Portalul Corporativ
ACADEMICA

Inovatiile incep aici

REGULAMENT CU PRIVIRE LA FINANŢAREA PARCURILOR ŞTIINŢIFICO-TEHNOLOGICE ŞI INCUBATOARELOR DE INOVARE

PROIECT DE LEGE

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

 

 1. Regulamentul cu privire la finanţarea parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarelor de inovare (în continuare Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile Codului cu privire la ştiinţă şi inovare nr.259 din 15.07.2004, Legea nr.138 – XVI din 21.06.2007 „Cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare”, Acordul de parteneriat dintre Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.731 din 8 septembrie 2014.
 2. Prezentul Regulament stabileşte modalitatea de finanţare a parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi a incubatoarelor de inovare precum şi a rezidenţilor acestora.

 

II. SURSELE ŞI DIRECŢIILE DE UTILIZARE A MIJLOACELOR FINANCIARE DESTINATE PARCURILOR ŞTIINŢIFICO-TEHNOLOGICE ŞI INCUBATOARELOR DE INOVARE

 1. Surse de finanţare a parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare (în continuare parcuri şi incubatoare) pot fi:
 1. mijloacele de la bugetul de stat, alocate pentru realizarea proiectelor de inovare şi transfer tehnologic;
 2. mijloacele de la bugetul de stat pentru dezvoltarea infrastructurii parcurilor şi incubatoarelor;
 3. mijloacele proprii ale rezidenţilor parcurilor şi incubatoarelor;
 4. investiţiile (donaţiile, grant-urile etc.) persoanele fizice şi juridice, inclusiv străine;
 5. alte surse legale;

2. Mijloacele financiare bugetare destinate activităţilor desfăşurate în cadrul parcurilor şi incubatoarelor pot fi folosite de rezidenţii parcurilor şi incubatoarelor (în continuare rezidenţi) numai pentru desfăşurarea activităţilor necesare realizării proiectelor de inovare şi transfer tehnologic aprobate în modul stabilit în acord de parteneriat între Guvern şi AŞM.

3. Prin derogare de la pct.4 al prezentului Regulament, cheltuielile legate de activităţile parcului ştiinţifico-tehnologic şi ale incubatorului de inovare pot include mijloace financiare destinate amenajării şi/sau reabilitării spaţiilor şi infrastructurii.

 

III. MODUL DE FINANŢARE A PROIECTELOR DE INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC REALIZATE DE CĂTRE REZIDENŢII

PARCURILOR ŞTIINŢIFICO-TEHNOLOGICE ŞI INCUBATOARELOR DE INOVARE

 1. Rezidenţii parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarelor de inovare, pe bază de concurs, pot beneficia de finanţare bugetară pentru realizarea proiectelor de inovare şi transfer tehnologic, executate în cadrul acestor structuri. Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (în continuare CSŞDT) aprobă proiectele de inovare şi transfer tehnologic, care urmează a fi realizate de către rezidenţii parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi incubatorului de inovare.
 2. Toţi rezidenţii în urma obţinerii statutului de rezident al structurii respective pot participa la concursul pentru obţinerea finanţării bugetare, în acest scop aceştia perfectând cererea de proiect conform modelului elaborat de AITT, în conformitate cu prevederile normative în vigoare.
 3. Recepţionarea, expertiza şi finanţarea proiectelor de inovare şi transfer tehnologic, realizate în cadrul parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarelor de inovare, se efectuează cu respectarea aceloraşi proceduri, aplicate proiectelor de transfer tehnologic.
 4. La etapa ulterioară, după aprobarea de către CSŞDT a proiectului selectat prin concurs rezidenţii încheie cu Agenţia de Inovare şi Transfer Tehnologic contracte de finanţare, după care se efectuează virarea mijloacelor băneşti prin intermediul conturilor de trezorerie la conturile de decontare ale rezidenţilor executori în conformitate cu planurile calendaristice şi de finanţare şi cu actele de predare-recepţie a lucrărilor incluse în etapele prevăzute în planul calendaristic, ce se prezintă ulterior Trezoreriei de Stat în modul şi în termenele stabilite.
 5. Rezidenţii pot beneficia de finanţare de la bugetul de stat numai în condiţiile în care aceştia vor atrage cel puţin 50 la sută din resurse financiare, necesare pentru realizarea proiectului, în formă de cofinanţare din surse nebugetare. Mijloacele de cofinanţare pot fi alocate în miloace băneşti şi/sau bunuri materiale necesare pentru realizarea proiectului inovaţional.
 6. Rezidentul solicitant caută de sine stătător mijloace suplimentare, antrenând părţile interesate în procesul de valorificare a realizărilor ştiinţifice şi inovaţiilor. Credibilitatea financiară a cofinanţatorului este reflectată prin propria declaraţie scrisă privind disponibilitatea contului său şi capacitatea sa de plată.
 7. Cofinanţarea proiectului se efectuează în baza contractului privind finanţarea şi realizarea proiectelor de transfer tehnologic încheiat cu autoritatea contractantă, executor şi/sau cofinanţator. La contract se anexează caietul de sarcini, programul de lucru, planul calendaristic, devizul de cheltuieli.
 8. Cofinanţarea prin mijloace financiare a activităţilor din cadrul proiectului se efectuează de către executor/cofinanţator pe parcursul etapelor prevăzute în contract, mijloacele bugetare fiind alocate numai după realizarea cofinanţării numai după cofinanţator.

