinţei şi inovării, instituții superioare de învățământ acreditate şi alte organizații necomerciale, iar pe de alta parte, autorităţi ale administrației publice locale, agenţi economici, instituţii financiare, organizații internaţionale, investitori autohtoni şi străini, persoane fizice, asociații profesionale şi patronale, scopul comun al cărora este valorificarea rezultatelor activităţi i de cercetare şi de transfer tehnologic, însușirea şi aprofundarea cunoștințelor în domeniile vizate, fondarea structurilor de inovare (parcuri ştiinţifico-tehnologice, incubatoare de inovare, centre știinţifico-tehnologice ş.a.),- asigurarea materială şi financiara a activităţi lor acestor structuri;

Cluster ştiinţifico-tehnologic - grupare de persoane juridice şi persoane fizice constituită în baza unui contract de asociere, încheiat între organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării acreditate şi/sau instituţiile de învăţământ superior acreditate, alte organizaţii necomerciale, pe de o parte, şi agenţi economici, autorităţi ale administraţiei publice locale, asociaţii patronale sau asociaţii profesionale, persoane fizice, instituţii financiare, organizaţii internaţionale, investitori autohtoni sau străini, pe de altă parte, în scopul desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică, de învăţământ şi de transfer tehnologic al rezultatelor ştiinţifice şi inovaţiilor, valorificării lor prin activităţi economice;

Compania „spin – off” - prezintă companii fiică a unei companii ce are ca scop lansarea pe piaţă a unui produs sau tehnologii noi. Firmele de tipul acesta, adesea se formează prin reorganizarea unui departament al companiei mama. Compania de tip spin – off se organizează astfel încât managementul companiei nou – create nu este direct subordonat managementului instituţiei de cercetare/companiei care a organizat această companie. Compania „spin – off” se bazează pe principiile de investire de tip „acţionierat” a companiei mamă. Compania – fondator tinde să îşi menţină pachetul de control a companiei nou – create astfel încât în urma dezvoltării şi creşterii companiei să existe posibilitatea de a o absorbi sau de a o vinde avantajos;

Companiile de tip „spin – out” - la fel sunt companii fiică a structurii ce o crează însă acestea menţin relaţii foarte strânse cu compania – mamă până şi managementul companiei nou – create poate să depindă direct de ordinile companiei fondatoare mai ales pe domeniul financiar şi operaţional. Compania „spin – out” se bazează pe principiile de investire de tip „acţionierat” a companiei mamă. Compania – fondator tinde să îşi menţină pachetul de control a companiei nou – create astfel încât în urma dezvoltării şi creşterii companiei să existe posibilitatea de a o absorbi sau de a o vinde avantajos.

Companie venture (de risc) - persoana juridică, indiferent de forma organizatorico-juridică specializată în furnizarea serviciilor de consultanţă responsabilă pentru administrarea capitalului venture (de risc) prevăzut de către fondul venture (de risc) pentru investiţii venture (de risc) în capitalul social al subiecţilor activităţii inovaţionale.

Cercetare-dezvoltare - orice activitate sistematică creativă, întreprinsă cu scopul de a îmbogăţi cunoaşterea, inclusiv cunoaşterea omului, culturii şi societăţii şi utilizarea acestor cunoştinţe pentru a construi noi aplicaţii. Include cercetare fundamentală, cercetare aplicativă în domenii cum ar fi agricultura, medicina, industria chimică şi dezvoltarea experimentală conducând la noi produse. Activitate de cercetare ştiinţifică şi activitate de dezvoltare tehnologică luate în ansamblu.

Cercetare ştiinţifică - activitate de cercetare fundamentală şi de cercetare aplicată avînd drept componente principale investigaţia ştiinţifică, tehnologia ştiinţifică, produsul ştiinţific şi serviciul ştiinţific.

Cercetare fundamentală - activitate orientată spre dobîndirea de noi cunoştinţe ştiinţifice, spre formularea şi verificarea de noi ipoteze şi teorii.

Cercetare aplicată - activitate orientată spre lărgirea cunoştinţelor şi spre utilizarea de cunoştinţe noi în crearea a noi procese, produse şi servicii sau în îmbunătăţirea lor.

Certificat de acreditare - act juridic care confirmă rezultatele evaluării şi acreditării organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării.

Cercetător - este specialistul care lucrează la concepţia sau la crearea de cunoştinţe, de produse, procedee, metode şi sisteme noi, precum şi la gestiunea proiectelor respective. Din această categorie fac parte şi cadrele de conducere şi administratorii, care desfăşoară activităţi de planificare şi de gestionare a aspectelor stiinţifice şi tehnice a lucrărilor cercetătorilor, precum şi studenţii cu diplomă (absolvenţi ai ciclului I), având activităţi de cercetare-dezvoltare (aceştia vor fi raportaţi separat).

Cercetător ştiinţific - persoană cu studii superioare care aplică cu profesionalism în activităţile din sfera ştiinţei şi inovării calificarea, abilităţile şi cunoştinţele în domeniul ştiinţific respectiv.

Cofinanţare - finanţare în comun a activităţilor din sfera ştiinţei şi inovării prin alocarea resurselor financiare de la bugetul de stat şi din contul agenţilor economic şi al donatorilor din ţară şi de peste hotare;

Contract – orice acord între două sau mai multe părţi, prin care se crează şi se definesc drepturi şi obligaţii între părţi; una dintre părţi este autoritatea contractantă, iar cealaltă este contractorul;

Contract de finanţare – contract încheiat între autoritatea contractantă şi contractor în scopul finanţării programelor de stat de inovare şi transfer tehnologic, proiectelor din cadrul acestora şi a proiectelor independente, selectate pe bază de concurs, în conformitate cu hotărîrea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (în continuare – Consiliul Suprem);

Contractor – parte a unui contract de finanţare care, acceptînd finanţarea şi condiţiile asociate acesteia stabilite de autoritatea contractantă, se obligă să asigure realizarea prevederilor contractului;

Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative (CFCFA) – concursul programelor de stat şi al proiectelor din cadrul acestora, al proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale şi de cercetări ştiinţifice aplicative, pentru tinerii cercetători, pentru procurarea echipamentului, pentru organizarea manifestărilor ştiinţifice, pentru editarea monografiilor etc.;

Centrul Proiecte Internaţionale (CPI) – concursul proiectelor tratatelor internaţionale cu cofinanţare de la bugetul de stat;

Cercetarea şi dezvoltarea experimentală (C-D) - înglobează lucrările de creaţie făcute în mod sistematic în vederea înbogăţirii ansamblului de cunoştinţe, inclusiv cunoaşterea omului, a culturii şi a societăţii, precum şi utilizarea acestor cunoştinţe pentru noi aplicaţii. Termenul C-D acoperă trei activităţi: cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă şi dezvoltarea experimentală.

Cercetarea fundamentală - constă în lucrări experimentale şi teoretice realizate în principal în vederea dobândirii de noi cunoştinţe asupra bazelor fenomenelor şi faptelor observabile fără a prevedea o aplicaţie sau o utilizare specială. Cercetarea fundamentală analizează proprietăţi, structuri şi relaţii pe baza cărora se formulează şi se pun la încercare ipoteze, teorii sau legi. Rezultatele cercetării fundamentale nu sunt, în general, negociate şi se comunică în mod obişnuit prin intermediul sesiunilor ştiinţifice, în publicaţii, reviste ştiinţifice sau sunt schimbate direct între organisme sau persoane interesate. În unele circumstanţe, difuzarea rezultatelor cercetării fundamentale poate să fie restrânsă, din raţiuni de securitate.

Cercetarea aplicată - este îndreptată spre un obiectiv sau scop practic determinat şi cuprinde lucrări originale realizate pentru a obţine cunoştiinţe noi. Rezultatele unei cercetări aplicate conduc, în primul rând la un produs unic sau un număr limitat de produse, de operaţii, metode sau sisteme. Acest tip de cercetare permite transpunerea în formă operaţională a ideilor. Cunoştinţele sau informaţiile rezultate din cercetarea aplicată sunt adesea brevetate, dar pot, în acelaşi timp, să fie considerate secrete.

Context – descrierea stării de fapt, a stării lucrurilor în care va fi implementată acţiunea de dezvoltare propusă;

Cheltuieli din P.I.B. cu C-D - reprezintă cheltuiala totală intra-muros aferentă lucrărilor de C-D executate pe teritoriul naţional într-o perioadă de timp dată raportată la P.I.B.. Acest tip de cheltuială ia în considerare acţiunile finanţate din străinătate dar nu ţine cont de cheltuielile cu C-D efectuate în afara ţării. Reprezintă un indicator al comparaţiilor internaţionale în ceea ce priveşte sistemul C-D;

Cheltuieli cu C-D – reprezintă totalul cheltuielilor intramuros, efectuate de o unitate sau de un sector economic indiferent de originea fondurilor. Termeni conecşi sunt: cheltuieli interne cu C-D, input-uri ale C-D, cheltuieli cu C-D pe surse de fonduri;

Cheltuieli intra-muros şi extra-muros – reprezintă cheltuielile efectuate în unitatea analizată (intra-muros) sau în afara ei (extra-muros);

Cheltuieli intra-muros - reprezintă cheltuielile efectuate în cadrul unităţii analizate sau în cadrul sistemului analizat;

Cheltuieli extra-muros cu C-D – sunt cheltuielile aferente C-D executate în afara unei unităţi sau unui sistem completând datele statistice referitoare la cheltuielile intra-muros. Aceste date sunt indispensabile pentru determinarea C-D efectuate în stăinătate dar finanţate de instituţii naţionale;

Coeficient de cercetare – reprezintă fracţiunile sau proporţiile de cercetare ce se aplică statisticilor care descriu ansamblul de resurse din sectorul învăţământului superior. Cota parte a cercetării în totalul cheltuielilor din învăţământul superior reprezintă un indicator extrem de util în evaluarea instituţiilor şi a cercetătorilor;

Caracter de recurenţă al unui contract - caracterul unui contract de a prevedea anumite drepturi şi obligaţii în funcţie şi subsecvent celor conţinute în alt contract, anterior încheiat;

Comitet de evaluare (comitet) - grup format din 5 sau 7 persoane, desemnate de autoritatea contractantă după criterii de competenţă, multidisciplinaritate, obiectivitate şi imparţialitate, în vederea evaluării ofertelor în cadrul unei licitaţii sau al unor proceduri competiţionale simplificate;

Conducător de program/proiect - autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, în cazul programelor conduse de aceasta, sau contractorul, într-un contract de finanţare al cărui obiect este procurarea de servicii de conducere de program/proiect şi, după caz, de realizare/execuţie a proiectelor situate pe ultimul nivel de detaliere a programului;

Conducere de program/proiect - activitatea de a controla un program/proiect prin monitorizarea performanţelor şi prin decizie, în baza unui plan predefinit;

Contract de finanţare - contractul în care una dintre părţi, denumită autoritate contractantă, are dreptul şi obligaţia de a impune în mod univoc celeilalte părţi, denumită contractor, obiectivele pentru care se face finanţarea şi condiţiile în care se realizează această finanţare;

Contract de finanţare principal - contractul de finanţare care stă la baza încheierii unui alt contract de finanţare şi prin care se conferă contractorului competenţa de a se constitui autoritate contractantă pentru acest ultim contract;

Contract de finanţare subsidiar - contractul de finanţare încheiat de o autoritate contractantă, în baza obligaţiilor pe care aceasta şi le-a asumat, în calitate de contractor, printr-un contract de finanţare principal. Contractul de finanţare subsidiar nu poate conţine, sub sancţiunea nulităţii, prevederi care contravin clauzelor contractului de finanţare principal;

Contractor - parte într-un contract de finanţare, care, acceptând finanţarea şi condiţiile asociate acesteia, stabilite de autoritatea contractantă, se obligă să asigure realizarea contractului;

Contractori asociaţi - ofertanţi asociaţi a căror ofertă comună/propunere de proiect comună a fost acceptată şi contractată de către autoritatea contractantă;

Conducător de program/proiect – un contractor sau autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în cazul programelor conduse de aceasta, care asigură servicii de conducere a realizării de program/proiect şi, după caz, de realizare/execuţie a proiectelor situate pe ultimul nivel de detaliere a programului;

Conducere de program/proiect - activitatea de a administra şi controla un program/proiect, prin monitorizare şi prin decizie, în baza unui plan predefinit;

Contract – orice acord între două sau mai multe părţi, prin care se crează şi se definesc drepturi şi obligaţii între părţi; una dintre părţi este autoritatea contractantă, iar cealaltă este contractorul;

Contract de finanţare - contractul în care autoritatea contractantă, are dreptul şi obligaţia de a impune în mod univoc contractorului, obiectivele şi condiţiile pentru care se face finanţarea;

Cercetări industriale de bază - ca fiind activitatea teoretică sau experimentală originală al cărei obiectiv este achiziţia de cunoştinţe noi sau mai buna cunoaştere a legilor ştiinţei şi tehnologiei în aplicarea lor eventuală într-un sector industrial sau în activităţile unei întreprinderi date;

Capitalul de risc (Venture) - principala formă de sprijin financiar pentru crearea și inovarea produselor și tehnologiilor. Acest tip de activitate este tipic pentru cercetarea și comercializarea înaltei tehnologie în special în zonele high-tech în cazul în care rezultatele pozitive nu sunt garantate și există un risc semnificativ.

Consultanța - în management este o activitate care își propune să optimizeze resursele organizațiilor din sectorul public și privat și, în același timp, să le îmbunătățească eficiența proceselor, trainingul, selecția și integrarea resurselor umane și tehnologice, în conformitate cu nevoile specifice ale activității economice respective, în scopul obținerii unei valori adăugate cât mai mari.

Capital - totalitatea elementelor active ale patrimoniului unei societăți economice care contribuie la desfașurarea activității acesteia.

Clearing - compensare bilaterală și multilaterală între parțile semnatare ale unui asemenea acord, privind obligațiile de plată provenite din schimburi economice, servicii.

Contribuabil - persoană fizică sau juridică, care are obligația de a plăti impozite și taxe legal reglementate bugetului de stat. În funcție de venitul bugetar reglementat, în randul contribuabililor intra : persoane fizice, persoane juridice, asociații familiale, asociații agricole, unități economice ale unor persoane juridice, precum și ale organizațiilor politice și obștești, instirutiilor publice, fundațiilor, unitaților de cult, filialele, sucursalele și reprezentențele aparținînd persoanelor juridice străine autorizate să funcționeze pe teritoriul național.

Curba de adoptare a inovării - Un model care clasifică adoptareai de inovații bazate pe nivelul de pregătire de a accepta idei noi. Caracteristicile inovatoare de adopție sunt atribuite grupurilor pentru a arăta că toate inovațiile trec printr-un proces previzibil înainte de a deveni adoptate pe scară largă. Grupurile sunt formate din primii utilizatori, majoritatea primă, majoritatea târzie și întîrziații.

Catch-up (a ajunge din urmă) tip de proces de inovare - este mai ieftin și poate da rezultate rapide (de exemplu, Japonia). Este îmbunătățire sau modernizare a proprietăților proceselor și produselor de producție existente.

Ciclul de viață al inovației - este dezvoltarea, proiectarea, fabricarea, utilizarea și uzura morală. Comportamentul inovativ - căutare continuă pentru inovare și diversificarea producției, implicarea activă în acest proces a capitalului financiar privat și potențialul intelectual.

Cererea agregată (globală) – reprezintă cantitatea totală de bunuri şi servicii finale care este cerută într-un interval de timp în cadrul unei economii.

Creditul – cedarea temporară de către o persoană altei persoane a mijloacelor băneşti, mărfurilor şi altor valori pe un timp limitat, fixat din timp, numit scadenţă, contra unei sume de bani – dobândă;

Capacitate managerială - Capacitate de a planifica, organiza, desfășura și controla anumite activități. Capacitate de autofinanțare - Indicator care reflectă potențialul financiar al firmei de a-și remunera capitalurile proprii și de a-și autofinanța politica de investiții.

Capitalizare de piață a firmei - Valoarea de piață a intregului pachet de acțiuni ale unei firme.

Cash flow (flux de numerar) – diferența dintre încasările și plațile curente ale unei firme, pe o anumită perioadă de timp.

Cerere de finanțare - document prin care este solicitat sprijinul unui finanțator pentru acoperirea costurilor de funcționare ale unui proiect; în acest scop, în cadrul cererii este prezentat detaliat proiectul, este argumentata necesitatea lui și sunt prezentate avantajele sale.

Condiții de eligibilitate - condiții obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească o persoană juridică, grup de persoane fizice sau persoană fizică individuală pentru a avea dreptul de a participa la un concurs de proiecte de finantare.

Continuitatea proiectului - continuarea activităților esențiale ale unui proiect, chiar la scara mai redusa, dupa încetarea finanțării nerambursabile, astfel încat grupurile țintă să obțină în continuare beneficii.

Control financiar - ansamblul proceselor prin care performanțele financiare ale firmei sunt masurate și comparate cu obiectivele stabilite inițial prin lucrările de previziune; măsurarea și compararea au drept scop eliminarea deficiențelor constatate și integrarea abaterilor pozitive.

Contractare - procesul de semnare și derulare a unui contract de finanțare între finanțator și beneficiar (caștigatorul unui concurs de proiecte de finanțare).

Cuantificarea rezultatelor -  stabilirea unor valori numerice pentru rezultatele unui proiect.

Capital social - valoarea bunurilor aduse ca aport in societate, exprimata in moneda nationala.

Capitalizare - crestere gradata prin adaugare; capitalizarea dobanzii este adaugarea automata a dobanzii la implinirea termenului de maturitate a unui depozit.

