Portalul Corporativ
ACADEMICA

Inovatiile incep aici

Legea Republicii Moldova cu privire la finanţarea activităţii venture (de risc)

PROIECT DE LEGE

Parlamentul adoptă prezenta lege organică

 

CAPITOLUL  I.  DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1. Obiectul legii

Prezenta lege reglementează raporturile juridice în domeniul finanţării activităţii venture (de risc), în special regimul juridic al fondurilor venture (de risc), companiilor venture (de risc), agenţilor şi brokerilor venture (de risc).

Articolul 2. Prevederile legii se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice care practică activitatea inovaţională şi/sau antreprenorială şi beneficiază de finanţare a activităţii venture (dc risc); autorităţilor administraţiei publice centrale locale, instituţiilor publice, precun autorităţilor/instituţiilor autonome care asigură controlul său gestionează mijloace ale bugetului public naţional în procesul de finanţare venture (de risc) a activităţii inovaţionale.

Articolul 3. Noţiuni principale.

În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni principale:

activitate inovaţională – procesul de creare de produse noi sau perfecţionate, elaborarea sau perfecţionarea unui proces tehnologic creat prin utilizarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice destinat ulterioarei utilizări practice;

activitate venture – sistemul de organizare a agenţilor economici privind formarea, distribuirea şi utilizarea fondurilor mijloacelor financiare pentru finanţarea întreprinderilor, care se dezvoltă rapid şi activează în sfera inovaţională:

finaare a activităţii venture (de risc) – investirea capitalului venture (de risc) de către investitor împreună cu subiectul activităţii inovaţionale pentru a finanţa etapele timpurii (seed stage, startup) sau de extindere a întreprinderii. Finanţarea poate lua forma achiziţionării acţiunilor ordinare, preferenţiale convertibile sau obligaţiuni corporativeÎn schimbul riscului relativ ridicat asumat investitorii primesc remuneraţie corespunzătoare sub formă de profit, redevenţe, acţiuni preferenţiale, creştere a valorii capitalurilor proprii într-o altă formă.

fond venture (de risc) – persoana juridică, sau întreprindere, creată de către două sau mai multe persoane juridice sau fizice, care intră în relaţii de drept în calitate de persoane fizice, şi funcţionează în cadrul aceleaşi companii în baza contractului de fondare între acestea. Fondul învesteşte prin achiziţionarea de acţiuni sau cote în capitalul statutar al subiecţilor activităţii inovaţionale pentru о perioadă limitată de timp (perioada depinde de timpul necesar pentru recuperarea capitalul investit cu un profit substanţial, dar de obicei, pentru o perioa de cel mult 7 ani). Fondul vinde acţiunile sau cota în capitalul statutar al subiecţilor activităţii inovaţionale atunci când comanditarii consideră că este atins nivelul maxim posibil al profitului.

fond venture al fondurilor – fond sub forma de societate pe acţiuni cu capital mixt din buget şi privat, în сотропеţа acţionarilor căruia intră structurile de stat împuternicite. Persoanele juridice private autohtone sau străine, organizaţii donatoare şi organizaţii financiare internaţionale. Fondul fondurilor investeşte resursele sale, în calitate de cote, în fondurile Venture, care se formează în ţară.

companie venture (de risc) – persoana juridică, indiferent de forma organizatorico-juridică specializată în furnizarea serviciilor de consultanţă responsabilă pentru administrarea capitalului venture (de risc) prevăzut de către fondul venture (de risc) pentru investiţii venture (de risc) în capitalul social al subiecţilor activităţii inovaţionale.

Infrastructură a finanţării venture (de risc) a activitaţii Inovaţionale – totalitatea organizaţiilor şi întreprinderilor care prestează un complex de servicii tuturor persoanelor fizice şi juridice care practică activitatea inovaţională pe teritoriul Republicii Moldova.

