Portalul Corporativ
ACADEMICA

Inovatiile incep aici

Raportul managerial economico-financiar de activitate pentru anul – 2017 și Planul de Acțiuni al Î.S. „ASELTEH” – Administratorul Parcului Științifico – Tehnologic „Academica” cu Incubatorul de Inovare „Inovatorul” pentru anul 2018

Prezentăm „Raportul managerial și economico-financiar de activitate a întreprinderii de stat „ASELTEH” pentru anul 2017, și „Planul de acțiuni al Î.S. „ASELTEH” – Administratorul Parcului Științifico-Tehnologic „Academica” cu Incubatorul de Inovare „Inovatorul” pentru anul 2018.

25.05.2018

RAPORTUL

MANAGERIAL ȘI ECONOMICO – FINANCIAR DE ACTIVITATE A ÎNTREPRINDERII  DE  STAT „ASELTEH” PENTRU ANUL 2017

1. Introducere (activităţi generale)

            În anul 2017 ca și în anii precedenți Activitatea principală a Î.S. “Aselteh” a fost Administrarea Parcului Ştiinţifico-Tehnologic „Academica” cu Incubatorul de inovare „Inovatorul”, în conformitate cu Legea nr. 138 – XVI din 22.06.2007 „Cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare”, şi Contractul de administrare între Administrator – Î.S. „Aselteh” şi Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic nr. 2/PŞT-A din 18 noiembrie 2011.

În această perioadă, activitatea Administrației P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) a fost îndreptată spre administrarea parcului și incubatorului și realizarea proiectului „Organizarea și funcționarea P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) în 2017, crearea și dezvoltarea infrastructurii acestuia”.

Contractul de finanțare și realizare a proiectului în sumă de 840,0 mii lei cu 195 mii lei cofinanțare, a fost semnat la 22 februarie 2017 și sumele respective de finanțe au fost transmise la timp conform raportului prezentat.

Pentru finanțarea activităților din cadrul parcului și din bani publici la 17 noiembrie 2017 a fost prezentat AITT un nou proiect pentru Anul 2018.

Administratorul Parcului și a Incubatorului Î.S. „ASELTEH” și în 2017 ca și în 2016, 2015 a participat la realizarea proiectului internațional „Fostering Knowledge Triangle in Belarus, Ukraine and Moldova (FKTBUM) finanțat din cadrul programului TEMPUS”. Responsabili de proiect din partea Î.S. „ASELTEH”, D-na Elena Simciuc și Al-dru Spînu care au luat parte la mai multe întruniri la ASEM unde s-a discutat starea actuală a parcurilor și incubatoarelor din Republica Moldova și alte state participante. Proiectul s-a încheiat în luna august 2017.

La prima ședință a Consiliului de Administrație (președinte dr.hab. prof. Veaceslav Ursachi) a fost aprobat planul a 4 – ședințe ordinare ale Consiliului de Administrație.

Ulterior au fost organizate la timp toate ședințele Consiliului de Administrație cu prezența tuturor membrilor.

Consiliul de Administrație a examinat și au fost aprobate Organigrama și lista de state,   i-ar de la 01 mai 2017 a fost majorat salariul angajaților în conformitate cu modificările Hotărârei de Guvern nr.165 din 09.03.10, cu modificările ulterioare (salariul minim garantat 2380 lei) ce a majorat cheltuielile față de cele planificate. Majorarea cheltuielilor considerabil a influiențat activitatea economico-financiară a întreprinderii.

A fost întocmit și aprobat un Plan de activitate și economico-financiar al întreprinderii pentru 2017. Actualmente administrația întreprinderii și fondatorul mai mult de un an este în Litigiu cu S.A. „Moldtelecom” care nu încheie un contract de locațiune a spațiilor utilizate bazându-se pe Legea nr.28 din 10.03.2016 are cu mai multe neclarități și de Ministerul Economiei și Infrastructurii a Republicii Moldova.

La începutul Anului 2017 a fost efectuată inventarierea bunurilor și mijloacelor fixe ale întreprinderii. Valoarea patrimoniului public este de 6176,7 mii lei.

Au fost la timp prezentate Organelor de stat toate informațiile și rapoartele economico-financiare solicitate.

Litigii  și plăți la taxele de stat, întreprinderea nu are.

2. Organizarea și funcționarea Parcului Științifico-Tehnologic „Academica” (cu Incubatorul de Inovare „Inovatorul”)

Conform planului de acțiuni pentru Anul 2017 în procesul realizării proiectului respectiv obiectivul de bază a fost crearea condițiilor favorabile pentru organizarea și activitatea întreprinderilor și a rezidenților conform atribuțiilor din art.16 al Legii cu privire la parcuri și incubatoare.

În procesul realizării proiectului au fost efectuate următoarele activități:

 • Administratorul a efectuat monitorizarea regulată privind realizarea proiectelor inovaționale a rezidenților P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”). În componența parcului oficial își realizează proiectul 14 rezidenți iar în cadrul incubatorului 2 rezidenți.

Monitorizarea realizării proiectelor indicate este efectuată prin metoda online, deplasarea la fața locului realizării proiectului, prin rețea telefonică, întâlniri a reprezentanților rezidentului cu echipa Administratorului pentru acordarea consultațiilor privind realizarea proiectelor aprobate.

O parte din rezidenți încearcă să-și realizeze proiectele din conturile proprii, însă din cauza limitărilor, realizarea planurilor calendaristice aprobate a evenimentelor din proiect, nu se îndeplinesc integral.

