Portalul Corporativ
ACADEMICA

Inovatiile incep aici

REGULAMENT cu privire la crearea și funcționarea Parcului științifico – tehnologic și/sau Incubatorului de inovare

PROIECT DE LEGE

I. DISPOZIŢII GENERALE

 1. Regulamentul cu privire la crearea şi funcţionarea parcului ştiinţifico-tehnologic şi incubatorului de inovare (în continuare Regulament) elaborat în conformitate cu Legea cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi alte acte normative.
 2. Regulamentul stabileşte procedura de creare şi funcţionare a parcului tiinţifico-tehnologic şi incubatorului de inovare, metodele de colaborare a rezidenţilor, administratorului, şi altor relaţii juridice, care au loc la procesul de activitate al parcului ştiinţifico-tehnologic şi incubatorului de inovare.

 

II. CREAREA PARCULUI ŞTIINŢIFICO-TEHNOLOGIC ŞI/SAU INCUBATORUL DE INOVARE

 • Parcul ştiinţifico-tehnologic sau incubatorul de inovare poate fi creat la propunerea autorităţilor publice centrale şi locale, unui cluster, Academiei de Ştiinte a Moldovei, unei asociaţii create prin acord de asociere, instituţiilor superioare de învaţămînt sau a unui agent economic – „numit fondator”.
 • Parcul ştiinţifico-tehnologic şi incubatorul de inovare se creeaza la decizia Guvernului RM Consiliului Suprem pentru Ştiintă şi Dezvoltare Tehnologica al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (denumit în continuare Consiliul Suprem, Ministerul Economiei), în baza documentelor de constituire depuse de către solicitanţii creării parcului ştiinjifico-tehnologic şi/sau incubatorului de inovare.”
 •  Parcul ştiinţifico-tehnologic şi incubatorul de inovare este administrat de către admministrator în baza Legii prezentului Regulament a parcului ştiinţifico-tehnologic şi/sau incubatorului de inovare, altor acte legislative, precum şi în baza contractelor încheiate cu fondatorii şi rezidenţii parcului ştiinţifico-tehnologic sau incubatorului de inovare respectiv.
 •  În cazul în care parcul ştiinţifico-tehnologic sau incubatorul de inovare a fost creat în baza cotelor de participaţie ale membrilor unui cluster, modificarea componenţei clusterului nu poate servi drept temei pentru rezilierea contractelor încheiate între Administratorul parcului şi/sau incubatorului de inovare şi rezidenţii respectivi. Includerea în cluster a unor noi membri se efectuează cu acordul prealabil al organului prin decizia căruia a fost creat parcul.
 • Relaţiile patrimoniale legate de activitatea parcului ştiinţifico-tehnologic sau incubatorului de inovare se stabilesc prin contractele încheiate între fondatori, precum şi de Administratorul parcului ştiinţifico-tehnologic şi/sau al incubatorului de inovare cu fondatorii şi rezidenţii respectivi.

Pentru constituirea parcului ştiinţifico-tehnologic şi/sau incubatorului de inovare solicitanţii depun la sediul Guvernului (Ministerul Economiei, Consiliul Suprem) următoarele documente:

 – cererea cu privire la instanţa de creare a parcului ştiinţifico-tehnologic şi/sau incubatorului de inovare;

 – contractul de asociere în participaţiune, încheiat de către fondatori în scopul creării parcului ştiinţifico-tehnologic şi/sau incubatorului de inovare;

 – dovada, că sînt disponibile, pe perioada de activitate preconizată, amplasamentele şi sînt asigurate necesităţile de locaţie necesare pentru crearea şi funcţionarea ulterioară a parcului ştiinţifico-tehnologic şi/sau incubatorului de inovare, după caz;

 – informaţia privind existenţa potenţialului uman calificat disponibil pentru activitatea în cadrul parcului ştiinţifico-tehnologic şi/sau incubatorului de inovare, după caz, inclusiv informaţia privind eventualii solicitanţi ai titlului de rezident al parcului ştiinţifico-tehnologic şi/sau incubatorului de inovare şi proiectele ce urmează să fie implementate în cadrul acestora;

 – acordul autorităţilor locale privind crearea pe teritoriul ce se află în jurisdicţia acestora a parcului ştiinţifico-tehnologic şi/sau incubatorului de inovare;

 – propunerile fondatorilor privind eventualele persoane juridice candidate la concursul pentru obţinerea statutului de administrator al parcului ştiinţifico-tehnologic şi/sau incubatorului de inovare.

