Portalul Corporativ
ACADEMICA

Inovatiile incep aici

Modul de formare a companiilor de tip spin-off în instituţiile de cercetare şi Universităţi şi acordarea acestora statutului de rezident al Parcului Ştiinţifico – Tehnologic „Academica” şi Incubatorului de Inovare „Inovatorul”

PROIECT

Definiţia:

Spin off – este procesul de creare a unei companii inovaţionale noi (start – up) destinate implementării şi comercializării rezultatelor cercetărilor ştiinţifice finalizate şi invenţiilor, create de universităţi şi/sau institute de cercetare.

 

I. EXPERIENȚA DE CREARE A COMPANIILOR SPIN – OFF ȘI SPIN – OUT ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

Analizând exeprienţa UE în domeniul respectiv se atestă următoarele modele de creare a companiilor spin – off şi spin – out.

Compania spin – off prezintă companii fiică a unei companii ce are ca scop lansarea pe piaţă a unui produs sau tehnologii noi. Firmele de tipul acesta, adesea se formează prin reorganizarea unui departament al companiei mama.

Ambele modele de companii spin – off şi spin – out se bazează pe principiile de investire de tip „acţionierat” a companiei mamă. Compania – fondator tinde să îşi menţină pachetul de control a companiei nou – create astfel încât în urma dezvoltării şi creşterii companiei să existe posibilitatea de a o absorbi sau de a o vinde avantajos. Compania de tip spin – off se organizează astfel încât managementul companiei nou – create nu este direct subordonat managementului instituţiei de cercetare/companiei care a organizat această companie.

Companiile de tip spin – out la fel sunt companii fiică a structurii ce o crează însă acestea menţin relaţii foarte strânse cu compania – mamă până şi managementul companiei nou – create poate să depindă direct de ordinile companie fondatoare mai ales pe domeniul financiar şi operaţional.

La faza de lansare companiile de tip spin beneficiază de avantaje obţinute de la companiile fondatoare precum spaţii pentru oficii la preţuri reduse, acces la utilajele specializate a fondatorului, ajutor financiar direct.

Companiile de tip spin pot fi create atât de companii comerciale ce au un departament puternic de cercetare – dezvoltare cât şi de instituţiile academice  ce efectuează cercetări fundamentale şi aplicative şi doresc să îşi valorifice rezultatele cercetărilor respective.

Rezultatele activităţii companiilor spin sunt în mare parte comercializarea şi asimilarea inovaţiilor şi noilor tehnologii elaborate în cadrul structurilor – mamă, venituri adiţionale în bugetul de stat posibilitatea de a cofinanţa cercetările respective din surse private prin atragerea investiţiilor extra bugetare, locuri noi de muncă şi lărgirea orizonturilor cercetărilor respective, inclusiv în institutele de cercetare şi centrele de cercetare.

Un avantaj evident a companiilor de tip spin ca specialiştii deja implicaţi în cercetările respective sunt familiarizaţi cu tehnologiile şi modalităţile de lucru cunosc avantajele tehnologiilor şi inovaţiilor respective însă pentru promovarea pe piaţi nu este absolut necesară familiarizarea cu inovaţia în sine, ci trebuie analizate perspectivele comerciale.

Trecând aceste etape compania – spin va deveni o companie viabilă ci nu doar o subdiviziune de cercetare a structurii –mamă cu o echipă de specialişti ce vor organiza activitatea în aşa mod încât inovaţiile corespunzătoare să aducă un venit substanţial şi vor asigura profitabilitatea companiei.

Echipa unei companie trebuie să fie suficient de calificată şi să aibă în cadrul său ore să atragă specialişti competenţi din domeniul finanţelor, juridic, organizaţional, etc.

Finanţarea acestor companii poate fi organizată prin intermediul vânzării cote minoritate unor investitori privaţi, atragerea fondurilor bugetare şi extrabugetare, granturi pentru dezvoltare şi sursele financiare a fondatorului majoritar cât şi aplicarea la finanţarea venture.

II. ANALIZA ACTUALĂ A SITUAȚIEI ACTUALE A PIEȚEI INOVAȚIILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Comercializarea inovaţiilor în Republica Moldova se realizează ţinând cont de Codul cu privire la Ştiinţă şi Inovare a Republicii Moldova  (Legea nr. 260-XV din 15.07.2004), articolele 59-62 a Codului menţionat se specifică că baza de realizare a inovaţiilor şi transferului tehnologic în Republica Moldova sunt programele de stat corespunzătoare care se formează din proiectele de inovare şi transfer tehnologic pe anumite domenii. La rândul său proiectele sun un set de acţuni ce prevăd soluţionarea anumitor probleme astfel încât rezultatul acestora sunt tehnologii noi, produse inovaţionale sau substituientele produselor şi/sau serviciilor importate obţinute prin implementarea proprietăţii intelectuale , know-how-urilor, prototipurilor, etc.