Se consideră, că pentru realizarea de succes a proiectelor inovaționale a rezidenților, aprobarea și amplasarea lor în cadrul P.Ș.T. și I.I. trebuie să se efectueze concomitent cu aprobarea programului de finanțare a proiectului, cu indicarea concretă a surselor investiționale.

Conform indicatorilor principali ai activității rezidenților P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) în anul 2017, volumul produselor inovaționale produse de către rezidenți a constituit 1970 mii lei, iar volumul investițiilor atrase 3930,2 mii lei.

Investițiile au fost atrase de către 5 rezidenți. Ceilalți nu au putut atrage investiții pentru organizarea procesului de producere sau în unele cazuri limitate proiectele nu mai necesită investiții adiționale. În afară de aceasta un efect negativ la avut și criza economică.

 • În comun cu AITT a fost organizat concursul de selectare a ideilor inovaționale printre studenții din instituții superioare de învățământ, institute științifice și de cercetare, inventatori și raționalizatori, deținători de patente, întreprinzători – inovatori.

Administrația P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) a participat activ la concursul ideilor inovaționale printre tinerii inovatori, organizat de AITT la 15 iunie 2017. Directorul Î.S. „ASELTEH” dl. Gh. Popovici a făcut parte din jurul concursului, unde ulterior a oferit și premii bănești câștigătorilor la concurs.

De asemenea, Administrația P.Ș.T. „Academica” a participat la cea de-a X-a ediție a concursului „Cel mai bun elev inovator” care s-a desfășurat la 20 mai 2017, inclusiv a oferit și premii bănești câștigătorilor la concurs.

După concursul ideilor inovaționale a tinerilor inovatori care a avut loc la 15 iunie 2017 unde au participat mai mult de 30 de participanți, Administrația P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) a invitat autorii cu cele mai de perspectivă idei inovaționale din punct de vedere comercial și științific, la întâlnirea cu specialiștii parcului și incubatorului pentru a discuta subiectul privind elaborarea proiectelor în baza ideilor inovaționale și respectiv participarea lor la concursul cu privire la acordarea statutului de rezident al parcului sau incubatorului.

 • A fost selectată și echipa managerială specializată pentru căutarea noilor idei de afaceri inovaționale de perspectivă printre studenții și profesorii instituțiilor superioare, de știință și cercetare, inventatori, antreprenori-inovatori, raționalizatori.

În urma selectărilor au fost angajați 2 doctoranzi din Universitatea Tehnică dl.Vișanu Vitali și dl. Balan Mihai, cu care au fost încheiate contracte de muncă și elaborat regulamentul de activitate a „Echipei Manageriale”.

În anul 2017 cu aportul grupei speciale și alți colaboratori ai echipei Administratorului au fost selectate pentru participare la concursul organizat 19 idei inovaționale (conform rezultatelor concursului) s-a oferit:

Primul loc a ideii de afaceri: „Cavitator – Activator – Dezintegrator”, autor: Iaroțchii Victor premiat cu suma de 2000 lei.

Al doilea loc a ideii de afaceri: „Piersici uscați”, autor: Vișanu Vitali premiat cu suma 1800 lei.

Al treilea loc a ideii de afaceri: „Folosirea Tehnologiilor avansate în procesul de predare a geografiei”. Autor: S.R.L. „Cetatea de Sus” dl. Petru Rusu premiat cu suma de 1500 lei.

 • Au fost stabilite și întărite relațiile de durată cu instituțiile superioare, parcuri și incubatoare din țară și peste hotare.

În această perioadă a fost încheiat un memorandum de colaborare între asociația științifico-tehnologică    națională a Ucrainei și P.Ș.T. „Academica”. S-a efectuat un schimb de informație și experiență în domeniul inovațiilor și transfer tehnologic cu Universitatea de comerț și economie (or.Kiev, Ucraina); În baza acordului de colaborare nr.3 din 16.11.2015 dintre P.Ș.T. „Academica” și CIAF, România.

S-a efectuat un schimb de experiență cu:

 • Centrul tehnologic Incubator de Afaceri CTIAF;
 • Institutul Național pentru întreprinderi mici și mijlocii – ÎNÎMM;
 • Asociația cadrelor Militare Disponibilizate din România–ACMDR;
 • A fost prezentată informația privind afacerile inovaționale din Republica Moldova și au fost în final înmânate câte 2 exemplare a trei cărți elaborate și editate de colaboratorii P.Ș.T. „Academica” și I.I. „Inovatorul”.
  • S-au organizat și efectuat cercetări sociologice printre diferite categorii de inovatori cu scopul studierii eficienței și problemelor afacerilor inovaționale în Republica Moldova.

În scopul efectuării cercetării sociologice indicate în perioada iunie-septembrie 2017 a fost creată o grupă specială de colaboratori. S-a elaborat o anchetă pentru chestionarea structurilor inovaționale (întreprinderi și organizații).

În procesul cercetării au fost anchetați 34 de întreprinzători inovaționali și organizații. Răspunsurile anchetei au fost prelucrate în baza programei pregătite, după care s-a pregătit raportul cu privire la rezultatele cercetării. Raportul conține descrierea și comentariile participanților, inclusiv recomandările reieșind din rezultatele  cercetării sociologice.

 • Pentru evenimentul dedicat jubileului a 10 ani de la crearea P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”).

