Portalul Corporativ
ACADEMICA

Inovatiile incep aici

Proiect

REGULAMENT

cu privire la organizaţia necomercială „Fond de dezvoltare al Parcului ştiinţifico-tehnologic și/sau al Incubatorului de inovare ”

I. DISPOZIŢII GENERALE

1.1. Fondul de dezvoltare al Parcului ştiinţifico-tehnologic și/sau al Incubatorului de inovare, (în continuare – Fond) reprezintă o organizaţie necomercială, fără membri, constituită pentru beneficul public, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

1.2. Fondul îşi desfăşoară activitatea sa în conformitate cu „Constituţia Republicii Moldova”, „Codul Civil al Republicii Moldova”, „Legislaţia Republicii Moldova” şi prezentul „Regulament”.

1.3. Fondul este constituit de către Fondatorii: Administratorul Parcului știinţifico-tehnologic și/sau al Incubatorul de inovare, Membrii Clusterului știinţifico-tehnologic, firmele rezidenţilor Parcului științifico-tehnologic și/sau Incubatorului de inovare, și alți fondatori.

1.4. Denumirea completă a organizaţiei necomerciale – Fond, este „Fondul de dezvoltare al Parcului știinţifico-tehnologic și/sau Incubatorului de inovare”.

1.5. Sediul Fondului de dezvoltare al Parcului știinţifico-tehnologic și/sau al Incubatorul de inovare, este amplasat în : ___________________________.

1.6. Fondul se creează ca persoană juridică din momentul înregistrării de stat în conformitate cu legislaţia în vigoare, care deţine un patrimoniu propriu distinct şi care răspunde pentru obligaţiile sale cu acest patrimoniu, poate să dobândească şi să exercite în nume propriu drepturi patrimoniale şi personale nepatrimoniale, să-şi asume obligaţii, poate fi reclamant şi pârât în instanţa de judecată.

1.7. Durata de activitate a Fondului de dezvoltare al Parcului știinţifico-tehnologic și/sau Incubatorului de inovare, este nelimitată.

1.8. Fondul îşi desfăşoară activitatea sa având automomie proprie. Este în drept, conform legislaţiei în vigoare, să deschidă conturi bancare, atât pe teritoriul Republicii Moldova cât şi în afara ei.

1.9. Fondul dispune de ştampilă cu denumirea completă a Fondului în limba de stat, timbre şi formulare cu denumirea sa juridică şi alte atribute de identificare vizuală a persoanei juridice.

II. OBIECTIVELE, SARCINILE ŞI FORMELE DE ACTIVITATE ALE FONDULUI

2.1. Scopul activităţii Fondului constă în dezvoltarea infrastructurii inovaţionale a Parcului știinţifico-tehnologic și/sau Incubatorului de inovare, şi realizării reuşite a proiectelor din cadrul parcului şi a incubatorului.

2.2. Pentru a-şi realiza scopurile sale Fondul acumulează mijloacele transferate de către Administratorul Parcului știinţifico-tehnologic și/sau Incubatorului de inovare, membrii Clusterului științifico-tehnologic, mijloacele bugetare ale firmelor rezidenţilor Parcului știinţifico-tehnologic și/sau Incubatorului de inovare, alți fondatori şi investitori privaţi.

2.3. Fondul nu este în drept să creeze persoane juridice şi/sau să participe în activitatea lor.

2.4. Fondul nu este în drept să creeze filiale şi/sau să deschidă reprezentanţe.

III. PATRIMONIUL FONDULUI

3.1. Patrimoniul sub formă de mijloace financiare (subvenţii) transmis Fondului de către fondatori (asociaţi) şi/sau de către alte persoane, este proprietatea lui. Fondatorul şi/sau alte persoane care au transmis Fondului patrimoniul său în proprietate, nu răspund pentru obligaţiile Fondului, iar acesta nu răspunde pentru obligaţiile Fondatorului şi/sau altor persoane.

3.2. Fondul răspunde pentru obligaţiile sale doar cu acel patrimoniu, care în conformitate cu legislaţia în vigoare, poate face obiectul urmăririi.

3.3. Surse de finanţare pentru întreţinerea patrimoniului Fondului pot fi:

- mijloace bugetare, alocate de către Guvernul Republicii Moldova, pentru dezvoltarea ştiinţei şi inovării;

- mijloace alocate de către membrii Clusterului știinţifico-tehnologic şi/sau de către alţi fondatori;

- mijloace alocate de către Administratorul Parcului știinţifico-tehnologic și/sau Incubatorul de inovare obţinute din rezultatele bunei funcţionări a Parcului.