CAPITOLUL II.  FINANŢAREA VENTURE (DE RISC) A ACTIVITĂŢII INOVAŢIONALE

Articolul 4. Tipurile activităţii inovaţionale – obiecte ale finanţării venture (de risc)

(1) Către activităţi inovaţionale – obiecte ale finanţării venture (de risc) se atribuie: aplicarea rezultatelor finale, noi sau perfecţionate, ale activităţii din domeniul cercetării ştiinţifice şi transferului tehnologic realizate în forma de cunoaştere, produs, serviciu, proces competitive, noi sau perfecţionate, utilizate în activitatea practică şi/sau comercializate pe piaţă.

Acestea includ:

a) efectuarea studiilor de marketing, patentare-brevetare, analitico-informaţionale;

b) modernizarea tehnologică şi pregătirea procesului de producţie;

c) testarea noilor procese, tehnologii, articole sau produse;

d) crearea şi dezvoltarea activităţi inovaţionale ce presupune un grad de risc, inclusiv parcuri ştiintifico-tehnologice şi incubatoare de inovare;

e) căutarea, selectarea, evaluarea ideilor de afaceri elaborarea planurilor de afaceri ale proiectelor în domeniul inovării şi transferului tehnologic;

f) asistenţa în realizarea proiectelor de inovare şi transfer tehnologic;

g) formarea profesională, reconversia dezvoltarea competenţelor pentru inovare;

h) asigurarea dreptului de autor, cu activitatea adiţională acestui proces de rând cu asigurarea confidenţialităţii informaţiei ştiinţifice, tehnice şi comerciale;

1) organizarea procesului de finanţare a activităţilor enumerate în prezentul articol;

j) alte tipuri de lucrări de suport a activitaţii inovaţionale care nu contravin cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

(2) Este interzisă finanţarea venture (de risc) a activităţilor, care nu corespund standartelor sanitare, de mediu, altele, stabilite de legislaţia în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, sau în detrimentul drepturilor ocrotite de lege şi interesele persoanelor fizice şi juridice.

 

CAPITOLUL  III. SUBIECŢII ACTIVITĂŢII VENTURE (DE RISC) ŞI  INFRASTRUCTURA EI

 

Articolul 5. Subiecţii activităţii venture (de risc)

(1) Subiecţi ai activităţii venture (de risc) pot fi persoanele juridice rezidenţi ai Republicii Moldova, indiferent de forma juridică de organizare şi tipul de proprietate, pcrsoanele fizice asociate – cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apartizi.

 (2) Subiecţii activităţii venture (de risc) pot fi pe poziţia de comanditari sau/şi executori în cadrul programelor proiectelor în domeniul inovării şi transferului tehnologic, la bugetul de stat, bugetele locale fondurile extrabugetare, în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

Articolul 9. Condiţii de realizare a susţinerii de către stat a finanţării activităţii venture (de risc)

(1) Susţinerea de către stat a finanţării activităţii venture (de risc) se acordă numai pentru perioada de aplicare a acestei activităţi.

(2) Susţinerea de către stat a realizării proiecielor de inovare si transfer tehnologic se acordă subiecţilor activităţii venture sub formă de parteneriat public-privat pe perioada de recuperare prin intermediul fondurilor venture, dar nu mai mult de termenul de răscumpărare de către fond a activelor sale.

(3) Susţinerea financiară de către stat a fondurilor venture si a companiilor venture se acordă sub formă de parteneriat public-privat pe termen de realizare a proiecielor de către subiecţii activităţii inovaţionale.

(4) Instituţiile publice au dreptul să furnizeze fondurilor venture şi companiilor venture (de risc), precum şi subiecţilor-beneficiari ai finanţării activităţii venture (de risc) birouri, spaţii industriale şi alte obiecte ale proprietăţii gestionate de stat în arendă, cu tarife minimale.

Articolul 10. Realizarea de către stat a finanţării activităţii venture (de risc)

(1) Finanţarea activităţii venture (de risc) se realizează de către stat prin intermediul:

a) autorităţilor executive ale Republicii Moldova în limitele stabilite de către Guvernul Republicii Moldova;

b) autorităţilor executive ale administraţiei publice locale: primari, preşedinte de raion, comitetului executiv al ATO Găgăuziei, primarul general al тип. Chişinău;

c) instituţiilor publice care exercită atribuţii în cadrul susţinerii de către stat a finanţării venture (de risc);

(2) În procesul realizării de către stat a finanţării activităţii venture (de risc) se întreprind măsuri şi se alocă surse pentru susţinerea antreprenoriatului prin intermediul programelor de susţinere a activităţilor inovaţionale şi programelor de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii.

