Portalul Corporativ
ACADEMICA

Inovatiile incep aici

REGULAMENT privind procedura de acordare a statutului de rezident şi a celui de administrator al Parcului științifico – tehnologic și/sau Incubatorului de inovare

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

 1. Regulamentul cu privire la procedura de acordare a statutului de rezident şi al celui de administrator al incubatorului de inovare (în continuare Regulament) este elaborat întru executarea Legii cu privire la parcurile ştiinţifico – tehnologice şi incubatoarele de inovare.
 2. Regulamentul stabileşte procedura de selectare şi de obţinere a statutului de rezident şi administrator al incubatorului de inovare şi de revocare a statutului de rezident.
 3. Selectarea rezidenţilor şi a administratorului incubatorului de inovare începe după publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a anunţului cu privire la concursul de selectare a administratorului şi a rezidenţilor pentru parcul ştiinţifico-tehnologic sau incubatorul de inovare corespunzător.

 

II. SELECTAREA ADMINISTRATORULUI PARCULUI ŞTIINŢIFICO – TEHNOLOGIC ŞI A INCUBATORULUI DE INOVARE

 1. Selectarea administratorului parcului ştiinţifico-tehnologic respectiv şi/sau incubatorului de inovare se realizează de către comisia de concurs constituită din reprezentanţii Ministerului Economiei, Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educaţiei, Universităţi, APL şi ONGuri prin dispoziţia Agenţiei de Inovare şi Transfer Tehnologic.
 2. Comisia de concurs anunţă în mass-media de nivel naţional concursul pentru selectarea administratorului parcului ştiinţifico-tehnologic şi/sau incubatorului de inovare şi asigură recepţionarea cererilor solicitanţilor statutului de administrator.
 3. La cererea de participare la concursul de selectare a administratorului, solicitantul statutului de administrator al parcului ştiintifico-tehnologic şi/sau incubatorului de inovare trebuie să anexeze:
 • declaraţie privind intenţia sa de a administra parcul ştiinţifico-tehnologic şi/sau incubatorul de inovare şi de a oferi asistenţă rezidenţilor;
 • actul de constituire şi/sau statutul său;
 • informaţie despre numărul mediu scriptic de personal din anul anterior;
 • descrierea infrastructurii (sedii, încăperi şi alte imobile, echipamente de birou, calculatoare) necesare serviciilor, asigurarea publicităţii locale a programului în perioada de iniţiere a activităţii incubatorului de inovare;
 • certificat care confirmă lipsa de restanţe la bugetul public naţional;

      4. Comisia de concurs acceptă pentru participarea la concurs a solicitanţilor care corespund urmatoarelor criterii:

 • să fie rezident al Republicii Moldova;
 • să nu se afle în stare de faliment ori de lichidare;
 • să posede personal calificat, cu experienţă în managementul afacerilor;
 • să prezinte un plan de dezvoltare a incubatorului de inovare;

Rezultatele concursului pentru selectarea administratorului incubatorului de inovare oformate într-un proces-verbal aprobat de către Agenţia de Inovare şi Transfer Tehnologic.

III. REVOCAREA STATUTULUI DE ADMINISTRATOR AL INCUBATORULUI DE INOVARE

 1. Administratorul Incubatorului asigură anual organizarea evaluării rezultatelor activităţii de către o comisie specială care este formată din reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Consiliul Suprem, Agenţiei, Consiliului Municipal şi Fondatori.
 2. Monitorizarea şi evaluarea activităţii Incubatorului se efectuează conform Regulamentului cu privire la organizarea monitorizării activităţii Parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi Incubatoarelor de Inovare. Pentru aceasta Administratorul prezintă Agenţiei trimestrial, semestrial şi anual, rapoarte de activitate privind administrarea incubatorului, care vor conţine informaţii cu privire la:
 • derularea şi realizarea proiectelor de organizare, funcţionare şi dezvoltare a infrastructurii Incubatorului conform etapelor stipulate în planurile calendaristice;
 • realizarea fiecărui proiect de către rezidenţi (indicatorii economici principali ai programelor de producere: volumele de investiţii atrase, volumele de producţie comercializată pe piaţa internă şi pentru export, numărul locurilor de muncă noi, executarea etapelor conform planului calendaristic);
 • atragerea de rezidenţi noi;

3.  Revocarea statutului de administrator al Incubatorului poate fi efectuată din iniţiativa Administratorului, Agenţiei sau a Fondatorilor.