S-a elaborat și publicat un Catalog ilustrat (10 ani de activitate a P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”), unde este descris drumul parcurs în această perioadă. Este redată experiența acumulată de către colaboratorii Administratorului parcului și incubatorului privind asigurarea realizației proiectelor inovaționale a rezidenților. Sunt prezentate cele mai interesante și de succes proiecte inovaționale din cadrul parcului și incubatorului, manuale educaționale și cărți, elaborate de colaboratorii Administratorului pentru asistența inovatorilor cu privire la administrarea afacerilor inovaționale. Sunt descrise tipurile de servicii acordate rezidenților în procesul de realizare a proiectelor inovaționale, infrastructura inovațională oferită rezidenților ș.a.

 • S-au efectuat lucrările de pregătire privind organizarea conferinței științifico-practică dedicată jubileului P.Ș.T. „Academica” și I.I. „Inovatorul”: Experiența și problemele privind crearea și dezvoltarea parcurilor științifico-tehnologice și incubatoarelor de inovare în Republica Moldova.

S-a stabilit numărul și cercul invitaților la conferință, trimise scrisori în adresa participanților potențiali cu rugămintea de a prezenta materiale, tematica raporturilor și mesajelor administrației parcului și incubatorului. Conferința se planifică de organizat în luna februarie 2018 pe măsura finalizării pregătirilor.

 • Au fost asigurați rezidenții și candidații în rezidenți cu un complex de servicii din partea Administrației P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Incubatorul”) în scopul de a crea condiții favorbile pentru realizarea cu succes a proiectelor din domeniul inovațiilor și transferului tehnologic.

În perioada anului 2017 Administrația parcului și incubatorul a realizat în plină măsură un complex integral de servicii necesare tuturor agenților economici din cadrul P.Ș.T. „Academica” și (I.I. „Inovatorul”). Aceasta include oferirea spațiilor pentru oficii și de producere, internet, telefonie, servicii comunale, de pază și îngrijire, servicii de secretariat. De la începutul anului 2017 a fost transmise în folosință rezidenților bunuri în sumă de 119566,76 lei.

 • Au fost organizate seminare cu reprezentanții companiilor rezidente cu privire la realizarea proiectelor inovaționale, administrarea eficientă a companiilor și inițierea unor afaceri inovaționale.

Au fost organizate 5 seminare cu tematica:

 • Experiența internațională privind dezvoltarea afacerilor inovaționale și posibilitatea de utilizare a lor în Republica Moldova;
 • Îmbunătățirea mecanismelor de selectare și finanțare a proiectelor de inovare, ca bază de succes a ideilor de afaceri inovaționale și a proiectelor: „Formula Succesului”.
 • Parcurile Științifico-Tehnologice „esența și atribuțiile în promovarea inovațiilor”;
 • Sistemul de cluster privind organizarea afacerilor inovaționale;
 • Legislația Republicii Moldova în domeniul inovațiilor și transfer tehnologic cu privire la drepturile și obligațiile rezidenților în cadrul parcurilor științifico-thnologice și incubatoarelor de inovare;
  • În anul 2017 colaboratorii Administrației P.Ș.T. „Academica” (cu I.I.„Inovatorul”) au acordat 101 consultații rezidenților parcului și incubatorului. Toate consultațiile sunt oferite gratuit din motivul că rezidenții parcului nu au posibilitate să plătească serviciile de consultanță, inclusiv din motiv că majoritatea din ei sunt nevoiți să-și realizeze proiectele inovaționale fără finanțare externă.

Structura consultațiilor este următoarea:

 • Elaborarea proiectelor de inovare și transfer tehnologic;
 • Consultanță în afaceri de inovare și transfer tehnologic;
 • Organizarea participării rezidenților la expoiziții și promovarea producției rezidenților;
 • Servicii de consultanță și asistență juridică;
 • Elaborarea planului de afaceri inovaționale;
 • Consultanță în alte domenii de afaceri a rezidenților;
 • Outsourcing;
 • Noi forme și tipuri de management pentru proiectele inovaționale;
  • A fost acordat ajutorul metodic și practic rezidenților în căutarea și atragerea investițiilor, inclusiv reieșind din necesitatea și posibilitățile rezidenților oferirea noilor tipuri de finanțare a proiectelor, cum ar fi:
 • „Crowdfunding”;
 • „Linii de creditare”;
 • „Atragerea organizațiilor de microfinanțare”;
 • „Atragerea donatorilor de microfinanțare”;

Administrația P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) în anul 2017 a stabilit relații de parteneriat cu oficiul din Chișinău al companiei investiționale și consulting „Agricultura-Capital&Engineering” or.București, România.

 • Au fost oferite servicii de consultanță rezidenților în procesul de realizare a proiectelor din partea savanților și specialiștilor instituțiilor de cercetare a AȘM și a altor organizații.

În perioada anului 2017 rezidentului P.Ș.T. „Academica” Î.E.C. „Izomer” i-au fost oferite consultații regulate din partea specialiștilor Institutului de Chimie AȘM și din partea organizațiilor de medicină și farmaceutică din mun.Chișinău. Total – 3 consultații.

Rezidentul S.R.L. „Triodor” a primit 4 consultații din partea specialiștilor Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare a Ministerului Agriculturii.

 • Au fost organizate excursii și întâlniri cu studenții din universități și colegii, pentru atragerea tinerilor în antreprenoriat inovațional.