 • AITT anunţă concurs în mass-media privind selectarea Administratorului Parcului Ştiinţifico-Tehnologic şi Incubatorului de Inovare şi rezidenţilor conform Regulamentului cu privire la procedura de oferire a statutului de rezident şi administrator al parcului ştiinţifico-tehnologic şi incubatorului de Inovare.
 • După selectare în baza de concurs, administratorul parcului ştiinţifico-tehnologic şi incubatorului de inovare, încheie un contract de administrare cu AITT şi contract de asociere împreună cu rezidenţii săi în parcul ştiinţifico-tehnologic şi incubatorul de inovare.
 • Contractul de asociere tip în parcul ştiinţifico-tehnologic şi incubatorul de inovare este aprobat de către AITT (sau organul de creare a parcului/incubatorului).

 

III. PROCEDURA DE FUNCŢIONARE AL PARCULUI ŞTIINŢIFICO-TEHNOLOGIC ŞI/SAU INCUBATORUL DE INOVARE

 • Obiectivele de bază ale subiecţilor parcului ştiintifico-tehnologic sînt:

– elaborarea şi fabricarea produselor inovaţionale în baza rezultatelor cercetării sau transferului de tehnologii;

– motivarea şi susţinere agenţilor economici care se implică în implementarea rezultatelor cercetării şi însuşirea de noi tehnologii;

– atragerea investiţiilor la realizarea proiectelor de implementare a inovaţiilor;

– orientarea activităţii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării spre necesităţile pieţei interne şi externe, în baza studiilor privind competitivitatea produselor autohtone şi posibilităţile de însuşire în producţie a unor noi produse sau de perfecţionare a celor existente;

– crearea locurilor de muncă;

– corelarea procesului de formare a specialiştilor în instituţiile de învăţămînt cu necesităţile economiei naţionale;

 • Obiectivele de bază ale subiecţilor incubatorului de inovare sînt:

– însuşirea în practică a unor noi tehnologii, produse şi servicii prin susţinerea financiară, informaţională şi consultativă a persoanelor fizice şi juridice rezidenţi ai incubatorului respectiv;

– atragerea în activităţile de inovare a intreprinderilor mici şi mijlocii, a studenţilor, doctoranzilor şi postdoctoranzilor prin crearea condiţiilor favorabile pentru această activitate;

– identificarea oportunităţior de inovare, mediatizarea acestora în scopul utilizării în economia naţională;

 • Fondatorii parcului şţiinţifico-telinologic şi/sau incubatorului de inovare au urmatoarele atribuţii şi sarcini:

– încheie contractul de asociere în scopul creării şi funcţionării parcului ştiintifico-tehnologic şi/sauincubatorului de inovare, prin care stabilesc angajamentele, drepturile şi relaţiile patrimoniale de investire a resurselor materiale şi financiare, legate de activitatea parcului ştiinţifico-tehnologic şi/sau incubatorului de inovare, după caz;

– stabilesc obiectivele parcului ştiinţifico-tehnologic şi/sau incubatorului de inovare, dupa caz;

– participă la evaluarea activităţii parcului ştiintifico-tehnologic şi/sau incubatorului de inovare, dupa caz;

– contribuie la atragerea investitorilor şi inventatorilor în activitatea parcurilor ştiintifico-tehnologice şi incubatoarelor de inovare;