Capitalizare bursiera - valoarea unui titlu sau a unui ansamblu de titluri asa cum rezulta din cotarea lor la bursa de valori;

Capitaluri proprii - capitalul social al unei companii (capitalul actionarilor) la care se adauga rezervele si profitul nerepartizat.

Clauza - prevedere speciala cuprinsa intr-un document oficial.

Clauza suplimentară - amendament la o polita folosit pentru a adauga sau diminua protectia standard;

Clearing - sistem de plata prin compensare, fara numerar.

Colationare - confruntarea unei copii cu originalul;

Comanda - document de dispozitie care reflecta comanda care se da de catre un agent furnizorului pentru livrarea unor materiale.

Comision - suma cuvenita pt. desfasurarea unei activitati.

Comision la administrarea creditului - serviciile si operatiunile pe care banca le realizeaza pe durata creditului sunt comisionate cu o suma din valoarea creditului.

Comisionar - persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati comerciale in nume propriu, dar in contul altor persoane fizice si juridice, in schimbul unor sume de bani.

Comitent - persoana fizica sau juridica care il insarcineaza pe comisionar sa efectueze operatiuni economice si/sau financiare pe contul sau, dar pe numele comisionarului.

Comodat - imprumut acordat gratuit, cu conditia de restituire la termen a obiectului imprumutat.

Conosament - documentul aferent unei incarcaturi pe vas, titlu de credit cu o forma adecvata transporturilor maritime. consolidare - integrarea situatiilor contabile ale unei companii subsidiare /sucursale in bilantul grupului sau al societatii mama.

Consortiu bancar - grupare non institutionala de banci care isi impart realizarea unui credit in beneficiul unei anumite operatiuni sau al unui anumit client. Se foloseste mai frecvent termenul de pool bancar sau sindicalizare de credit.

Cont bancar - aranjament de depunere si pastrare a banilor intr-o banca; contul curent sau depozitul la vedere este purtator de dobanda foarte mica sau nepurtator de dobanda si ofera clientului posibilitatea retragerii sumelor in orice moment; in conturile de depozit si de economii sumele sunt depuse la termen acestea fiind intotdeauna purtatoare de dobanda.

Cont curent - mijloc de evidenta de o forma speciala, in care se reflecta in expresie valorica, si uneori cantitativ, existentele de mijloace,procese si surse economice si modificarile succesive ale acestora in decursul unei perioade de timp.

Cont de card - cont bancar aferent fiecarui card emis; functioneaza in regim de cont curent.

Cont escrow - este un cont constituit ca garantie tinut de un tert dar nefiind insa discretionar la dispozitia acestuia. Acest cont apare ca garantie intre debitor si creditor, si este util in cazul in care unul dintre ei nu-si achita obligatiile contractuale.

Contabilitate - stiinta economica, ce are ca obiectiv principal inregistrarea operatiunilor efectuate intr-o intreprindere, a rezultatelor acestora, in vederea determinarii randamentului si utilitatii economice a activitatii desfasurate.

D

Dezvoltarea experimentală - constă în lucrări sistematice bazate pe cunoştinţe existente obţinute prin cercetare şi/sau experienţă practică, cu scopul de a lansa fabricarea de noi materiale, produse sau dispozitive, de a stabili noi procedee, sisteme şi servicii sau de a le ameliora considerabil pe cele deja existente.

Durabilitate – continuarea beneficiilor acţiunii întreprinse, după ce programul de dezvoltare a fost finalizat. Probabilitatea unor beneficii pe termen lung. Situaţia în care avantajele nete sunt mai puternice decât riscurile;

Dezvoltarea tehnologică - este formată din activităţile de inginerie a sistemelor şi de inginerie tehnologică, prin care se realizează aplicarea şi transferul rezultatelor cercetării către agenţii economici, precum şi în plan social, având ca scop introducerea şi materializarea de noi tehnologii, produse, sisteme şi servicii, precum şi perfecţionarea celor existente, şi care cuprinde:

Cercetare precompetitivă - ca activitate orientată spre transformarea rezultatelor cercetării către agenții economici, precum și în plan social, având ca scop introducerea și materializarea de noi tehnologii, produse, procese ori servicii, incluzând fabricarea modelului experimental și prototupului, care nu pot fi utilizate în scopuri comerciale;

Cercetare competitivă - ca activitate orientată spre transformarea rezultatelor cercetării precompetitive în produse, procese și servicii care pot răspunde, în mod direct, cererii pieței, incluzând și activitățile de inginerie a sistemelor, inginerie și proiectare tehnologică;

Dezvoltare tehnologică - activitate de transformare a rezultatelor cercetării ştiinţifice în planuri, scheme şi documentaţii, de materializare a lor în noi procese, produse şi servicii sau de perfecţionare a celor existente pentru a răspunde în mod direct cererii de pe piaţă, incluzînd şi activităţi de inginerie şi proiectare tehnologică, activităţi de fabricare a unui model experimental, realizînd dezvoltarea, transferul şi aplicarea rezultatelor cercetării în economie şi societate.

Diseminare - transmiterea informaţiilor, a experienţei şi a bunelor practici, precum şi cooperarea pentru promovarea inovării, pentru sprijinirea celor care vor să-şi creeze întreprinderi inovative şi pentru sprijinirea proiectelor inovative;

Deţinători ai reţelelor de utilităţi publice – prestatori de servicii de alimentare cu apă, cu energie electrică şi termică, cu gaze naturale, de canalizare şi epurare, de telecomunicaţii şi alte servicii publice de gospodărie comunală;

Domeniu inovare şi transfer tehnologic - areal de activitate al producătorilor şi consumatorilor de produse, servicii, procese competitive, noi sau perfecţionate, care include crearea, promovarea, implementarea şi comercializarea inovaţiilor.

Doctor Honoris Causa - titlu onorific acordat de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe şi de senatele instituţiilor de învăţămînt superior unor mari personalităţi din domeniul vieţii social-politice, culturale, ştiinţifice din ţară şi din străinătate.

Diseminare a informaţiilor ştiinţifico-tehnologice - transmitere de date, documente şi de rezultate ale experienţei şi activităţii practice, cooperare în vederea promovării acestor informaţii.

Deviz de cheltuieli – document elaborat şi aprobat în modul stabilit, prin care se determină volumul şi destinaţia cheltuielilor, conform clasificaţiei bugetare;

Diurnă – Indemnizație platită cuiva pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în altă localitate în interes de serviciu.

Due diligence - consultarea și colaborarea stransă dintre emitentul unui instrument financiar si distribuitorul emisiunii cu asistență juridică a unui consultant juridic în instrumentul financiar respectiv, pentru ca emitenții și distribuitorii să se asigure că toate condițiile legale au fost îndeplinite, ca toate informațiile importante cu privire la emisiune au fost incluse în prospectul de ofertă publică și că acesta nu conține afirmații eronate care ar putea aduce prejudicii financiare viitorilor investitori.

Dare de seama - lucrare de sinteză, cuprinzînd un sistem unitar de indici și indicatori, care caracterizează activitatea și situația economico-financiara a unei unități economice sau bugetare, pe o anumita perioadă de gestiune, sub toate laturile ei principale, față de datele din program și de cele efective din perioada anterioară.

Divizii Venture - diviziuni care sunt create în cadrul organizațiilor mari, în funcție de fondurile lor proprii și "Venture Capital (risc)."

Diagrama lui Gantt - diagrama liniară orizontală, în care programul de lucru se prelungește în segmente de timp, caracterizate prin datele de început și sfârșit, întârzieri și alți parametri de sincronizare.

Diversificarea inovație - una dintre modalitățile de a reduce riscul de inovare. Acesta constă în repartizarea eforturilor de dezvoltare și de investiții pentru a pune în aplicare o varietate de proiecte inovaționale, care nu sunt direct legate între ele. În cazul apariției unor evenimente neprevazute, un proiect poate fi neprofitabil, pecînd celelalte proiecte pot fi de succes și vor compensa pierderele. Cu toate acestea, în practică, diversificarea poate nu numai reduce, ci, de asemenea, crește riscul de inovare, în cazul în care un antreprenor investește în proiecte, care se referă la zona de activitate în care cunoștințele sale și abilitățile manageriale sunt limitate.

Dividendul - reprezintă partea din profitul net al unei societăţi pe acţiuni, care se repartizează anual acţionarilor, în funcţie de deciziile Adunării Generale a Acţionarilor, care analizează mărimea profitului realizat.

Data limită - data pînă la care pot fi depuse și înregistrate în evidențele organizatorului licitației proiecte pentru care se solicită finanțare nerambursabilă. De regula, această dată se referă la momentul cînd este primit un proiect de organizatorul concursului, nu la momentul expedierii lui către organizator (prin poștă, curier etc.) . Proiectele ajunse dupa aceasta dată sunt primate și înregistrate, dar sunt declarate necaștigătoare și nu participă la concurs.

Durabilitatea proiectului - continuarea activităților esențiale ale unui proiect, chiar la scara mai redusa, dupa încetarea finanțării nerambursabile, astfel încat grupurile țintă să obțină în continuare beneficii (sens sinonim "continuitatea proiectului").

Datorie - obligatie contractata fata de un tert, care are drept contrapartida din punctul de vedere al acestuia din urma, o creanta.

Datorie neta - valoarea totala a creditelor, inclusiv dobanzile aferente, din care se scad, dupa caz, urmatoarele: sumele (avansurile) achitate de clienti; garantiile lichide: depozite constituite la banci, scrisori de garantie bancara etc.; alte lichiditati puse la dispozitia creditorului pentru garantarea rambursarii creditului.

Dauna – prejudicial material ori financiar aparut in urma producerii riscului asigurat.

Dauna (paguba) partiala - avarierea sau furtul unor parti componente ale bunurilor asigurate, astfel incat readucerea in starea dinaintea producerii evenimentului asigurat poate fi facuta prin repararea, reconditionarea sau inlocuirea unor parti componente.

Dauna (paguba) totala - furtul sau avarierea bunurilor asigurate intr-un asemenea grad incat refacerea prin repararea, inlocuirea ori reconditionarea partilor sau pieselor componente nu mai este posibila ori costul acestora ar depasi 85 % din suma asigurata. 

Debit -  datorie; coloana din stanga a unui cont in care se inregistreaza datoriile.

Debitor - solicitant credit/imprumut. 

Debitul - sumele achitate si/sau cheltuielile de repatriere. in cazul in care plata de catre turist a serviciilor contractate cu agentia de turism a fost facuta in lei, debitul se actualizeaza in functie de rata inflatiei.

Deficit - soldul din care reiese o insuficienta a resurselor in raport cu nevoile, in cursul unei perioade date; in cazul schimburilor internationale, deficitul corespunde soldului negativ al balantei comerciale (importuri mai mari decat exporturi) sau al balantei de plati (exporturi de bunuri si incasari din prestari de servicii pentru straini inclusiv turism si servicii bancare mai mici decat importuri si plati pentru prestari de servicii inclusiv de turism si bancare efectuate in strainatate pentru nationali)

Depreciere - diminuare de valoare; scadere a puterii de cumparare a monedei unei tari, determinata pe plan intern de inflatie si pe plan extern de deteriorarea termenilor de schimb.

Descoperire de cont - facilitate de creditare acordata de catre o banca clientului sau si care consta in posibilitatea retragerii din cont a unei sume mai mari decat cea existenta. Se mai numeste overdraft.

Despagubire - suma platita de Asigurator, dupa caz, Asiguratului sau Beneficiarului asigurarii, pentru daunele produse in urma manifestarii riscurilor asigurate.

Devalorizare - diminuare a valorii monedei nationale in raport cu una sau mai multe valute de referinta sau cu pretul aurului. Devalorizarea poate ajuta o tara sa isi diminueze deficitul balantei de plati prin cresterea cererii de export concomitent cu scaderea cererii interne de importuri.

Dezinflatie - reducerea inflatiei intr-o economie prin cresterea fiscalitatii, reducerea emisiunii de moneda etc.

Disponibilitati - totalitatea activelor din bilant de care compania poate sa dispuna imediat sau pe termen scurt: lichiditati sau titluri de creanta care pot fi convertite rapid in lichiditati.

Dividend - parte din profitul unei companii proportional cu numarul de actiuni detinute.atribuita fiecarui actionar dobanda -pretul serviciului facut de creditor debitorului si platit de acesta din urma pentru a dobandi dreptul de a folosi o suma de bani in cursul unei perioade determinate. Dobanda este o cheltuiala pentru banca in cazul depozitelor deschise clientilor si un venit in cazul imprumuturilor acordate. Dobanda simpla este dobanda calculata la suma si neadaugata la aceasta; dobanda compusa comporta aplicarea ratei dobanzii nu numai la suma initiala ci si la suma capitalizata (adaugata la suma initiala) a dobanzilor.

Documente de transport - scrisoare de trasura sau alte documente asemanatoare.

E

Elaborare tehnologică - elaborarea documentaţiei tehnologice şi de construcţie, a noi tehnologii, tipuri de produse, servicii sau perfecţionarea lor, fabricarea mostrelor de produse în baza rezultatelor cercetării ştiinţifice;

Expertiză - evaluare a programelor, proiectelor, executorilor lor şi a rezultatelor cercetării ştiinţifice.

Expert independent - persoană juridică sau persoană fizică avînd cunoştinţe, abilităţi şi specializare într-un anumit domeniu şi reprezentîndu-se pe sine.

Evaluare - apreciere, efectuată de către instituţia publică de acreditare şi atestare, a corespunderii activităţii subiectelor din sfera ştiinţei şi inovării standardelor instituite în domeniul ştiinţific şi ştiinţifico-didactic.

Estimare – stabilirea costului unui program de stat, de inovare şi transfer tehnologic, al unor proiecte din cadrul acestora şi al proiectelor independente, precum şi al altor activităţi din sfera ştiinţei şi inovării, reieşind din obiectivele propuse;

Executorii proiectului – persoane fizice angajate atît ca titulari, cît şi prin cumul, pe bază de contract individual de muncă, pe o durată determinată, pentru executarea proiectului;

Elaborările tehnico – ştiinţifice - se realizează prin intermediul proiectelor de inovare şi transfert tehnologic sau proiecte de cercetare, ce sunt parte componentă a programului de stat în domeniul cercetării şi se realizează de instituţii tehnico – ştiinţifice abilitate.

Educaţie - este definit de UNESCO drept comunicarea organizată şi susţinută, vizând să determine învăţarea.

Efect – schimbare aşteptată sau nu, atribuită direct sau indirect unei acţiuni de dezvoltare;

Eficacitate (succes, reuşită) – măsură după care obiectivele acţiunii de dezvoltare au fost atinse sau sunt pe cale de a fi atinse, ţinând cont de importanţa lor relativă. Mai poate fi defintită ca măsura în care intervenţia a atins sau este pe cale să atingă principalele sale obiective pertinente, în manieră eficientă şi durabilă, cu un impact pozitiv în termeni de dezvoltare instituţională;

Eficienţă – măsura în care resursele (fonduri, timp etc.) sunt convertite în rezultate economice credibile;

Etalon – obiect sau instrument care materializează o unitate de măsură şi serveşte de referinţă, de model de rezultat către care se tinde;

Evaluabilitate – măsura după care o activitate sau un program sunt evaluate în manieră fiabilă şi credibilă. Presupune, mai întâi, examinarea activităţii proiectate cu scopul de a verifica dacă obiectivele sale sunt definite în manieră adecvată şi dacă rezultatele sunt verificabile;

Evaluare – apreciere sistematică şi obiectivă a unui proiect, program sau politici, în curs de desfăşurare sau terminate, a concepţiei lor, a punerii în practică şi a rezultatelor. Scopul evaluării este de a determina pertinenţa şi îndeplinirea obiectivelor, eficienţa, iar în materie de dezvoltare, eficacitatea, impactul şi durabilitatea. O evaluare ar trebui să furnizeze informaţii credibile şi utile. Termenul de evaluare desemnează de asemenea un proces cât mai sistematic şi obiectiv prin care se determină valoarea şi scopul unei acţiuni de dezvoltare proiectate, în curs sau terminate. Remarcă: evaluarea presupune definirea de norme adecvate, aprecierea performanţelor în raport cu normele precum şi analiza rezultatelor aşteptate şi obţinute;

Evaluare grupată – evaluarea unui ansamblu de activităţi, de proiecte sau de programe conexe;

Evaluare ex ante – evaluare condusă înainte de punerea în operă (practică) a unei acţiuni;

Evaluare ex post – evaluarea unei acţiuni după terminarea acesteia. Remarcă: acest tip de evaluare poate fi realizată imediat după terminarea acţiunii sau la mult timp după aceea. Evaluarea ex post are ca scop identificarea factorilor de succes sau de eşec, durabilitatea rezultatelor şi impactul acestora precum şi de a trage concluziile ce pot fi generalizate pentru alte acţiuni;

Evaluare externă – evaluare a unei acţiuni de dezvoltare condusă de servicii şi/sau persoane din afara organizaţiei;

Evaluare formativă (endoformativă) - evaluare care vizează ameliorarea performanţelor, cel mai des efectuată în cursul etapei de punere în operă a unui proiect sau program. Remarcă: evaluările formative pot fi realizate şi pentru alte motive decât cele de verificare a conformităţii şi a respectării obligaţiilor legale sau ca parte a unei evaluări mai largi; termen conex: evaluare de proces;

Evaluare internă – evaluare condusă de către un serviciu şi/sau de către persoane care depind de responsabilii acţiunii (organizaţiile însărcinate cu punerea în lucru, parteneri, finanţatori); termen conex: autoevaluare;