Administrația a organizat întâlniri cu studenții Academiei de Studii Economice din Moldova și Universității de Stat, unde potențialii tineri inovatori au fost familiarizați cu lucrările publicate a colaboratorilor administrației P.Ș.T. „Academica”:

 • Popovici, A. Bucatînschi, „Piața Inovațiilor: cum de atins succesul (Ghidul Inovatorului) mun. Chișinău – 2015;
 • Popovici, A. Bucatînschi, Al-dru Spînu, „Dicționarul Inovațional al Republicii Moldova”, Chișinău – 2015;
 • Popovici, A. Bucatînschi, „Metodologia de organizare al trainingului pentru afaceri inovaționale”.
  • Au fost selectați și amplasați în parc în calitate de rezidenți ai P.Ș.T. „Academica” și I.I. „Inovatorul” trei companii.

În anul 2017 în cadrul P.Ș.T. „Academica” au fost aprobați pe bază de concurs următorii rezidenți:

 1. Întreprinderea S.R.L. „Terafix”, în baza proiectului „Elaborarea biotehnologii inovative privind obținerea din pene de pasăre a adaosurilor proteice noi pentru optimizarea și modernizarea sistemului de creștere a animalelor și păsărilor de fermă”, conducătorul proiectului – dr. Larisa Caisin;
 2. Întreprinderea S.R.L. „Triodor”, în baza proiectului „Implementarea tehnologiei de producere a snak-urilor prin metode inovative de prelucrare”, conducătorul proiectului – dr. Veaceslav Doroftei;
 3. R.L. „Art-Proeco”, în baza proiectului „Tehnologie inovativă pentru fabricarea produselor fără gluten fortificate cu fructe pentru diabetici BIO”, conducătorul proiectului – dr.Pintilie Pîrvan;
  • S-a asigurat menținerea și reînnoirea Centrului Expozițional din cadrul P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) și portalul corporativ „Academica.md”.

În scopul diseminării experienței au fost adăugate și plasate materiale foto și video privind realizarea proiectelor mai reușite a rezidenților S.R.L. „Molfarmgrup” „Proiectarea și construirea unei fabrici inovaționale de producere a biogazului” și Î.E.C. „Izomer” „Implementarea tehnologiei de tratare a deșeurilor medicale infecțioase utilizând sterilizatorul „STERISHED – 250”.

De asemenea, s-au colectat materiale privind realizarea proiectelor inovaționale: S.R.L. „Randuel”, S.R.L. „Bobu Service”.

În baza acestor materiale colectate a fost pregătită informația pentru amplasarea ei în Centrul Expozițional din cadrul P.Ș.T. „Academica” și pentru portalul corporativ „Academica.md”. Pe portalul „Academica.md” deasemenea sunt plasate și alte materiale informaționale cu privire la subiectele activității P.Ș.T. „Academica” ( cu I.I. „Inovatorul”).

 • Au fost amenajate spațiile pentru oficii cu mobilă și tehnică necesară pentru a crea condiții favorabile pentru instruirea și stagierea inovatorilor începători selectați.

Pentru instruirea și stagierea tinerilor inovatori Administrația P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) a pregătit spații pentru oficii (302, 310), mobilate și echipate corespunzător, pentru stagierea concomitent a 6-7 persoane, inclusiv sala de conferință bir. 314 cu cele necesare pentru efectuarea evenimentului.

Recomandări și propuneri

Administrația P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) a pregătit și trimis în Ministerul Economiei obiecțiile și propunerile cu privire la îmbunătățirea proiectului de lege „cu privire la parcurile științifico-tehnologice și incubatoarele de inovare” elaborat de Ministerul Economiei RM.

Esența obiecțiilor și recomandărilor constituie următoarele:

Academia de Științe a Moldovei în luna august 2007 a creat Parcul Științifico-Tehnologic „Academica” și Incubatorul de Inovare „Inovatorul” activitatea cărora s-a efectuat în baza Legii nr.138 – XVI din22.06.2007 „cu privire la parcurile științifico-tehnologice și incubatoarele de inovare”.

Pe parcursul a 10 ani de activitate Administrația parcului și incubatorului a acumulat și evidențiat experiență atât pozitivă cât și negativă din activitatea în cadrul legii respective.

În calitate de experiență pozitivă se poate enumăra crearea în țară a parcurilor științifico-tehnologice și incubatoarelor de inovare, și crearea unei infrastructuri inovaționale adecvate. Au apărut companii inovaționale – rezidente, în cadrul parcurilor și incubatoarelor care au realizat proiectele inovaționale, multe dintre ele cu succes.

 1. Structura personalului încadrat în Î.S. „ASELTEH”

Conform schemei de încadrare a întreprinderii, în perioada 12 luni a. 2017 la „Aselteh” a activat următorul personal:

Denumirea subdiviziunilor 12 luni a. 2017
Nr. mediului scriptic al angajaţilor: 18
– Administraţia 3
– Secţia producere, depozitare 2
– Biroul deservire tehnică: 4
– Paza 3
– Personal de deservire 1
– Centru de inovare, cercetare (Administraţia P.Ş.T. şi I.I.) 5

 

În cadrul  Î.S. „Aselteh” pe parcursul a 12 luni a. 2017 au activat 9 specialişti cu studii superioare dintre care  – 2 specialiști cu grad științific.

Salariul mediu lunar pe întreprindere constituie 4489.81 lei.