Practica nemijlocită de comercializare a inovaţiilor are loc în baza Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei ce se încheie pentru o perioada determinată de timp. Documentele ce reglementează nemijlocit activitatea de comercializare a inovaţiilor constituie Anexa 2 a Acordului „Regulamentul privind finanţarea activităţilor ştiinţei şi inovării şi a învăţământului academiei” şi Anexa 3 „Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de Stat şi ale proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării”, Anexa 4 „Regulament cu privire la organizarea şi efectuarea expertizei proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării”

Analizând aceste documente putem stabili că esenţa lor constă în următoarele:

Elaborările tehnico – ştiinţifice se realizează prin intermediul proiectelor de inovare şi transfert tehnologic sau proiecte de cercetare, ce sunt parte componentă a programului de stat în domeniul cercetării şi se realizează de instituţii tehnico – ştiinţifice abilitate.

După finalizarea proiectelor rezultatele acestora trebuie să fie asigurate prin obţinerea drepturilor de autor asupra acestora sau a brevetului de invenţie. Este de menţionat că odată ce cercetările respective se realizează în cadrul instituţiilor tehnico – ştiinţifice rezultatele acestora aparţin nu nemijlocit autorilor şi persoanelor ce au lucrat asupra lor ci instituţiei tehnico – ştiinţifice în cadrul căreia aceasta a fost obţinută.

Însă autorii au voie să participe în cadrul proiectelor cu aceste rezultate din numele instituţiei tehnico – ştiinţifice în aceste cazuri cofinanţarea proiectelor poate fi realizată cu mijloace financiare care pot fi parvenite şi de la o companie privată care va avea titlul de partener în proiectul corespunzător, cofinanţarea trebuie să fie de cel puţin 50% din valoarea proiectului.

Compania cofinanţator va transfera mijloacele financiare de cofinanţare a proiectului pe contul de decontare a instituţiei tehnico – ştiinţifice sau a universităţii respective.

Toate aceste momente sunt specificate de către părţi în proiectul de inovare şi transfer tehnologic ce urmează a  fi prezentat la concursul deschis a proiectelor. Toate proiecte sunt supuse expertizării de către experţii Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică. Experţii analizează proiectul prezentat pe două aspecte aspectul ştiinţific şi cel economic cu analiza indicatorilor corespunzători pentru fiecare aspect în parte.

Proiectele selectate se aprobă de către CSŞDT şi sunt remise Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, pentru a încheia contractul de finaţare corespunzător. Proiectele selectate şi aprobate trebuie să fie implementate în 1-2 ani.

Analiza ne arată că finanţarea bugetară a proiectelor de inovare şi transfer tehnologic, este direcţionată preponderent spre instituţiile acreditate în domeniul ştiinţei şi inovaţiilor. În perioada 2011-2012 din totalitatea proiectelor înaintate spre finanţare doar 5 au fost rezidenţi ai parcurilor şi incubatoarelor. Celelalta preoiecte au fost atribuite Institutelor de Cercetare şi Universităţilor. Această practică putea fi argumentată în perioada anilor 2005 – 2007 deoarece la acel moment nu existau Parcuri Ştiinţifico – Tehnologice şi/sau Incubatoare de Inovare în Republică. Actualmente în aproape toate statele din lume finanţarea inovaţiilor se realizează prin intermediul Parcurilor Ştiinţifico Tehnologice şi Incubatoarelor de Inovare. Odată ce canalizarea finanţării se va direcţiona către PŞT şi II acesta va fi un stimul adiţional pentru cercetătorii noştri să îşi implementeze inovaţiile prin intermediul Parcurilor şi Incubatoarelor prin intermediul cărora asimilarea comercială a inovaţiilor se va realiza mai rapid şi efectele financiare vor fi mai considerabile începând de la crearea locurilor de muncă, terminând cu defalcările în bugetul de stat din activitatea comercială a companiilor rezidente.

Spre exemplu de-a lungul funcţionării Parcului „Academica” şi a Incubatorului „Inovatorul” nici o persoana din sfera ştiinţei nu şi-a manifestat interesul de a deveni rezident. Totodată este de menţionat că în anul 2007 sistemul de parcuri ştiinţifico – tehnologice şi incubatoare de inovare era creat şi cu scopul de a facilita implementarea comercială a inovaţiilor, persoanelor din sfera ştiinţei.

Însă totodată din analiza Legislaţiei în vigoare se atestă că institutele Academiei de Ştiinţe şi Universităţile nu pot deveni fondatori sau cofondatori a societăţilor cu răspundere limitată fie a societăţilor pe acţiuni. Astfel asimilarea inovaţiilor prin intermediul companiilor de tip spin nu este posibilă.

Din cele expuse se poate concluziona ca pentru crearea companiilor de tip spin există necesitatea de a opera anumite modificări la Legislaţia în vigoare.

Este necesar de a prevedea în Legislaţia RM norme ce vor permite instituţiilor tehnico ştiinţifice de stat să aibă dreptul de a crea şi de a participa în capitalul statutar al companiilor comerciale, cu scopul de implementarea comercială a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice şi de elaborări tehnologice.