Evaluare independentă – evaluarea unei acţiuni condusă de servicii sau de persoane care nu au legătură cu responsabilii concepţiei sau acţiunii. Remarcă: credibilitatea unei evaluări depinde în parte de independenţa cu care este condusă. Independenţa implică libertatea în raport cu influenţele politice sau presiunile organizaţiilor. Ea este caracterizată prin accesul liber şi complet la informaţii şi printr-o autonomie totală în conducerea investigaţiilor şi în tragerea concluziilor;

Evaluare partenerială – evaluare la care participă diferite organisme finanţatoare şi/sau partenerele lor. Remarcă: pot exista mai multe grade de parteneriat după cum partenerii cooperează mai mult sau mai puţin la procesul de evaluare, regrupează fondurile lor şi dau împreună rezultatele. Evaluările parteneriale pot ajuta la tratarea problemelor de atribuire, apreciind eficacitatea programelor şi strategiilor, complementaritatea eforturilor diferiţilor parteneri, calitatea coordonării etc;

Evaluare participativă – metodă de evaluare prin care reprezentanţii agenţiei finanţatoare şi celelelte părţi (inclusiv beneficiarii) colaborează pentru a concepe şi conduce o evaluare şi pentru a trage concluziile;

Evaluare demi-parcurs – evaluare condusă la jumătatea punerii în lucru a acţiunii; termen conex: evaluare formativă;

Evaluare recapitulativă – studiu făcut la sfârşitul unei acţiuni sau a unei etape a acţiunii pentru a determina în ce măsură au fost atinse estimările. Evaluarea recapitulativă urmăreşte furnizarea informaţiilor cu privire la validitatea programului; termen conex: evaluare de impact;

Evaluare a procesului – evaluarea dinamicii interne a organismelor însărcinate cu punerea în operă a acţiunilor, a instrumentelor şi a politicilor lor de intervenţie, a mecanismelor lor de prestări de servicii, a practicilor lor de gestiune şi a legăturilor dintre toate aceste elemente; termen conex: evaluare formativă;

Evaluare a programului – evaluarea unui ansamblu de acţiuni, structurat pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare specifice la scară sectorială, de ţară, de regiune sau globală. Remarcă: un program de dezvoltare are o durată limitată şi implică activităţi multiple care pot interesa mai multe sectoare, teme şi/sau zone geografice; termen conex: evaluare de ţară, de program naţional, strategică;

Evaluare a proiectului – evaluarea unei acţiuni de dezvoltare individuală concepută pentru atingerea obiectivelor specifice cu ajutorul unor resurse. Remarcă: analiza costuri-avantaje este un instrument important în evaluarea proiectelor care prezintă beneficii măsurabile.

Examen – apreciere a performanţei unei acţiuni, periodic sau ad-hoc. Remarcă: termenul evaluare este adesea aplicat pentru o apreciere mai complexă şi/sau mai profundă decât cel de examen. Totuşi, uneori, termenii examen şi evaluare sunt folosiţi ca sinonime;

Expresie de interes - notificarea interesului de a participa la o licitaţie adresată autorităţii contractante, în forma stabilită de aceasta, fie de către un potenţial contractor înscris in Registrul central al potenţialilor contractori ai autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, în urma invitării sale de către autoritatea contractantă, fie de către o altă persoană juridică sau, în urma anunţului autorităţii contractante privind intenţia de a lansa licitaţia, anunţ care se publică în presa scrisă de răspândire naţională şi se difuzează prin medii de informare specifice domeniului;

Economia de piață - sistemul social al diviziunii muncii bazat pe proprietatea privată asupra mijloacelor de producție. Este un sistem cooperativ în care fiecare individ se integrează din și în vederea propriului interes. Statul nu intervine în acțiunile ce fac obiectul pieței.

Economist - persoană cu studii economice superioare, specializata in stiințele economice.

Eficiență economica - eficacitate economica determinata matematic prin raportul dintre veniturile și cheltuielile stabilite pt. o perioadă de timp delimitată.

Eligibil - sunt criterii și condiții ce trebuiesc îndeplinite (sau nu) de persoana care solicittă un împrumut/credit.

Eligibilitatea proiectului – condiții obligatorii pe care trebuie să le îndeplineasca un proiect pentru a avea dreptul de a participa la un concurs în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile.

Emblema - element complementar și facultativ pentru identificarea și individualizarea comerciantului, deosebind un comerț de alt comerț de acelaș fel.

Economii emergente – economii volatile dar cu co creștere rapidă ale unor țări din Asia, America Latină și Europa. Ele au un potențial uriaș de creștere, dar, de asemenea, prezintă riscuri politice, monetare și sociale.

Echilibrul macroeconomic - presupune realizarea echilibrului pe piaţa bunurilor şi serviciilor, pe piaţa muncii, pe piaţa capitalului, pe piaţa monetară, deci a echilibrului material, financiar-monetar, bugetar etc., care înseamnă de fapt, mai multe echilibre parţiale .

Efecte multiplicatoare – posibilitățile de replicare și extindere a rezultatelor unui proiect.

Eligibilitatea proiectului – condiții obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească un proiect pentru a avea dreptul de a participa la un concurs în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile.

Expert - persoană fizică sau juridica care are cunoștințe și experiență importantă într-un anumit domeniu.

Expertiză managerială – cunoaștere extinsă și aprofundată a unor probleme din domeniul managementului.

Expertiză tehnică - cunoaștere extinsă și aprofundată a unor probleme cu caracter tehnic.

Extindere - mărirea numarului de membri ai grupului țintă, includerea unor grupuri țintă noi, dezvoltarea activităților curente sau realizarea de noi activități în cadrul unui proiect.

Efect de comert - inscris negociabil care constata o creanta de o anumita valoare, platibila imediat sau in termen scurt: cambia, biletul la ordin, cecul.

Efect de levier - expresie care desemneaza efectul de ameliorare exercitat de nivelul datoriilor asupra rentabilitatii capitalurilor proprii ale companiei; acest efect se produce numai cand rentabilitatea unei operatiuni este superioara costului capitalurilor de imprumut care finanteaza aceasta operatiune. Se mai numeste efect de parghie.

Eligibil - sunt criterii si conditii ce trebuiesc indeplinite (sau nu) de persoana care solicita un imprumut/credit.

Eembosare - inscriptionare in relief a datelor de identificare ale unui card bancar, pentru a facilita citirea manuala sau automata a acestuia.

EURIBOR - abreviere pentru sintagma Euro Interbank Offered Rate. Termenul defineste o rata a dobanzii Euro-denominata, practicata in relatiile interbancare de catre marile banci pentru imprumuturile in euro.

Eveniment asigurat - eveniment pentru care se incheie contractul de asigurare cind acesta s-a produs. asiguratorul va plati suma asigurata beneficiarului politei;

Excedent - sold contabil sau diferenta care exprima un surplus al resurselor fata de nevoi; situatie contrara deficitului sau penuriei.

Exercitiu – perioada de timp pentru care sunt evidentiate rezultate financiare intr-o companie sau organism public; de regula exercitiul financiar acopera o perioada de 12 luni care in general se suprapune cu anul calendaristic.

Exgibil- parte din pasivul unei companii care reprezinta datoriile (pe teren scurt, mediu si lung), adica sumele a caror rambursare o vor cere creditorii.

 F.

Finanţarea proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale şi a proiectelor de cercetări ştiinţifice aplicative – finanţarea de la bugetul de stat a activităţii organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării.

Finanţare a activităţii venture (de risc) - investirea capitalului venture (de risc) de către investitor împreună cu subiectul activităţii inovaţionale pentru a finanţa etapele timpurii (seed stage, startup) sau de extindere a întreprinderii. Finanţarea poate lua forma achiziţionării acţiunilor ordinare, preferenţiale convertibile sau obligaţiuni corporative. În schimbul riscului relativ ridicat asumat investitorii primesc remuneraţie corespunzătoare sub formă de profit, acţiuni preferenţiale, creştere a valorii capitalurilor proprii într-o altă formă.

Fişă informativă – document ce conţine informaţiile referitoare la rezultatele concrete ale activităţii de cercetare ştiinţifică, confirmate de consiliul ştiinţific al organizaţiei-executor, prin care se solicită luarea în evidenţă şi înregistrarea acestora;

Fond venture (de risc) - persoana juridică, sau întreprindere, creată de către două sau mai multe persoane juridice sau fizice, care intră în relaţii de drept în calitate de persoane fizice, şi funcţionează în cadrul aceleaşi companii în baza contractului de fondare între acestea. Fondul învesteşte prin achiziţionarea de acţiuni sau cote în capitalul statutar al subiecţilor activităţii inovaţionale pentru о perioadă limitată de timp (perioada depinde de timpul necesar pentru recuperarea capitalul investit cu un profit substanţial, dar de obicei, pentru o perioadă de celmult 7 ani). Fondul vinde acţiunile sau cota în capitalul statutar al subiecţilor activităţii inovaţionale atunci când comanditarii consideră că este atins nivelul maxim posibil al profitului.

Fond venture al fondurilor - fond sub forma de societate pe acţiuni cu capital mixt din buget şi privat, în сотропеţа acţionarilor căruia intră structurile de stat împuternicite. Persoanele juridice private autohtone sau străine, organizaţii donatoare şi organizaţii financiare internaţionale. Fondul fondurilor investeşte resursele sale, în calitate de cote, în fondurile Venture, care se formează în ţară.

Fond de dezvoltare al parcului ştiinţifico-tehnologic (incubatorului de inovare) - fond special destinat pentru dezvoltarea infrastructurii inovaţionale, finanţarea proiectelor rezidenţilor şi pentru compensarea diferenţei intre preţul de piaţă şi cel achitat pentru serviciile (inclusiv cele gratuite), prestate de către parcul știinţifico-tehnologic şi incubatorul de inovare, rezidenţilor respectivi.

Fondator al parcului ştiinţifico – tehnologic şi/sau incubatorului de inovare - persoana fizica sau juridica, care a investit surse materiale şi/sau financiare proprii pentru crearea organizarea funcţionării parcului Ştiinţifico-tehnologic şi/sau incubatorului de inovare".

Fiabilitate – consistenţa sau coerenţa datelor şi a interpretării evaluării, cu referire la calitatea instrumentelor, procedurilor şi analizelor folosite pentru realizarea acelei evaluări;

Finalitate – obiectiv global la care acţiunea de dezvoltare trebuie să contribuie. Vezi şi obiectiv de dezvoltare;

Factură - document justificativ care stă la baza operațiunilor de vînzare - cumparare, emisă de catre furnizor și care cuprinde: denumirea și sediul vînzătorului, denumirea și sediul cumpărătorului, numărul facturii, data facturii, denumirea marfurilor care fac obiectul tranzacției, prețul de vanzare, taxa pe valoarea adaugată, total valoare cu TVA, etc. Acest document este foarte important intrucat stă la baza inregistrarilor din contabilitate a veniturilor.

Factura fiscală - formular cu regim special de inseriere și numerotare ce servește ca : document pe baza căruia se intocmește instrumentul de decontare a produselor și mărfurilor livrate, a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate, ca document de insoțire a mărfii pe timpul transportului, ca document justificativ de inregistrare în contabilitatea furnizorului și a cumparatorului.

Finanțare nerambursabilă - suma acordată cu titlu nerambursabil în scopul desfașurării anumitor activități din cadrul unui proiect agreat de finanțator.

Futures - contracte de tranzacții cu loturi de mărfuri sau titluri financiare executate în viitor la un preț ferm prestabilit. Acest contract îl obligă pe investitor-cumparator să incheie și să achite prețul tranzacției la data exersării. Deținătorul unui astfel de contract are însă libertatea de a vinde acest contract altui investitor, oricînd înainte de data exersarii lui.

Inflație - exces de masă monetară în raport cu cantitatea de bunuri și servicii care îi asigură acoperirea.

Fenomen economic - reprezintă forme de manifestare la suprafața societații a activitaților economice, care sunt și pot fi cunoscute de oameni, in mod direct (ex. productia , vinzarea, cumpararea).

Furnizori - persoane fizice sau juridice care oferă (contra cost sau cu titlu gratuit) diferite bunuri, desfasoară lucrări și prestează servicii necesare pentru desfasurarea unor activități.

Factoring - forma de finantare pe termen scurt obtinuta prin vanzarea creantelor catre un factor. Factoringul este un contract incheiat intre o parte denumita "aderent", furnizoare de marfuri sau prestatoare de servicii si o societate bancara sau o institutie financiara specializata, denumita "factor", prin care factorul asigura finantarea, urmarirea creantelor si protectia impotriva riscurilor de neplata, iar aderentul cedeaza factorului, cu titlu de vanzare sau de gaj, creantele nascute din vanzarea de bunuri sau prestarea de servicii pentru terti.

Faliment - situatie juridica de incetare de plati a unei companii declarata prin hotarare judecatoreasca; administrarea companiei dupa declararea falimentului este atribuita unui judecator sindic.

FED - Federal Reserve System - ansamblu de institutii care isi asuma in Statele Unite functiile de banca centrala.

FMI - Fondul Monetar International - organizatie internationala specializata cuprinzand majoritatea tarilor membre ale Natiunilor Unite si avand sarcina sa vegheze la buna functionare a sistemului monetar international.

Fond de plasamente financiare - fondul Asiguratului, format din partea de investitii alocata din prima de asigurare, si a carui valoare creste anual in functie de dobanda obtinuta de catre Societate.

Fondul cinegetic al Romaniei - se compune din unitati de gospodarie cinegetica, denumite fonduri de vanatoare, constituite pe toate categoriile de teren, indiferent de proprietar si astfel delimitate, incat sa asigure o cat mai mare stabilitate vanatului in cuprinsul acestora.

Forfetare - 1. impozite si taxe locale stabilite in suma globala si invariabila; 2. modalitate de finantare a comertului exterior care utilizeaza in mod combinat mai multe tehnici bancare bazate pe operatiunile cunoscute de scontare; 3. operatia prin care o creanta in valuta este cumparata cu renuntarea la dreptul de regres asupra vanzatorului creantei;

Formular de aviz de garantie - documentul doveditor al existentei unei garantii reale asupra unui bun, care poate fi dupa caz: - avizul de constituire a garantiei, denumit in continuare aviz de garantie initial, - avizul de cesiune a creantei, - avizul de reducere a garantiei la o parte din bunurile afectate acestuia prin avizul de garantie initial si avizul modificator, daca este cazul, - avizul de prelungire a avizului de garantie initial, - avizul de stingere a avizului de garantie initial, avizul de nulitate a contractului de garantie, avizul de inscriere a intentiei de constituire a unui aviz de garantie.

Fransiza - partea de dauna care ramane in sarcina Asiguratului si care se deduce din cuantumul despagubirii pentru fiecare eveniment asigurat.

Fransiza temporală - perioada de timp calculata in numar de zile sau saptamani si mentionata in Polita, pentru care nu se platesc nici un fel de sume asigurate sau compensatii.

G

Grup ţintă – indivizi sau organizaţii, care sunt beneficiari direcţi ai acţiunii realizate;

Garant - persoană fizică sau juridică ce garantează cu veniturile sau cu averea sa obligațiile unui debitor față de un creditor.

Garanție - mijloc legal prin care se asigură executarea unei obligații prin afectarea unor valori materiale ale debitorului care să apere creditorul contra insolvabilitații acestuia.

Gestiune - totalitate a acțiunilor: primire, păstrare, evidență, mînuire, eliberare, care compun activitatea de administrare, folosire și deținere a bunurilor unei organizații.

Grant - suma de bani acordată sub formă de finanțare nerambursabilă pentru un anumit proiect, în scopul promovării unei politici.

Globalizare - poate fi definită ca o creștere a interdependențelor și interconexiunilor economiilor internațional.

Goodwill (fond comercial) – diferența între valoarea de vînzare din contract a unei firme și valoarea insumata a activelor sale individuale. Goodwill-ul este un activ necorporal care apare atunci cand se vinde/cumpara o afacere.

Grup țintă - grup de persoane fizice sau juridice (definite ca arie geografica, domeniu de activitate etc.) cărora li se adreseaza direct un proiect, prin intermediul carora un proiect iși propune să realizeze o schimbare; membrii grupului țintă se pot regasi între beneficiarii proiectului.

Gaj - obiect mobiliar care apartine unui debitor si care este depus de acesta in mainile creditorului sau pentru a garanta plata datoriei.

H

Hîrtie de valoare - inscris care atestă posesia asupra unui capital investit in formarea unei societăți sau acordarea unui împrumut și care da dreptul deținătorului la imparțirea profitului sub forma de dividend sau de a încasa dobanda.

Hotărîre - act adoptat de organele de stat, instanțele judecătorești sau alte organe cu aprobarea majoritații membrilor prezenți; hotărîrea guvernului, act juridic prin care se stabilesc norme sau măsuri obligatorii pe intreg teritoriul țării și prin care se rezolva probleme administrative cu caracter general.

Hârtie de valoare - orice titlu constituind suportul unei creante sau al unui drept de proprietate care poate fi negociat pe piata.

Holograma - simbol/desen tridimensional, utilizat ca element de securitate pe cartile de plata, pentru a preveni falsificarea acestora.

Home-banking - sistem de derulare a operatiunilor bancare care se bazeaza pe conexiunea intre computerul aflat la domiciliul sau sediul clientului si computerul bancii.