 1. Consiliul de Administrație al Î.S. ”Aselteh”
Nr.
d/o
Numele, prenumele membrilor consiliului/ reprezentantului statului/unităţii administrativ-teritoriale Funcţia

 

deţinută în cadrul consiliului societăţii pe acţiuni/

întreprinderii de stat sau municipale

Numărul şi data procesului-verbal ordinului privind desemnarea  în consiliu/reprezentant al statului/unităţii administrativ-teritoriale Data expirării împuternicirilor acordate

 

 

Numărul de şedinţe  la care a participat Numărul de şedinţe de la care a lipsit nemotivat   Mărimea totală a indemnizaţiei achitate pe parcursul anului gestionar

 

(lei)

1 2 3 4 5 6 7 8
  Veaceslav Ursachi

 

Reprezentantul

fondatorului

Președintele

 

Consiliului de administrație

Hotărîrea AȘM nr.221 din 25.08.2016 25.08.2019 4 *3000
  Roma Gapeev

 

Reprezentantul

statului min.econom

Membru Hotărîrea AȘM nr.221 din 25.08.2016 25.08.2019 4 *2000
  Malai Ruslan reprezentantul

 

statului min.fin

Membru Hotărîrea AȘM nr.221 din 25.08.2016 25.08.2019 4 *2000
  Dobrovolschi Tatiana reprezentantul statului min.fin Membru Hotărîrea AȘM nr.221 din 25.08.2016 25.08.2019 4 *2000
  Alexandru Spînu

 

reprezentantul colectivului de muncă al înterprinderii de stat

Secretar Hotărîrea AȘM nr.221 din 25.08.2016 25.08.2019 4 *3000
 1. Activitatea economico – financiară a Î.S. „ASELTEH”

pentru 2017

 • Venituri
Denumirea indicatorilor Suma, mii lei
Venituri. (fără TVA), total:

 

Din ele:

 

 

2023.3

1.Venituri din vânzări inclusiv: 1162.6
a)      venituri din vânzarea produselor 2.2
b)      prestarea serviciilor din care: 425.5
            – servicii de confecţionare a pieselor  
            – servicii comunale, de întreţinere şi comunicaţii 425.5
c)      Venituri din locaţiune (arenda) 734.9
2.Alte venituri operaţionale, venituri din proiect 860.7
 • Cheltuieli
Denumirea indicatorilor Suma, mii lei
Consumuri şi cheltuieli (fără TVA), din ele: 2151
1.      Retribuirea muncii: 969.8
2.      Defalcări fondul social şi asigurarea med. (27,5%) 266.7
3.      Consumuri şi cheltuieli materiale 88.7
4.      Taxe şi impozite 2.2
5.      Cheltuieli privind serviciile comunale 519.4
6.       Servicii de comunicare și promovare 57.3
7.      Uzura activelor pe termen lung 99.0
8.      Costul materialelor și mărfurilor pentru vânzare 2.0
9.      Reparaţii şi întreţinerea a FM
10.  Alte consumuri şi cheltuieli 145.9

 

La finele anului este inregistrată pierdere in valoare de  127,7 mii lei dintre care 99,0 mii lei amortizarea mijloacelor fixe.

Diminuarea profitului net este legat de majorarea salariului minim real de la 2100 lei până la 2380, de aceea cheltuielile salariale s-au majorat considerabil față de venituri. Pe contul întreprinderii după achitarea tuturor taxelor, impozitelor și serviciilor erau ≈ 300 000 lei.

 1. Amenajarea, protecția mediului înconjurător, menținerea și dezvoltarea infrastructurii întreprinderii și parcului.

5.1. La timp au fost achitate și transferate sumele necesare pentru serviciile comunale și alte servicii necesare menținerii infrastructurii.

5.2. A fost efectuată reparația curentă a acoperișului blocului J.

5.3. S-a efectuat revizuirea și reparația curentă a rețelelor interne și externe de iluminare.

5.4. A fost testat  sistemul electric.

5.5. A fost efectuată  reparația și spălarea sistemul de alimentare cu căldură și a utilajului sanitar.

5.6. A fost efectuată reparația curentă a oficiilor.

5.7. A fost instruit personalului privind protecția muncii.

5.8. Au fost desfășurate lucrările de plantare a arborilor și abuștilor și amenajarea terenului.

5.9. Amenajarea și menținerea terenului aferent.

6.0. Au fost achitate taxele privind starea ecologică.

În concluzie:

– Activitatea întreprinderii se poate califica ca satisfăcătoare;

– Profitul net s-a diminuat și este inregistrată pierdere moderată din motivul majorării cheltuielilor salariale și creșterii tarifelor la unele servicii comunale (Apa, evacuarea deșeurilor). Deasemenea, uzura activelor sunt destinate cheltuielilor fără surse reale cheltuite.

– Resursele financiare rămasa la începutul anului nu pot fi înregistrate ca venit.

– Au fost majorate cheltuelile de promovare pentru atragerea noilor rezidenți.

– Sursele financiare bugetare conform proiectului au fost transferate practic la timp.

– Se diminuiază indicatorii de bază a rezidenților din motivul selectării complicate și birocrate a rezidenților. Rezidenții au fost lipsiți de reduceri fiscale și vamale. Se pierde interesul de a fi rezident.

– Ar fi necesar de  introdus modificări la Regulamentul de funcționare a parcului, Regulamentul de selectare a rezidenților, modificări la legea parcurilor unde ar fi clar stipulat sursele de finanțare a administratorului.

– Activitatea principală a întreprinderii este administrarea P.Ș.T. „Academica” cu I.I. „Inovatorul”.