Cofinanţarea prin mijloace materiale poate fi admisă în următoarele forme: aparate, echipamente, materiale necesare pentru realizarea proiectului, care sunt luate la evidenţă contabilă de către rezidentul executor al proiectului.

       9. Estimarea cheltuielilor pentru realizarea proiectelor de inovare şi transfer tehnologic, în cazul finanţării de la buget sau cofinanţării, se efectuează prin, întocmirea unui deviz de cheltuieli, conform clasificaţiei bugetare, pentru întreg termen de realizare, cu specificarea cheltuielilor pentru fiecare an. Totodată mijloacele cofinanţării se vor indica separat.

Devizul va include:

 1. fondul de salarizare, contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, achitate de angajator, care nu vor depăşi 40% pentru proiectele de inovare şi transfer tehnologic. Fondul de salarizare se calculează în baza actelor normative în vigoare;
 2. procurarea materiei prime, a materialelor consumabile, inclusiv reactive, animale, veselă de laborator etc., necesare pentru realizarea proiectului;
 3. efectuarea lucrărilor experimentale, ştiinţifice şi de producere a mostrelor, prototipurilor, echipamentului şi a altor activităţi necesare pentru realizarea proiectului, efectuate pe bază de contract încheiat cu administratorul parcului pentru prestarea serviciilor generale şi speciale;
 4. procurarea şi instalarea utilajului special şi a pachetelor de program;
 5. rechizite de birou, articole de menaj, al căror cost nu va depăşi 100 lei lunar pentru un executor de proiect;
 6. procurarea literaturii ştiinţifice şi metodice, a dicţionarelor (până la 1% din costul proiectului);
 7. întreţinerea şi arenda încăperilor oficiilor şi echipamentului;
 8. întreţinerea şi arenda mijloacelor de transport, procurarea combustibilului pentru efectuarea lucrărilor preconizate (până la 10 litri per 100 km în cazul limuzinelor şi până la 25 litri per 100 km în cazul camioanelor şi autobuzelor);
 9. deplasări de interes de serviciu (până la 2500 lei/unitate de cercetător pentru proiectele legate de realizarea cercetărilor în expediţii pe teren sau în câmp şi până la 1500 lei/unitate de cercetător pentru alte proiecte şi până la 3000 lei/unitate de cercetător pentru proiecte privind executarea lucrărilor de cercetări ştiinţifice, de inovare şi transfer tehnologic peste hotarele Republicii Moldova);
 10. alte cheltuieli, cu argumentarea necesităţii acestora pentru realizarea proiectului, în conformitate cu normele financiar-economice în vigoare, inclusiv – servicii ale Administratorului.

Toate articolele de cheltuieli vor fi descifrate şi anexate la devizul de cheltuieli:

 1. lista nominală a executorilor, cu indicarea remunerării lunare şi a categoriilor de salariaţi;
 2. listele utilajului, rechizitelor de birou etc., cu indicarea preţurilor reglementate de tarifele în vigoare la momentul elaborării cererii de finanţare, ajustate anual în cazul proiectelor multianuale.

Volumul mijloacelor se determină de conducătorul proiectului şi contabilul (economistul) Administratorului, care sunt responsabili de corectitudinea calculelor la estimarea costului proiectului.