– înaintează propuneri Consiliului Suprem privind dezvoltarea sau sistarea activităţii parcului ştiintifico-tehnologic şi/sau incubatorului de inovare, cînd este cazul;

 • Administratorul parcului ştiinţifico-tehnologic sau incubatorului de inovare are urmatoarele atribuţii şi sarcini:- administrează parcul ştiinţifico-tehnologic sau incubatorul de inovare, dupa caz, în conformitate cu prevederile prezentei legi, regulamentului parcului ştiinţifco-tehnologic şi/sauincubatorului de inovare, precum şi în conformitate cu prevederile altor acte legislative şi normative în vigoare;

– prestează servicii de dare în arendă/locaţiune a terenurilor, spaţiilor, precum şi a altor utilităţi, servicii de consultanţă în domeniul inovaţiilor şi tehnologiilor, alte servicii în conformitate cu regulamentul parcului ştiinţifico-tehnologic şi/sau incubatorului de inovare, contractele încheiate cu rezidenţii, respectiv, ai parcului ştiinţifico-tehnologic şi/sau incubatorului de inovare;

– bunurile imobile din cadrul parcului ştiinţifico-tehnologic sau incubatorului de inovare, inclusiv sectoarele de teren, pot fi date în locaţiune/arendă doar rezidenţilor parcului ştiinţifico-tehnologic sau incubatorului de inovare, conform prezentei legi;

–  activele neutilizate ale Întreprinderilor de stat/municipale şi ale societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public se dau în locaţiune în conformitate cu Legea privind    administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, iar sectoarele de teren se dau în arendă în conformitate cu Legea privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului;

– termenul de locaţiune a activelor Întreprinderilor de stat/municipale şi ale societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public, precum şi ale contractului de arendă a sectoarelor de teren proprietate publică din cadrul parcului ştiinţifico-tehnologic, nu poate depăşi termenul-limită pentru care a fost acordat statutul parcului ştiinţifico-tehnologic şi/sau incubatorului de inovare;

– asigură evidenţa şi integritatea patrimoniului parcului ştiinţifico-tehnologic şi incubatorului de inovare;

– elaborează, cu concursul Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, proiectul programului bugetar pentru implementare la fiecare proiect de inovare şi  transfer tehnologic cu reflectarea concretă a mijloacelor financiare din sursele de finanţare publice şi private;

– desfăşoară activităţi de atragere a investiţiilor pentru dezvoltarea parcului ştiintifico-tehnologic şi incubatorului de inovare;

–  angajează prin concurs personalul încadrat în prestarea serviciilor rezidenţilor parcului ştiintifico-tehnologic şi incubatorului de inovare;

– crează, întreţine şi acumulează baza de date pe profilul activităţii parcului ştiinţifico-tehnologic şi incubatorului de inovare;

–  perfectează şi prezintă instanţelor superioare rapoarte trimestriale şi anuale referitoare la activitatea parcului ştiintifico-tehnologic şi/sau incubatorului de inovare, precum şi a rezidenţlor respectivi;

–  reprezintă parcul ştiinţfico-tehnologic şi/sau incubatorul de inovare, după caz, în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu acestea;

–  asigură utilizarea raţională şi potrivit destinaţiei a mijloacelor financiare şi materiale alocate de către stat sau de către unităţile administrativ-teritoriale, fondatori, precum şi a celor alocate din alte surse publice;

–  elaborează proiecte de dezvoltare a parcului ştiintifico-tehnologic şi incubatorului de inovare;

–  înaintează propuneri privind promovarea şi implementarea proiectelor de inovare şi transfer tehnologic. Colectează business idei de la persoane fizice şi juridice, privind expertiza lor prealabilă în calitate de rezident a parcului şi incubatorului de inovare respectiv.