Privind Auditul situațiilor financiare – în anul 2017 întreprinderea nu a corespuns criteriilor stabilite în art.11 alin.(1) al  Legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipal nr 246 din 23 noiembrie 2017.   Î.S. Aselteh este întreprindere de tip mică conform art.5 alin (b) al Legii nr.179 din 21 iulie 2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii deasemenea nu este de interes public.  În anul 2017 conform structurii personalului numărul mediu scriptic al angajaților a fost de 18 persoane, iar venitul annual total este de2023,3 mii lei.

 

Gh. Popovici

Director al Î.S. „Aselteh”

Administrator al PŞT „Academica”

cu I.I. „Inovatorul”

doctor. hab.  în tehnică

 

Al-dru Spînu

Manager  PŞT „Academica”

cu I.I. „Inovatorul”                                                                                   

 

Al-dru Amelicichin

Contabil – Şef                                                                                              

 

PLANUL DE ACȚIUNI AL Î.S. „ASELTEH”
– ADMINISTRATORUL PARCULUI ŞTIINȚIFICO – TEHNOLOGIC
„ACADEMICA”
Cu INCUBATORUL DE INOVARE „INOVATORUL”
PENTRU ANUL – 2018

Activitatea de bază a Întreprinderii de Stat „ASELTEH” conform Legii 138-XVI „Cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare” va fi şi în 2018 administrarea P.Ş.T. „Academica” şi I.I. „Incubatorul”. Deasemenea acordarea serviciilor și spațiilor pentru locațiune.

Pentru realizarea activității respective Î.S. „ASELTEH” dispune de resurse umane necesare, inclusiv 2 specialiști cu grad științific (dr. hab. și doc. în științe), 8 specialiști cu studii superioare de licență și masterat.

 1. Planul de activitate pentru anul 2018 este prezentat în tabelul nr.1
   

  PROGRAM de LUCRU

  *Nici una dintre etapă nu trebuie să coincidă cu cele din proiectul care a fost depus în anul precedent

   
  nr. activitatea responsabilii de executare termenul

   

  de realizare

  rezultate/indicatori de performanță

   

   

   
   

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

   
  1.  Crearea condițiilor necesare rezidenților pentru implementarea proiectelor de inovare. A.Bucatînschi

   

  Al-dru Spînu

  M. Nigai

   

  Ianuarie –

   

  Decembrie

  -Asigurarea cu tehnică de calcul și birotică.

   

  Asigurarea cu servicii comunale de comunicații.

  -Asigurarea, menținerea și reînnoirea centrului expozițional din cadrul P.Ș.T. și I.I.

   
  2. –        Promovarea activității P.Ș.T. cu I.I. și a rezultatelor proiectelor de inovare și transfer tehnologic. A.Bucatînschi

   

  Al-dru Spînu

   

  Ianuarie –

   

  Decembrie

  Efectuarea evenimentelor de promovare îm mass-media, internet, expoziții.  
  3. Asigurarea activității portalului corporativ „Academica.md”, actualizarea online – informației inovaționale. A.Bucatînschi

   

  Al-dru Spînu

  M. Nigai

   

  Ianuarie –

   

  Decembrie

  Amplasarea regulată a informației științifice (lunar), inovațională și comercială cu privire la activitatea inovațională în Republica Moldova și în lume.  
  4. Stabilirea și întărirea relațiilor de parteneriat cu instituțiile și universitățile țării, cu parcurile și incubatoarele din Moldova și de peste hotare, schimb de experiență, crearea și întărirea relațiilor corporative. Gh. Popovici

   

  A.Bucatînschi

  Al-dru Spînu

  Ianuarie –

   

  Decembrie

  – colaborarea cu ODIM, AGEPI, și uniunile antreprenoriale, cu scopul atragerii noilor rezidenți.

   

  -colaborare cu diverse parcuri tehnologice și incubatoare din țară și de peste hotare, cu profil similar, pentru schimb de experiență.

  -stabilirea relațiilor și încheierea contractelor de elaborare și schimbul de experiență cu 1 structură inovațională și 1 națională.

   
  5. Organizarea seminarelor și trainingurilor cu reprezentanții start-upurilor și reprezentanții companiilor rezidente cu privire la administrarea și dezvoltarea companiilor rezidente și startul businessului inovațional. Gh. Popovici

   

  A.Bucatînschi

  Al-dru Spînu

  M. Nigai

   

  Ianuarie –

   

  Decembrie

  Organizarea/participarea la seminare cu rezidenții.

   

  „Legislația nouă în RM în domeniul inovațiilor și transferului tehnologic”.

  „Managementul inovațional, esențe și particularități”.

  „Îmbunătățirea mecanismelor de selectare și finanțare a proiectelor de inovare”.

  „Dezvoltarea strategică a afacerilor inovaționale în RM”.

  „Reforma domeniului Cercetării și Educației în 2018 și efectele ei asupra infrastructurilor”.

   
  6. Acordarea serviciilor de consultanță din partea Administrației P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”), inclusiv (în mod gratuit). A.Bucatînschi

   

  Al-dru Spînu

  M. Nigai

   

  Ianuarie –

   

  Decembrie

  -elaborarea proiectelor de inovare și transfer tehnologic;

   

  – consultanță de afaceri și transfer tehnologic;

  -servicii de consultanță și asistență juridică;

  -elaborarea planului de afaceri;

   
  7. Monitorizarea regulată privind realizarea proiectelor inovaționale aprobate în corespundere cu recomandările metodice a AITT. A.Bucatînschi

   

  Al-dru Spînu

  M. Nigai

   

  Ianuarie –

   

  Decembrie

  Monitorizarea realizării proiectelor de inovare și transfer tehnologic conform planului de activitate a proiectelor de inovare și transfer tehnologic cu deplasări la fața locului.