      10.  Devizul de cheltuieli pentru realizarea proiectului va include cheltuielile pentru plata serviciilor parcului/incubatorului, indiferent de sursa de finanţare. Nomenclatorul şi valoarea fiecărui serviciu se va coordona cu administratorul parcului/incubatorului (în continuare administrator) în baza tarifelor recomandate prin prezentul Regulament.

      11.  Rezultatul acţiunilor tuturor părţilor implicate în deschiderea finanţării proiectelor de inovare şi transfer tehnologic îl constituie contractul, încheiat între părţile interesate. Controlul realizării măsurilor în vederea deschiderii finanţării pentru rezidenţi îi revine administratorului parcului/incubatorului existent. Conform rezultatelor obţinute în urma controlului, administratorul prezintă semestrial informaţia respecivă la AITT.

 

IV. MODUL DE FINANŢARE A DEZVOLTĂRII ŞI RENOVĂRII INFRASTRUCTURII PARCURILOR ŞI INCUBATOARELOR

 1. Mijloacele financiare bugetare prevăzute pentru crearea şi dezvoltarea infrastructurii inovaţionale ale parcurilor/incubatoarelor sunt transferate de către CSŞDT pe contul de decontare al AITT, autorizată de parte contractantă. AITT organizează şi desfăşoară concursul proiectelor privind crearea şi dezvoltarea obiectelor de infrastructură, estimează volumul alocaţiilor financiare necesare şi încheie contracte cu contractorii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 2. Mijloacele din sursele bugetare alocate de AITT pentru crearea şi dezvoltarea infrastructurii inovaţionale pot fi transmise unor executori concreţi, selectaţi pe bază de concurs, cu care AITT va incheia contracte în corespundere cu legislaţia în vigoare.

Administratorii parcului ştiinţifico-tehnologic şi incubatorului de inovare, în calitate de anexă la contractul cu privire la administrarea structurii de inovare respective, întocmesc devizul de cheltuieli cu privire la asigurarea activităţii parcului ştiinţifico-tehnologic sau incubatorului de inovare, aprobat de către Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic în conformitate cu programele de funcţionare şi dezvoltare a acestora, care va include mijloacele necesare pentru dezvoltarea şi amenajarea infrastructurii existente.

Devizul de cheltuieli respectiv este parte indispensabilă a Programului de funcţionare şi dezvoltare a parcului ştiinţifico-tehnologic şi /sau incubatorului de inovare, care este examinat de către Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic şi aprobat de CSŞDT.

     3. Rezidenţii parcurilor/incubatoarelor pot include în cadrul proiectelor de transfer tehnologic cheltuielile pentru amenajarea şi renovarea spaţiilor şi infrastructurii parcurilor/incubatoarelor.

 

V. SERVICIILE PARCULUI/INCUBATORULUI PRESTATE REZIDENŢILOR ÎN CADRUL REALIZĂRII PROIECTELOR

 1. Serviciile se prestează de către Administrator rezidenţilor în baza contractelor, care trebuie să fie încheiate în termen de 15 zile din momentul aprobării statutului de rezident al parcului sau incubatorului.
 2. Modelele contractului tip de prestare a serviciilor vor fi conforme cu Anexele la Procedurile organizării şi funcţionării parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarelor de inovare, aprobate de AITT.
 3. În conformitate cu prezentul Regulament, Administratorul prestează rezidenţilor două catgorii de servicii:
 1. servicii generale;
 2. servicii speciale;

      4. Serviciile speciale sunt serviciile acordate de către administrator în baza cererii rezidenţilor şi sunt achitate de către rezident conform tarifelor aprobate de către Administrator.

      5. Administratorul este obligat să prezinte trimestrial la AITT un privind activitatea parcului/incubatorului în conformitate cu reglementările în vigoare.

 

VI. SERVICIILE GENERALE ŞI SERVICIILE SPECIALE

 1. Pachetul de servicii generale include:
 1. servicii de arendă;
 2. servicii de pază;
 3. servicii de deriticare;
 4. servicii comunale;

      2. Modalitatea de achitare a serviciilor generale acordate de administrator pentru rezidenţi se stabileşte în contractul încheiat între aceştia.