I

Incubator de inovare (1) - structura organizatorica creata în scopul dezvoltării potenţialului de elaborare implementare a inovaţiilor a întreprinderilor mici şi mijlocii cu un istoric de funcționare nu mai mare de doi ani, precum a inventatorilor particulari, activitatea cărora are loc intr-un regim de facilități, concomitent fiind susținuta de către instituțiile de cercetare, instituțiile superioare de învăţământ, experți independenți şi alte persoane fizice juridice în calitate de parteneri;

Incubator de inovare (2) - grupare de persoane juridice şi persoane fizice constituită în baza unui contract de asociere, încheiat între administratorul incubatorului, pe de o parte, şi rezidenţii acestui incubator, pe de alta, care valorifică rezultatele ştiinţei şi inovaţiile din unul sau din mai multe domenii tehnologico-ştiinţifice prin activităţi de inovare şi transfer tehnologic şi efectuează cercetări menite să acorde suport ştiinţific activităţilor menţionate;

Infrastructură tehnică şi de producţie – clădiri şi instalaţii, sisteme de alimentare cu energie electrică, reţele de telecomunicaţii, reţele de alimentare cu gaze şi apă, reţele de canalizare, inclusiv pluvială, căi de transport, iluminatul public etc.;

Infrastructură a sferei ştiinţei şi inovării - totalitate a organizaţiilor care contribuie la desfăşurarea activităţii ştiinţifice şi de inovare: Academia de Ştiinţe, alte organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării, instituţii financiare, fonduri şi agenţii de susţinere a activităţii în domeniu, business-incubatoare, parcuri de inovare (ştiinţifice, tehnico-ştiinţifice şi tehnologice), întreprinderi şi alte organizaţii specializate.

Infrastructură a sistemului de informaţii ştiinţifico-tehnologice - totalitate de organizaţii care contribuie la derularea procesului informaţional în cadrul activităţii din sfera ştiinţei şi inovării.

Instituţie de reglementare şi control – autoritate publică învestită cu funcţii de reglementare şi control, implicată în eliberarea actelor cu caracter permisiv necesare creării şi funcţionării parcului industrial;

Inovare - aplicare a rezultatului final, nou sau perfecţionat, al activităţii din domeniul cercetării ştiinţifice şi transferului tehnologic realizat în formă de cunoaştere, produs, serviciu, proces competitive, noi sau perfecţionate, utilizate în activitatea practică şi/sau comercializate pe piaţă.

Informaţie ştiinţifico-tehnologică - informaţie care reflectă rezultatele activităţii din sfera ştiinţei şi inovării din ţară şi străinătate.

Intermediar - firmă sau persoană (cum ar fi un broker sau consultant), care acționeaza ca un mediator între părți într-o afacere, decizia de investiții, negociere, etc. În piețele monetare, de exemplu, băncile acționează ca intermediari între deponenți care caută venituri din dobânzi și debitori în căutare de capital.

Intermediar de informaţii ştiinţifico-tehnologice - persoană fizică sau persoană juridică împuternicită de autor (coautor) sau de un alt titular de drept să comercializeze produse informaţionale ştiinţifico-tehnologice.

Instituţiile coordonatoare – instituţii abilitate de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică cu funcţiile de organizare a concursurilor privind proiectele finanţate de la bugetul de stat, perfectarea contractelor de finanţare şi monitorizarea realizării acestora;

Instituţii şi acţiuni pentru cercetare-inovare neatribuite la alte grupeactivităţi suplimentare de deservire a ştiinţei şi servicii în sfera ştiinţei şi inovării;

Inovația producției de bază – este introducerea unui nou produs, în cazul în care este un produs, a cărui aplicare şi caracteristici funcţionale, proprietăţi, design, materialele folosite sau componenţa se distinge în mod substanţial de produsele fabricate anterior. Astfel de inovaţii au ca scop dezvoltarea unor noi generaţii de maşini şi material şi se bazează pe o nouă tehnologie sau o combinaţie de tehnologii existente.

Inovare tehnologică de produs - se înţelege punerea la punct/comercializarea unui produs tehnologic nou sau mai performant cu scopul de a furniza consumatorului servicii în mod obiectiv noi sau ameliorate.

Inovare de procedeu – este considerată inovare de procedeu adoptarea de metode de producţie noi sau sensibil ameliorate. Aceste metode pot implica modificări asupra echipamentului sau a organizării producţiei sau asupra ambelor aspecte.

Inovare tehnologică de procedeu – constă în adoptarea de metode tehnologice noi sau sensibil ameliorate, inclusiv metodele de livrare ale produsului. Aceste metode pot implica modificări asupra echipamentului sau organizării producţiei, sau o combinaţie a acestor modificări, şi pot decurge din utilizarea cu profit de noi cunoştinţe. Aceste metode pot să vizeze producţia sau livrarea de produse tehnologic noi sau ameliorate, care este imposibil să fie produse sau livrate cu ajutorul metodelor clasice, sau creşterea randamentului producţiei sau eficacităţii livrării produselor existente;

Inovarea de produs - introducerea în circuitul economic a unui produs nou sau cu unele caracteristici îmbunătăţite în mod semnificativ, astfel încât să se ofere consumatorului servicii noi sau îmbunătăţite;

Ipoteze – supoziţii deduse de factori sau de riscuri, care pot avea repercusiuni asupra progresului sau succesului acţiunii de dezvoltare. Remarcă: termenul ”ipoteză” poate fi de asemenea aplicat factorilor ce condiţionează însăşi validitatea evaluării. Într-o “abordare teoretică” a evaluării, ipotezele emise sunt verificate sistematic în raport cu înlănţuirea (succesiunea) rezultatelor scontate;

Impact – efect pe termen lung, pozitiv sau negativ, primar sau secundar, direct sau indirect, intenţionat sau nu. Se vorbeşte de un impact în termenii dezvoltării instituţionale, ce măsoară efectele unei acţiuni de dezvoltare, care afectează, mai mult sau mai puţin, capacitatea unei ţări sau a unei regiuni de a utiliza resursele sale proprii (umane, financiare şi naturale), în maniera cea mai eficientă, echitabilă şi durabilă, ca de exemplu: mecanisme instituţionale mai bine definite, mai stabile, transparente şi efectiv aplicate în manieră previzibilă, şi/sau schimbări instituţionale, ajustate în funcţie de obiectivele şi capacităţile instituţiilor respective);

Instrument – procedeu cu ajutorul căruia se măsoară o acţiune aflată în desfăşurarea ei;

Inovare TPP – inovarea tehnologică de produs şi de procedeu (ITPP) se referă la produsele şi procedeele noi din punct de vedere tehnologic precum şi îmbunătăţirile tehnologice importante de produse şi de procedee care au fost realizate. O inovare TTP a fost îndeplinită din momentul în care ea a fost introdusă pe piaţă (inovare de produs) sau utilizată într-un procedeu de producţie (inovare de procedeu). Inovarea TPP determină tot felul de activităţi ştiinţifice, tehnologice, organizaţionale, financiare şi comerciale;

Inovare tehnologică – acoperă noile produse şi noile procedee, precum şi modificările tehnologice importante de produse şi procedee. O inovare este îndeplinită din momentul când ea este introdusă pe piaţă (inovare de produs) sau folosită într-un procedeu de producţie (inovare de procedeu). Inovarea determină tot felul de activităţi ştiinţifice, tehnologice, organizaţionale, financiare şi comerciale;

Instalaţie pilot – construcţia şi utilizarea unei instalaţii pilot face parte din sistemul C-D dacă obiectivul principal este de a dobândi experienţă sau de a aduna date tehnice sau de altă natură. Dacă instalaţia pilot funcţionează ca o unitate normală de producţie comercială, activitatea sa nu mai poate fi considerată ca făcând parte din C-D, chiar dacă ea se numeşte în continuare instalaţie pilot.

Investiţii imateriale (intangibile) – reprezintă toate cheltuielile curente vizând dezvoltarea firmei de la care se speră un beneficiu, dincolo de anul în care s-au făcut. Nu există o definiţie normalizată (standardizată) dar se consideră, în general, că acoperă alte cheltuieli curente, cheltuielile de formare, de comercializare excepţionale, de calculatoare. Ele acoperă cheltuielile curente de inovare TPP cum ar fi ansamblul de cheltuieli de formare şi de comercializare cu caracter general ale firmei şi nu cheltuielile de formare sau de comercializare legate direct de introducerea de produse şi procedee tehnologice noi. Nu acoperă investiţiile materiale cum sunt cheltuielile de capital de inovare TPP, care se referă la cheltuielile de capital în C-D şi achiziţia de maşini şi echipamente noi în relaţie cu inovarea TPP.

Instalaţii de C-D – echipamente şi dotări cum ar fi reactoare, acceleratoare de particule etc. În aceast categorie se includ: achiziţia, construcţia, reparaţiile capitale, modificarea structurilor, lucrul, echipamentul, dotarea şi terenul folosit pentru instalaţii. În aceaşi categorie nu se includ materialele şi echipamentele consumabile sau mobile (de exemplu spectrometre, microscoape etc) şi echipamentele şi furniturile de birou.

Instalaţie pilot - construcţie utilizată ce face parte din activităţile de C-D atât timp cât obiectivul principal este dobândirea de experienţă şi strângerea de date tehnice sau de altă natură pentru verificarea ipotezelor, elaborarea unor noi formule de produs, stabilirea unor noi specificaţii de produs, conceperea de echipamente şi structuri speciale necesare unui procedeu nou, redactarea modului de lucru sau a manualelor de exploatare.

Investiție - schimbarea unei sume de bani existente și disponibile cu speranța obținerii în viitor a unor venituri mai mari, dar probabile.

Industriile emergente - sectoare industriale complet noi sau restructurate, cu o creștere într-un ritm mai rapid decât economiei în ansamblu. Astfel de industrii, de obicei, iau naștere în momentul cînd clienții au nevoie de o schimbare, cînd noile tehnologii înlocuesc pe cele mai vechi, sau atunci când apar noi condițiisocio-economice.

Integra - de a adera sau unifica componente sau elemente dispărțite într-un tot armonios.

Inițierea de inovare - o activitate care constă în alegerea unor obiective de inovare, stabilirea obiectivelor, găsirea ideea de inovație, fezabilitatea și materializarea ideii și transformarea ideilor într-un bunuri sau servicii.

Instituţia – ansamblul de reguli şi norme ce ordonează relaţiile sociale într-un mod stabilit şi care sunt acceptate sau impuse tuturor membrilor societăţii date.

Impact structural - modificarea unor componente ale structurii organizatorice ale unei organizații ca efect al derularii unui proiect sau al unei activitați. Indicator - Expresie numerică cu ajutorul căreia se caracterizeaza un anumit fenomen economic.

Î.

Întreprindere - orice formă de organizare a unei activități economice, autonomă patrimonial și autorizată potrivit legilor în vigoare să facă acte și fapte de comerț, în scopul obținerii de profit prin producerea de bunuri materiale și vânzarea acestora pe piață sau prin prestări de servicii, în condiții de concurență.

Întreprindere administratoare – întreprindere care a obţinut titlul de parc industrial prin hotărîre de Guvern şi are ca obiect principal de activitate administrarea parcului industrial, precum şi prestarea de servicii rezidenţilor parcului industrial;

Întreprindere inovantă – este o întreprindere care a comercializat produse sau servicii noi sau ameliorate, sau a introdus procedee noi sau ameliorate în sistemul său de producţie;

Învăţămînt academic – pregătirea liceenilor, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în cadrul Clusterului educaţional-ştiinţific “UnivER SCIENCE”;

Întreprindere mica - întreprindere care are intre 10 si 49 salariați, are o cifra de afaceri anuala echivalentă de pana la 8 mil. și nu are ca acționar sau asociați (care să dețină peste 25% din capitalul social) nici o persoana juridica care are peste 250 de angajați. Nu sunt incluse societățile bancare, societățile de asigurare și reasigurare, societățile de administrare a fondurilor financiare de investitii, societățile de valori mobiliare și societățile cu activitate exclusiva de comerț exterior, precum și persoanele fizice și juridice a caror activitate principala o reprezintă cumpararea și revanzarea de produse sau închirierea de bunuri mobile sau imobile.

Întreprindere mijlocie - întreprindere care are intre 50 si 249 salariați, are o cifra de afaceri anuala echivalentă de pana la 8 mil. și nu are ca acționar sau asociați (care să dețină peste 25% din capitalul social) nici o persoana juridica care are peste 250 de angajați. Nu sunt incluse societățile bancare, societățile de asigurare și reasigurare, societățile de administrare a fondurilor financiare de investitii, societățile de valori mobiliare și societățile cu activitate exclusiva de comerț exterior, precum și persoanele fizice și juridice a caror activitate principala o reprezintă cumpararea și revanzarea de produse sau închirierea de bunuri mobile sau imobile.

K

Know-how - orice informație cu privire la o experiență industriala, comerciala sau stiințifică care este necesara pentru fabricarea unui produs sau pentru aplicarea unui proces existent și a cărei dezvaluire către alte persoane nu este permisă fără autorizația persoanei care a furnizat aceasta informație; în măsura în care provine din experiență, know-how-ul reprezintă ceea ce un producator nu poate ști din simpla examinare a produsului și din simpla cunoastere a progresului tehnicii.

L

Lista propunerilor de proiecte care se pot finanţa - listă cuprinzând acele propuneri de proiect care, în urma evaluării, clasificării şi aplicării criteriilor suplimentare stabilite prin pachetul de informaţii al programului, pot fi finanţate de autoritatea contractantă în cadrul respectivului program;

Lucrare de C-D - lucrare întocmită pe baza unei teme date, care cuprinde documentarea, calcule tehnico-economice, desene, instrucţiuni etc. necesare realizării unui proiect de cercetare-dezvoltare. Lucrarea are obiective concrete ce trebuie atinse în cursul unui an;

Lege - act normativ emis de către organul legislativ al puterii de stat ( în Republica Moldova acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduită, obligatorii și impersonale.

Licență comercială - aprobarea speciala de a importa sau exporta anumite mărfuri, dată de organele de stat unor persoane fizice sau juridice.

Licență economică - contractul prin care posesorul unui brevet de invenție acordă dreptul de utilizare și de valorificare a acestuia unei persoane fizice sau juridice, contra plata.

Licitație de proiecte - procedură competițională de acordare de fonduri nerambursabile pe bază de proiecte, derulată dupa reguli speciale, care are ca rezultat atribuirea fondurilor către proiectele care obțin punctajele cele mai bune in cadrul evaluarii specifice realizata de către un comitet de evaluare constituit în acest scop.

"Lung val de inovare" - este alcătuit din două "creste" ("val" invenții "val" inovare), care, ca valul propagă mai aproape.

Leasing – operațiunea prin care locatorul/finanțatorul transmite utilizatorului, pentru o perioadă determinată, dreptul de folosință asupra unui bun al carui proprietar este (locatorul); dreptul de folosință asupra bunului se transmite la solicitarea utilizatorului, contra unei plați periodice, denumită rată de leasing. La sfarșitul perioadei de leasing, locatorul/finanțatorul se obligă să respecte dreptul de opțiune al utilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a inceta raporturile contractuale.

Lichiditate - capacitatea unei firme de a-și onora efectiv toate obligațiile pe termen scurt (sumele de plata pe termen mai scurt de un an). O firma cu un grad redus de lichiditate poate ajunge în stare de insolvabilitate (imposibilitatea plații datoriilor scadente) chiar daca situațiile financiar-contabile arata venituri apropiate de cele previzionate (daca facturile emise nu sunt și încasate).

Licitație de proiecte - procedura competițională de acordare de fonduri nerambursabile pe baza de proiecte, derulata dupa reguli speciale, care are ca rezultat atribuirea fondurilor catre proiectele care obtin punctajele cele mai bune in cadrul evaluarii specifice realizata de catre un comitet de evaluare constituit in acest scop.

M

Membri titulari (academicieni) şi membri corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe - oameni de ştiinţă şi cultură, de o înaltă ţinută civică, cetăţeni ai Republicii Moldova, care s-au distins prin lucrări de mare valoare teoretică sau practică şi au contribuit considerabil la dezvoltarea ştiinţei şi culturii naţionale, specialişti principali notorii în domeniu, aleşi de Adunarea generală a membrilor titulari şi membrilor corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe.

Membri de onoare ai Academiei de Ştiinţe - personalităţi de prestigiu din străinătate care au obţinut rezultate remarcabile în ştiinţă şi cultură, participă activ la cooperarea tehnico-ştiinţifică cu organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării din Republica Moldova.

Membri instituţionali ai Academiei de Ştiinţe - organizaţii de drept public din sfera ştiinţei şi inovării acreditate care funcţionează în cadrul Academiei de Ştiinţe şi sînt finanţate integral de la bugetul de stat.

Membri de profil ai Academiei de Ştiinţe - organizaţii de drept public din sfera ştiinţei şi inovării acreditate, cu subordonare metodico-ştiinţifică Academiei de Ştiinţe, finanţate integral de la bugetul de stat, prin concurs, pentru cercetări fundamentale. De la bugetul de stat se finanţează prin concurs şi cercetările aplicate, acordîndu-se prioritate proiectelor care vor avea o pondere mai mare de cofinanţare din mijloacele speciale ale acestor organizaţii.

Membri afiliaţi ai Academiei de Ştiinţe - organizaţii de drept privat din sfera ştiinţei şi inovării acreditate şi organizaţii (asociaţii) obşteşti din această sferă acreditate, alăturate Academiei de Ştiinţe în baza unor raporturi de subordonare şi/sau de colaborare, care beneficiază, prin concurs, de dreptul la finanţare de la bugetul de stat în proporţie de pînă la 40% din costul proiectului din sfera ştiinţei şi inovării, cu condiţia cofinanţării.