4.Agenţia poate înainta iniţiativa de a revoca statutul de administrator al Incubatorului în următoarele cazuri:

 • neîndeplinirea atribuţiilor sale de dezvoltare a Incubatorului;
 • neîndeplinirii atribuţiilor sale de către administrator;
 • lichidării incubatorului de inovare;

      5. Statutul de administrator al incubatorului de inovare este revocat prin decizia Agenţiei (Ministerul Economiei, Consiliul Suprem) în rezultatul monitorizării şi evaluării activităţii de către comisia specială. După revocarea statutului de administrator al incubatorului de inovare, Agenţia organizează concursul privind selectarea administratorului incubatorului de inovare respectiv.

 

IV. OBŢINEREA STATUTULUI DE REZIDENT AL PARCULUI ŞTIINŢIFICO – TEHNOLOGIC ŞI/SAU INCUBATORULUI DE INOVARE

 1.  Rezidenţii parcului ştiinţifico – tehnologic şi/sau a incubatorului de inovare se selectează prin concurs, în baza unor proiecte inovaţionale prezentate de aceştia care au trecut expertiza privind corespunderea acestora criteriilor pentru asemenea proiecte, organizată de către comisia de concurs constituită de administratorul parcului ştiinţifico – tehnologic/incubatorului de inovare. În componenţa Comisiei de concurs se includ reprezentanţi ai Ministerului de Economie, Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ministerului Educaţiei, Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, Administratorului parcului ştiintifico-tehnologic şi incubatorului de inovare, Asociaţiilor de Întreprinderi, Universităţilor.

Proiectele trebuie să fie coordonate şi aprobate drept eligibile, precum şi în baza unor criterii stabilite în caietul de sarcini elaborat de comisia de concurs.

     2. Rezidenţii parcului ştiintifico-tehnologic şi a Incubatorului de Inovare, care au obţinut statutul de rezidenţi în urma deciziei Comisiei de concurs aprobată de Administrator, primesc din numele Administratorului certificatul de înregistrare naţională a proiectului.

     3.  Odată cu depunerea cererilor de participare la concursul de selectare a rezidenţilor, solicitanţii îşi vor asuma obligativitatea în forma scrisă precum că prin intermediul parcului ştiintifico-tehnologic şi incubatorului de inovare vor realiza proiectele lor înainte de concurs, care pot fi: de valorificare în practică a rezultatelor ştiintifice şi cercetărilor, de implementare şi însuşire a noilor produse, tehnologii (care anterior nu se utilizau în republică), de perfecţionare a produselor şi modernizare esenţială a tehnologiilor deja aplicate, de acordare prin cercetare altor rezidenţi a suportului pentru implementarea proiectelor lor, de asistenţă informaţională şi de consultanţă în scopul implementării proiectelor de elaborare şi fabricare a produselor, selectate de Comisia de concurs.

     4. În cadrul parcurilor ştiintifico-tehnologice şi incubatoarelor de inovare se implementează proiectele care au fost selectate în baza criteriilor stipulate în prezenta lege şi în conformitate cu Metodologia de evaluare şi de selectare a proiectelor a comisiei de concurs pentru implementare în cadrul parcurilor ştiintifico-tehnologice şi incubatoarelor de inovare.