- mijloace alocate de către firmele rezidenţilor Parcului știinţifico-tehnologic și/sau Incubatorului de inovare (de la 1% până la 3%) din volumul producţiei realizate de către firmele rezidente, care îşi realizează proiectele inovaţionale în cadrul Parcului știinţifico-tehnologic și/sau Incubatorului de inovare;

- mijloace alocate de către investitori privaţi;

3.4. Mijloacele băneşti, care formează patrimoniul Fondului, sunt transmise spre administrare Consiliului Fondului;

3.5. Patrimoniul Fondului poate fi utilizat, în exclusivitate, doar pentru atingerea scopului indicat în pct. 2.1. al prezentului Regulament.

IV. CONDUCEREA ACTIVITĂŢII FONDULUI

4.1. Organul de conducere al Fondului este Consiliul Fondului şi Directorul executiv.

4.2. Consiliul Fondului.

4.2.1. Consiliul Fondului (în continuare – Consiliu) reprezintă organul Suprem de conducere al Fondului, atribuţiile căruia constă în monitorizarea activităţii Fondului, deciziilor luate de către Directorul executiv şi asigurarea executării lor utilizând mijloacele Fondului în conformitate cu legislaţia în vigoare.

4.2.2. Consiliul îşi exercită activitatea sa pe bază de voluntariat.

4.2.3. Structura Consiliului:

- Directorul companiei – Administrator al Parcului știinţifico- tehnologic și/sau al Incubatorului de inovare – reprezentant al Consiliului în tip de funcție .

- reprezentant al Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare.

- reprezentanţii membrilor Clusterului știinţifico-tehnologic care au adus aport patrimoniului Fondului.

- reprezentanţii firmelor rezidenţilor, care au adus aport patrimoniului Fondului, mijloace alocate din volumul producţiei realizate ce depăşesc cu mult costul serviciilor primite în cadrul Parcului știinţifico- tehnologic și/sau al Incubatorului de inovare .

- reprezentanţii investitorilor străini, care au adus aport patrimoniului Fondului.

4.2.4. Şedinţele ordinare ale Consiliului se convoacă atunci când o cer interesele Fondului, dar nu mai rar de o dată în an. 4.2.5. Convocarea Consiliului se face de către unul sau mai mulţi membri din iniţiativă proprie şi/sau la cererea Directorului executiv.

4.2.6. Şedinţa Consiliului este deliberativă numai în cazul când sunt prezenţi nu mai puţin de 50% din numărul total al membrilor sau reprezentanţilor acestora.

4.2.7. Ordinea de zi a Şedinţei Consiliului include acele subiecte propuse de către Directorul executiv şi acelor persoane din iniţiativa cărora a fost convocată Şedinţa respectivă.

4.2.8. Despre convocarea Şedinţei Consiliului se vor înştiinţa toţi membrii Consiliului de către Preşedintele acestora, prin publicarea anunţului, cu cel puţin 10 zile înainte de data desfăşurării Şedinţei.

4.2.9. Fiecare membru deţine un singur vot. Deciziile legate de competenţa excluzivă a Consiliului, se adoptă prin votul a 2/3 din numărul membrilor prezenţi la Sedinţa Consiliului.

4.2.10. Dreptul de a participa la Şedinţa Consiliului şi la vot cu privire la subiectele ordinei de zi, poate fi delegat altui membru al Consiliului pe bază de procură.

4.2.11. Consiliul are următoarea competenţă:

- examinează modificările introduse de către Fondator în Regulamentul cu privire la Fond;

- identifică principiile de formare şi utilizare a patrimoniului Fondului;

- aprobă şi modifică Planul financiar al Fondului;

- aprobă raportul anual financiar cu privire la venituri şi cheltuieli, raportul anual cu privire la mijloacele circulante şi bilanţul contabil anual;

- adoptă decizia cu privire la procedura de audit a activităţii Fondului şi alege auditorul;

- aprobă documente de uz intern, ce reglamentează activitatea Fondului şi a organelor sale;

- adoptă decizii cu privire la procurarea, înstrăinarea şi/sau posibila înstrăinare de către Fond direct sau indirect a patrimoniului, valoarea căruia depăşeşte 10% din valoarea bilanţului a activelor Fondului, după datele prezentate în raportul contabil de la ultima dată de raportare;

- adoptă decizia de vot cu privire la chestiunile din ordinea de zi la Adunarea Generală a proprietarilor acţiunilor de investiţii ale Fondului, indicate în pct. 4.3.4. al prezentului Regulament;

- decide asupra altor chestiuni, ce nu contravin legislaţiei în vigoare şi prezentului Regulament, pentru atingerea scopurilor propuse;