Monitorizare – supraveghere a organizării şi desfăşurării activităţilor în sfera ştiinţei şi inovării din punctul de vedere al performanţelor deţinute şi al eficienţei utilizării resurselor umane, materiale şi financiare.

Management bazat pe rezultat – tip de strategie de management, orientat spre performanţă şi îndeplinirea rezultatelor aşteptate;

Metodă – intervenţie raţională a spiritului cu scopul de a ajunge la cunoaşterea sau la demonstrarea unui adevăr. Ansamblu ordonat în manieră logică a principiilor, mijloacelor, regulilor, etapelor, tehnicilor, care permit să se ajungă la un rezultat;

Metodologie – studiu sistematic al principiilor pe care se bazează şi al metodelor de cercetare utilizate. Ansamblu al metodelor şi al tehnicilor dintr-un domeniu particular;

Mijloc de analiză – tehnică utilizate pentru a trata şi a interpreta informaţia, în timpul evaluării acesteia;

Mijloc (instrument) pentru culegerea datelor – tehnică utilizată pentru adunarea informaţiilor, cu scopul de a le prelucra în cursul evaluării, în conformitate cu obiectivele urmărite. Exemple de instrumente pentru culegerea datelor: chestionarul, observaţia, interviul, studiul de caz, studiul documentelor etc;

Model de rezultat – programul logic prin care se explică în ce fel va fi atins scopul acţiunii, incluzând relaţiile cauzale şi ipotezele implicite.

Monitorizarea performanţei – proces continuu, de colectare şi analizare a datelor, pentru a aprecia modul de implementare în proiect sau program, faţă de rezultatele aşteptate;

Monitor de program - persoana stabilită de către şi la nivelul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, în scopul de a asigura monitorizarea şi evaluarea unui program;

Management - ansamblu de tehnici de organizare și de gestionare a intreprinderilor.

Marcă comerciala - în general, este valoarea pe care o are numele (marca) unei companii, reputația bună a acesteia privind relațiile cu clienții, profesionalismul angajaților și alți factori asemănători care se consideră că se traduc printr-o putere mai mare de caștig. Nu este înregistrat in rapoartele financiare ale companiei cu excepția cazului în care compania este cumparată de către o altă companie la un preț (valoare de piață) mai mare decat valoarea contabilă, caz in care este considerat un activ intangibil.

Marca de comerț - semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comerț sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrările și serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi și pentru a stimula îmbunătățirea calitații produselor, lucrărilor si serviciilor.

Mostra - exemplar reprezentativ dintr-o anumita marfă, întalnit, de obicei, în comerțul internațional cu produse industriale. Marfa livrata pe baza de mostre poate să prezinte unele mici abateri de la aceasta (detalii de executie, nuanțe etc.), respectivele abateri fiind convenite de parți de la bun inceput.

Modele de optimizare - includ o funcţie obiectiv ce trebuie maximizată / minimizată, o serie de restricţii pe baza cărora se elaborează algoritmi care permit obţinerea soluţiei unice în stare să satisfacă criteriul de performanţă definit: cercetările operaţionale au capitole speciale dedicate modelelor liniare, formând domenii precum programarea liniara, programarea în numere întregi, programarea neliniară, programarea convexă; este fundamental ca algoritmii de optimizare să fie performanţi şi să demonstreze că soluţia găsită este într-adevar optimă;

Metoda verticală a promovarea inovării - în această metodă întregul ciclu de inovare se concentrează într-o singură organizație cu transferul rezultatelor obținute în etapele de inovare individuale de la diviziei la divizie. Cu toate acestea, aplicabilitatea acestei metode este destul de limitat - fie organizația este un concer cu o combinație de toate tipurile de departamente (de exemplu, concernul "Volvo", chiar furnizează garaje lor),fie o companie dezvoltă și produce o gamă îngustă sau foarte specifică, care nu conține componente eterogene (de exemplu, noi materiale chimice sau farmacologice).

Metoda orizontală de promovare a inovării - o metodă de parteneriat și cooperare, în care compania este un organizator de frunte a inovării, și funcțiile de a crea și de a promova produse și servicii inovatoare sunt distribuite în rândul participanților. Moneda în sens larg se defineşte ca totalitatea mijloacelor de plată utilizate în mod direct pentru efectuarea tranzacţiilor economice.

Microintreprindere - întreprindere care are pînă la 9 salariați, are o cifra de afaceri anuala echivalentă de pana la 8 mil. și nu are ca acționar sau asociați (care să dețină peste 25% din capitalul social) nici o persoana juridica care are peste 250 de angajați. Nu sunt incluse societățile bancare, societățile de asigurare și reasigurare, societățile de administrare a fondurilor financiare de investitii, societățile de valori mobiliare și societățile cu activitate exclusiva de comerț exterior, precum și persoanele fizice și juridice a caror activitate principala o reprezintă cumpararea și revanzarea de produse sau închirierea de bunuri mobile sau imobile.

Model de buna practica - modalitate de organizare și desfasurare a unui proces considerata similara unui standard de calitate.

Marja - diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.

Marja bruta de autofinantare - cash-flow; marja bruta de autofinantare actualizata sau venitul net actualizat reprezinta diferenta intre suma incasarilor actualizate si platile actualizate aferente realizarii unei eventuale investitii.

Marja neta de autofinantare - cash-flow net sau profitul net (dupa scaderea impozitelor) la care se adauga provizioanele neexigibile.

Marja neta de dobanda - se calculeza ca raport intre veniturile nete din dobanzi si activele valorificabile totale.

Maturitate - data la care este platibil (incasat, rascumparat, rambursat) un instrument financiar (depozit, certificat de depozit, obligatiune, bon de trezorerie, credit etc.)

Modalitate de plata - tehnica de derulare si efectuare a unei plati.

N

Negociere - proces competitiv, desfășurat cel puțin între doi parteneri, care își propun drept scop să realizeze, prin convorbiri pașnice, armonizarea progresiva a intereselor și pozițiilor lor în legătura cu o anumita problema comerciala, de cooperare, tarifara etc. și consemnarea soluției convenite pe această cale, după un anumit procedeu, într-un acord tratat, convenție, contract etc. cu o valoare juridica.

Notificare – inștiințare scrisa prin care se aduce la cunoștința unei persoane fizice sau juridice că un anumit act juridic a fost îndeplinit sau urmeaza a fi îndeplinit.

Numerar - mijloace de plata formate din monede si bancnote.

O

Organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării - persoană juridică cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare care, în calitate de activităţi de bază, efectuează cercetări ştiinţifice şi/sau ştiinţifico-tehnologice, ştiinţifico-organizatorice, consulting ştiinţific, practică instruirea cadrelor ştiinţifice prin intermediul studiilor universitare, postuniversitare şi de perfecţionare.

Organizaţie de drept public din sfera ştiinţei şi inovării - organizaţie comercială sau necomercială constituită în baza unui act emis de autoritatea publică (centrală sau locală) şi/sau de Academia de Ştiinţe a Moldovei (în continuare - Academia de Ştiinţe), finanţată integral sau parţial de la bugetul de stat, din mijloacele prevăzute pentru atingerea scopului preconizat în sfera ştiinţei şi inovării.

Organizaţie de drept privat din sfera ştiinţei şi inovării - organizaţie comercială fondată şi finanţată de persoane fizice sau juridice de drept privat pentru obţinerea de profit în baza activităţii din sfera ştiinţei şi inovării.

Organizaţie (asociaţie) obştească din sfera ştiinţei şi inovării - organizaţie necomercială constituită de persoane fizice şi/sau persoane juridice asociate, în modul prevăzut de lege, prin comunitate de interese, pentru atingerea scopului preconizat în sfera ştiinţei şi inovării.

Organizaţie de informaţii ştiinţifico-tehnologice - organizaţie specializată şi subdiviziunile ei care desfăşoară în sfera ştiinţei şi inovării activităţi în domeniul informaţiilor ştiinţifico-tehnologice.

Obiect al proprietăţii intelectuale - rezultate ale activităţii intelectuale, confirmate prin drepturile respective ale titularilor asupra utilizării lor, ce includ: obiectele de proprietate industrială (invenţii, modele de utilitate, soiuri de plante, topografii ale circuitelor integrate, denumiri de origine ale produselor, mărci de produse şi mărci de servicii, desene şi modele industriale), obiectele dreptului de autor şi ale drepturilor conexe (opere literare, de artă, de ştiinţă etc., inclusiv programe pentru calculator şi baze de date), secretul comercial (know-how) etc.

Organizaţie-executor – organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării responsabilă de realizarea proiectului, care a obţinut în mod direct şi nemijlocit rezultatele supuse înregistrării şi evidenţei de stat;

Obiectiv de dezvoltare – atingerea scopului propus, având ca beneficiar, una sau mai multe societăţi, comunităţi sau grupuri de persoane;

Obiectiv al programului sau al proiectului – rezultate pe care programul sau proiectul se presupune că le va genera, în termeni fizici, financiari, instituţionali, sociali, de mediu sau alţii;

Obiectiv în program - necesitate a unui sector sau domeniu al societăţii, a cărei rezolvare implică mai multe discipline in domeniul cercetării-dezvoltării. Realizarea obiectivului se face prin intermediul proiectelor de cercetare-dezvoltare;

Ofertant - potenţial contractor care a depus o ofertă/propunere de proiect;

Ofertanţi asociaţi - potenţiali contractori asociaţi, care au depus o ofertă comună/propunere de proiect comună;

Ofertă - propunerea tehnică şi propunerea financiară asociată acesteia, elaborate de către un potenţial contractor, în baza invitaţiei primite de acesta de la autoritatea contractantă pentru a participa la licitaţie sau la o procedură competiţională simplificată;

Obiectiv în program - rezultate pe care programul sau proiectul se presupune că le va genera, în termeni fizici, financiari, instituţionali, sociali, de mediu sau alţi termeni;

Organizațiile Venture - organizațiile ce activiează de regulă cu inalte tehnologii. Desfășura activități de cercetare științifică, proiectare, de creare și inovare, inclusiv la comanda organizații comerciale mari și instituțiilor statului.

Organizație nonprofit - orice asociație, fundație sau federație inființată în Republica Moldova, în conformitate cu legislația în vigoare, dar numai daca veniturile și activele asociației, fundației sau federației sunt utilizate pentru o activitate de interes general, comunitar sau nonpatrimonial.

Organizație de promovare - organizație comercială specializată în mediere și consultanță. Efectuează următoarele lucrări: 1) analiza organizațiilor și direcțiilor științifice de dezvoltare tehnologică sau inovarea serviciilor; 2) promovarea inovațiilor și cercetarea de piață pentru punerea în aplicare a acestora.

Organizație inovatoare individualist - o asociere liberă, deschisă și voluntară a oamenilor. Este o colecție de entități semi-autonome.

Ordin de compensare - document justificativ de înregistrare în contabilitate a stingerii creanțelor și a datoriilor care au facut obiectul compensarii.

Obligatiune - titlu care reprezinta un imprumut contractat de o persoana juridica (stat, autoritate locala, companie), pentru o suma si o durata determinate, cu persoana care l-a subscris si care ii asigura acesteia din urma o dobanda fixa platibila la intervale regulate pe perioada imprumutului.

Option - dreptul de a cumpara sau vinde marfuri, valori mobiliare, valute, la un pret fix , in decursul unei anumite perioade.

Overdraft - descoperire de cont; facilitate acordata de banca clientilor sai persoane fizice sau juridice, in baza careia acestia pot primi permisiunea din partea bancii de a utiliza sume de bani intr-o anumita limita peste soldul existent in cont.

P

Politică de stat în sfera cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic (în continuare - sfera ştiinţei şi inovării) - parte componentă a politicii de stat în domeniile social-economic, educativ şi cultural, orientată spre dezvoltarea, coordonarea şi stimularea activităţii în sfera ştiinţei şi inovării, realizată prin generarea de noi idei şi implementarea realizărilor tehnico-ştiinţifice.

Produs informaţional ştiinţifico-tehnologic - rezultat materializat al activităţii de creaţie a serviciilor informaţionale destinat satisfacerii necesităţilor beneficiarilor de informaţii ştiinţifico-tehnologice.

Produs informaţional ştiinţifico-tehnologic colectiv - produs informaţional ştiinţifico-tehnologic realizat de două sau mai multe persoane fizice din iniţiativa şi/sau sub conducerea unei persoane fizice sau juridice.

Producător (furnizor) de informaţii ştiinţifico-tehnologice - persoană fizică sau persoană juridică împuternicită de titularul de drept să asigure ansamblul acţiunilor de obţinere, colectare, stocare, prelucrare, utilizare şi diseminare a informaţiilor ştiinţifico-tehnologice.

Parc industrial – teritoriu delimitat ce dispune de infrastructură tehnică şi de producţie, în care se desfăşoară activităţi economice, preponderent producţie industrială, prestare de servicii, valorificare a cercetărilor ştiinţifice şi/sau dezvoltare tehnologică într-un regim de facilităţi specifice în vederea valorificării potenţialului uman şi material al unei regiuni;

Parc industrial creat pe principii de parteneriat public-privat – parc industrial creat în baza bunurilor aflate în proprietate publică, integral sau parţial din resursele financiare ale unui investitor privat sau din resursele financiare atrase de acesta, cu utilizarea diferitelor modele de cooperare şi de asociere prevăzute de Legea cu privire la parteneriatul public-privat;

Parc ştiinţifico-tehnologic - structura organizatorica constituita în baza contractului de asociere care practica activități de inovare ce au loc intr-un regim de facilități, în care pot fi antrenate organizații din sfera ştiinţei şi inovării, instituții superioare de învățământ, agenţi economici de orice forma juridico-organizatorica, precum şi persoane fizice, scopul cărora este elaborarea sau fabricarea unor produse inovaționale, elaborarea însuşirea în practica a tehnologiilor serviciilor noi sau mai performante în comparație cu cele utilizate în tara;

Parc ştiinţifico-tehnologic - grupare de persoane juridice şi persoane fizice, constituită în baza unui contract de asociere, care include organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării, alte subiecte reprezentând domenii ale activităţii de inovare şi de transfer tehnologic, agenţi economici care valorifică rezultatele ştiinţifice şi inovaţiile prin activităţi economice;

Parc Informațional (IT) - similar cu parcuri industriale sau științifico tehnologice în care pot fi antrenate organizații din sfera ştiinţei şi inovării, instituții superioare de învățământ și firme legate de tehnologie informațională, și care oferă o infrastructură pentru telecomunicații cu o viteză foarte mare.

Politica monetară - poate fi definită ca ansamblul de acţiuni exercitate de autorităţile monetare (BN şi Trezoreria) asupra mase monetare şi a activelor financiare, în vederea orientării economiei pe termen scurt sau mediu.

Proiect investiţional – proiect destinat creării de noi fonduri fixe, precum şi reutilării şi/sau modernizării fondurilor existente.

Proiect independent – proiecte finanţate de la bugetul de stat, care nu sînt incluse în programe de stat, selectate pe bază de concurs, dar care corespund direcţiilor strategice şi au drept scop: dezvoltarea cunoştinţelor fundamentale şi aplicative şi a modalităţilor de utilizare a acestora; dezvoltarea infrastructurii din sfera ştiinţei şi inovării; perfecţionarea utilajului şi echipamentului de laborator, de calcul şi de diagnosticare; îmbunătăţirea parametrilor tehnico-economici ai tehnologiilor aplicate şi/sau ai producţiei fabricate, ceea ce ar asigura competitivitatea acestora pe piaţa mondială; crearea şi/sau asimilarea de tehnologii şi/sau de noi tipuri de produse (lucrări, servicii) etc.;

Proiect de inovare şi transfer tehnologic - proiect din sfera ştiinţei şi inovării care conţine complex de măsuri, interdependente prin executori, termene şi resurse, privind soluţionarea unei probleme (atingerea unui scop unic), destinate: a) creării şi/sau asimilării de tehnologii şi/sau de noi tipuri de produse (lucrări, servicii), care să constituie rezultatul implementării unui obiect de proprietate intelectuală (brevet de invenţie, model industrial, topografie a circuitelor integrate, know-how etc.), pentru care producătorul trebuie să deţină documentele necesare (certificat, patent etc.) sau licenţă eliberată de titularul de drept al obiectului proprietăţii intelectuale, ori care să fie elaborate pentru prima dată în Republica Moldova şi/sau să fie mai competitive, să posede parametri tehnico-economici substanţial mai buni şi să ridice nivelul tehnico-ştiinţific şi tehnologic naţional; b) îmbunătăţirii parametrilor tehnico-economici ai tehnologiilor aplicate şi/sau ai producţiei fabricate (lucrărilor executate, serviciilor prestate), care le-ar asigura competitivitate pe piaţa mondială;

Producţie inovaţională – Este rezultatul unui proiect inovaţional Această producţie se produce (se va produce) pe teritoriul Republicii Moldova pentru prima data, sau la nivel mai ridicat decât producţia analoagă, şi are caracteristici tehnico – economice mai înalte decât modelele de producţie deja existente pe piaţă.

Persoana împuternicită a clusterului - persoana juridica sau fizica, împuternicită de membrii clusterului în scopul înaintării propunerilor, semnarea documentelor privind fondarea asigurarea activităţi i structurilor de inovare.