   

  Colectarea principalelor indicatori de activitate rezidenților P.Ș.T. și I.I.

   
  8. Oferirea serviciilor de consultanță rezidenților în procesul de realizare a proiectelor, din partea savanților și specialiștilor instituțiilor de știință Academiei de Științe a Moldovei și altor organizații. Gh. Popovici

   

  A.Bucatînschi

  Al-dru Spînu

   

  Ianuarie –

   

  Decembrie

  Realizarea de succes a proiectelor de către rezidenți.  
  9. De efectuat selectarea ideilor inovaționale printre studenții și candidații din instituții superioare de învățământ, institute științifice și de cercetare, inventatori și raționalizatori, deținători de patente, întreprinzători – inovatori. A.Bucatînschi

   

  Al-dru Spînu

  M. Nigai

   

  Ianuarie –

   

  Decembrie

  Vor fi selectați cei mai de perspectivă autori ai ideilor de afaceri privind cele mai actuale direcții pentru economia națională.  
  10. Atragerea tinerilor în antreprenoriat inovațional prin participarea la concursul de selectare a proiectelor din rândurile tinerilor specialiști, organizat de AITT, organizarea excursiilor și întâlnirilor cu studenții inovatori din universități și colegii. Gh. Popovici

   

  A.Bucatînschi

  Al-dru Spînu

  M. Nigai

   

  Ianuarie –

   

  Decembrie

  Participarea la concursul tinerilor inovatori „Cel mai bun elev inovator” organizat de AITT.

   

  Organizarea excursiilor studenților inovatori din universități în parc și incubator, practica studenților.

   
  11. Acordarea ajutorului metodic și practic rezidenților în căutarea și atragerea investițiilor, inclusiv reieșind din necesitățile și posibilitățile rezidenților, oferirea noilor tipuri de finanțare a proiectelor cum ar fi:

   

  –          „crowdfunding”;

  –          linii de creditare;

  –          atragerea organizațiilor de microfinanțare;

  atragerea donatorilor și investitorilor;

  A.Bucatînschi

   

  Al-dru Spînu

   

  Ianuarie –

   

  Decembrie

  –        Oferirea rezidenților consultații, recomandări privind atragerea investițiilor;

   

  –        Pregătirea și analiza informației privind investitorii potențiali din țară și de peste hotare;

  Organizarea întâlnirilor, video conferințelor și meselor rotunde cu potențialii investitori și parteneri. (după necesitățile rezidenților)

   
  12. De angajat în funcția de manager de proiecte un specialist în căutare și depunerea proiectelor internaționale cu scopul stabilirii relațiilor de parteneriat și dobândirea granturilor internaționale și altor surse de finanțare pentru proiectele inovaționale a rezidenților P.Ș.T. și I.I. și candidații în rezidenți, dar și a P.Ș.T. și I.I. Gh. Popovici

   

  Al-dru Spînu

   

  Aprilie –

   

  Decembrie

   

   

   

   

  -Va fi angajat în câmpul muncii un specialist care se va ocupa exclusiv de căutarea și depunerea proiectelor în programele autohtone și internaționale și perfectarea documentelor pentru participarea P.Ș.T. și I.I. și rezidenților și candidaților în rezidenți în astfel de proiecte.  
  13. De organizat în comun cu reprezentanții structurilor inovaționale similare autohtone și de peste hotare o platformă pentru schimb de experiență și realizarea proiectelor internaționale. Gh. Popovici

   

  A.Bucatînschi

   

  Iulie –

   

  August

  Va fi creată în comun cu Asociația științifico-tehnologică națională Ucraineană și „Centrul Tehnologic Incubator de Afaceri CIAF (România)” o platformă comună pentru schimb de experiență și realizarea proiectelor internaționale în sfera inovațiilor și transfer tehnologic.  
  14. Menținerea infrastructurii inovaționale P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”), reparația curentă a suprafețelor de oficii și producere. Gh. Popovici

   

  A.Amelicichin

  P.Cazac

  Ianuarie –

   

  Decembrie

  Menținerea infrastructurii parcului și incubatorului cu scopul îmbunătățirii condițiilor pentru realizarea de succes a proiectelor rezidenților.  
  15. Prezentarea activității Parcului – „10 ani de activitate”. Gh. Popovici

   

  A.Bucatînschi

  Al-dru Spînu

  Februarie Amplasarea regulată a informației științifice (lunar), inovațională și comercială cu privire la activitatea inovațională în Republica Moldova și  în lume.  
  16. Elaborarea raportului de activitate și economico-financiar pentru anul 2017. Gh. Popovici

   

  Al-dru Spînu

  M. Nigai

  Ianuarie –

   

  Martie

  Raport elaborat și prezentat fondatorului.

   

  Raport publicat pe saitul P.Ș.T.