 • Administratorul incubatorului de inovare:

– oferă utilaje, echipamente, accesorii care sînt disponibile, pentru personalul încadrat nemijlocit în realizarea proiectelor, gratuit, sau în locaţiune la рreţuri mai mici ca cele de piaţă;

– acordă rezidenţilor:

 1. servicii de marketing, contabilitate, juridice, de evaluare şi promovare a proprietăţii intelectuale, la preţuri mai mici ca cele de piaţă;
 2. asistenţă pentru accesarea fondurilor în cadrul unor programe naţionale şi internaţionale;
 3. servicii de comunicare-infomare, rесерţiе, secretariat;
 4. organizează cursuri pentru dezvoltarea competenţelor în afaceri;
 5. organizează întruniri şi alte manifestaţii în scopul stabilirii legăturilor de colaborare între rezidenţii incubatorului şi persoane fizice şi juridice, inclusiv identifică partenerii din mediul universitar şi de cercetare.
 • Administratorul parcului ştiiţifico-tehnologic şi incubatorului de inovare aprobă în baza deciziei a comisiei de concurs, proiectele de inovare şi transfer tehnologic, care trebuie realizate de către rezidenţi.

 

IV. PATRIMONIUL PARCULUI ŞTIINŢIFICO-TEHNOLOGIC ŞI/SAU INCUBATORUL DE INOVARE

 • Terenul şi alte bunuri utilizate de către administrator şi rezidenţi în cadrul parcului ştiinţifico-tehnologic sau incubatorului de inovare sînt cotele de participaţie ale fondatorilor parcului ştiinţifico-tehnologic si/sauincubatorului de inovare, după caz, precum şi ale administratorului şi rezidenţilor respectivi.
 • În cazul în care parcul ştiinţifico-tehnologic sau incubatorul de inovare a fost creat în baza cotelor de participaţie ale membrilor unui cluster, modificarea componentei clusterului nu poate servi drept temei pentru rezilierea contractelor încheiate între administratorul parcului şi/sau incubatorului de inovare şi rezidenţii respectivi. Includerea în cluster a unor noi membri se efectuează cu acordul prealabil al organului de constituire.
 • Relaţiile patrimoniale legate de activitatea parcului ştiintifico-tehnologic sau incubatorului de inovare se stabilesc prin contractele încheiate între fondatori, precum şi de administratorul parcului ştiintifico-tehnologic şi/sau al incubatorului de inovare cu fondatorii şi rezidenţii respectivi.
 • Sectoarele de teren şi alte bunuri imobile destinate creării şi funcţionării incubatorului de inovare, trebuie să fie în proprietatea sau sa fie transmise în folosinţa administratorului incubatorului de inovare pe durata preconizată de activitate a acestuia.
 • În cazul transmiterii sectoarelor de teren şi altor bunuri imobile în folosinţa administratorului parcului ştiintifico-tehnologic şi/sau incubatorului de inovare, acestea nu trebuie să facă obiectul unor litigii şi să fie transmise pentru desinaţia respectivă pe toată durata preconizată de funcţionare a parcului ştiintifico-tehnologic şi/sau incubatorului de inovare.
 • Durata preconizată de funcţionare a parcului ştiintifico-tehnologic şi/sau incubatorului de inovare nu poate fi mai mică de 10 ani fiind stabilită în contractul de asociere încheiat între fondatori şi nominalizată în textul deciziei organelor de constituire.

 

V. SUPORTUL FINANCIAR ŞI MATERIAL AL ACTIVITĂŢII EFECTUATE

ÎN CADRUL PARCULUI ŞTIINŢIFICO-TEHNOLOGIC ŞI/SAU INCUBATORULUI DE INOVARE

 