      3. Pachetul de servicii speciale include:

 1. servicii de audit financiar-contabil;
 2. servicii juridice;
 3. servicii de marketing;
 4. servicii de consultanţă;
 5. alte servicii;

      Lista serviciilor speciale este prezentată în Anexa nr.1

      4. Contractul de prestare a serviciilor speciale poate include fie toate categoriile de servicii, fie numai o parte din ele.

      5. Modalitatea de achitare a serviciilor speciale acordate de administrator pentru rezidenţi se stabileşte în contractul încheiat între aceştia.

      6. Tarifele pentru servicii sunt recomandate în Procedurile organizării şi funcţionării parcurilor ştiinţific-tehnologice şi incubatoarelor de inovare, aprobate de AITT.

      7. Administratorul poate include în contractul de acordare a serviciilor speciale şi alte servicii, însă doar cu acordul rezidentului. În acest caz, plata pentru serviciile speciale suplimentare va fi stabilită prin acordul părţilor.

 

VII. MODUL DE FINANŢARE A ADMINISTRATORILOR PARCURILOR ŞI INCUBATOARELOR

 1. Mijloacele financiare proprii ale administratorului se vor constitui din mijloacele obţinute din plăţile pentru servicii prestate rezidenţilor, precum şi din mijloacele obţinute din alte surse.
 2. Finanţarea Administratorilor parcurilor ştiinţifico-tehnologice.

Mijloacele financiare ale administratorilor parcurilor ştiinţifico-tehnologice se vor forma din:

– sumele provenite din plăţile rezidenţilor pentru chiria spaţiilor pentru oficii şi altor spaţii şi pentru acordarea altor servicii generale conform contractelor încheiate cu rezidenţii în conformitate cu pct.6.1. şi 6.2. din prezentul Regulament;

– din sumele provenite din plăţile rezidenţilor pentru serviciile speciale conform pct.6.3, 6.4, 6.5, din prezentul Regulament;

– din sumele obţinute din alte surse, inclusiv din bugetul de stat;

      3. Toate sursele de finanţare a activităţii Administratorilor se vor reflecta şi justifica în capitolele corespunzătoare ale proiectului Programului de dezvoltare şi funcţionare a parcului respectiv pentru perioada planificată.

Cheltuielile, care fac parte integrantă din Planul de dezvoltare şi funcţionare a parcului/incubatorului pentru perioada planificată.

     4. Remunerarea personalului angajat de Administratorii şi rezidenţii parcurilor sau incubatoarelor (cu excepţia personalului auxiliar) se realizează în aceleaşi condiţii şi prin acordarea aceloraşi facilităţi, de care beneficiază personalul ştiinţific şi ştiinţifico-didactic al organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi instituţiile de învăţământ superior de stat (art.18 alin.(3) din Legea cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare nr.138-XVI din 21.06.2007).

Salariile de bază ale angajaţilor menţionaţi se stabilesc în corespundere cu Anexa nr.5 la Hotărârea Guvernului RM nr.47 din 12 ianuarie 2007, în funcţie de atribuţiile exercitate. Pe lângă salariul de bază al angajatului pot fi stabilite suplimente personale, în funcţie de calificările acestuia, vechime de muncă, studii, prime etc.

     5. Organigrama, numărul de funcţii angajaţilor Administratorului sunt Reglementate prin numărul mediu anual de rezidenţi şi prin existenţa în componenţa resurselor sale financiare a componentei bugetare.

În cazul în care numărul de rezidenţi este minim (pentru parc – sub 5, pentru incubator – sub 3, organigrama va include un număr minim de angajaţi ai Administratorului.

 

1. DIRECTOR

2. Contabil – Șef

3. Economist

4. Manager de proiect

În cazul în care numărul de rezidenţi este de la 5 la 10 în parc, de la 3 la 5 în incubator:

1. DIRECTOR

2. Vice – director (manager de proiect)

3. Contabil – Șef

4. Economist

5. Marketolog

6. Jurist consult

În cazul în care numărul de rezidenţi este de la 10 la 15 în parc, de la 5 la 10 în incubator:

1. DIRECTOR

2. Vice – director

3. Contabil – Șef

4. Jurist – consult

5. Economist

6. Manager de proiect

7. Specialist

În cazul în care numărul de rezidenţi depăşesc 15 în parc, depăşesc 10 în incubator:

1. DIRECTOR

2. Vice – director

3. Specialist Principal

4. Contabil – Șef

5. Jurist – consult

6. Economist – 2 unități

7. Manager proiecte – 2 unități

 

6.  În cazul în care există necesităţi de producţie managementul de vârf al Administratorului poate să prevadă în organigramă şi alte funcţii, stabilind salarii şi suplimente personale recomandate, din fondul de plăţi pentru servicii şi alte surse, cu excepţia fondului de finanţare de la buget.