4.2.12. Consiliul poate adopta decizii fără a convoca Şedinţa (prin prezenţa membrilor Consiliului Fondului pentru adoptarea hotărârilor legate de subiectele incluse în ordinea de zi) utilizânt procedura de vot prin corespondenţă. Astfel de vot prin corespondenţă se efectuează prin schimbul de documente folosind serviciile poştale, telegrafice, telex, telefonice, electronice, ce poate să asigure autenticitatea mesajelor trimise şi primite şi confirmarea documentară. Procedura de vot prin corespondenţă prevede înştiinţarea obligatorie a tuturor membrilor Consiliului Fondului cu privire la toate materialele şi informaţiile necesare nu mai târziu de 20 (douăzeci) de zile înainte de data desfăşurării. Propunerile de introducere a subiectelor suplimentare în ordinea de zi sunt posibile nu mai târziu de 10 (zece) zile înainte de data desfăşurării. Se înştiinţează în mod obligatoriu toţi membrii Consiliului Fondului cu privire la introducerea modificărilor în ordinea de zi nu mai târziu de 3 (trei) zile înainte de data desfăşurării.

4.3. Directorul executiv

4.3.1. Directorul executiv este unicul organ executiv de conducere al Fondului. Este puterea executivă a activităţii Fondului, şi se află în subordinea Consiliului.

4.3.2. Directorul executiv este ales de către Fondatorul Fondului.

4.3.3. Directorul executiv:

- este reprezentantul Fondului în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice legate de activitatea Fondului, în limita conpetenţei sale;

- asigură condiţii necesare activităţii Consiliului şi organizează realizarea evenimentelor, aprobate de Fond;

- execută orice alte dispoziţii, necesare atingerii scopurilor propuse, cu excepţia celor, care intră în competenţa exclusivă a Consiliului;

- răspunde de utilizarea corespunzătoare a mijloacelor Fondului;

4.3.4. Procedura de utilizare a mijloacelor Fondului:

- pentru realizarea proiectelor de inovare şi transfer tehnologic de către rezident în cadrul Parcului științifico-tehnologic și/sau Incubatorului de inovare, administratorul Parcului științifico-tehnologic și/sau Incubatorului de inovare, în colaborare cu directorul executiv al Fondului şi rezidenţii elaborează programe de finanţare pentru fiecare proiect, cu indicarea surselor financiare;

- pentru realizarea proiectelor inovaţionale din cadrul Parcului științifico-tehnologic și/sau Incubatorului de inovare, realizate de către rezidenţii acestor structuri, din mijloacele Fondului sunt alocate mijloace financiare destinate:

a. creditelor total sau parţial fără dobândă (până la 50%) pentru proiectele de inovare şi transfer tehnologic, în mărime, prevăzută de către programul bugetar pentru proiectul concret, ales spre realizare de către rezidenţii Parcului ştiinţifico-tehnologic şi/sau Incubatorului de inovare;

b. compensare totală sau parţială a ratei dobânzei plăţilor efectuate de către rezidenţii Parcului știinţifico-tehnologic şi/sau Incubatorului de inovare, realizând proiecte de inovare şi transfer tehnologic, băncilor comerciale şi altor organizaţii financiar-creditare, pentru creditarea proiectelor respective;

c. acordarea garanţiilor de stat băncilor comerciale de creditare a proiectelor din sfera inovaţiilor şi a transferului tehnologic;

d. asigurarea patrimoniului în realizarea proiectelor de inovare;

e. reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii inovaţionale a Parcului știinţifico-tehnologic cu Icubatorul de inovare;

f. compensarea cheltuielilor Administratorului între valoarea de piaţă şi plata efectivă (inclusiv gratis) cu privire la costul serviciilor, prestate rezidenţilor săi de către Parcul știinţifico-tehnologic şi/sau Incubatorul de inovare;

g. funcţionarea şi dezvoltarea Parcului știinţifico-tehnologic și/sau Incubatorului de inovare;

h. mijloacele Fondului sunt oferite în baza unui contract de rambursare, pentru realizarea acelor sarcini prevăzute de subpunctele a), b), c), şi d) a pct. 4.3.4;

i. mijloacele pentru realizarea evenimentelor stipulate în subpunctele e), f), g) a pct. 4.3.4. sunt alocate Administratorului Parcului știinţifico-tehnologic și/sau Incubatorului de inovare, în condiţiile, aprobate de către Consiliul Fondului;

4.3.5.Consiliul are următoarea competenţă:

- aprobă mărimea de remunerare a Directorului executiv;

- stabileşte şi aprobă mărimea venitului primit de către investitori, care au introdus mijloace financiare în patrimoniul Fondului;

- aprobă Devizul de venituri şi cheltuieli al Fondului pe perioada curentă;