Deasemenea este necesar de a crea normative şi opera modificări în Legislaţia actuală, precum că realizarea proiectelor de inovare şi transfer tehnologic ce se realizează prin instituţiile acreditate şi centre universitare. Una din condiţiile de recepţionare a finanţării bugetare ar trebui să fie ca compania, sau instituţia ce primeşte finanţare bugetară pentru proiecte în sfera ştiinţei şi inovări şi/sau transferului tehnologic să aibă statut de rezident al parcului ştiinţifico – tehnologic, sau a unui incubator de inovare.

III. PROPUNERI DE EFECTUARE A MODIFICĂRILOR ÎN LEGISLAȚIA REPUBLICII MOLDOVA, ÎN LEGĂTURĂ CU POSIBILITATEA CREĂRII COMPANIILOR DE CĂTRE INSTITUȚIILE TEHNICO – ȘTIINȚIFICE ÎN SCOPUL COMERCIALIZĂRII ȘI VALORIFICĂRII COMERCIALE A INOVAȚIILOR ȘI TEHNOLOGIILOR INOVAȚIONALE

3.1. Se propune de a introduce următoarele modificări în art. 129 al Codului Republicii Moldova cu privire la Ştiinţă şi inovaţii punctul n) „Crează companii experimentale, tehnologice, inovaţionale de tip spin off şi spin out şi devin fondatori sau co – fondatori a acestora, şi oferirea patrimoniului companiei respective pentru utilizarea acestuia în scopul implementării în practică a rezultatelor activităţii intelectuale ce sunt în proprietatea organizaţiei respective”

De a completa art. 129 cu punctul r) Organizaţiile din sfera ştiinţei sunr instituţiile cu finanţare bugetară, inclusiv cele ce intă în componenţa Academiei de Ştiinţe a Moldovei au posibilitatea de a introduce în capitalul social a companiilor de tip spin proprietatea intelectuală ce aparţine organizaţiei fondatoare. Valoarea drepturilor de proprietate intelectuală, este determinată de conducătorul instituţiei fondatoare desinestătător bazânduse pe raportul de expertiză a proprietăţii intelectuale.

Organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării, sunt în drept de a atrage persoane terţe pentru participarea acestora în capitalul statutar  păstrânduşi cota majoritară, participarea la fondul social al întreprinderii a persoanei terţe va fi exprimată în mijloace financiare..

Organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării sunt în drept de a gestiona cotele pe care le deţin doar cu acord proprietarului bunurilor (proprietăţii intelectuale).

Dividentele obţinute de către organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării în urma activităţii companiilor de tip spin pot fi folosite pentru activitatea de bază a instituţiei respective, şi sunt colectate într-un cont bancar separat.

3.2. Propuneri de modificare a Codului Educaţiei Republicii Moldova Legea RM Nr. 152 din 17 iulie 2014, completarea articolului 116:

Instituţiile de învăţământ superior finanţate din bugetul de stat şi cele ce intră în componenţa Academiei de Ştiinţe a Moldovei au dreptul de a crea companii experimentale, tehnologice, inovaţionale de tip spin off şi spin out şi devin fondatori sau co – fondatori a acestora, şi oferirea patrimoniului companiei respective pentru utilizarea acestuia în scopul implementării în practică a rezultatelor activităţii intelectuale ce sunt în proprietatea organizaţiei respective

„Instituţiile de învăţământ superior finanţate din bugetul de stat şi cele ce intră în componenţa Academiei de Ştiinţe a Moldovei au posibilitatea de a introduce în capitalul social a companiilor de tip spin proprietatea intelectuală ce aparţine organizaţiei fondatoare. Valoarea drepturilor de proprietate intelectuală, este determinată de conducătorul instituţiei fondatoare desinestătător bazânduse pe raportul de expertiză a proprietăţii intelectuale.”

Instituţiile de învăţământ superior finanţate din bugetul de stat şi cele ce intră în componenţa Academiei de Ştiinţe a Moldovei sunt în drept de a atrage persoane terţe pentru participarea acestora în capitalul statutar  păstrânduşi cota majoritară, participarea la fondul social al întreprinderii a persoanei terţe va fi exprimată în mijloace financiare.

Dividentele obţinute  de instituţiile de învăţământ superior finanţate din bugetul de stat şi cele ce intră în componenţa Academiei de Ştiinţe a Moldovei în urma activităţii companiilor de tip spin pot fi folosite pentru activitatea de bază a instituţiei respective, şi sunt colectate într-un cont bancar separat.

IV. PROPUNERI DE MODIFICARE A LEGII REPUBLICII MOLDOVA Nr.146 – XIII din 16.06.1994  CU PRIVIRE LA ÎNTREPRINDERILE DE STAT

Pct.6 art. 1 de a îl expune în forma următoare: „Întreprinderile de stat sunt în drept de a deschide firme de a participa la capitalul social ca şi fondatori, co – fondatori, cu permisiunea instituţiei fondatoare, de a participa la consorţiunmuri, asociaţii concerne cu verificarea încadrării în termenii legii antimonopol şi altor legi conexe. ”