(3) Cheltuielile bugetare pentru finanţarea activităţii venture (de risc) se alocă în conformitate cu articolul Finanţarea activităţii venture (de risc)” a Legibugetului.

Mărimea cheltuielilor bugetare alocate se determină de către Guvern. reieşind din numărul proiectelor de inovare şi transfer tehnologiînregistrate şi necesităţilor în finanţarea acestor proiecte, în limitele parteneriatului public-privat.

(4) Distribuirea surselor bugetare pentru realizarea de către stat a finanţării venture (de risc) se realizează de către Guvernul Republicii Moldova în conformitate cu articolul „Finanţarea activităţii venture (de risc)” a Legii bugetului.

Articolul 11. Facilităţi fiscale de susţinere de către stat a finanţării activităţii venture (de risc) Fondurile venture (de risc) şi companiile venture (de risc):

a) utilizează înlesnirile fiscale conform legislaţiei fiscale;

b) au dreptul de a atrage în calitate de surse de finanţare activităţii venture (de risc) a proiectelor din domeniul inovării şi transferului tehnologic entităţilor similare care dispun de resurse financiare libere. Sursele financiare indicate vor beneficia de scutiri fiscale, de rând cu alte surse de finanţare a activităţii venture (de risc).

 

CAPITOLUL  V.  FONDURILE VENTURE (DE RISC) ŞI  COMPANIILE VENTURE (DE RISC)

 

Articolul 12. Fondurile venture (de risc).

(1) Fondul venture (de risc) se fondează sub două forme: ca persoane juridice: societate pe acţiuni, societate cu răspundere limitată, fond de investiţii mutual sau complex patrimonial creat în baza unui contract de fondare, încheiat între participanţi sub formă de parteneriasimplu sau în comandităÎn denumirea fondului trebuie să fie utilizat obligatoriu cuvântul „ venture “.

(2) Fondul venture este un agent economic, creat de către două sau mai multe persoane juridice, de orice formă organizatorico-juridică şi/sau persoane fizice, care şi-au unit capitalul său activele în scopul desfăşurării activităţi comune de afaceri.

(3) În cazul în care fondul venture (de risc) nu are statut de persoană juridică el acţionează în raporturi juridice ca persoană fizică. Participanţii unui astfel fond sunt răspunzători pentru obligaţiile fondului numai în măsura părţii de capital social cu care au contribuit şi/sau cu alte active.

(4) Activitatea principală a fondului venture (de risc) sunt investiţiile în capitalul social a unei societăţi pe acţiuni, în cota-parte a capitalului unei societăţi cu raspundere limitată sau a altui subiect al activităţii inovaţionale.

(5) Fondul venture (de risc) este creat în formă de societate închisă. Fondul venture (de risc) participă la achiziţii publice, chestionarea acţiunilor în firme-fiice. Capitalul minim de risc nu poate fi mai mic de 500 mii de lei.

(6) În scopul de a accelera dezvoltarea inovaţională Guvernul Republicii Moldova, în colaborare cu persoanele juridice, care au mijloace financiare libere, resurse ale donatorilor internaţionali, organizaţiilor financiare internaţionale creează în baza parteneriatului public privat Fondul fondurilor venture, a cărui funcţie principală este de a învesti în fondurile venture (de risc), cu un capital de stat mixt.

Fondul fondurilor venture nu are dreptul să investească resursele sale nemijlocit în proiectele companiilor intreprinderilor inovaţionale.