Proiect inovaţional în cadrul parcului ştiinţifico – tehnologic şi/sau incubatorul inovaţional – un şir de documente ce include documentele rezultate din activitatea rezidentului şi a administratorului parcului/incubatorului, rezultate din efectuarea lucrărilor de cercetare, elaborare de prototipuri, proiectare tehnică şi tehnologică, activitate de management şi de marketing inclusiv şi a altor activităţi ce au legătură directă sau tangentă cu activitatea comercială şi de producere a companiei, cât şi descrierea metodelor acestora în scopul prezentării proiectului sub forma stabilită structurilor abilitate pentru analiză a acestuia, prezentarea acestuia la concursul de atribuire a statutului de rezident cât şi a finanţării bugetare.

Program bugetar pentru realizarea proiectului în domeniul inovării şi transferului tehnologic - document în care sunt indicate toate cheltuielile necesare pentru realizarea proiectului în domeniul inovării a transferului tehnologic, prestate rezidenţilor precum şi sursele de acoperirea lor din mijloace publice (inclusiv cheltuieli de organizare a cercetărilor ştiinţifice, producere, marketing comercializarea produselor serviciilor);

Produs inovaţional - produs nou, sau perfecționat, care corespunde performante lor sau depășește performantele tehnico-economice, inclusiv de calitate ale produselor similare competitive pe piaţa interna şi externa, fiind obţinut prin implementarea unui proiect de inovare şi transfer tehnologic;

Prototipul - este definit ca un model original care are toate calităţile tehnice şi toate caracteristicile de funcţionare ale noului produs. Deoarece, de regulă, până la rezultatul final se execută mai multe tipuri, până când se obţine produsul corespunzător, concepţia, construcţia şi încercările prototipurilor se încadrează în activităţi de C-D.

Personalul ştiinţific şi tehnic - ansamblu de persoane care participă direct la activităţile de Ştiinţă-Tehnologie în cadrul unei instituţii sau unei unităţi şi care primeşte o remuneraţie în contrapartidă. Acest personal cuprinde oamenii de ştiinţă, inginerii, tehnicienii şi personalul auxiliar.

Proiect - înţeles ca ansamblu de documente emise de către un iniţiator care descrie în termeni de produs, de procedeu sau de serviciu, atât obiectivele de urmat şi mijloacele umane, cât şi materialele necesare la realizarea acestora.

Partener – persoană sau organizaţie, care lucrează pentru atingerea scopului comun stabilit. Exemplu: o asociaţie profesională, organizaţie guvernamentală sau neguvernamentală, o universitate, o înterprindere privată etc;

Public ţintă – beneficiarul sau oricare alt acţionar al derulării acţiunii.

Plan sectorial - instrument prin care organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi academiile realizează politica de cercetare menită să asigure dezvoltarea domeniului coordonat şi creşterea eficienţei activităţilor;

Program de cercetare-dezvoltare-inovare - component al Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, alcătuit dintr-un set de obiective care au legătură între ele şi cărora le pot corespunde subprograme. Prin program se urmăreste implementarea unei politici într-un domeniu specific. Realizarea programului se efectuează prin intermediul proiectelor;

Proiect de cercetare-dezvoltare - modalitatea de atingere a unui obiectiv al unui program, cu un scop propriu bine stabilit, care este prevăzut să se realizeze într-o perioadă determinată, utilizând resursele alocate şi căruia îi este ataşat un set propriu de reguli, obiective şi activităţi;

Program-nucleu de cercetare - program propriu al institutelor naţionale sau al instituţiilor publice de cercetare-dezvoltare, care fac parte din sistemul de cercetare de interes naţional, care poate fi finanţat direct de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Pachet de informaţii al programului - prezentare detaliată a scopului, obiectivelor, conţinutului tematic, a calendarului acţiunilor, fondurilor publice alocate cu această destinaţie, precum şi a modului de acces la un program elaborat de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare sau, după caz, de către altă autoritate contractantă, având calitatea de conducător de program/proiect, în vederea selectării contractorilor (conducătorilor de proiecte) prin procedura de evaluare a propunerilor de proiecte; Panel de evaluatori - grup compus din 3 experţi, alcătuit de autoritatea contractantă după criteriul domeniilor de specialitate ale experţilor, în vederea evaluării uneia sau mai multor propuneri de proiecte;

Plan anual - instrument de planificare a implementării unui program/proiect, elaborat de conducătorul de program/proiect pentru durata unui an bugetar din derularea programului/proiectului, pe baza planului strategic şi a sumelor alocate anual programului/proiectului. In cazul începerii şi încheierii programului/proiectului în cursul unui singur an bugetar, planul strategic coincide cu planul anual;

Plan strategic - principalul instrument de planificare a implementarii unui program/proiect, elaborat de conducătorul de program/proiect pentru întreaga durată a programului/proiectului, pe baza contractului de finanţare, care cuprinde: planul operaţional prin care sunt descrise principalele activităţi necesare implementării programului/proiectului, modul de implementare, termenele pentru atingerea obiectivelor propuse, termenele pentru elaborarea şi prezentarea programelor de lucru; planificarea implementării programului/proiectului, conţinând eşalonarea în timp a principalelor activităţi şi termenele prevăzute, inclusiv pentru anunţarea/organizarea de competiţii/licitaţii;

Program de lucru - instrument de programare a implementării unui program/proiect, pe baza căruia se fundamentează derularea finanţării, elaborat de conducătorul de program/proiect pentru durata unui trimestru/semestru din derularea programului/proiectului. Programul de lucru detaliază acţiunile necesare realizării obiectivelor din planul strategic;

Propunere de proiect - solicitare de finanţare a unui proiect iniţiat de un potenţial contractor, elaborat de către acesta în cadrul tematic şi cu respectarea condiţiilor indicate prin pachetul de informaţii al unui program, în scopul de a participa la o competiţie de selectare a contractorilor, organizată în cadrul acelui program/proiect prin procedura de evaluare a propunerilor de proiecte;

Propunere de proiect comună - propunere de proiect unică, elaborată în comun de mai mulţi potenţiali contractori;

Panel de evaluatori – grup de experţi, alcătuit după criteriul domeniilor de specialitate ale experţilor şi după competenţă în vederea evaluării;

Plan naţional de C-D şi I - instrumentul prin care statul realizează politica generală în domeniul cercetării-dezvoltării şi al inovării şi prin care se asigură corelarea acestora sub forma unei colecţii de componente de cercetare finanţate. Aceste componente pot fi programe, subprograme, proiecte sau chiar unităţi de lucru individuale. Programul poate acoperi o singură disciplină sau mai multe discipline integrate pe verticală sau pe orizontală;

Proiect de C-D - ansamblu de documente emise de către un iniţiator care descrie în termeni de produs, de procedeu sau de serviciu, atât obiectivele de urmat şi mijloacele umane, cât şi materialele necesare la realizarea acestora;

Propunere de proiect – o solicitare de finanţare a unui proiect pe baza unui set de documente şi de condiţii prestabilite de către finanţator;

Punerea în aplicare - prima aparitie pe piata a unui nou produs, serviciu sau punerea la dispoziție a capacității de proiectare a noii tehnologii.

Plan de acțiune - suita de activități ordonate astfel încît să fie atins un anumit scop.

Proces verbal - inscris prin care se consemnează anumite fapte sau acte juridice. Procesul verbal este un document cu cea mai mare frecvență ce cuprinde aproape toate domeniile de activitate: economic, tehnic, social, juridic etc.

Parteneriat - asociere temporară ( în proiecte, de regula, fără personalitate juridica) a mai multor persoane juridice sau fizice în vederea desfășurării anumitor activități.

Patrimoniu - totalitatea bunurilor mobile și imobile (inclusiv terenuri), evaluate în expresie bănească, disponibilitățile bănești, titlurile de valoare, drepturile și obligațiile bănești izvorîte din relatiile cu terții.

Persoană juridică - persoană sau grupul de persoane cărora legea le recunoaște existența, acordîndu-le un statut juridic pe baza caruia pot fi proprietari, pot avea un patrimoniu, drepturi și obligații, reprezentanți.

Persoana juridică straină - orice persoană juridică care nu a fost înființată în conformitate cu legislația Republicei Moldova sau care nu are locul de exercitare a conducerii efective în Republica Moldova.

Piață mondială - reprezintă ansamblul relațiilor de schimb care se stabilesc între agenții economici din țări diferite, pe baza cererii și a ofertei.

Patrimoniu public - totalitatea drepturilor şi obligaţiilor statului, unităţilor administrativ-teritoriale sau ale entităţilor publice ale acestora, dobândite sau asumate cu orice titlu; fac parte din patrimoniul public drepturile şi obligaţiile referitoare atât la bunurile din domeniul public, cât şi din domeniul privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;

Piețe emergente - structuri de piață noi generate de digitalizare, dereglementare, globalizarea, și standarde deschise, care schimbă echilibrul de putere economică de la vânzătorii la cumpărători. În astfel de piețe informația este disponibile mod liber și pe scară largă, și este aproape instantaneu accesibilă. Pentru a concura în aceste scenarii, o firmă trebuie să adopte noile tehnologii de informare, și trebuie analizeze cu atenție tendințele de preț, de calitate, și comoditate.

Punerea în aplicare - prima apariție pe piața a unui nou produs, serviciu sau punerea la dispoziție posibilități de proiectare a noii tehnologii.

Program inovator - un set de proiecte și activități inovative, în corelație cu resursele disponibile, cercetătorilor și timpul necesar pentru punerea în aplicare a acestora, precum și furnizarea de soluții eficiente pentru dezvoltarea și diseminarea de noi tipuri de produse (de tehnologie). Piaţa monetară este locul unde se întâlnesc cererea de bani, venită din partea agenţilor economici şi a statului, şi oferta de resurse monetare, venită din partea băncilor şi a altor instituţii financiare.

Publicitate - difuzarea în public a unor informații privind o activitate sau proiect.

Prag de rentabilitate - acel nivel al producției sau al vînzărilor unei firme la care cheltuielile totale sunt egale cu încasările din vînzarea producției.

Promovare - activitatea de susținere în mod public a unei idei, activități, proiect.

Perioada de credit - intervalul de timp oferit clienților din momentul vînzării unui produs pînă în momentul plații contravalorii acestuia.

Plan de producție - are ca principal obiectiv armonizarea prevederilor bugetului vînzărilor cu capacitatea productiva a firmei, în condițiile satisfacerii cît mai complete a prevederilor comerciale și în condițiile utilizării cît mai depline a capacitatii de product.

Parte sociala - titlu de proprietate care reprezintă o fracțiune din capitalul unui S.R.L.

Participatie – acțiuni sau parți sociale ale unei firme deținute de o alta firmă. Parteneriat Asociere temporară (in proiecte, de regula, fară personalitate juridica) a mai multor persoane juridice sau fizice în vederea desfășurării anumitor activități.

Plan de producție - are ca principal obiectiv armonizarea prevederilor bugetului vaînzărilor cu capacitatea productiva a firmei, în condițiile satisfacerii cît mai complete a prevederilor comerciale și în condițiile utilizării cît mai depline a capacitatii de producție.

Plan de acțiune - suită de activitați ordonate astfel încît să fie atins un anumit scop.

Program de finanțare - formă de asistență financiara prin care un finanțator acordă fonduri și controlează modul de utilizare a acestora.

Provizioane - fonduri create pe seama cheltuielilor, destinate acoperirii fluctuațiilor de curs valutar, creșterii de prețuri și acoperirii de pierderi și cheltuieli latente pe care evenimentele survenite sau în curs le fac probabile (de exemplu pentru litigii, pentru garanții acordate clientilor etc.). Fiind create prin includerea în cheltuielile excepționale ale firmei, acestea influențeaza, prin reducere, profitul impozabil, creandu-se temporar un avantaj fiscal pentru firma. Ulterior, pe masura folosirii provizioanelor, beneficiile cresc, urmand a fi impozitate.

Publicitate - difuzarea în public a unor informații privind o activitate sau proiect.,

Plasament - investitie baneasca in active, actiuni, obligatiuni, bonuri, depozite etc., in vederea obtinerii de venit.

Polita de asigurare - documentul emis de Asigurator in baza si cu respectarea prezentelor conditii de asigurare si a conventiei cadru de asigurare, prin care se stabilesc conditiile specifice (limita raspunderii/polita, perioada de asigurare, prima de asigurare, fransiza) in care se incheie asigurarea unui risc specificat. Aceasta cuprinde: formularul de polita, conditiile de asigurare precum si alte anexe sau suplimente care sunt convenite intre Asigurat si Asigurator ca facand parte din Contractul de asigurare.

POS - terminal bancar amplasat la comercianti (supermarket-uri, magazine, statii de benzinarie etc.), conectat la sistemul bancii printr-o linie telefonica si care permite efectuarea in timp real a autorizarii, inregistrarii si transferului de bani direct din contul cumparatorului in cel al vanzatorului cand plata este efecuata cu ajutorul unui card bancar.

Prefinantare - alocare de resurse, cu titlu provizoriu, pentru finantarea unei operatiuni economice, in asteptarea mijloacelor de finantare permanente.

Pprejudiciu - vatamare corporala sau deces al unei persoane, cu exceptia situatiilor in care vatamarea sau decesul a survenit din cauza si in cursul exercitarii atributiilor de serviciu decurgand dintr-un contract de munca sau de ucenicie incheiat de acea persoana cu Asiguratul; avarierea sau distrugerea de bunuri care nu apartin Asiguratului sau unui prepus al sau, produse in perioada de valabilitate a politei de asigurare.

Prerogativele managerului - activitatea depusa de manager constand in aplicarea strategiei si politicii de dezvoltare a societatii comerciale, conceputa impreuna cu consiliul de administratie al acesteia, selectarea, angajarea si concedierea personalului salariat, negocierea contractului colectiv si individual de munca, cu respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat potrivit legii, reprezentarea societatii in raporturile cu tertii, incheierea de acte juridice in numele si pe seama societatii comerciale in limita imputernicirii acordate prin contract si/sau lege precum si orice alte abilitari stabilite prin contract, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.

Program de investitii financiare - un protofoliu cuprinzand diverse tipuri de active financiare administrate de compania de asigurari conform unei strategii investitionale de baza.

Provizion - suma afectata de o companie pentru acoperirea unei obligatii sau a unei pierderi virtuale, viitoare sau eventuale.

Punct mort - pragul de activitate al unei companii de la care aceasta incepe sa produca profit.

R.

Risc - eveniment viitor, posibil dar incert, avand drept consecinta o paguba.

Risc asigurat - posibilitatea survenirii unui eveniment menționat in condițiile de asigurare; probabilitatea de manifestare a fenomenelor naturale, cu caracter aleatoriu (întimplator), care provoacă pagube.

Risc financiar - prejudiciul pecuniar la care este expus Asiguratul prin nerambursarea la scadența a redeventelor și a valorii reziduale datorate de Utilizator, ca urmare a deteriorarii situației financiare a acestuia.

Resurse de informaţii ştiinţifico-tehnologice - informaţii ştiinţifico-tehnologice acumulate şi structurate în fonduri, în fişiere şi în baze de date.

Rezident al parcului industrial – agent economic înregistrat conform legii, care desfăşoară activităţi economice în baza contractului încheiat cu întreprinderea administratoare, inclusiv producţie industrială, prestare de servicii, valorificare a cercetărilor ştiinţifice şi/sau dezvoltare tehnologică în cadrul parcului industrial;

Rezident al parcului ştiinţifico-tehnologic - persoană juridică sau persoană fizică, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, inclusiv organizaţii, instituţii şi întreprinderi din sfera ştiinţei şi a inovării, cu sediu permanent sau domiciliu în Republica Moldova, care practică, în bază de contract încheiat cu administratorul parcului, activităţi de cercetare şi/sau inovare şi de transfer tehnologic, de producere şi comercializare a mărfurilor (serviciilor) obţinute din aceste activităţi şi/sau de cercetare ştiinţifică aferentă lor, efectuate în parcul ştiinţifico-tehnologic;

Rezident al incubatorului de inovare - persoană juridică sau persoană fizică subiect al activităţii de întreprinzător, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, cu sediu permanent sau domiciliu în Republica Moldova, care practică, în bază de contract încheiat cu administratorul incubatorului, activităţi de inovare şi de transfer tehnologic, de producere şi comercializare a mărfurilor (serviciilor) obţinute din aceste activităţi şi/sau de cercetare ştiinţifică aferentă lor, efectuate în incubatorul de inovare, beneficiind de statutul de rezident pe parcursul unei perioade de până la 3 ani;

Regim special de activitate inovaţională a parcului ştiinţifico – tehnologic/incubatorul de inovare – regim juridic ce prevede granturi bugetare pentru suportul companiilor rezidente a parcului ştiinţifico-tehnologic şi/sau incubatorului de inovare ce implementează proiecte inovaţionale şi de transfer tehnologic.