      5. Evaluarea şi selectarea proiectelor se efectuează conform urmatoarelor criterii de bază:

a) impactul economic şi social al implementării proiectului;

b) gradul de competitivitate al produselor, tehnologiilor şi serviciilor ce vor fi lansate pe piaţă în urma implementării proiectului;

c) volumul estimativ al producţiei, serviciilor bazat pe inovatoare ce va fi comercializat pe piata internă şi externă;

d) existenţa destinatarilor şi solicitanţilor produsului, tehnologiei, serviciului, confirmată prin comunicările lor;

e) valoarea estimativă a investiţiilor necesare pentru implementarea proiectului;

f) termenul de recuperare a investiţiilor;

g) proprietăţile şi însuşirile prin care produsul tehnologia sau serviciul, după caz, creează superioritate şi avantaje faţă de cele existente deja pe piaţă;

h) perfectarea conformă a proiectului astfel, ca acesta să definească clar rezultatele scontate, indicatorii monitorizaţi pe parcursul implementării, termenele şi etapele de realizare, executorii;

i) existenţa avizelor pozitive privind necesitatea implementării proiectului ale experţilor independenţi specialişti în domeniul respectiv, desemnaţi de comisia de concurs.

      6. Sînt considerate drept proiecte eligibile pentru implementare cele care au acumulat o sumă mai mare de puncte calculată conform Metodologiei de evaluare şi selectare a proiectelor pentru implementare în cadrul parcurilor ştiintifico-tehnologice şi incubatoarelor de inovare.

     7.În cazul în care proiectul şi rezidentul care urmează să-l implementeze în cadrul parcului ştiintifico-tehnologic sau incubatorului de inovare au trecut cu succes procedura de selectare Administratorul parcului ştiintifico-tehnologic şi/sau incubatorului de inovare, stabileşte durata de implementare a proiectului, reeşind din business-planul prezentat de rezident şi termenul rezonabil pentru implementare. Durata de implementare a proiectului poate fi extinsă de către Administratorul în cazurile în care se demonstrează oportunitatea extinderii solicitate.

     8.  Refuzul Administratorului de a extinde durata de implementare a proiectului atrage dupa sine privarea rezidentului respectiv de dreptul de a beneficia de facilităţile acordate de stat şi administrator pentru implementarea proiectului.

 

V. REVOCAREA STATUTULUI DE REZIDENT AL PARCULUI ŞTIINTIFICO-TEHNOLOGIC ŞI/SAU INCUBATORULUI DE INOVARE

      1.  Titlul de rezident al parcului ştiintifico-tehnologic sau incubatorului de inovare se retrage prin rezilierea contractului de desfăşurare a activităţii încheiat cu administratorul parcului ştiintifico-tehnologic şi/sau incubatorului de inovare, după caz, după 3 luni de la informarea scrisă a rezidentului despre decizia respectivă, sau, din ziua stabilită de instanţa de judecată, în urmatoarele situaţii:

 • la iniţiativa rezidentului parcului ştiintifico-tehnologic şi incubatorului de inovare;
 •  la iniţiativa administratorului, în cazul în care rezidentul nu respectă prevederile contractului de desfăşurare a activităţii în calitate de rezident al parcului ştiintifico-tehnologic sau incubatorului de inovare;
 • la iniţiativa fondatorilor parcului ştiintifico-tehnologic şi/sau incubatorului de inovare, după caz, dacă nu sînt respectate condiţiile de activitate stabilite în contractele încheiate cu rezidenţii respectivi sau cu administratorul, sau, nu se realizează obictivele stipulate în documentele de constituire a parcului ştiintifico-tehnologic şi/sau incubatorului de inovare; d) în cazul încălcării prevederilor prezentei legi, altor acte legislative şi normative şi existenţei unei decizii irevocabile în acest sens, emisă de instanţa de judecată;

       2.  În toate stipulările prevăzute mai sus, statutul de rezident al parcului ştiintifico-tehnologic sau incubatorului de inovare se revocă la decizia Administratorului, coordonată de AITT.

Retragerea titlului de rezident al parcului ştiintifico-tehnologic sau incubatorului de inovare atrage după sine privarea rezidentului de dreptul de a beneficia de facilităţile acordate da stat şi administrator;

     3.  Rezidenţii şi administratorii parcurilor ştiintifico-tehnologice şi incubatoarelor de inovare pot contesta în instanţa de judecată deciziile de revocare a titlului de rezident sau administrator, după caz.