Articolul 13. Tipurile de tranzacţii care vor fi realizate de către fondurile venture (de risc)

(1) Fondul venture (de risc) are dreptul la următoarele tranzacţii:

a) tranzacţii de achiziţionare, administrare şi înstrăinare a cotelor în capital (acţiuni, cote de participare) societăţilor comerciale;

b) tranzacţii de creditare a persoanelor juridice-fiice în capitalul cărora are cota-parte;

c) plasarea fondurilor excedentare pe conturi (depozit) în instituţiile de creditare sau achiziţionarea titlurilor de creanţă;

d) atragerea împrumuturilor şi emiterea titlurilor de creanţă;

c) achiziţionarea imobilelor şi terenurilor exclusiv în scopul organizării propriilor birouri sau crearea şi dezvoltarea infrastructurii activităţii inovaţionale venture (de risc).

(2) Alte tranzacţii fondurile venture (de risc) pot încheia în cazuri excepţionale, când necesitatea încheierii acestora decurg nemijlocit din domeniul activităţii principale a fondului.

(3) La momentul achiziţionării de fondul venture (de risc) a cotei în capitalul altei persoane juridice, costul acesteia nu trebuie să depăşească 25% din valoarea contabilă actuală a activelor fondului venture (de risc).

(4) Fondurile venture (de risc) pot dobândi cote în capitalul altor persoane juridice, cu condiţia că cota acestora să nu depăşească 49% din numărul total de voturi. Ca excepţie pentru întreprinderile care nu efectuează tranzacţii la bursă, regula în cauză poate fi încalcată о singură dată, însă pe parcursul a opt ani fondurile venture (de risc) sunt obligate să aducă cota sa până la valoarea ce nu depăşeşte 49%.

(5) Fondul venture (de risc) nu are dreptul să-şi păstreze mizele dobândite în capitalul altor persoane juridice mai mult de 12 ani.

(6) Fondul venture (de risc) nu este în drept de a achiziţiona cote în capitalul persoanelor juridice care sunt companii-mame, sau au о companie-mamă în calitate de membru. Fondul venture (de risc), cu excepţia fondurilor create în formă de „fond de fonduri” nu poate achiziţiona cote în capitalul altui fond venture (de risc).

(7) Încălcarea cerinţelor de mai sus privind participarea fondului venture (de risc) în capitalul persoanelor juridice nu implică invaliditatea operaţiunilor în cauză. În timp rezonabil, fondul venture (de risc) este obligat să elimine încălcările prin încheierea tranzacţiilor de instrăinare a cotelor deţinute ilegal în capital.

(8) Nici unul dintre membrii (acţionarii) a unui fond venture (de risc) nu este în drept să controleze direct sau indirect mai mult de 40% din capitalu(drepturile de vot) fondului venture (de risc) la expirarea perioadei de cinci ani de la momentul instituirii.

(9) Participanţii (invesiitori) trebuie să fie gata în procesul investirii mijloacelor financiare în capitalul altei persoane juridice, în orice moment, de a furniza mijloace financiare în cadrul obligaţiilor sale, în caz contrar, cota lor în venitul fondului poate fi redusă proporţional cu suma mijloacelor financiare care nu au fost prezentate.

(10) Membrii (acţionari) ai fondului nu au dreptul de aşi retrage investiţiile sau angajamentele lor pe durata întreagă a activităţii fondului venture (de risc).

Articolul 14. Companiile venture (de risc)

(1) Companie venture (de risc) este considerată persoana juridică de orice formă organizatorico-juridică, a cărui principală funcţie este de a administra activele fondurilor venture (de risc), în baza comercială.

(2) Volumul activelor proprii ale companiei venture (de risc) nu trebuie să fie mai mică de 100 mii de lei şi cel puţin 10% din volumul activelor fondurilor venture (de risc) administrate de compania venture (de risc). În cazul nerespectării condiţiei date, compania venture poate fi lipsită de dreptul administrării activelor fondului venture.

(3) Compania venture (de risc) este în drept de a administra activele mai multor fonduri venture (de risc).