Modul de calcul al bugetului parcului ştiinţifico-tehnologic (incubatorul de inovare) pentru perioada planificată este prezentat în Anexa nr.3.

7. În scopul obţinerii în termen a mijloacelor financiare de către rezidenţi şi asigurării securităţii sale financiare, Administratorii PŞT şi II vor asigura indicaţii metodologice şi implicare practică în perfectarea cererilor de proiect, selectarea persoanelor juridice şi fizice cofinanţatori, vor presta rezidenţilor un pachet de servicii întru susţinerea realizării proiectelor aprobate pentru executarea în cadrul PŞT şi II şi corespunzător, vor beneficia de recompense financiare, stabilite prin devizul de cheltuieli al proiectului rezidentului. Aceste mijloace constituie una din sursele de venituri ale Administratorilor pentru asigurarea funcţionării acestora. Alte surse de finanţare constituie alocările financiare provenite din surse private şi publice destinate creării şi dezvoltării infrastructurii inovaţionale a parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarelor de inovare, atrase de către serviciile Administratorului şi rezidenţi.

VIII. DISPOZIŢII FINALE

      1. Dispoziţiile cuprinse în prezentul Regulament sunt obligatorii atât pentru administrator cât şi pentru rezidenţi.

2. Administratorul şi rezidenţii nu pot stabili de sine stătător alte reguli de finanţare decât cele stabilite în prezentul Regulament.

 

 

Anexa nr.1

la Regulamentul cu privire la finanţarea

parcurilor ştiinţifico-tehnologice

şi incubatoarele de inovare

 

Lista serviciilor speciale prestate rezidenţilor de către administratorii parcurilor ştiinţifico – tehnologice şi incubatoarelor de inovare

 

1. Servicii în PI:

 • consultanţă în probleme de proprietate intelectuală;
 • efectuarea cercetărilor documentare;
 • perfectarea materialelor cererii;
 • perfectarea contractului de licenţă (contractului de cesiune a drepturilor);
 • reprezentarea intereselor rezidentului în oficiile de protecţie a proprietăţii industriale, în instanţele juridice şi de guvernare;
 • estimarea obiectelor de proprietate intelectuală;

2. Serviciile de audit financiar contabil trebuie să includă în mod obligatoriu:

 • Audit financiar şi Revizuiri limitate;
 • Due Diligence;
 • Raportare financiar-fiscală;
 • Implementarea procedurilor de control intern;
 • Contabilitate statutară;
 • Revizuiri contabile periodice;
 • Cursuri contabile personalizate;
 • Servicii contabile administrative;
 • Calculul salariilor;

3. Serviciile juridice trebuie să includă în mod obligatoriu:

 • Consultanţă în probleme de drept  – la solicitarea rezidentului;
 • Expertiza juridică a documentelor;
 • Elaborarea proiectelor de documente juridice cu caracter nelitigios;
 • Elaborarea proiectelor de documente juridice cu caracter litigios;
 • Reprezentarea intereselor în faţa autorităţilor publice centrale şi locale (cu excepţia instanţelor de judecată);

4. Serviciile de marketing trebuie să includă în mod obligatoriu:

 • Audit de marketing;
 • Consultanţa strategică şi operaţională de marketing;
 • Consultanţa strategică de vânzări;
 • Servicii de comunicare şi publicitate;
 • Alocarea bugetelor de marketing;
 • Soluţii strategice de dezvoltare;

5. Serviciile de consultanţă trebuie să includă în mod obligatoriu:

 • Planificarea financiară de grup (bugetare avansată, previzionare, planificare periodică);
 • Sisteme de Indicatori cheie de performanţă (KPI);
 • Gestionarea capitalului circulant;
 • Sisteme de profitabilitate a produselor şi a proiectelor;
 • Controlul valorii economice;
 • Implementarea sistemelor de contabilitate managerială şi de raportare financiară (set-up);

 

Anexa nr.2

la Regulamentul cu privire la finanţarea

parcurilor ştiinţifico-tehnologice

şi incubatoarele de inovare

 