Referinţă – normă care permite aprecierea performanţei sau a rezultatelor obţinute; acestea se compară cu situaţii similare sau cu ceea ce s-a propus a fi realizat/obţinut, într-un context dat;

Relevanţă - măsura prin care obiectivele unei acţiuni sunt conforme cu necesităţile beneficiarului, cu nevoile ţării, priorităţile globale, politicile partenerilor şi donatorilor;

Resursă - mijloc financiar, uman şi material utilizat pentru realizarea acţiunii de dezvoltare;

Rezultat - efectul pe termen scurt sau mediu, dorit sau atins, prin ieşirile acţiunilor/activităţilor realizate;

Resursele umane ale ştiinţei şi tehnologiei – se compun din persoanele care răspund la una sau la alta din condiţiile următoare: persoane care au făcut studii complete de gradul 3 într-unul din domeniile ştiinţei şi tehnologiei; persoane care, fără a avea calificările formale (diplome), exercită profesiuni ştiinţifice şi tehnice, pentru care în mod obişnuit este necesară o calificare;

Raport de cercetare-dezvoltare - document tehnico-ştiinţific care prezintă obiectivul şi rezultatele activităţilor desfăşurate în cadrul unei lucrări de cercetare, precum şi acţiunile concrete pentru valorificarea rezultatelor obţinute;

Raport de consens - document elaborat de panelul de evaluatori, în faza evaluării în panel din cadrul etapelor de evaluare ştiintifică/tehnică şi de evaluare a managementului, a oportunităţii, a impactului şi a costurilor propunerii de proiect, prin care se stabilesc notele şi comentariile în consens ale panelului de evaluatori, pe baza notelor acordate şi a comentariilor consemnate anterior, în faza evaluării individuale, de către fiecare evaluator, pentru fiecare propunere de proiect şi, în cadrul propunerii, pentru fiecare criteriu evaluat;

Raport de activitate - document elaborat de conducătorul de program/proiect, pe baza comparării stadiului efectiv al programului/proiectului cu stadiul prevăzut prin instrumentele de planificare şi programare. În cazul în care conducătorul de program/proiect este autoritate contractantă, raportul de activitate se elaborează pe baza informaţiilor conţinute în rapoartele de activitate ale proiectelor finanţate prin program/proiect, rapoarte, care, la rândul lor, se elaborează de către conducătorii de proiecte. Raportul de activitate descrie activităţile desfăşurate în perioada de referinţă, evidenţiază întârzierile şi necorelările apărute în derularea programului/proiectului şi cauzele acestora, propune măsuri corective;

Raport final de activitate - instrument de monitorizare a implementării unui program/proiect, elaborat de conducătorul de program/proiect la încheierea implementării programului/proiectului, pe baza comparării stadiului final obţinut cu cel prevăzut prin instrumentele de planificare şi programare;

Raport de evaluare - document elaborat numai de către sau prin grija autorităţii contractante. Raportul de evaluare a programului se elaborează de către monitorul de program, iar raportul de evaluare a proiectului se elaborează de către responsabilul de proiect. Raportul intermediar de evaluare a programului se elaboreaza la periodicitatea prevăzută prin contractul de finanţare, de regulă trimestrial sau semestrial, iar raportul de evaluare intermediar al proiectului se elaborează anual. Raportul independent de evaluare se elaborează de către echipe de evaluatori externi programului/proiectului, alcătuite la solicitarea autorităţii contractante. Raportul de evaluare se elaborează pe baza comparării rezultatelor efective cu cele planificate, cu accent pe analiza eficienţei utilizării fondurilor. Raportul de evaluare a programului/proiectului se elaborează pe baza informaţiilor conţinute în rapoartele de activitate ale programelor/proiectelor finanţate prin program/proiect. În cazul în care conducătorii acestor proiecte sunt, la rândul lor, autorităţi contractante, raportul de evaluare a programului/proiectului se elaborează şi pe baza rapoartelor de evaluare a proiectelor finanţate prin program/proiect;

Responsabil de proiect - persoana stabilită de către şi la nivelul autorităţii contractante, în scopul de a asigura monitorizarea şi evaluarea unui proiect pentru care autoritatea contractantă procură, printr-un contract de finanţare, serviciile de conducere şi, după caz, de realizare/execuţie;

Registrul central al potenţialilor contractori - registru de evidenţă a potenţialilor contractori, înfiinţat şi ţinut la zi de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. Registrul central al potenţialilor contractori se actualizează pe baza informaţiilor furnizate de autorităţile contractante şi poate fi consultat de acestea în vederea selectării contractorilor;

Reglementarea de stat a organizațiilor de inovare - influența statului cu privire la activitățile agenților economici și a condițiilor de piață, în scopul de a asigura condițiile necesare pentru o inovație eficientă a organizațiilor comerciale și non-profit.

Rata rentabilității economice (rec) - Rec - (profit brut / active totale) / 100. Măsoară gradul de rentabilitate a intregului capital învestit în firmă.

Redevență - orice suma ce trebuie platită în bani sau în natură pentru folosirea ori dreptul de folosință al oricăruia dintre următoarele: a). drept de autor; b). orice brevet, invenție, inovație, licență, marca de comerț sau de fabrică, franciză, proiect, desen, model, plan, schiță, formula secretă sau procedeu de fabricație ori software; c) orice transmisiuni, inclusiv către public, directe sau indirecte, prin cablu, satelit, fibre optice sau tehnologii similare; d) orice echipament industrial, comercial sau științific, orice bun mobil, mijloc de transport ori container; e) orice know-how; f) numele sau imaginea oricărei persoane fizice sau alte drepturi similare referitoare la o persoană fizică. Suma de bani platită periodic de către persoane care au concesionat anumite bunuri (sisteme de utilitați publice, terenuri, diverse lucrări etc.) sau care au contractat licențe prin know-how.

Rezervă de timp - este diferența dintre cea mai apropiată dată de finalizare a unei lucrări și cel mai apropiat timp admisibil pentru executarea ei. Administrarea rezervelor de timp, dacă este necesar pentru regularea procesului tehnologic, resurselor financeare etc. Deasemenea permite managerului să ajusteze alocarea resurselor în caz de necesetate.

Reglementarea de stat a organizațiilor de inovare - influența statului cu privire la activitățile agenților economici și a condițiilor de piață, în scopul de a asigura condițiile necesare pentru o activitate inovațională eficientă a organizațiilor comerciale și non-profit.

Relaţiile financiare – relaţiile ce se stabilesc în legătură cu necesitatea formării veniturilor de stat şi cu cheltuielile necesare pentru executarea funcţiilor organelor de stat.,

Raport anual - document cu periodicitate anuală îin care este prezentat stadiul de derulare si rezultatele unei activități sau proiect.

Raport de monitorizare - raport care prezintă situația desfășuării unui proiect în funcție de planul de lucru stabilit anterior; deseori, este realizat de un observator extern.

Raport final de activitate - instrument de monitorizare a implementarii unui proiect, elaborat de conducatorul (managerul) proiectului la încheierea implementării proiectului, pe baza comparării stadiului final obținut cu cel prevazut în planificarea inițială a proiectului.

Raportare - activitate, de regula periodică, de informare privind modul de desfașurare a unui proiect, modul în care sunt îndeplinite obiectivele stabilite și propuneri de îmbunatațire a funcționării ulterioare a proiectului.

Rata rentabilitatii economice - măsoară gradul de rentabilitate a intregului capital investit in firma.

Rata rentabilitatii financiare - măsoară gradul de rentabilitate a investiției făcute de acționari prin cumpararea de acțiuni/parți sociale la o firmă.

Redevența - suma de bani platita periodic de catre persoane care au concesionat anumite bunuri (sisteme de utilități publice, terenuri, diverse lucrari etc.) sau care au contractat licențe prin know-how.

Rentabilitate - exprimă eficiența activității firmei, în sensul capacității acesteia de a obține profit din activitatea desfașurată.

Refinanțare - utilizarea de catre un beneficiar de finanțare nerambursabilă a fondurilor primite pentru acordarea, mai departe, de finanțare pentru alte organizații.

Registru - condică în care sunt consemnate operațiuni diverse ale unei organizații (de exemplu, registrele contabile).

Relevanță - îndeplinirea cel puțin a unor condiții minime privind diverse criterii de analiză a proiectelor de finanțare.

Replicare – obținerea de rezultate similare celor obținute prin derularea unui proiect într-o alta zona geografica decat zona în care a funcționat proiectul respectiv.

Revolving - tip de fond de creditare în care noi credite pot fi acordate pe masura ce sunt returnate cele acordate anterior.

Rezultat - efect al unei activități.

Randament - raportul dintre venitul anual pe care il aduce un plasament si valoarea imediata a acestui plasament.

Răspunderea civilă profesională - obligatia Asiguratului de reparare a prejudiciului cauzat unui client al sau, din culpa sa, prin comiterea unor acte de imprudenta sau neglijenta, in desfasurarea activitatii sale profesionale.

Rata de bază a dobanzii - rata dobanzii anuale fixata de o banca, ce serveste ca termen de referinta la calculul dobanzilor practicate de banca in relatiile cu clientii săi.

Reescont - operatiune efectuata de o banca centrala in vederea aprovizionarii cu mijloace banesti lichide a bancilor comerciale; pe baza vanzarii la banca centrala a unui portofoliu de efecte de comert scontate de ele, bancile comerciale obtin in schimb mijloace banesti inainte de scadentele efectelor respective, asigurandu-si in acest fel refinantarea.

Rentă - suma pe care Asiguratorul se obliga sa o plateasca periodic Asiguratului, la finele perioadei de asigurare, sau Beneficiarului, in cazul decesului Asiguratului in perioada de asigurare, conform planului de pensie stabilit in cererea de asigurare a pensiei private.

Rentabilitate - capacitate a unui capital plasat sau investit de a produce un venit, exprimat in termeni financiari.

Reprezentanți - proprietarul, actionarii si alte persoane alese sau numite in conformitate cu prevederile legale si autorizate sa reprezinte Asiguratul.

Revolving - credit cu reinnoire automata;

Rezerva matematică - suma de bani pe care Societatea este obligata sa-i detina in orice moment pentru a face fata obligatiilor care-i revin conform contractului de asigurare.

Risc asigurat - posibilitatea survenirii unui eveniment mentionat in conditiile de asigurare; probabilitatea de manifestare a fenomenelor naturale, cu caracter aleatoriu (intimplator), care provoaca pagube.

Risc financiar - prejudiciul pecuniar la care este expus Asiguratul prin nerambursarea la scadenta a redeventelor si a valorii reziduale datorate de Utilizator, ca urmare a deteriorarii situatiei financiare a acestuia.

S.

Sistem de informaţii ştiinţifico-tehnologice - ansamblu de resurse şi mijloace informaţionale şi birotice necesare acumulării, prelucrării şi diseminării informaţiilor ştiinţifico-tehnologice în vederea satisfacerii necesităţilor beneficiarilor.

Servicii informaţionale - activităţi şi prestaţii informaţionale ce includ obţinerea, colectarea, stocarea, prelucrarea şi diseminarea informaţiilor ştiinţifico-tehnologice.

Subiecţi ai parcului ştiinţifico-tehnologic (incubatorului de inovare) - fondatori, rezidenți, administratorul şi persoanele fizice angajate ale parcului Ştiinţifico-tehnologic sau, după caz, ai incuatorului de inovare;

Servicii de incubare - servicii şi facilitaţi comune oferite rezidenţilor în cadrul incubatorului de inovare de către administratorul acestuia sau de alţi rezidenţi ai incubatorului, inclusiv locaţiune a terenurilor, spaţiilor, utilităţilor, perfecţionare a cadrelor, asistenţă pentru dezvoltarea parteneriatelor interne şi internaţionale, consultanţă de inovare, consultanţă tehnologică, promovare a activităţilor în incubatorul de inovare.

Serviciile prestate de parcul ştiinţifico – tehnologic şi/sau incubatoarele de inovare - activitatea ce presupune oferirea de bunuri şi/sau servicii rezidenţilor inclusiv oferirea în locaţiune/arendă a spaţiilor şi suprafeţelor ce se află în gestiunea administratorului parcului/incubatorului, echipamentului, serviciilor comunale, serviciilor consultative, de management şi marketing şi alte tipuri de activităţi.

Servicii de incubare – servicii şi facilităţile puse la dispoziţia rezidenţilor de către administratorul incubatorului, inclusiv oferirea în arendă/chirie a spaţiilor incubatorului, cât şi prestarea altor servicii rezidenţilor.

Spin off – este procesul de creare a unei companii inovaţionale noi (start - up) destinate implementării şi comercializării rezultatelor cercetărilor ştiinţifice finalizate şi invenţiilor, create de universităţi şi/sau institute de cercetare.

Specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice - mare grupă de specialişti care cuprinde profesiunile ale căror sarcini principale necesită, pentru ducerea lor la îndeplinire, cunoştinţe de înalt nivel în domeniul ştiinţelor fizice, ale vieţii, sau ştiinţelor sociale şi umane. Aceste sarcini constau în a îmbogăţi cunoştinţele dobândite, în a pune în practică concepte şi teorii pentru rezolvarea problemelor sau, prin procesul de învăţământ, în a asigura propagarea sistematică a acestor cunoştinţe.

Scop – obiectiv enunţat relativ la un proiect sau program;

Sector - include activităţi de dezvoltare, grupate în interes public, precum: agricultura, sănătatea, educaţia, transporturile;

Starea lucrurilor – analiză, care descrie situaţia înainte de lansarea acţiunii de dezvoltare şi prin raport cu care se pot aprecia schimbările viitoare sau face comparaţii cu acest scop;

Stocul de resurse umane ale ştiinţei şi tehnologiei – este numărul de persoane, care la un moment dat îndeplinesc condiţiile enunţate în definiţia resurselor umane;

Scrisoare de garanție bancara - forma a garanției de participare la achiziții publice sau alte contracte comerciale, emisă în favoarea autoritații contractante, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Stimul extern de activitate de inovare - evenimente ale mediului (economic) ca urmare a politicii economice a statului, trecerea economiei la nivel mondial printr-o nouă etapă de dezvoltare științifică și tehnologică, consolidarea activității inovatoare și o nouă abordare a inovării prin conectarea cunoștințe și tehnologie cu piața, schimbarea modelelor de comportament. Întărind în rol principal inovarea în primul rând datorită schimbărilor în situația pieței: natura competiției, tranziția de la static tradițional la o dinamică de concurență.

Sponsorizare - activitate care se desfașoară pe baza unui contract încheiat între sponzor și beneficiar, care consimt asupra mijloacelor financiare și a bunurilor materiale care se acorda ca sprijin . Activitate ce se desfășoară în temeiul unui acord intervenit între sponsor și beneficiar, care consimt asupra mijloacelor financiare și a bunurilor materiale ce se acordă ca sprijin, precum și asupra duratei sponsorizării. În cazul sponsorizărilor constînd din bunuri materiale, acestea din urma sunt evaluate prin contractul de sponsorizare la valoarea lor reala din momentul predării lor către beneficiar. Poate beneficia de sponsorizare orice persoană juridică nonprofit de utilitate publică, care desfășoară o activitate cu caracter direct umanitar, filantropic, cultural, artistic, educativ, științific, religios, sportiv sau care este destinată protecției drepturilor omului și educației civice, ca și calitatii mediului inconjurator. Persoanele fizice si juridice romane, care efectueaza sponsorizări, beneficiaza de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizarii. Beneficiarii sponsorizării sunt scutiți de plata taxei pe valoarea adaugată asupra veniturilor încasate din sponsorizări.

Sediu social - sediul principal al unei societăți comerciale; adresa unde figureaza societatea comercială ca subiect de drept; locul de comunicare oficială a actelor și corespondenței; sediul social poate fi fara activitate, cu activitați proprii de birou pentru societate sau cu activitți comerciale.

Semifabricat - element component al producției industriale, produs care, din punct de vedere al producatorului, a parcurs unul sau mai multe stadii de prelucrare în unele secții ale întreprinderii, și care, în urma recepției și predării, pe baza de documente, la magazie, este trecut pentru prelucrari ulterioare în alte secții in vederea obținerii unui produs finit, sau pentru livrări în afara (se livreaza terților). și în funcție de gradul de integrare a procesului de prelucrare în întreprinderea producatoare, acelaș produs poate fi semifabricat pentru o întreprindere și produs finit pentru o alta.

Solicitant - persoană fizică sau juridică care depune în nume propriu un proiect în cadrul unei licitații organizate în vederea acordării de finanțări nerambursabile. În cazul caștigării licitației, solicitantul devine beneficiarul finanțării.

Sistem de vouchere - sistemul intern de control financiar în numerar sau verifică plățile care se bazează pe vouchere. (1) stabilește caracterea tranzacției, (2) stabileaște suma plătită, și (3) registrul contului în care tranzacția va fi înregistrată.

Structură de management flexibilă a inovare - structura de management, folosind link-uri orizontale între cercetare, proiectare, tehnologie, unități de producție și departamente de marketing, finanțe și vânzări;

Structura organizatorică prin divizia managementului - forma de organizare a managementului, care vizează atingerea unui grad ridicat de flexibilitate a sistemului de producție asociat cu politica de inovare intensă. O trăsătură caracteristică a structurii este de a crea propriul funcție a managementului după necesitate. Acestea adresează un rezultat specific final: un produs, consumatorul, de piață, profitul.

Substituit inovațional - un fel de inovare orientarea spre procesul de producție. Concepută pentru a înlocui unele produse sau tehnologii (în vârstă) de alte (noi), pe baza îndeplinirea aceloraș funcții.

Sferă de inovare - sistemul de interacțiune între inovatori, investitori, producători de produse competitive (servicii) și infrastructura disponibelă.

Scop - situație dorită, pentru atingerea careia este organizat si implementat un anumit proiect.

Scadeță - dată la care trebuie să fie efectuată o prestație, ca de exemplu rambursarea unei datorii.

Scont - o forma de credit acordat de către o banca posesorului unui titlu de credit (cambie, bilet la ordin); la prezentarea pentru scontare, banca îi achită posesorului contravaloarea înainte de scadență, percepandu-i un comision (taxa scontului).

Scontare - cumpararea de către o bancă a unor titluri de creanță (cambie, bilet la ordin, warant, conosament) pe termen scurt, înainte ca aces-tea sa ajungă la scadență.

Scrisoare de garanție bancară - înscris prin care o bancă, denumită banca garantă, se angajează în mod ferm ca, în cazul în care o anumită firmă, denumită debitor, nu iși execută angajamentul asumat prin contract și la care se referă garanția, sa plătească ea însăși contravaloarea în favoarea unei alte firme, denumită beneficiar.