V. CONTROLUL ACTIVITĂŢII FONDULUI

5.1. Fondul duce evidenţa contabilă şi raportul statistic, în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova;

5.2. Fondul prezintă informaţii cu privire la activitatea sa:

- Consiliului Fondului; - Adunării fondatorilor şi investitorilor;

- Autorităţilor fiscale şi organelor de stat de statistică;

- altor persoane în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova;

5.3. Mărimea şi structura veniturilor Fondului, inclusiv informaţiile cu privire la mărimea şi structura patrimoniului său, cheltuielilor, numărul personalului şi remunerarea muncii, cât şi munca neremunerată, nu sunt socotite secret comercial;

5.4. Pentru a verifica şi confirma corectitudinea raportului financiar anual, Fondul atrage un auditor, deţinător de licenţă cu drept de a efectua control de audit, ne având interese patrimoniale cu Fondul;

5.5. Controlul de audit asupra activităţii Fondului poate fi efectuat oricând o cer interesele Consiliului;

5.6. Directorul executiv prezintă spre aprobare Consiliului raportul final cu privire activitatea Fondului pentru un an, înainte de 31 ianuarie a anului următor, anului de raportare, şi raportul contabil înainte de 31 martie anului următor, anului de raportare;

5.7. Aprobarea rezultatelor activităţii Fondului, este efectuat de către Consiliu în cel puţin 4 luni după sfârşitul anului de raportare;

VI. CONFLICT DE INTERESE

6.1. În scopurile prezentului Regulament, membrii cointeresaţi în activitatea Fondului, inclusiv în stabilirea relaţiilor cu alte organizaţii sau persoane (în continuare – persoane interesate), sunt consideraţi: Consiliul şi Directorul executiv al Fondului, dacă persoanele indicate se află cu aceste organizaţii sau persoane interesate în relaţii de colaborare, sunt participanţii, creditorii organizaţiilor date, sau se află în relaţii de rudenie sau sunt creditorii acestor persoane. Organizaţiile sau persoanele indicate sunt furnizori de mărfuri (servicii) pentru Fond, mari consumatori de mărfuri (servicii) produse de Fond, deţin proprietate formată complet sau parţial de Fond, sau pot beneficia de primirea lui în folosinţă.

6.2. Persoanele interesate sunt obligate să respecte interesele Fondului, cu prioritate scopurile activităţii lui, nu sunt în drept să se folosească de posibilităţile Fondului sau să permită utilizarea lor în alte scopuri, decât cele prevăzute de prezentul Regulament. Termenul „posibilităţile Fondului” în sensul prezentului articol semnifică întregul patrimoniu al Fondului, drepturile patrimoniale şi nepatrimoniale, posibilităţile în domeniul activităţii de întreprinzător, informaţiile cu privire la activitatea şi planurile Fondului, de importanţă valoroasă.

6.3. În caz dacă, persoana interesată are interes de a încheia o afacere a doua parte fiind sau având intenţia de a fi Fondul, în caz dacă există alte contradicţii de interese între persoana indicată şi Fond, în afacerea deja existentă sau potenţială: - persoana interesată trebuie să înştiinţeze despre interesul său Consiliului Fondului până la încheierea afacerii; - afacerea trebuie să fie aprobată de către Consiliul de Administraţie al Fondului;

6.4. Afacerea în încheierea căreia există interes şi/sau a fost încheiată cu încălcări conform prezentului articol, poate fi recunoscută de către instanţa de judecată invalidă.

6.5. Persoana interesată poartă răspundere faţă de Fond în mărimea prejudiciului adus. Dacă prejudiciului a fost adus Fondului de către mai multe persoane interesate, atunci ele vor purta răspundere solidară faţă de organizaţia necomercială.

VII. PROCEDURA DE REORGANIZARE ŞI LICHIDARE A FONDULUI

7.1. Reorganizarea şi lichidarea Fondului se efectuează în ordinea stabilită de lege. Adoptarea deciziei cu privire la lichidarea Fondului, poate fi luată doar de instanţa de judecată.

7.2. Lichidarea Fondului poate avea loc în următoarele cazuri:

- insuficienţa patrimoniului Fondului pentru atingerea scopurilor propuse şi probabilitate ireală de a primi patrimoniul necesar;

- scopurile propuse ale Fondului nu pot fi atinse, iar modificările necesare nu pot fi introduse;

- abateri în activitatea Fondului cu privire la scopurile prevăzute de către prezentul Regulament;

- alte cazuri, prevăzute de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova;

7.3. În caz de lichidare a Fondului, patrimoniul rămas în urma satisfacerii cerinţelor creditorilor şi folosinţa lui în scopurile propuse ale Fondului, se transformă în venit al bugetului Republicii Moldova.