(4) Principalele activităţi ale companiei de risc sunt:

a) selectarea şi examinarea preliminară a proiectelor cu perspectiva în domeniul de inovare transfer de tehnologie întreprinderilor inovatoare, obiecte ale investirii mijloacelor fondurilor venture (de risc);

b) organizarea şi desfăşurarea analizei pre-comerciale a proiectelor selectate pentru selecţia înnaltă a obiectelor de investiţiilor;

c) administrarea proiectelor în derulare participarea la administrarea întreprinderilor inovatoare în care sunt investite mijloacele fondurilor venture (de risc);

Articolul 15. Agenţi Venture (de risc).

(1Compania venture (de rise) pot efectua activitatea venture (de risc) prin agenţi venture.

(2) Agent venture este considerată persoana fizică sau juridică care acţionează în numele companiei venture (de risc), şi conform delegaţiei lor, în conformitate cu prezentarea de acreditări.

 

CAPITOLUL VI.  CĂUTAREA, SELECTAREA, EXPERTIZAREA, SUSŢINEREA FINANCIARĂ

PRIN PROIECTE ÎN DOMENIUL ACTIVITĂŢII DE INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC

 

Articolul 16. Selectarea ideilor de afaceri inovatoare.

(1) Funcţia de selectare a ideilor de afaceri inovaţionale sunt exercitate de companiile venture, care anunţă periodic prin Internet mass-media despre selecţia prin concurs a ideilor de afaceri, şi condiţiile realizării lui.

(2) Căutarea ideilor de afaceri inovatoare care sunt potrivite pentru implementare comercială este efectuată de compania venture prin intermediul agenţilor venture, recompensele financiare ale cărora depind de cantitatea şi calitatea ideilor selectate disponibilitatea lor pentru implementarea comercială.

 Articolul 17. Expertiza ştiinţifică, tehnică şi economico-financiară a idei de afaceri inovatoare.

(1) Evaluarea preliminară a ideilor de afaceri se efectuează de către agenţii venture, ai companiilor venture pe baza unor criterii, cum ar fi inovaţia tehnologică, atractivitatea comercială pregătirea pentru implementare.

(2) Ideile proiectelor de afaceri acceptate după evaluarea preliminară sunt supuse unei expertizări complexe cu participarea experţilor tehnici notorii analiştilor de afaceri, iar în  baza concluziilor acestora conducerea companiei venture adoptă decizia despre lansarea proiectului şi investiţiile în acesta.

(3) Proiecte în domeniul de inovare şi transfer tehnologic selectate de către Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic pentru plasarea directă în parcurile ştiinţifico-tehnologic incubatoarele de inovare trebuie să fie supuse examinării, în conformitate cu legislaţia.

Articolul 18. Asistenţa financiară pentru proiectele din domeniul de inovare şi transfer tehnologic.

(1) Companiile venture şi fondurile venture (de risc) organizează asistenţa financiară a proiectelor puse în aplicare. În aceste scopuri se alocă mijloace financiare pentru:

a) elaborarea planului de afaceri pentru proiectul inovaţional expertiza planului de afaceri existente;

b) evaluarea şi protecţia drepturilor de proprietate intelectuală a autorilor proiectului;

c) construirea unui model financiar al proiectului de afaceri;

d) căutarea şi de atragerea finanţării venture (de risc), sprijinul patrimonial şi subvenţionarea pentru executarea proiectelor;

e) selectarea şi angajarea de personal pentru executarea proiectului, managementul, monitorizarea proiectelor,

(2) În primii ani de activitate a subiecţilor activităţii inovaţionale care realizează proiecte în domeniul inovării şi transferului tehnologic pot întroduce capitalul social costul proprietăţii intelectuale, elaborării care a stat la baza proiectului inovaţional, evaluate în conformitate cu legislaţia aplicabilă.

 

CAPITOLUL  VII.  CONTROLUL DE STAT ŞI SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂŢII VENTURE (DE RISC)

Articolul 19. Înregistrarea şautorizarea participanţilor la activităţile venture

(1) Companiile venture funcţionează pe bază de licenţă eliberată de către autoritatea publică executivă, numită de Guvern responsabilă pentru supravegherea activităţii venture în temeiul cererii la care se anexează:

a) actele de constituire;

b) certificatul de înregistrare;

c) informaţiile cu privire la volumul mijloacelor proprii;

d) argumentele economice privind fezabilitatea activităţii venture;

e) informaţiile cu privire la directorii şi adjuncţii lor;

(2) Autoritatea publică executivă responsabilă pentru supravegherea activităţii venture examinează cererile pentru eliberarea licenţei în termen cel mult 30 zile de la primirea documentelor.