Calculul plăţii pentru chiria spaţiilor pentru rezidenţii parcurilor şi incubatoarelor

 

Pai = Tb * (1+K1+K2+K3) * K4 * S * Kk

în care:

Pai – cuantumul chiriei anuale;

Tb – tarif de bază pentru chiria anuală a unui metru pătrat de spaţiu;

K1 – coeficientul de amplasare a încăperii;

K2 – coeficientul amenajării tehnice;

K3 – coeficientul ramural de utilizare a încăperii;

K4 – coeficientul de piaţă;

Kk – coeficientul reducerii chiriei spaţiilor în conformitate cu art.17 alin.(1) lit. e), f), din Legea cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare nr.138 – XVI din 21.06.2007;

S – suprafaţa încăperii;

 

Tb – în conformitate cu legislaţia cu privire la bugetul de stat pe anul următor;

K1 = 0,5;

K2 = 0,4;

K3 = 0,1;

K4 = se va stabili de comun acord al Părţilor;

 

Kk pentru parcurile ştiinţifico-tehnologice – în cazul compensării pentru cheltuielile Administratorului PŞT din surse de finanţare publice şi private;

Anul 1 = 0,25;

Anul 2 = 0,5;

Anul 3 = 0,75;

Anul 4 = 1,0;

Anul 5 = 1,0;

 

Kk pentru incubatoarele de inovare – în cazul compensării pentru cheltuielile Administratorului II din surse de finanţare publice şi private;

Anul 1 = 0;

Anul 2 = 0,5;

Anul 3 = 0,75;

 

Anexa nr.3

la Regulamentul cu privire la finanţarea

parcurilor ştiinţifico-tehnologice

şi incubatoarelor de inovare

 

 

Schema de calcul al bugetului Parcului ştiinţifico-tehnologic (incubatorul de inovare) pentru perioada planificată

 

Denumirea capitolelor şi articolelor (servicii, lucrări)

Suma plăţii

rezidenţilor

(mii lei)

Suma plăţii

Administratorului

(mii lei)

I.Venituri aferente servicilor generale    
1.1.Servicii de arendă  

1.2.Servicii de pază  

1.3.Servicii de deriticare

1.4.Servicii comunale  

II.Cheltuieli aferente serviciilor generale    
2.1.Servicii de pază

 
2.2.Servicii de deriticare

 
2.3.Servicii comunale

 
2.4.Salariile angajaţilor Administratorului conform pct.7.9.din prezentul Regulament în mărimile aprobate prin Hotărârea Guvernului RM nr.47 din 12.01.2007

 
Diferenţa dintre capitolele I şi II =+;-;    
III.Venituri aferente serviciilor speciale    
3.1.Servicii în PI:

 

– consultanţă în probleme de proprietate intelectuală;

– efectuarea cercetărilor documentare;

– perfectarea materialelor cererii;

– perfectarea contractului de licenţă (contractului de cesiune a drepturilor);

– reprezentarea intereselor rezidentului în oficiile de protecţie a proprietăţii industriale, în instanţele juridice şi de guvernare;

– estimarea obiectelor de proprietate intelectuală;

   
3.2.Serviciile de audit financiar contabil trebuie să includă în mod obligatoriu:

 

– Audit financiar şi Revizuiri    limitate;

– Due Diligence;

– Raportare financiar-fiscală;

– Implementarea procedurilor de control intern;

– Contabilitate statutară;

– Revizuiri contabile periodice;

– Cursuri contabile personalizate;

– Servicii contabile administrative;

– Calculul salariilor;

 

 

 

 

 

 

 

3.3.Servicile juridice trebuie să includă în mod obligatoriu:

 

– Consultanţă în probleme de drept  – la solicitarea rezidentului;

– Expertiza juridică a documentelor;

– Elaborarea proiectelor de documente juridice cu caracter nelitigios;

– Elaborarea proiectelor de documente juridice cu caracter litigios;

– Reprezentarea intereselor în faţa autorităţilor publice centrale şi locale (cu excepţia instanţelor de judecată);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.Serviciile de marketing trebuie să includă în mod obligatoriu:

 

– Audit de marketing;

– Consultanţa strategică şi operaţională de marketing;

– Consultanţa strategică de vânzări;

– Servicii de comunicare şi publicitate;

– Alocarea bugetelor de marketing;

– Soluţii strategice de dezvoltare;