   
  17. Elaborarea schemei organizaționale (organigrama) a întreprinderii și lista statelor de personal pentru 2018 Gh. Popovici

   

  Al-dru Spînu

  M. Nigai

  Ianuarie –

   

  Februarie

  Organigrama și lista de state aprobată.  
  18. Încheierea contractelor noi de locațiune (sau Acorduri adiționale) cu firmele chiriașe. M. Nigai

   

  P.Cazac

  Ianuarie Contracte și acorduri semnate.  
  19. Pregătirea documentelor, echipelor și echipamentului privind securitatea muncii și situații excepționale. M. Nigai

   

  P.Cazac

  Ianuarie –

   

  Martie

  Documente elaborate și aprobate, echipament pregătit.  
  20. Efectuarea inventarieirii bunurilor întreprinderii pentru 2018.

   

   

  A.Amelicichin

   

  M.Vazian

  P.Cazac

  Gh.Nistor

  Ianuarie –

   

  Martie

  Inventarierea aprobată.  
  21. Efectuarea controlului a liniilor de alimentare cu energie electrică și termică. B.Mișcenco

   

  P.Cazac

  F.Levinte

  Ianuarie –

   

  Iunie

  Linii controlate și adoptate.  
  22. Efectuarea reparației acoperișului  (depozitului) P.Cazac

   

  M. Vazian

  A.Amelicichin

  Mai –

   

  septembrie

  Finalizarea reparației acoperișului de depozit.  
  23. Pregătirea întreprinderii către sezonul toamnă – iarnă. P.Cazac

   

  Gh.Nistor

  F.Levinte

  Aprilie –

   

  Decembrie

  Elaborarea unui plan special.

   

  Executarea lucrărilor conform planului.

   
  24. Amenajarea terenului aferent

   

   

  I.Zaharov

   

  P.Cazac

  Anual Menținerea curățeniei cuvenită

   

   

   
  25. Pregătirea materialului pentru ședința Consiliului de Administrație Al-dru Spînu Ianuarie –

   

  decembrie

  Material Calitativ  
  840

   

   

  235,7      
                   

  II.

  Realizarea activităţilor expuse în plan se va efectua din veniturile din vânzări ale întreprinderii și din bani publici destinaţi serviciilor de cercetare ştiinţifică şi transfer tehnologic în sumă de ≈ 810 mii lei, de asemenea vor fi puse la dispoziţie utilaje şi consumabile durabile atribuite la categoria de fonduri fixe, plata mărfurilor şi serviciilor, spaţii pentru oficii, de producere și depozitare.

  Toate activităţile în plan sunt stabilite în conformitate cu cerinţele înaintate de legislaţie faţă de activitatea desfăşurată de către Administratorul P.Ş.T. şi/sau I.I.

  Obiectivele specifice pentru funcţionarea parcului şi incubatorului sunt următoarele:

  1. Creșterea numărului de rezidenți în cadrul parcului și incubatorului și a calității proiectelor prezente;
  2. Îmbunătățirea climatului inovațional la nivelul diferitor ramuri ale economiei și în țară la general;
  3. Actualizarea și modernizarea infrastructurii materiale, tehnice și instituționale în cadrul P.Ș.T. „Academica” și I.I. „Inovatorul”;

  Strategiile de bază vor fi:

  1. De colaborare cu partenerii;
  2. De atragere a investițiilor;
  3. De atragere, susținere și conlucrare cu rezidenții;
  4. De promovare a Parcului/Incubatorului și a rezidenților;

   

  • Activitatea economico-financiară planificată pentru 2018 este prezentată în tab. 2, şi 3.

  Tabelul nr. 2.

  1. Venituri prognozate
  Nr/

   

  od

  Denumirea indicatorilor Suma, mii lei
  Venituri, total (fără TVA)  din ele: 2025,0
    Venituri din vânzări 1215,0
  1. Venituri din vânzarea produselor şi mărfurilor: 15,0
  2. Prestarea serviciilor (total) din care: 425,0
    a)      Prestarea serviciilor comunale, de întreținere și comunicații; 425,0
    b)      Servicii de reparații și confecționarea pieselor  
  3. Venituri din locațiune (arenda) 775,0
  4. Alte venituri operaţionale (venituri din proiect). 810,0

   

  Tabelul nr. 3.

  1. Cheltuieli prognozate
  Nr/or Denumirea indicatorilor Suma, mii lei
  I.                   Consumuri și cheltuieli (fără TVA), total, din ele: 1977,0
  1.  Retribuirea muncii: 965,0
  2.  Defalcări  fondul social şi asigurarea medicală (27,5%) 265,5
  3.  Consumuri şi cheltuieli materiale 71,5
  4. Taxe și impozite  
  5. Cheltuieli privind serviciile comunale 510,0
  6. Servicii de cercetare, marketing, tipar 40,0
  7. Uzura activelor pe termen lung 95,0
  8. Costul de procurare a mărfurilor vândute  
  9. Reparații și întreținerea MF  
  10. Alte consumuri și cheltuieli 30,0
         

   

  Profitul prognozat pentru anul 2018 este de   – 48  mii lei

  În caz de majorare a salariului minim real pe economie cheltuielile vor fi esenţial modificate.

  În anul 2018 vor fi întreprinse măsuri de organizare a Întreprinderii conform Legii nr.246 din 23.11.2017 „cu privire la întreprinderile de stat și întreprinderea municipală”.

   

  Gh. Popovici

  Director al Î.S. „Aselteh”

  Administrator al P.Ş.T. „Academica”

  (cu I.I. „Inovatorul”)

  Dr. hab. în tehnică

   

   Al-dru Amelicichin

  Contabil – Şef