(3) Temei pentru refuzul de eliberare a licenţei persoanei juridice pentru activitatea venture poate servi discrepanţa documentelor anexate la cerere cu legislaţia în vigoare. Despre refuzul de a acorda licenţa autoritatea publică executivă responsabilă pentru supravegherea activităţii venture comunică persoanei juridice, în scris, precizându-se temeiul refuzului.

(4) Despre modificarile întroduse în actele juridice compania venture este obligată să informeze autoritatea publică executivă responsabilă pentru supravegherea activităţii venture, în termen de о lună de la data înregistrării acestor modificări.

Articolul 20. Supravegherea şi controlul de stat asupra societăţii în inovare.

(1) Statul garantează respectarea drepturilor intereselor legale ale subiecţilor activităţii venture subiecţilor infrastructurii finanţării venture (de risc).

(2) Supravegherea de stat şi controlul asupra activităţii venture, conformitatea ei cu prezenta lege cu actele normative şi juridice subrogate legii, este efectuată de autoritatea responsabilă cu supravegherea activităţii venture, care acţionează în conformitate cu Regulamentul aprobat de Guvernul Republicii Moldova.

(3) Funcţiile de bază ale autorităţii responsabile de supravegherea activităţii venture sunt:

a) acordarea licenţelor companiilor venture pentru practicarea activităţii venture;

b) ţinerea registrului unic de stat unificat al companiilor venture, fondurilor venture (de risc), asociaţiilor de subiecţi ai activităţii venture, precum şi lista brokerilor venture;

c) stabilirea unor indicatori şi forme de evidenţă a tranzacţiilor venture;

d) elaborarea materialelor normative metodologice cu privire la activitatea venture calificate în temeiul prezentei legi în competenţa autorităţii publice executive responsabil de supravegherea activităţii venture;

e) rezumarea practicilor activităţii venture, elaborarea şi prezentarea în modul prescris a propunerilor pentru îmbunătăţirea legislaţiei privind activitatea venture.

(4) Autoritatea publica executivă responsabilă de supravegherea activităţii venture este în drept;

a) să primească de la companiile venture rapoarte cu privire la activităţile venture, informaţia despre situaţia lor financiară, să primească informaţia necesară pentru  exercitarea funcţiilor încredinţate acestea de la instituţii şi organizaţii, inclusiv bănci, precum şi de la cetăţeni;

b) să verifice respectarea de către subiecţii activităţii venture a legislaţiei Republicii Moldova cu privire la activităţile venture veridicitatea rapoartelor dărilor lor de seamă;

c) la detectarea de încălcări ale cerinţelor prezentei legi de către companiile venture să facă prescripţii pentru înlăturarea lor, iar în cazul neexecutării dispoziţiilor legale să suspende sau să limiteze acţiunea licenţelor acestor companii venture până la lichidarea încălcărilor sau să adopte decizia de revocare a licenţelor;

d) să apeleze la instanţa de judecată cu cerere de lichidare a companiei venture în caz de încălcări repetate de către ultima a legislaţiei în vigoare, precum şi privind lichidarea întreprinderilor organizaţiilor care administrează activele fondurilor venture (de risc), fără licenţă;

(5) Funcţionarii autorităţii publice executive responsabile de supravegherea activităţii venture nu pot folosi în scopuri meschine şi nu pot să facă publice în orice formă informaţiilor care constituie secret comercial al companiei venture.

 

CAPITOLUL  VIII.   DISPOZIŢII FINALE

Articolul 21. Responsabilităţile Guvernului.

Guvernul în termen de saşe luni;

a) va prezenta Parlamentului propuneri de operare a modificărilor legislaţiei în vigoare care decurg din prezenta lege.

b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

 

Preşedinte al Parlamentului