 • Cheltuielile legate de crearea şi extinderea spaţiilor şi dezvoltarea infrastructurii parcului ştiintifico-tehnologic sau incubatorului de inovare, precum şi de exploatare a acestora, pot fi acoperite din sursele fmanciare bugetare şi private, inclusiv din surse financiare externe, donaţii, precum şi din sursele provenite nemijlocit din activitatea întreprinderii administratoare sau rezidenţilor respectivi.
 • Pentru susţinerea financiară a proiectelor de inovare şi transfer tehnologic, realizate de rezidenţii parcului ştiinfifico-tehnologic şi a incubatorului de inovare, pentru dezvoltarea infrastructurii parcului sau incubatorului în cadrul acestora se crează fondul de dezvoltare al parcului ştiintifico-tehnologic sau incubatorului de inovare care este format din surse bugetare private, inclusiv alocate de către Guvern pentru cercetare şi inovare, din surse alocate de către mebrii clusterului şi a fondatorilor din surse alocate de către rezidenţi după începutul producţiei şi serviciilor în serie, în mărime de la 1% pînă la 3% din volumul total al producţiei inovaţionale realizate, în conformitate cu contractul încheiat, şi din surse alocate de investitori privaţi.
 • Fondul de dezvoltare a parcului ştiinţifico-tehnologic şi a incubatoruluide inovare este administrat de Consiliul de administrare a Fondului, în frunte cu administratorul parcului ştiinţifico-tehnologic sau incubatorului de inovare.

Consiliul Fondului este format din reprezentanţii ai Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, membrii clusterului şi fondatorilor care au alocat anumite surse, rezidenţi care au alocat surse conform volumului de comercializare a producţiei sale inovaţionale şi care depăşeşte valoarea serviciilor parcului ştiintifico-tehnologic/incubatorului de inovare şi investitorilor privaţi.

 Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic elaborează regulamentul tip de funcţionare a fondului, care ulterior trebuie să fie selectat şi aprobat de Consiliul de administrare a fondului, luînd în consideraţie specificul fiecărui parc ştiinţifico-tehnologic/incubator de inovare.

Mijloacele financiare pentru realizarea proiectelor de inovare în cadrul parcului ştiinţifico-tehnologic şi a incubatorului de inovare, de către rezidenţii acestor structuri, alocate din fondul de dezvoltare a parcului ştiinfifico-tehnologic a incuhatorului de inovare, sunt destinate pentru:

 • Creditarea integrală şi parţială (pîna la 50%) fără dobîndă (în condiţiile indexării inflaţioniste) a proiectelor de inovare şi transfer tehnologic în mărimea prevăzută de programul bugetar al fiecărui proiect în parte şi care urmează a fi implementate de rezidenţii parcului ştiinţifico-tehnologic şi a incubatorului de inovare;
 • Compensarea totală sau parţială a procentelor plătite de rezidenţii parcului ştiintifico-tehnologic şi a incubatorului, băncilor comerciale şi altor organizaţii de creditare care au oferit credite pentru proiectele din domeniul inovării şi a transferului tehnologic;
 • Oferirea garanţiilor guvernamentale băncilor comerciale creditoare de proiecte în domeniul inovării şi a transferului tehnologic;
 • Asigurarea de bunuri pentru realizarea proiectelor inovaţionale;
 • Funcţionarea, reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii parcului ştiintifico-tehnologic şi a incubatorului de inovare;
 • Compensarea diferenţei între preţul de piaţă şi cel achitat pentru serviciile (inclusiv cele gratuite), prestate de către parcul ştiintifico-tehnologic şi incubatorul de inovare, deasemenea dezvoltarea infrastructurii inovaţionale şi finanţarea proiectelor rezidenfilor;
 • Atragerea mijloacelor financiare, a resurselor materiale din surse private de rezidenţii parcului ştiinfifico-tehnologic/incubatorului de inovare pentru realizarea proiectelor în domeniul inovării şi transferului tehnologic se realizează în baza unor condiţii reciproc avantajoase între persoanele juridice, persoanele fizice şi rezidenţii parcului ştiinfiftco-tehnologic şi a incubatorului de inovare;
 • Mijloacele financiare proprii ale Administratorului parcului ştiintifico-tehnologic sau a incubatorului de inovare se formează din mijloacele alocate de Guvern pentru cercetare şi inovare, pentru dezvoltarea şi functionarea parcurilor ştiinfifico-tehnologice şi a incubatoarelor de inovare, din plata serviciilor oferite rezidenţilor la preţuri reduse, compensaţii din Fondul dezvoltării parcului ştiinfifico-tehnologic şi a incubatorului de inovare, pentru serviciile (inclusiv cele gratuite), prestate rezidenţilor, donaţii sponsorizări şi din activitatea antreprenorială proprie;
 • Aportul financiar şi material utilizat pentru crearea infrastructurii şi altor utilităţi ale parcului ştiintifico-tehnologic şi incubatorului de inovare este luat la evidenţa contabilă de către administrator ca cote de participaţie ale investitorilor respectivi. Facilităţi şi stimulente acordate la crearea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarelor de inovare;
 • În scopul implementării proiectului respectiv, statutul de rezident al parcului ştiintifico-tehnologic sau incubatorului de inovare oferă dreptul de a beneficia de facilităţi prevăzute de Legislaţia în vigoare şi alte acte legislativ-normative;
 • Pentru a facilita crearea şi activitatea parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarelor de inovare, statul, prin intermediul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, acordă administratorului rezidenţilor parcului ştiintifico-tehnoiogic şi incubatorului de inovare urmatoarele stimulente:

– atribuirea în folosinţă gratuită administratorului parcului ştiinţifico-tehnologic şi incubatorului de inovare a activelor proprietate publica pentru crearea şi dezvoltarea parcului ştiintifico-tehnoiogic sau incubatorului de inovare;

– faciiităţi fiscale şi vamale prevăzute de legislaţia fiscală vamală;

– alocaţii finaciare, obţinute prin concurs în cadrul programelor de stat şi al proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării, acordate inclusiv pentru crearea şi/sau dezvoltarea infrastructurii şi a fondului de dezvoltare a parcului ştiintifico-tehnologic şi incubatorului de inovare;

– donaţii, sponsorizări şi investiţii;

Aplicarea de către administratorul parcului ştiinţifico-tehnologic pentru rezidenţii parcului respectiv a coeficientului de micşorare pînă la 0,3 a tarifului stabilit la calcularea plăţii pentru locaţiunea/arenda bunurilor proprietate publică stabilite în Legea bugetului de stat pe anul respectiv:

– alocarea mijloacelor financiare pentru crearea infrastructurii tehnice şi de producţie din contul finanţării pentru crearea infrastructurii tehnice şi de producţie a parcului ştiintifico-tehnologic sau a incubatorului de inovare de la bugetul de stat, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi Fondul National de Dezvoltare Regională;

 • În cazul în care parcul ştiinţifico-tehnologic sau incubatorul de inovare este fondat în baza proprietăţii private, proprietarul patrimoniului respectiv stabileşte independent tarifele de prestare a serviciilor, inclusiv de dare în locaţiune/arendă a bunurilor. Facilităţi pentru personalul parcului ştiintifico-tehnologic şi al incubatorului de inovare;
 • La concursurile organizate pentru angajarea în activităţile desfăşurate în parcurile ştiintifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare, cadrele ştiinţifico-didactice, inventatorii, cercetătorii ştiiintifici, doctoranzii şi studenţii au prioritate faţă de alţi pretendenţi;
 • Activitatea doctoranzilor şi studenţilor în cadrul parcului ştiinţifico-tehnologic sau incubatorului de inovare poate fi echivalată cu activităţile de practică în producţie sau laborator de specialitate, în conformitate cu programul de studiu respectiv;
 • Personalul din sfera ştiinţei şi inovării angajat de administratorul şi de rezidenţii parcului ştiintifico-tehnologic, precunm şi de administratorul şi de rezidenţii incubatorului de inovare (cu excepţia personalului auxiliar), beneficiază de aceleaşi facilităţi ca şi personalul ştiintific şi/sau ştiintifico-didactic al organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării al instituţiilor de învaţămînt superior de stat, în cazul în care genul activităţilor acestora în cadrul parcului ştiintifico-tehnologic sau incubatorului de inovare este corespunzător domeniului ştiintific respectiv;