Sinergie - creșterea efectului obținut prin utilizarea unui ansamblu de resurse peste suma efectelor care pot fi obținute prin utilizarea separată a fiecarei resurse din cadrul ansamblului.

Sistem informațional - ansamblu organizat de elemente dependente între ele (metode, persoane, infrastructura tehnica) care permite și asigură realizarea transferului de informații între diferite entități.

Societate civila - societatea civilă este formată din cetățeni, asociați sub diferite forme, care au aceleași interese și care iși dedică timpul, cunoștințele și experiență pentru a-și promova și apară aceste drepturi și interese. Acest concept are în vedere formele asociative - de tip apolitic, care nu sunt parți ale unei instituții fundamentale;

Solvabilitate - gradul în care firma poate face față obligațiilor de plata. O firma insolvabila nu iși mai poate plăti datoriile scadente.

Stoc - cantitate de resurse materiale cărora le corespund, din punct de vedere financiar, fonduri bănești imobilizate. Stocurile se exprimă fizic și valoric, cu mențiunea că pot fi exprimate uneori și în numar de zile.

Solicitant - persoană fizică sau juridica care depune în nume propriu un proiect în cadrul unei licitații organizate în vederea acordarii de finanțări nerambursabile. În cazul cîștigării licitației, solicitantul devine beneficiarul finanțării.

Solicitanți eligibili - solicitanți care îndeplinesc criteriile minime impuse de finanțator (referindu-se, de regula, la forma juridică de organizare, experiență, situație financiar-contabilă etc.).

Statut - document constitutiv prin care se stabilește modul de organizare si funcționare a unei persoane juridice.

Subvenție - ajutor bănesc acordat de stat, de o organizație etc. unei alte organizatii sau persoane.

Sustenabilitate - proprietatea rezultatelor și efectelor unui proiect de a se menține într-o perioada mai lungă de timp, dupa finalizarea proiectului sacrificare de necesitate - cazurile de taiere sau ucidere obligata a animalelor care nu mai pot fi recuperate economic, in urma unor boli incurabile sau a unor accidentari.

Scont - operatiune bancara care consta in cumpararea de catre o banca comerciala a unui efect de comert de la beneficiarul acestuia inainte de ajungerea la scadenta; banca plateste vanzatorului suma inscrisa pe efectul de comert, mai putin dobanda (taxa scontului), socotita din momentul scontarii pana la scadenta; vanzatorul efectului este de acord sa plateasca aceasta dobanda pentru faptul ca poate intra in posesia sumelor care i se cuvin in urma unor operatiuni comerciale, mai rapid decat daca ar astepta pana la scadenta efectului comercial; operatiunea se lichideaza la scadenta efectului de comert, cand banca incaseaza de la debitor suma inscrisa pe efectul de comert.

Sindic - persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare; se mai numeste judecator sindic.

Societate cu raspundere limitata (S.R.L.) - legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social; asociatii sunt obligati numai la plata partilor sociale. In acest caz, capitalul societatii este divizat in parti sociale care, potrivit contractului de societate si prevederilor stipulate in statut, nu se negociaza la bursele de valori. Membrii acestui tip de societate sunt responsabili de pasivul social numai in limita sumelor depuse drept parti sociale, precum si de patrimoniul societatii.

Societate de leasing - societatea comerciala care are in obiectul de activitate desfasurarea operatiunilor de leasing si un capital social minim, subscris si varsat integral la infiintare, conform legislatiei in vigoare.

Societati in nume colectiv (S.N.C.) - legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social al societatii si cu raspundere nelimitata si solidara a tuturor asociatilor. Trasaturile acestui tip de societate sunt: numarul minim de membri asociati este 2 - pentru a se putea incheia contractul de societate; capitalul social poate fi oricat de mic si este format din aportul asociatilor (in bani si/sau natura), fiind divizat in parti sociale care, in principiu, nu sunt transmisibile (cu exceptia cazurilor in care, prin contractul de asociere, s-a convenit ca pot fi cesionate); raspunderea asociatilor, pentru obligatiile sociale, este solidara si nelimitata; toti asociatii au calitate de comercianti, se considera, in practica, ca asociatii si-au acordat reciproc mandat de a administra, unul pentru celalalt, societatea; fiecare din asociati poate fi declarat falit, ca urmare a greselilor dintre ei, ca o consecinta a clauzei solidaritatii dintre asociati; asocierea lor le confera posibilitatea de a face comert sub nume colectiv. Denumirea unei astfel de societati trebuie sa cuprinda cel putin numele unuia dintre asociati si mentiunea S.N.C., contul bancar deschizandu-se pe numele firmei. In lista cu specimene de semnaturi sunt desemnate persoanele cu drept de a opera in cont.

Sold - suma care trebuie inscrisa intr-una din rubricile unui cont pentru a egaliza debitul cu creditul acestui cont; soldul creditor arata ca in cont s-au primit mai multi bani decat sunt datorati; soldul debitor arata ca sunt datorati mai multi bani decat au fost primiti; soldul initial si soldul final reprezinta soldul existent in cont la inceputul, respectiv la sfarsitul perioadei.

Solvabilitate - capacitatea unei persoane sau companii de a-si plati datoriile la scadenta acestora.

Subasigurare - situatia aparuta in urma producerii unui eveniment asigurat prin care se constata ca suma asigurata este mai mica decat valoarea de inlocuire a bunului asigurat.

Subcontractor - societatea cu care Asiguratul are incheiate contracte pentru indeplinirea unor obligatii prevazute in contractele cu clientii sai.

Suma asigurată - suma inscrisa in polita de asigurare pe care o primeste Beneficiarul in cazul decesului Asiguratului in perioada de asigurare sau Asiguratul in cazul supravietuirii; in plus de aceasta, Beneficiarul va mai primi o suma de bani, al carui cuantum nu poate fi precizat, rezultata prin valorificarea participarii la fondul de beneficii financiare. Suma pentru care s-a facut asigurarea reprezinta maximumul raspunderii Asiguratorului in cazul producerii unuia sau mai multor evenimente asigurate.

T.

Teren liber de orice sarcini – teren care se alocă în scopul creării parcului industrial şi care nu este grevat de sarcini şi de drepturile persoanelor terţe;

Titlu de parc industrial – drept acordat întreprinderii administratoare de a beneficia de facilităţi la crearea şi funcţionarea parcului industrial, cu condiţia respectării obligaţiilor stipulate în prezenta lege;

Titlu de rezident al parcului industrial – drept acordat rezidentului de a beneficia de facilităţi la lansarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul parcului industrial, cu condiţia respectării obligaţiilor stipulate în prezenta lege şi în contractul încheiat cu întreprinderea administratoare;

Transfer tehnologic - introducere în circuitul economic a tehnologiilor şi utilajelor specifice, a echipamentelor şi instalaţiilor, a hibrizilor, soiurilor, raselor, stamelor, preparatelor rezultate din cercetare sau achiziţionate, în vederea sporirii eficienţei şi calităţii unor produse, servicii, procese sau obţinerii altora, noi, care sînt cerute pe piaţă sau prin care se adoptă un comportament inovativ, inclusiv activitatea de diseminare a informaţiei, de explicare, de transmitere a cunoştinţelor, de consultanţă, realizîndu-se trecerea unei idei sau tehnologii de la autor la beneficiar.

Titular de drept - titular al dreptului exclusiv de autor asupra informaţiilor ştiinţifico-tehnologice din sfera ştiinţei şi inovării, autor (coautor) sau o altă persoană fizică ori juridică învestită cu drepturi patrimoniale asupra produselor informaţionale ştiinţifico-tehnologice.

Transfer tehnologic - obţinerea unor produse, servicii sau procese noi sau perfecționate solicitate pe piața, în rezultatul punerii în funcțiune a unor utilaje, echipamente, instalații şi tehnologii noi elaborate, perfecționate sau procurate;

Tehnică – ansamblu al procedeelor şi al instrumentelor convenite pentru evaluarea şi aprecierea evoluţiei unei acţiuni/unui fenomen.

Tehnologia informaţiei – cuprinde atât materiale cât şi calculatoare. Se admite că dezvoltarea acestora cât şi difuzia lor au un impact hotărâtor asupra profilurilor producţiei şi locurilor de muncă într-un evantai larg de activităţi economice. Eurostat apreciază că trebuie cunoscută atât data la care o societate (firmă) inovează lansând un material de T.I. tehnologic nou sau ameliorat cât şi proporţia de T.I. care intră în stocul total de echipament, inclusiv cumpărările ulterioare de noi maşini din acelaşi model.

Tarif - contravaloarea serviciilor de conducere a unui program/proiect şi, după caz, de realizare/execuţie a proiectelor situate pe ultimul nivel de detaliere a programului, prevăzut sub acest titlu în specificaţia financiară care este anexă la contractul de finanţare prin care o autoritate contractantă procură respectivele servicii;

Termeni de referinţă - document prin care se stabilesc cerinţele ce trebuie respectate de potenţialii contractori în elaborarea ofertei, document elaborat de către autoritatea contractantă în vederea atribuirii contractului de finanţare prin licitaţie, proceduri competiţionale simplificate sau prin atribuire directă.

Trend – tendință fundamentală; evoluția de lungă durată a unui fenomen economic, independent de fluctuațiile ocazionale care îl influențeaza pe o perioadă scurtă de timp.

Tehnologii emergente - noile tehnologii care în prezent sunt în curs de dezvoltare sau vor fi dezvoltate în următorii cinci până la zece ani, și care vor modifica în mod substanțial mediul de afaceri și social. Acestea includ tehnologiile informaționale, comunicații de date fără fir, comunicare om-mașină, imprimare la cerere, bio-tehnologii, și robotică avansată.

Taxa de rascumparare - taxa aplicata daca contractul de asigurare a incetat sau s-a transformat intr-un contract cu suma asigurata redusa, in cazul contractelor de tip unit linked - inainte de termenul de expirare a politei.

Transportator - persoana juridica autorizata sa efectueze transporturi de marfuri sau de persoane pe teritoriul Romaniei sau in trafic international.

Traznet - impactul nemijlocit al fulgerului cu diferite obiecte.

Trata - cambie trend - tendinta fundamentala; evolutia de lunga durata a unui fenomen economic, independent de fluctuatiile ocazionale care il influenteaza pe o perioada scurta de timp.

Trezorerie - departament financiar al unei companii, care se ocupa cu primirea, administrarea si plasamentul fondurilor.

U.

Uzură - deteriorare, degradare a unui obiect. Deteriorare a calitații fizice sau actualizării tehnologice a unui mijloc fix ca urmare a duratei sale de folosință sau a trecerii timpului. Partea din insușirile tehnice și economice inițiale ale mijloacelor fixe, pierdută ca urmare a folosirii acestora, sub influența factorilor naturali sau a progresului tehnic.

Uzură morală - pierdere a valorii mașinilor, instalațiilor, clădirilor etc. ca urmare a creșterii productivitații muncii sociale sau a apariției altor mașini, mai perfecționate.

Uniune economic - asociere între două sau mai multe state, representînd cea mai înaltă formă de integrare economică. Presupune crearea uniunii vamale pentru circulația libera a mărfurilor, circulația liberă a capitalurilor, forței de muncă și serviciilor și prevede o uniformizare a politicilor economice ale țărilor membre. Țările care intra într-o uniune economică promovează o politică comună în domeniile: - comercial; - bugetar; - fiscal; - științific etc.

Uniune monetară – înțelegere între două sau mai multe țări, prin care se permite circulația liberă a valutelor lor naționale pe teritoriul oricăreia dintre ele, sau prin care se prevede emiterea de monedă comună.

Uniune vamală – asociație de state, avînd un teritoriu vamal unic, instituită libera circulație a mărfurilor între ele și un tarif vamal unic în relația cu țarile din afara uniunii.

V.

VaR - value at risk - in economie si finanțe, valoarea riscata reprezinta pierderea maximă care nu este depașită cu o probabilitate data definită ca fiind nivelul de incredere, intr-o anumita perioada de timp. Chiar dacă "valoarea riscată" este un termen foarte general și are aplicații multiple, este de obicei foarte utilizat de banci de investiții și investitori ca să măsoare riscul pieței. Termenul este adesea folosit în finanțe pentru managementul cantitativ de risc pentru multe tipuri de riscuri.

Valorificare - procesul prin care rezultatele cercetării competitive ajung să fie utilizate, conform cerinţelor activităţii industriale sau comerciale, în viaţa socială, economică şi culturală;

Valoare adaugata - diferenta dintre valoarea bunurilor pe care le vinde o sicietate si valoarea celor pe care ar trebui sa le cumpere pentru a putea produce. Cresterea de valoare obtinuta din utilizarea factorilor de productie (tehnic, uman, capital), peste valoarea bunurilor si serviciilor achizitionate de la terti, in cadrul activitatii curente a firmei.

Venit - sumele sau valorile incasate sau de incasat din: livrari de bunuri, executari de lucrari, prestari de servicii, executari de obligatii legale sau contractuale.

Veto (drept de) - drept exceptional pe care il are cineva (recunoscut prin lege sau prin conventii) de a se opune adoptarii unei propuneri sau unei hotarari; formula prin care se exercita acest drept.

Venture plan (de risc) - un tip de plan scris, de un antreprenor cu privire la modul în care vor gestiona și conduce noua lor afacere și cum vor atinge obiective specifice. Acest lucru va ajuta noul proprietar de afaceri în obținerea de resurse financiare, în special fonduri venture , pentru atingerea acestor obiective.

Voucher - instrument scris, care servește pentru a confirma (garanta), o tranzacție. De obicei, un voucher este un document care arată că mărfuri au cumpărate sau servicii au fost prestate, autorizează plata, și indică registrul contului în care aceste tranzacții trebuie să fie înregistrate.

Vademecum - document cadru care se referă la modul în care se acorda finanțări nerambursabile, în baza unor licitații de proiecte.

Venituri excepționale - venituri care nu pot fi previzionate și nici planificate (vînzarea unor active încă neamortizate, despagubiri primite în urma unor evenimente asigurate etc.).

Venituri financiare - sume obținute ca urmare a deținerii unor titluri de proprietate (dividendele) sau de plasament (dobanzile), sume obținute din operațiuni de schimb valutar (diferenta pozitiva de curs valutar) și sume obținute ca urmare a depozitelor bancare (dobanda la depozite).

Virament - plată fără numerar, care se efectueaza prin intermediul sistemului bancar cu ajutorul ordinului de plata și al cecului.

Voluntar - persoană care desfașoara activitați în cadrul unui proiect fără a primi pentru aceasta nici o remuneratie.

Valoare de asigurare reală - pretul de cumparare al unui bun nou, identic (excluzandu-se orice rabaturi de pret, dar incluzandu-se costurile de ambalare, transport, asamblare, montare, instalare si punere in functiune precum si impozitele, comisioanele si taxele vamale aferente) din care se scade uzura in raport cu vechimea, intrebuintarea, starea de intretinere si durata normala de viata a bunului asigurat.

Valoare din nou - valoarea de comercializare din nou a autovehiculelor la data incheierii asigurarii (stabilita potrivit facturilor, cataloagelor sau listelor de preturi comunicate de producatori).

valoare reziduala - valoarea la care, la expirarea contractului de leasing, se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre Utilizator. valoarea de rascumparare - suma de bani pe care Asiguratorul o plateste Contractantului in cazul in care acesta renunta la contract. in primii trei ani de la inceperea contractului, Contractantul nu are dreptul de a isi rascumpara contractul. Dupa incheierea primilor trei ani de la inceperea contractului, timp in care primele de asigurare au fost platite integral, contractul capata o valoare de rascumparare, care se calculeaza conform documentatiei tehnice.

Valoarea justă - in contabilitate, este suma la care poate fi tranzactionat (schimbat) un activ sau decontata o datorie, de bunavoie, intre parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv.

Virament - mijloc de plata; operatiune bancara care consta in transferul unei sume dintr-un cont in altul: la ordinul unui client, bancherul debiteaza contul acestuia pentru a credita un alt cont.

Volatilitate - variatie/fluctuatie a pretului unui instrument financiar.

Z

Zonă de liber schimb - teritoriu sau spațiu economico-geografic în limitele căruia se aplică o ințelegere între doua sau mai multe țări privind asemenea obiective ca: - desființarea taxelor vamale; - eliminarea restricțiilor cantitative la mărfurile industriale; - dezvoltarea economica a țărilor semnatare (membre) în concordanța cu obiectivele lor strategice; - stabilitatea monetar-fiscala etc.

Zonă liberă - teritoriu precis delimitat în care investitorii beneficiaza de facilități vamale și fiscale pentru activițatile desfasurate. Termen ce desemnează un spațiu geografic din teritoriul unei țări exceptat de la regimul său vamal, unde nu se percep taxe vamale de import și unde se aplică o politică fiscală specială. Zonele libere se clasifică dupa mai multe criterii: - dupa natura operațiunilor (zonele libere portuare scutite de impozite, zone libere comerciale, zone de tranzit, zone libere industriale de export, zone economice speciale); - dupa destinația marfurilor (pentru depozitare si antrepozitare, pentru prelucrare); - dupa modul de asigurare a transportului (un singur tip de transport, tipuri combinate de transport); - dupa modul de finanțare (susținute din resursele bugetare centrale, susținute de agenții privați, finanțare mixtă).

W

Warrant - document ce autorizează o anumită persoană să îndeplinească o activitate bine definită. Spre exemplu, la bursa, un certificat atasat unui titlu da dreptul deținătorului să cumpere acțiuni în numele companiei (pe care o reprezintă), la un preț fixat.