VI. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA ACŢIVITĂŢII PARCULUI ŞTIINŢIFICO-TEHNOLOGIC ŞI INCUBATORULUI DE INOVARE

 • Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic monitorizează activitatea parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarelor de inovare, susţine dezvoltarea acestora prin implementarea politicilor de inovare şi transfer tehnologic;
 • Evaluarea rezultatelor activităţii parcului ştiinţifico-tehnologic şi/sau incubatorului de inovare, precum şi, în particular, a rezidenţilor acestora, se efectuează după expirarea fiecărui an de activitate a parcului ştiinţifico-tehnologic şi incubatorului de inovare, după caz, de către o Comisie interdepartamentală constituită prin hotărîrea AITT (Consiliul Suprem, Ministerul Economie) din componenţa căreia fac parte reprezentanţii Ministerului Economiei, Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Agenţiei de Inovare şi Transfer Tehnologic, ministerelor de ramură administratorului şi fondatorilor;
 • Evaluarea se efectuează în conformitate cu Regulamentul de evaluare a rezultatelor activităţii parcurilor ştiinţifico-tehnologice, incubatoarelor de inovare şi rezidenţilor acestora;
 • Rezultatele evaluării activităţii rezidenţilor parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarelor de inovare, notificate în actul de evaluare, constituie drept temei pentru luarea deciziilor privind acordarea sau anularea ulterioară a facilităţilor prevăzute de lege;
 • Acordarea sau anularea facilităţilor rezidenţilor parcului ştiinţifico-tehnologic şi incubatorului de inovare se efectuează la decizia Comisiei interdepartamentale aprobată de AITT.

VII.  DISPOZIŢI FINALE

 

 • Retragerea autorizaţiei de funcţionare a parcului ştiinţifico-tehnologic şi/sau incubatorului de inavare:

– autorizaţia de funcţionare a parcului ştiinţifico-tehnologic şi/sau incubatorului de inovare se retrage prin hotărîre de Guvern în cazul în care evaluarea activităţii acestora, efectuată de către Comisia interdepartamentală de evaluare şi notificată în actul de evaluare, a reflectat opartunitatea aplicării unei asemenea măsuri;

– retragerea autorizaţiei de funcţionare a parcului ştiinţifico-tahnologic sau incubatorului de inovare atrage după sine pierderea statutului de administrator, precum şi de rezident al parcului ştiinţifico-tehnologic sau incubatorului de inovare respectiv;

 • Drept temei de retragere a autorizaţiei de funcţionare a parcului ştiinţifico-tehnologic sau incubatorului de inovare constituie:

         – activitatea neadecvată şi neeficientă a administratorului şi/sau rezidenţilor;

         – neîndeplinirea de către fondatori a obligaţiilor asumate prin contractul de asociere, care au afectat esenţial funcţionalitatea parcului ştiinţifico-tehnologic sau incubatorului de inovare;

         – parcul ştiinţifico-tehnologic sau incubatorul de inovare nu realizează obiectivele stipulate în prezenta lege şi regulamentul acestora;

         – existenţa unei decizii irevocabile de retragere a autorizaţiei de funcţionare, emisă de instanţa de judecată;

 • În cazul retragerii autorizaţiei de funcţionare a parcului ştiinţifico-tehnologic sau incubatorului de inovare, fondatorii, administratorul, rezidenţii şi alţi proprietari ai bunurilor, îşi exercită drepturile patrimoniale în corespundere cu prevederile contractelor încheiate între aceştia, datele evidenţei contabile a patrimoniului transmis pentru utilizare sau acumulat pe parcursul activităţii parcului ştiinşifico-tehnologic sau incubatorului de inovare, după caz.